Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Waar wordt het proces gevoerd?

Het proces wordt gevoerd voor de rechtbank waar de vervolgingsautoriteiten de definitieve tenlastelegging hebben ingediend. In de regel zal dit de rechtbank zijn die rechtsbevoegdheid heeft in de plaats waar het misdrijf is gepleegd. Processen zijn openbaar, met enkele uitzonderingen.

Afhankelijk van de aard van de straf zal het besluit hierover worden genomen door één rechter, door een lekenrechtbank of door een juryrechtbank. Zowel in lekenrechtbanken als juryrechtbanken hebben leken zitting.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

Als u tijdens het proces wordt beschuldigd van nog een ander strafbaar feit, kunnen de vervolgingsautoriteiten de tenlastelegging uitbreiden met de nieuwe beschuldiging, tenzij daar een hogere straf op staat dan op het oorspronkelijk ten laste gelegde strafbare feit.

In haar besluit is de rechtbank uitsluitend gebonden aan de feiten die in de akte van tenlastelegging worden beschreven en niet aan juridische beoordelingen van de vervolgingsautoriteiten. De rechtbank kan het misdrijf dat u ten laste wordt gelegd anders kwalificeren dan de vervolgingsautoriteiten in de akte van tenlastelegging hebben gedaan.

Welke rechten heb ik tijdens het proces?

Zoals voor de hele strafprocedure geldt, hebt u ook tijdens het proces het recht om te zwijgen. U hoeft geen commentaar te geven op de beschuldigingen die tegen u zijn ingebracht.

Als u tijdens het proces schuld bekent, zal dit een verzachtend effect hebben op de straf. Een schuldbekentenis zal de loop van het proces echter niet beïnvloeden. U zult niet worden gestraft als u de waarheid niet vertelt.

Lekenrechtbanken en juryrechtbanken mogen u niet in uw afwezigheid berechten. Bovendien moet u in procedures bij dergelijke rechtbanken altijd worden vertegenwoordigd door een raadsman of -vrouw. Er zijn geen bepalingen die het houden van het proces via een videoverbinding mogelijk maken.

Als u het Duits onvoldoende machtig bent, moet een tolk worden ingeschakeld voor het proces. De tolk zal de belangrijkste gebeurtenissen tijdens het proces vertalen in een taal die u begrijpt.

Tijdens het proces hebt u ook het recht om verzoeken in te dienen, in het bijzonder verzoeken om bewijs.

In een proces bij een lekenrechtbank of een juryrechtbank moet u worden vertegenwoordigd door een raadsman of -vrouw, terwijl de benoeming van een raadsman of -vrouw in alle andere procedures facultatief is.

U kunt op elk moment van raadsman of -vrouw veranderen. Dit mag de procedure echter niet onredelijk lang ophouden.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

Alleen bewijs dat direct tijdens het proces wordt gepresenteerd, wordt gebruikt als basis voor het besluit van de rechtbank. U hebt het recht om commentaar te geven op elk afzonderlijk bewijsstuk.

Getuigen moeten persoonlijk worden gehoord. Het bewijs dat zij leveren mag niet worden voorgelezen, tenzij de openbare aanklager en de verdediging overeenkomen dat dit wel mag. U hebt het recht om medeverdachten en getuigen te ondervragen of uw raadsman of -vrouw vragen te laten stellen.

Tentatief bewijs wordt niet toegelaten. Dat is bewijs waarvan u de resultaten van tevoren niet weet. Als u verzoekt om toelating van bewijs moet u kunnen uitleggen welke resultaten het bewijsmateriaal zal opleveren of welke feiten het op afdoende wijze zal bewijzen.

Ook kunt u tijdens het proces rechtstreeks bewijs inbrengen, bijvoorbeeld bewijs dat door privédetectives is vergaard. Het is aan de rechtbank om het bewijs te beoordelen.

Kan er tijdens het proces rekening worden gehouden met mijn strafblad?

In hetWetboek van Strafvordering wordt bepaald dat informatie over een strafblad kan worden verkregen, ook uit het buitenland. De informatie over uw strafblad zal tijdens het proces worden voorgelezen.

Als u wordt veroordeeld en u eerdere veroordelingen van hetzelfde type op uw naam hebt staan, kan dat betekenen dat u een zwaardere straf krijgt opgelegd.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Nadat al het bewijs is gepresenteerd en de openbare aanklager en de verdediging elk hun slotpleidooi hebben gehouden, zal de rechtbank een besluit nemen. Hiermee wordt de procedure voor de rechtbank van eerste aanleg afgesloten.

Als aan een aantal noodzakelijke vereisten is voldaan, kan de rechtbank tot een vorm van afdoening buiten proces besluiten. In alle andere gevallen besluit de rechtbank of u schuldig wordt geacht aan de tenlastelegging of moet worden vrijgesproken.

In geval van een veroordeling moet de rechtbank ook een besluit over de strafmaat nemen. De straf kan bestaan uit een boete of een gevangenisstraf. De uitvoering van de straf kan worden opgeschort gedurende een bepaalde proeftijd.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer van een misdrijf heeft het recht om aanwezig te zijn bij het proces en kan ook door een advocaat worden vertegenwoordigd. Het slachtoffer heeft het recht om de verdachte, de getuigen en getuigen-deskundigen tijdens het proces vragen te stellen en om te worden gehoord in verband met zijn of haar beweringen.

Net als de verdachte kan het slachtoffer tijdens het proces worden bijgestaan door een tolk als hij of zij onvoldoende bekend is met de Duitse taal.

Als het slachtoffer door het misdrijf bijzondere stress heeft ondervonden, kan hij of zij zo nodig, om te zorgen dat zijn of haar procesrechten worden geëerbiedigd, tijdens het proces psychosociale bijstand en rechtsbijstand tijdens het proces krijgen.

Slachtoffers die schadeloosstelling eisen voor de schade die ze door het misdrijf hebben geleden of voor de inbreuk op hun rechten zijn bekend als de burgerlijke partij bij de zaak. Als slachtoffers als burgerlijke partij aan het proces deelnemen, hebben ze ook het recht om om bewijs te vragen.

Laatste update: 22/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.