Verdachten (in strafzaken)

België

In deze informatiebladen wordt toegelicht wat er gebeurt wanneer iemand wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf en voor de rechter moet verschijnen. Voor informatie over lichte overtredingen, zoals verkeersovertredingen waarop meestal een vaste sanctie staat, zoals een boete, zie informatieblad 5. Wanneer u het slachtoffer bent van een misdrijf, vindt u hier alle informatie over uw rechten.

Inhoud aangereikt door
België

Samenvatting van het strafrechtproces

Hieronder vindt u een samenvatting van de gebruikelijke fasen in een strafproces.

De onderzoeksgerechten

De raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling (in beroep) zijn onderzoeksgerechten. Zij kijken naar de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel, doen uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis,  houden toezicht op het verloop van het gerechtelijk onderzoek en beslissen over eventuele verwijzing naar een bevoegde strafrechter (regeling van de rechtspleging).

Het verloop van de procedure  voor de raadkamer:

 • oproeping per faxpost of bij aangetekende brief;
 • raadpleging van het dossier ter griffie;
 • in het kader van de regeling van de rechtspleging : mogelijkheid tot het formuleren van een verzoek om het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen voorafgaand aan de zitting; wanneer de raadkamer oordeelt dat voldoende bezwaren bestaan verwijst zij de zaak naar de politierechtbank (bij overtreding) of de correctionele rechtbank (bij wanbedrijf).

De correctionele kamers

Wanneer u wordt meegedeeld dat u een strafbaar feit (misdrijf dat wordt bestraft met een geldboete van ten minste 26 euro en/of een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar) hebt gepleegd, wordt u opgeroepen voor de correctionele rechtbank, die bepaalt of u schuldig bent aan de feiten die u worden aangerekend, u vrijspreekt of veroordeelt en eventueel een bedrag toekent aan de slachtoffers uit hoofde van schadevergoeding. De correctionele rechtbank kan een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar opleggen voor een gecorrectionaliseerde misdaad.

Het verloop van de procedure  voor de correctionele rechtbanken:

 • dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder;
 • raadpleging van het dossier ter griffie;
 • terechtszitting;
 • de rechter doet uitspraak binnen een maand na het in beraad nemen van de zaak ;
 • uitspraak van het vonnis;
 • recht  om hoger Beroep in te stellen.

Het hof van assisen

Wanneer u wordt beschuldigd van een misdrijf (strafbaar feit dat wordt bestraft met maximaal levenslange gevangenisstraf), wordt uw zaak voor het hof van assisen gebracht. Een jury bestaande uit 12 uit de bevolking gekozen juryleden zal bepalen of u schuldig bent aan de feiten die u worden aangerekend. Samen met het hof, dat bestaat uit drie  beroepsmagistraten, zullen deze juryleden, wanneer u schuldig wordt verklaard, beraadslagen over te toe te passen straf. Na de beëindiging van de strafzaak wordt, in voorkomend geval, de afhandeling van de zaak op burgerlijk vlak voortgezet. Dit gebeurt door de beroepsrechters, zonder jury. .

Het verloop van de procedure  voor het hof van assisen:

 • verwijzingsarrest van de kamer van inbeschuldigingstelling en dagvaarding bij deurwaardersexploot;
 • raadpleging van het dossier ter griffie (gratis afschrift op verzoek);
 • preliminaire zitting: samenstelling van de lijst van te horen getuigen ; tenminste twee werkdagen voor de zitting ten gronde vindt de samenstelling van de jury plaats ;
 • mondelinge verloop van de procedure ;
 • besluitvorming: beraadslaging over de schuld (jury), en eventueel over de straf (hof en jury), en daarna over de burgerlijke vordering; de beslissing moet worden gemotiveerd ;
 • mogelijkheid van cassatieberoep.

Gedetailleerde informatie over al deze fasen van de procedure en over uw rechten vindt u in de informatiebladen. Deze informatie kan niet in de plaats komen van het raadplegen van een advocaat en dient slechts als richtlijn.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 – Een advocaat raadplegen

2 – Mijn rechten tijdens het onderzoek

 • Aanhouding en verhoor door de politie
 • Dossier ter informatie
 • Dossier voor gerechtelijk onderzoek
 • In bijzondere gevallen: voorlopige hechtenis
 • Sluiting van het gerechtelijk onderzoek

3 – Mijn rechten tijdens het proces

4 – Mijn rechten na het proces

5 – Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen

Laatste update: 22/08/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.