Verdachten (in strafzaken)

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Waar en hoe wordt het proces gevoerd?

Het Wetboek van Strafvordering bepaalt of een arrondissementsrechtbank of een regionale rechtbank uw zaak in eerste aanleg behandelt. Voor meer informatie over rechtbanken kunt u terecht op de website van de Hoge Raad voor de rechtspraak.

In beginsel is het proces openbaar. Het is echter mogelijk dat het hele proces of afzonderlijke zittingen achter gesloten deuren plaatsvindt. Dat gebeurt wanneer een staatsgeheim, de openbare zeden of een geheime identiteit van een beschermde getuige moeten worden beschermd.

Afhankelijk van de ernst van de tenlastelegging zal de zaak worden behandeld door één rechter of door een college van één rechter en twee juryleden. De ernstigste misdrijven worden behandeld door een college van twee rechters en drie juryleden. De rechters en de juryleden hebben gelijke stemmen in het proces.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

Dat is mogelijk als tijdens het proces nieuwe feiten bekend worden die de tenlastelegging ondersteunen. Maar de tenlastelegging kan alleen worden veranderd wanneer:

  • de feiten die in de oorspronkelijke tenlastelegging worden beschreven sterk moeten worden aangepast;
  • de nieuwe tenlastelegging ook zonder dergelijke veranderingen betrekking heeft op ernstigere misdrijven.

Bij een nieuwe tenlastelegging kunt u vragen om voorbereidingstijd voordat het proces wordt voortgezet.

Als u schuld bekent aan een tenlastelegging kun u een lichtere straf krijgen. Maar de rechtbank kan u niet veroordelen op basis van alleen uw bekentenis.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

Als u wordt beschuldigd van een misdrijf dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar, moet u het proces bijwonen. Als u uit een ander land komt en uw aanwezigheid verplicht is, kan het proces alleen onder de hier beschreven voorwaarden zonder u worden gehouden. In die gevallen zal aan u een advocaat worden toegewezen volgens de hier beschreven procedure.

In principe is deelname aan een proces via een videoverbinding niet toegestaan. Als de rechter van oordeel is dat de waarheid niet in het gedrang komt, kan hij of zij u via een videoverbinding alleen vragen stellen – en alleen als u zich in het buitenland bevindt. Verplichte deelname betekent dat u het gehele proces in eigen persoon moet bijwonen. Als uw deelname niet verplicht is, hebt u het recht om het proces bij te wonen. Als u de taal niet spreekt, kunt u kosteloos door een tolk worden bijgestaan.

Het Wetboek van Strafvordering bepaalt wanneer u wettelijk door een advocaat moet worden bijgestaan. Voor de keuze van een advocaat en het recht op kosteloze rechtsbijstand, zie hier. U kunt van advocaat veranderen. Als u zich in hechtenis bevindt, kunt u onder vier ogen met uw advocaat overleggen. Als u de taal niet spreekt, kunt u om een tolk vragen.

U kunt, maar u hoeft niet te spreken tijdens het proces. Ook als u iets zegt wat niet waar is, zal dat geen nadelige gevolgen voor u hebben. Maar u moet wel uw persoonsgegevens bevestigen.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

U kunt het tegen u ingebrachte bewijs betwisten. U kunt verklaren dat bewijs niet ontvankelijk is omdat het niet rechtmatig is verkregen of omdat het, ook al is het ontvankelijk, de tenlastelegging niet ondersteunt. Normaliter wordt bewijs pas aan het eind van het proces betwist, wanneer de advocaat het pleidooi van de verdediging houdt. De ontvankelijkheid van het bewijs kan ook tijdens het proces worden betwist.

U hebt het recht om naar bewijs in uw voordeel te vragen voor zover dat volgens de wet ontvankelijk is. U kunt verzoeken dat getuigen à decharge (getuigen die een voor u positieve verklaring afleggen) worden gehoord. Op elk moment tijdens het proces kunt u vragen om bewijs. Bewijs dat is verkregen van een privédetective is ontvankelijk als het rechtmatig is verzameld. Uw advocaat kan de waarde van het bewijs inschatten.

U en uw advocaat kunnen personen die tegen u getuigen (getuigen à charge) vragen stellen. Meer specifiek is de procedure voor het ondervragen van beschermde getuigen. U kunt alles wat een getuige tegen u heeft verklaard aanvechten. Normaliter gebeurt dit aan het eind van het proces, wanneer de advocaat het pleidooi van de verdediging houdt.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

De rechtbank zal informatie over eerdere veroordelingen in strafzaken verzamelen, ongeacht of u het daarmee eens bent of niet. Als u schuldig wordt verklaard en eerdere veroordelingen op uw naam hebt staan, kan dat leiden tot een zwaardere straf. De informatie moet op het moment van beëindiging van het proces actueel zijn. Alle eerdere veroordelingen in een andere lidstaat zullen in aanmerking worden genomen als ze zijn erkend door een Bulgaarse rechtbank.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Als de rechter oordeelt dat de tenlastelegging is bewezen op een wijze die elke redelijke twijfel uitsluit, zult u schuldig worden verklaard en worden gestraft op basis van de Bulgaarse wet. Anders zal de rechter u onschuldig verklaren.

Mogelijke straffen:

  • Levenslange gevangenisstraf – met of zonder een recht op vervangende straf: deze wordt opgelegd voor de zwaarste misdrijven. Levenslange gevangenisstraf zonder het recht op vervangende straf kan niet worden omgezet in gevangenisstraf voor een bepaalde tijd. Gevangenisstraf voor een bepaalde tijd – maximaal twintig jaar, en in bepaalde uitzonderlijke gevallen maximaal dertig jaar. De straf wordt uitgezeten in de gevangenis;
  • Voorwaardelijke gevangenisstraf voor een bepaalde tijd – dit omvat controle- en beïnvloedingsmaatregelen zonder dat u van uw vrijheid wordt beroofd. Een dergelijke maatregel kan bijvoorbeeld uit een taakstraf bestaan;
  • Confiscatie – uw vermogen of een deel daarvan wordt u gedwongen ontnomen;
  • Boete – u moet een bepaald bedrag betalen;
  • Ontneming, voor een bepaalde periode, van het recht om een bepaalde functie of een bepaald beroep uit te oefenen of van het recht om een bepaalde titel of militaire onderscheiding te dragen;
  • Publieke terechtwijzing – uw vonnis wordt op passende wijze openbaar gemaakt.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Als particulier aanklager zal het slachtoffer de tenlastelegging van de openbare aanklager ondersteunen en om uw veroordeling vragen. Als civiele partij zal het slachtoffer verlangen dat u wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding voor de schade die door het misdrijf is veroorzaakt. Het slachtoffer zal aan het begin van het proces een verzoekschrift indienen en deze beide rollen op zich nemen als de rechtbank daartoe besluit.

Verhoor van een beschermde getuige

Het afleggen van een getuigenverklaring kan het leven of de gezondheid van een getuige of zijn of haar familie en vrienden in gevaar brengen. Wanneer de rechter ervan overtuigd is dat het gevaar reëel is, neemt hij of zij maatregelen – op verzoek van of met instemming van de getuige – om zijn of haar veiligheid met spoed te beschermen. Het niet onthullen van de identiteit van een bedreigde getuige kan zo’n maatregel zijn.

Als een bedreigde getuige met een geheime identiteit zal getuigen, zal de rechtbank hem of haar ondervragen in afwezigheid van de partijen bij het proces. De wet vereist dat de rechtbank alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treft om de identiteit van de getuige geheim te houden. Na de ondervraging zal de rechtbank u en uw advocaat snel een niet-ondertekende kopie van de getuigenverklaring doen toekomen. U en uw advocaat kunnen schriftelijk vragen stellen aan de getuige.

Links

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224Wetboek van Strafvordering

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529Wetboek van Strafrecht

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660Wet op de rechterlijke macht

http://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmHoge Raad voor de rechtspraak

Laatste update: 10/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.