Verdachten (in strafzaken)

België

Inhoud aangereikt door
België

Kan ik hoger beroep instellen?

Kan ik hoger beroep instellen tegen de straf in het vonnis/arrest dat tijdens het proces is uitgesproken?

Een vonnis dat is gewezen terwijl u niet aanwezig was en niet werd vertegenwoordigd door een advocaat, wordt bij verstek gewezen. Daartegen bestaat een bijzonder soort beroep, namelijk verzet. Hier kan altijd gebruik van worden gemaakt. Ook hoger beroep is mogelijk.

Wanneer het vonnis is gewezen terwijl u aanwezig was of vertegenwoordigd door een advocaat, is er sprake van een beslissing op tegenspraak. Het rechtsmiddel is dan hoger beroep. Hoger beroep is dus niet mogelijk tegen arresten van het hof van beroep en van het hof van assisen. Enkel cassatieberoep is mogelijk.

Hoe? Bij wie?

Wanneer u gedetineerd bent, kan verzet en hoger beroep worden aangetekend op de griffie van de gevangenis. Wanneer u niet gedetineerd bent, moet verzet worden aangetekend via een gerechtsdeurwaarder, terwijl hoger beroep moet worden ingesteld bij de griffie van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan.

Binnen welke termijnen?

Het verzet moet worden ingesteld binnen 30 dagen.

  • De termijn voor verzet gaat in op de dag volgend op die waarop de beslissing schriftelijk is bekendgemaakt (betekening).

Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen 15 dagen.

  • De termijn voor hoger beroep gaat in op de dag volgend op die van de zitting waarin het vonnis is uitgesproken.

Op welke gronden kan ik hoger beroep instellen?

Een verschil van mening over de vaststelling van de genoemde feiten of over de rechtsgronden.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Wat gebeurt er wanneer ik in de gevangenis zit terwijl ik hoger beroep instel?

Wanneer het beroep te maken heeft met de zaak waarvoor u in voorlopige hechtenis zit, en wanneer u veroordeeld bent tot gevangenisstraf, blijft u in voorlopige hechtenis totdat de nieuwe beslissing is gegeven. Tijdens deze periode kan u een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling indienen.

Wanneer u voor een andere zaak gedetineerd bent, heeft het beroep geen invloed op deze detentie.

Hoe lang duurt het voordat het hoger beroep wordt behandeld?

Bij verzet vindt de zitting plaats binnen 15 dagen nadat het rechtsmiddel is ingesteld, als u niet gedetineerd bent, en binnen 3 dagen als u gedetineerd bent. Bij hoger beroep is dit binnen maximaal 60 dagen na het instellen van het beroep.

Kan ik bij het beroep met nieuwe bewijzen komen?

Ja.

Welke regels gelden er?

Dezelfde regels als bij de rechter in eerste aanleg (zie informatieblad 3).

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

De rechter zal eerst nagaan of het beroep tijdig is ingesteld, en of voldaan is aan de andere ontvankelijkheids en geldigheidsvereisten.

In geval van verzet, onderzoekt de rechter of de reden waarom noch u noch uw advocaat aanwezig waren op het eerste proces, geldig is. De rechter beoordeelt de naar voren gebrachte feiten en besluit over de eventueel uit te spreken straf. Bovendien moet u aanwezig zijn tijdens de verzetsprocedure opdat deze geldig kan verlopen.

Het hoger beroep wordt ingesteld door een verklaring op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen. Op straffe van verval van het hoger beroep, moet naast de verklaring ook een verzoekschrift worden ingediend dat nauwkeurig de grieven bepaalt die tegen het vonnis worden ingebracht. Hiervoor kan een modeldocument worden gebruikt (http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm). De rechter in hoger beroep beoordeelt de naar voren gebrachte grieven en besluit over de eventueel uit te spreken straf.

Hoe kan de beslissing van de rechtbank/het hof luiden?

Wat gebeurt er als het beroep wordt toegewezen of afgewezen?

Wanneer het verzet of het hoger beroep wordt toegewezen, zijn er twee mogelijkheden:

  • niet-ontvankelijkverklaring van de vervolging of vrijspraak, wat tot gevolg heeft dat u onmiddellijk wordt vrijgelaten als u gedetineerd bent;
  • een veroordeling tot een lagere straf.

Wanneer het beroep wordt verworpen,

  • in verzet, zal de veroordeling worden bekrachtigd, maar nooit worden verzwaard;
  • in hoger beroep, kan de veroordeling worden bekrachtigd of verzwaard.

Heb ik het recht om hoger beroep in te stellen bij een hogere of andere rechter?

Tegen een beslissing die in verzet is gewezen door een rechtbank, is hoger beroep mogelijk bij de beroepsinstantie. Tegen een beslissing die in hoger beroep is gewezen, kan binnen 15 dagen cassatieberoep worden ingesteld bij het Hof van cassatie, via de griffie van de beroepsinstantie. De advocaat die uw voorziening ondertekend, moet houder zijn van een getuigschrift van een opleiding in cassatieprocedures. De tenuitvoerlegging van de veroordeling wordt niet opgeschort tijdens de cassatieprocedure.

In welke gevallen?

Beroep in cassatie is alleen mogelijk wanneer er sprake is van schending van het recht of van de procedure.

Wanneer de eerste beslissing onterecht was, krijg ik dan schadevergoeding?

Ja, ingeval u in voorlopige hechtenis bent genomen voor meer dan acht dagen, kan u onder bepaalde voorwaarden hierop aanspraak maken.

Wat?

Vergoeding ter compensatie van de door de voorlopige hechtenis geleden schade.

Hoe?

Door een schriftelijke aanvraag bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

Als het door mij ingestelde beroep wordt toegewezen, blijft mijn veroordeling dan op mijn strafblad staan?

Nee.

Wanneer is een veroordeling definitief?

Wanneer de termijnen van de eventuele rechtsmiddelen (verzet, hoger beroep en voorziening in cassatie) zijn afgelopen, wordt de veroordeling definitief.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het in België gehouden proces worden teruggestuurd?

Ja.

Gaat dit automatisch?

Nee, er is altijd toestemming nodig van België en van de andere lidstaat.

In welke gevallen?

Tenuitvoerlegging vanhet in België uitgesproken vonnis in uw land van herkomst waartegen geen beroep kan worden ingesteld.

- 1ste geval: wanneer u verzoekt om te worden overgebracht. Er is geen verplichting tot overbrenging voor de betrokken staten. Deze overbrenging is een loutere gunst.

- 2de geval: ook zonder uw toestemming. Vereist is dat u geen recht op verblijf heeft in België. De betrokken staten zijn ook hier niet verplicht tot overbrenging.

- Of wanneer een Europees aanhoudingsbevel is gericht door België aan uw land van herkomst, met de garantie van terugkeer naar het land van herkomst.

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing om mij terug te sturen?

Nee.

Als ik in België veroordeeld ben, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

Nee.

Informatie over de ten laste gelegde feiten/de veroordeling

Wordt de informatie over de veroordeling en de desbetreffende ten laste gelegde feiten opgenomen in mijn strafblad?

Ja, voor bepaalde veroordelingen.

Hoe en waar wordt deze informatie bewaard?

Deze informatie wordt bewaard in het “Centraal strafregister”, dat wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Justitie.

Hoe lang wordt deze informatie bewaard?

Veroordelingen tot een politiestraf (1 tot 7 dagen gevangenisstraf, 1 tot 25 euro boete, 20 tot 45 uur werkstraf) worden na 3 jaar niet meer vermeld in het uittreksel uit het strafregister.

Dit geldt niet voor andere veroordelingen. Door het volgen van een procedure tot herstel in eer en rechte is het echter mogelijk ze te laten wissen.

Kan deze informatie bewaard worden zonder mijn toestemming?

Ja.

Kan ik bezwaar maken tegen het bewaren van deze informatie?

Nee.

Wie hebben toegang tot mijn strafblad?

De gerechtelijke instanties en de politie hebben hier onbeperkt toegang toe.

Het strafblad moet niet worden verward met het uittreksel uit het strafregister, dat door bepaalde overheidsinstanties of particuliere personen (werkgever, etc.) wordt vereist en waarin niet alle informatie van het strafblad wordt vermeld. Zo worden bijvoorbeeld eenvoudige schuldigverklaringen, gevangenisstraffen van zes maanden of minder en boetes van 500 euro of minder dan wel boetes voor verkeersovertredingen zonder ontzegging van de rijbevoegdheid van meer dan 3 jaar, niet meer vermeld na 3 jaar na het uitspreken van de veroordeling.

Laatste update: 22/08/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.