Verdachten (in strafzaken)

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Kan ik hoger beroep instellen?

Nadat u “schuldig” of “niet-schuldig” bent bevonden, zal de rechtbank aan het eind van het proces een vonnis afgeven. Het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de rechtbank een strafproces kan sluiten zonder een vonnis af te geven. In dat geval vaardigt de rechtbank een beschikking uit. U kunt zowel tegen het vonnis als tegen de beschikking beroep instellen.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend en door u zijn ondertekend. Het wordt via de rechtbank van eerste aanleg voorgelegd aan de rechtbank van beroep. Als de rechtbank van eerste aanleg een arrondissementsrechtbank is, zal de rechtbank van beroep een regionale rechtbank zijn. Tegen vonnissen en beschikkingen van een regionale rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij een Hof van Beroep. Meer informatie over rechtbanken is te vinden op de website van de Hoge Raad voor de rechtspraak. Een beroep tegen een vonnis moet binnen vijftien dagen vanaf de datum van het vonnis worden ingediend, en een beroep tegen een beschikking binnen zeven dagen nadat deze bekend is gemaakt.

In het beroep kunt u klagen over de conclusies die de rechtbank heeft getrokken uit de feiten die de rechtbank bewezen acht, over de toepassing van relevante wetgeving en over de in uw ogen onterechte straf. Ongeacht welke en hoeveel klachten u indient, zal de rechtbank van beroep alleen een besluit nemen over de vraag of het hele vonnis correct is of niet.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Nadat de rechtbank van beroep het verzoekschrift waarmee u beroep instelt heeft ontvangen, zal de rechtbank van eerste aanleg afschriften van uw verzoekschrift aan de openbare aanklager en de andere partijen bij het proces doen toekomen. Diezelfde rechtbank zal de zaak naar de rechtbank van beroep verwijzen, onder bijvoeging van de motivering van het vonnis. Als de rechtbank voorlopige hechtenis heeft verordend als maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen, zal het instellen van beroep niet automatisch tot uw vrijlating leiden. U kunt de rechtbank van beroep echter vragen om de maatregel te vervangen door een mildere maatregel. De rechtbank van beroep zal in een afzonderlijke zitting een besluit over uw verzoek nemen.

De rechtbank van beroep is niet gebonden aan een tijdslimiet bij het vaststellen van de datum voor de zitting. Deze datum hangt af van de tijd die de rechtbank van beroep nodig heeft om de motivering van zijn besluit te formuleren en van de werklast van deze rechtbank.

U kunt nieuw bewijs bij de rechtbank van beroep indienen, aangezien de rechtbank van beroep nieuwe feiten kan vinden. De regels voor de geldigheid van bewijs van de rechtbank van eerste aanleg zijn ook hier van toepassing.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

U kunt de zitting bijwonen, maar dat hoeft niet. U en uw advocaat kunnen een mondelinge toelichting geven bij de klachten in het beroepschrift. De andere aanwezige partijen kunnen hun mening over het beroepsschrift geven.

De rechtbank van beroep kan:

  • besluiten het vonnis te herroepen en de zaak terug te verwijzen naar de openbare aanklager of de rechtbank van eerste aanleg;
  • het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg herroepen en een nieuw vonnis wijzen;
  • besluiten om het vonnis te wijzigen en een lichtere straf op te leggen;
  • besluiten om het vonnis te herroepen en de zaak niet-ontvankelijk te verklaren;
  • het strafproces opschorten in de gevallen waarin het Wetboek van Strafvordering voorziet;
  • besluiten om het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te bekrachtigen.

Wat gebeurt er als het hoger beroep tegen een veroordeling slaagt dan wel niet slaagt?

Als u niet tevreden bent met het vonnis of de beschikking van een rechtbank van tweede aanleg, kunt u  beroep instellen bij het Hof van Cassatie. Als de rechtbank van tweede aanleg een regionale rechtbank is, kunt u alleen bij het Hof van Cassatie beroep instellen als deze rechtbank een nieuw vonnis heeft gewezen.

Het Hof van Cassatie zoekt niet naar nieuwe feiten en laat daarom geen nieuw bewijs toe. Het Hof kan alleen verklaren of de wet correct is toegepast en of de opgelegde straf redelijk is. Het Hof van Cassatie zal alleen de klachten in het beroepschrift behandelen.

U hebt alleen recht op een vergoeding wanneer uw veroordeling wordt teruggedraaid en een rechtbank van tweede aanleg een nieuw vonnis afgeeft dat “niet schuldig” luidt. Voor meer details, zie hier (Wet op de bijzondere vergoedingen). Als de veroordeling ondanks het beroep gehandhaafd blijft, zelfs met een lichtere straf, zal deze op uw strafblad komen te staan. Een vonnis dat “vrijspraak" luidt, zal niet op het strafblad worden geregistreerd.

Wanneer u alle beroepsmogelijkheden bij een rechtbank van tweede aanleg en het Hof van Cassatie hebt gebruikt, is verder beroep niet meer mogelijk. Een vonnis wordt definitief als er geen of te laat beroep tegen wordt aangetekend of nadat het Hof van Cassatie uitspraak heeft gedaan.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

U kunt worden teruggestuurd. In bepaalde gevallen kan dat ook gebeuren wanneer u het er niet mee eens bent. U zult niet automatisch worden uitgezet zodra uw veroordeling van kracht wordt. Eerst moet een in het Wetboek van Strafvordering beschreven procedure worden gevolgd. U zult juridisch advies nodig hebben.

Als ik veroordeeld ben, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

De wet staat niet toe dat u wordt berecht voor een misdrijf waarvoor u al eerder bent veroordeeld. Dit verbod geldt ook voor veroordelingen in een andere lidstaat.

Informatie over de tenlastelegging/veroordeling

in de politiearchieven zal informatie over de tenlastelegging worden bewaard. Als u wordt vrijgesproken, kunt u de politie vragen om die informatie te vernietigen.

Informatie over een veroordeling zal in uw strafblad worden opgenomen. Dit wordt bewaard bij de bevoegde arrondissementsrechtbank. Als u buiten Bulgarije bent geboren, zal uw strafblad worden bewaard op het ministerie van Justitie.

Een strafblad wordt niet gewist tot u honderd jaar oud bent, op welk moment het op microfilm wordt geplaatst en vernietigd. Er is geen toestemming van u nodig om een strafblad op te slaan. Ook hebt u niet het recht om bezwaar te maken tegen de opslag van deze informatie.

Links

Wetboek van Strafvordering

Wet op de aansprakelijkheid van de staat en gemeenten voor schade (geleden door burgers)

Verordening nr. 8 van 26 februari 2008 inzake de functies en organisatie van het werk van bureaus voor de registratie van strafrechtelijke veroordelingen

Laatste update: 10/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.