Verdachten (in strafzaken)

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Wat is het doel van een strafrechtelijk onderzoek?

In het onderzoek wordt bewijs verzameld om het vermoeden dat iemand een bepaald misdrijf heeft gepleegd te bevestigen of te weerleggen. Een onderzoek kan worden ingesteld naar aanleiding van een klacht over een gepleegd misdrijf die wordt ingediend bij de onderzoeksautoriteiten, of naar aanleiding van informatie waarover deze autoriteiten beschikken en die wijst op een misdrijf. Ook als de politie iemand op heterdaad betrapt kan een onderzoek worden gestart.

Normaal gesproken worden alle fasen van het onderzoek uitgevoerd door de politie. In sommige zaken wordt het onderzoek door onderzoeksrechters of openbare aanklagers uitgevoerd. Maar alleen een openbare aanklager kan een onderzoek leiden en controleren.

Welke fasen gaan vooraf aan het proces?

Onderzoek (inclusief tenlastelegging en verhoor)

De onderzoeksautoriteiten proberen bewijsmateriaal te verzamelen waarmee het vermoeden dat iemand een misdrijf heeft gepleegd kan worden bewezen of kan worden weerlegd. Wanneer er voldoende bewijs is verzameld om het vermoeden dat een bepaalde persoon het misdrijf heeft gepleegd te bevestigen, moet de onderzoeksautoriteit die persoon daarvan schriftelijk in kennis stellen. De betrokken persoon moet de kennisgeving ondertekenen. Meteen daarna wordt de verdachte verhoord.

Aanhouding

Als de politie bewijs vindt waaruit blijkt dat iemand een misdrijf heeft gepleegd, kan de politie die persoon aanhouden en vasthouden, maar niet langer dan 24 uur. Alleen een openbare aanklager kan beslissen of de inverzekeringstelling moet worden verlengd, maar dat kan niet langer dan voor een periode van 72 uur. Anders moet de aangehouden persoon in vrijheid worden gesteld. Het doel van de aanhouding door de politie is om vast te stellen of iemand in staat van beschuldiging moet worden gesteld. De door de openbare aanklager gelaste inverzekeringstelling is bedoeld om de verdachte voor te geleiden aan de rechter.

Voorgeleiding

In beginsel bepaalt de openbare aanklager welke maatregelen om het ontlopen van vervolging te voorkomen aan de verdachte moeten worden opgelegd. Maar als de openbare aanklager besluit dat de maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen hechtenis of huisarrest moet zijn, dient de aanklager dit verzoek in bij de rechter en zorgt hij ervoor dat de verdachte voor de rechter verschijnt.

Hechtenis of invrijheidsstelling

Als de verdachte wordt voorgeleid aan de rechter, kan alleen de rechter beslissen of de maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen hechtenis of huisarrest zal zijn, of dat de verdachte moet worden vrijgelaten.

Voorbereiding van de zaak door de openbare aanklager

Wanneer het onderzoek is afgerond, stuurt de onderzoeksambtenaar het verzamelde bewijs aan een openbare aanklager. De openbare aanklager onderzoekt het bewijs en besluit of het vermoeden dat er een misdrijf is gepleegd, is bewezen op een wijze die elke redelijke twijfel uitsluit. Alleen dan kan de openbare aanklager de verdachte een strafbaar feit ten laste leggen. Is dit niet het geval, dan seponeert de openbare aanklager de zaak.

Voorbereiding van de zaak door de verdediging

Zodra de verdachte en zijn advocaat in kennis zijn gesteld van de tenlastelegging, kunnen ze bewijs ten gunste van de verdachte aanvoeren. Na voltooiing van het onderzoek moet de onderzoeksambtenaar de verdachte en diens advocaat op hun verzoek al het verzamelde bewijs ter beschikking stellen en hun voldoende tijd geven om het bewijs te bestuderen.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Opgemerkt dient te worden dat de fasen “aanhouding”, “voorgeleiding” en “voorlopige hechtenis” mogelijk, maar niet noodzakelijk zijn. Volg de onderstaande links voor meer informatie over uw rechten in elke fase.

Onderzoek (inclusief tenlastelegging en verhoor) (1)

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

Als er genoeg bewijs tegen u is verzameld, zal de onderzoeksambtenaar u bellen en u schriftelijk in kennis stellen van het misdrijf waarvan u beschuldigd wordt. Onmiddellijk daarna moet de onderzoeksambtenaar u informeren over de rechten die u tijdens het onderzoek hebt. U zult een document ondertekenen waarin u verklaart dat u bent geïnformeerd over uw rechten.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Ja. U kunt weigeren het document waarin u in kennis wordt gesteld van de tenlastelegging te ondertekenen als er geen tolk aanwezig is. De tolk zal u gedurende het gehele onderzoek bijstaan. U hoeft niet te betalen voor de tolk.

Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?

Wanneer de onderzoeksambtenaar u belt om u in kennis te stellen van de tenlastelegging, moet deze u vertellen dat u een advocaat kunt meebrengen. De onderzoeksambtenaar moet u genoeg tijd geven om contact met een advocaat op te nemen. Het Wetboek van Strafvordering bepaalt wanneer u een advocaat moet hebben. Voor de keuze van een advocaat en het recht op kosteloze rechtsbijstand, zie hier. U hebt het recht om uw advocaat onder vier ogen te spreken. Als u de taal niet spreekt, kunt u om een tolk vragen.

Zal ik om informatie worden gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?

Zodra de onderzoeksambtenaar u in kennis heeft gesteld van de tenlastelegging, zal hij of zij u ondervragen. U kunt kiezen of u wel of niet wilt antwoorden op vragen in verband met de tenlastelegging. Ook kunt u op een later moment in het onderzoek een toelichting geven.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat nadelig is voor mijn zaak?

Een bekentenis kan leiden tot een lagere straf. Zwijgen kan uw situatie niet verslechteren. De rechtbank kan u niet veroordelen op basis van alleen uw bekentenis.

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Als verdachte dient u beschikbaar te zijn voor de onderzoeksautoriteiten. Om die reden kan aan u een maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen worden opgelegd. Een onderzoek kan worden uitgevoerd terwijl u niet in Bulgarije verblijft wanneer:

  • uw verblijfplaats niet bekend is;
  • u om andere redenen niet kunt worden gedagvaard;
  • u, nadat u bent gedagvaard, niet bent verschenen of geen geldige reden hebt opgegeven voor uw afwezigheid.

In al deze gevallen zal u een toegevoegd advocaat worden toegewezen op basis van de procedure die hier wordt beschreven.

Als u niet in Bulgarije verblijft en die situatie het onderzoek niet belemmert, kunt u via een videoverbinding worden ondervraagd. Tijdens deze ondervraging zult u dezelfde rechten hebben als die welke hierboven zijn beschreven.

Kan ik naar mijn eigen land worden teruggestuurd?

Ja, maar onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering. U zult het advies van een advocaat nodig hebben.

Zal ik voorlopige hechtenis krijgen opgelegd of zal ik worden vrijgelaten?

U kunt voorlopige hechtenis krijgen opgelegd. Voor meer gedetailleerde informatie, zie Voorgeleiding (3) en Hechtenis of invrijheidsstelling (4).

Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?

Dat kan als u niet in hechtenis wordt genomen, maar u dient de onderzoeksautoriteiten van uw geplande vertrek in kennis te stellen. Als deze menen dat het risico bestaat dat u het onderzoek zal proberen te ontlopen, kan u een verbod om het land te verlaten worden opgelegd.

Zal ik worden gevraagd om vingerafdrukken, monsters van mijn DNA (zoals haar of speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen af te staan?

U kunt om dergelijke monsters worden gevraagd als deze niet langs andere weg kunnen worden verkregen. U bent verplicht om deze af te staan. Als u weigert, zult u met toestemming van de rechtbank worden gedwongen om de monsters af te staan. Indien voor het afnemen van monsters penetratie van uw lichaam nodig is, worden de monsters door een arts afgenomen. U hebt het recht om door de onderzoeksambtenaar te worden geïnformeerd over de procedure.

Mag ik worden gefouilleerd?

De onderzoeksambtenaar kan opdracht tot fouillering geven om bewijs te verzamelen of objecten in beslag te nemen die het onderzoek belemmeren of u in staat stellen om te vluchten. De fouillering moet worden bekrachtigd door middel van een gerechtelijk bevel of door toestemming achteraf van de rechtbank. U hebt het recht om zowel het fouilleringsprotocol als de gerechtelijke beslissing in te zien.

Mogen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?

Het antwoord op deze vraag is identiek aan het antwoord op de vorige vraag.

Kan ik vóór het proces schuld bekennen aan alle of enkele beschuldigingen?

U kunt tijdens het eerste verhoor schuld bekennen nadat u hebt gehoord waarvan u wordt beschuldigd. Wat betreft het afleggen van een bekentenis en uw rechten in dat verband, zie de informatie die eerder in dit informatieblad wordt gegeven.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

Als er nieuw bewijs wordt verkregen, kan de tenlastelegging worden veranderd. In dat geval moet u daar onmiddellijk van in kennis worden gesteld en moet u worden verhoord.

Kan mij een misdrijf ten laste worden gelegd waarvan ik al in een andere lidstaat wordt beschuldigd?

Ja, tenzij in een van kracht zijnde internationale overeenkomst waarbij Bulgarije partij is anders wordt bepaald.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Ja, ongeacht of u dit wilt of niet.

Aanhouding (inclusief het Europees aanhoudingsbevel) (2)

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

De opdracht tot aanhouding (inverzekeringstelling bij de politie) wordt gegeven door een politiefunctionaris. U mag niet langer dan 24 uur worden vastgehouden. De redenen voor de inverzekeringstelling worden vermeld in het aanhoudingsbevel. U hebt het recht om deze redenen te weten en om het aanhoudingsbevel in te zien en te ondertekenen. De politieautoriteiten moeten u in vrijheid stellen zodra er niet langer een reden is om u vast te houden.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Als u de taal niet spreekt, hebt u er recht op om de redenen voor uw aanhouding onmiddellijk te vernemen. Er zal gratis een tolk beschikbaar worden gesteld.

Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?

Vanaf het moment van uw aanhouding kunt u contact met een advocaat opnemen. Voor meer informatie, zie hier.

Zal ik om informatie worden gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?

U kunt worden gevraagd om informatie te verstrekken in verband met de detentie. U kunt antwoord geven, maar u hoeft dat niet te doen.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat nadelig is voor mijn zaak?

In deze fase wordt elke informatie die u geeft niet als bewijs geaccepteerd en kan deze informatie dus niet tegen u worden gebruikt. Alleen de informatie die u verstrekt tijdens een verhoor dat plaatsvindt nadat u in kennis bent gesteld van de tenlastelegging kan als bewijs dienen. Voor meer details, zie Onderzoek (inclusief tenlastelegging en verhoor) (1)

Mag ik contact opnemen met familieleden of vrienden?

Ja. De politiefunctionaris moet de persoon die u noemt onmiddellijk van uw aanhouding in kennis stellen.

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

U hebt recht op medische hulp indien u die nodig hebt. De politie zal een arts inschakelen.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

U kunt contact opnemen met de ambassade of het consulaat van uw land. De aanhoudende autoriteit moet dat recht onmiddellijk aan u voorlezen.

Mag ik worden gefouilleerd?

Na uw aanhouding zult u worden gefouilleerd. De rechter moet later toestemming geven om de op u gevonden persoonlijke bezittingen als bewijs te gebruiken. U hebt het recht om het fouilleringsprotocol in te zien.

Kan ik beroep aantekenen?

U kunt de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling door de politie aanvechten door beroep in te stellen bij de rechtbank. De rechtbank zal onmiddellijk een besluit nemen over uw beroep.

Wat gebeurt er als ik gearresteerd ben op basis van een Europees aanhoudingsbevel?

Als een lidstaat een Europees aanhoudingsbevel tegen u heeft uitgevaardigd, kunt u in een andere lidstaat worden aangehouden en worden overgedragen aan het land waarin het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd nadat u door een rechter bent gehoord. Tijdens deze hoorzitting hebt u, indien nodig, recht op een advocaat en een tolk.

Voorgeleiding (3)

Waarom vindt de voorgeleiding plaats?

Wanneer u als “verdachte” de tenlastelegging wordt voorgelezen, kan de openbare aanklager verzoeken dat u in preventieve hechtenis wordt genomen of huisarrest krijgt opgelegd, als maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen. De rechtbank legt u een van deze twee maatregelen op, zoals voorgesteld door de openbare aanklager. Omdat een dergelijke maatregel niet in uw afwezigheid kan worden opgelegd, moet u voor de rechter verschijnen, die vervolgens een besluit zal nemen.

Wie heeft welke taak?

De openbare aanklager heeft als taak ervoor te zorgen dat u voor de rechter wordt voorgeleid. Terwijl u wordt vastgehouden door de politie kan de openbare aanklager uw hechtenis verlengen, maar ten hoogste tot 72 uur. Het enige doel van deze hechtenis is om zeker te stellen dat u binnen 72 uur voor de rechter zult verschijnen. De rechter zal u verhoren, het verzamelde bewijs bestuderen en op grond van de wet besluiten of u in voorlopige hechtenis moet worden genomen of in vrijheid moet worden gesteld.

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

U hebt het recht om van de openbare aanklager te horen waarom u in hechtenis wordt genomen en wanneer u voor de rechter zal worden voorgeleid.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Als u taal niet machtig bent, kunt u tijdens de zitting kosteloos door een tolk worden bijgestaan.

Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?

Voorafgaand aan de voorgeleiding kunt u contact hebben met een advocaat. Voor de keuze van een advocaat en het recht op kosteloze rechtsbijstand, zie hier.

Zal ik om informatie worden gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?

De rechter zal u vragen om uw persoonsgegevens te bevestigen. U hebt het recht om door de rechter te worden gehoord over de vraag of u moet worden vastgehouden of moet worden vrijgelaten. Uw advocaat zal u advies geven over wat u moet zeggen.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat nadelig is voor mijn zaak?

In deze fase wordt elke informatie die u geeft niet als bewijs geaccepteerd en kan deze informatie dus niet tegen u worden gebruikt. Alles wat u zegt kan dus niet tegen u worden gebruikt.

Zal ik worden geïnformeerd over het bewijs dat tegen mij is verzameld?

Zowel u als uw advocaat heeft het recht om het bewijs te zien waarop de openbare aanklager het verzoek om uw detentie heeft gebaseerd. U zult voldoende tijd krijgen om het bewijs te bestuderen voordat de zitting plaatsvindt.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

De rechter zal verzoeken om uw strafblad in te zien, of u dit nu wilt of niet.

Hechtenis of invrijheidsstelling (4)

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

Nadat de rechter het verzamelde materiaal heeft bestudeerd en naar de openbare aanklager, uw advocaat en uzelf heeft geluisterd, zal hij of zij nog tijdens de zitting het besluit van de rechtbank bekendmaken.

Tijdens de eerste hoorzitting kan de rechtbank:

Tijdens deze hoorzitting zal de rechter geen besluit nemen over de gegrondheid van de tenlastelegging.

Mag ik contact opnemen met familieleden of vrienden?

Als de rechter bepaalt dat u in hechtenis blijft, zal uw familie daarvan onmiddellijk in kennis worden gesteld.

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Wanneer u in hechtenis bent genomen hebt u recht op medische hulp indien u die nodig hebt.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Als u voorlopige hechtenis krijgt opgelegd, zal de rechtbank opdracht geven om het Bulgaarse ministerie van Buitenlandse Zaken onmiddellijk van dat besluit in kennis te stellen, zodat het ministerie contact kan opnemen met het consulaat of de ambassade van uw land.

Kan ik beroep aantekenen?

U kunt beroep aantekenen tegen het besluit van de rechter over uw hechtenis of invrijheidstelling binnen drie dagen vanaf de dag van het besluit. Het Hof van Beroep zal uw beroep binnen zeven dagen vanaf de uitspraak in eerste aanleg behandelen. Het besluit van het Hof is definitief.

Voorbereiding van de zaak door de openbare aanklager (5)

Wat is het doel van deze fase?

Deze fase begint wanneer het onderzoek is afgerond (voor meer informatie over het onderzoek, zie hier). Het doel van deze fase is dat de openbare aanklager het verzamelde bewijs bestudeert en besluit of het vermoeden dat u een misdrijf hebt gepleegd is bewezen op een wijze die elke redelijke twijfel uitsluit. Alleen dan kan de zaak voor de rechter worden gebracht om een strafproces te starten.

Wie heeft de leidende rol?

De openbare aanklager. In deze fase besluit de openbare aanklager of de zaak voor de rechter wordt gebracht. Ook kan de openbare aanklager het vooronderzoek sluiten als dit wettelijk mogelijk is. In dat geval komt het niet tot een strafproces. Bovendien kan de openbare aanklager het vooronderzoek opschorten, indien dit wettelijk mogelijk is, tot de redenen voor de opschorting niet langer geldig zijn, waarna het vooronderzoek kan worden hervat. Wanneer de openbare aanklager een onjuistheid vaststelt in de wijze waarop de verdachte het bewijsmateriaal bestudeert, kan hij of zij de zaak terugverwijzen naar de onderzoeksambtenaar om de fout te corrigeren of kan hij of zij dat zelf doen.

Hoe kom ik te weten wat er gebeurt?

Als er een tenlastelegging wordt ingediend bij de rechtbank, zal de rechtbank u een kopie van de aanklacht toezenden. Wanneer de openbare aanklager de procedure beëindigt of afsluit, zal hij of zij u een kopie van het besluit toezenden.

Kan ik beroep aantekenen?

U kunt binnen zeven dagen na de ontvangst van deze kopie bij de rechtbank beroep instellen tegen het besluit van de openbare aanklager om de procedure te beëindigen. De rechtbank van eerste aanleg zal het beroep binnen zeven dagen vanaf de dag van indiening bestuderen. Tegen de beslissing van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij het Hof van Beroep, dat een onherroepelijk besluit zal nemen. Ook kunt u bij de rechtbank beroep instellen tegen het besluit van de openbare aanklager om de procedure op te schorten. In dit geval is het besluit van de rechtbank definitief.

Zal ik verdere informatie krijgen?

Wanneer de openbare aanklager een onjuistheid vaststelt in de wijze waarop u het onderzoeksmateriaal bestudeert en de zaak terugverwijst naar de onderzoeksambtenaar om de fout te corrigeren of dat zelf doet, hebt u het recht om van deze aanvullende handelingen in kennis te worden gesteld.

Voorbereiding van de zaak door de verdediging (6)

Wat is het doel van deze fase?

Het doel is dat u en uw advocaat na de afronding van het onderzoek al het tijdens het onderzoek verzamelde bewijs bestuderen, ook materiaal dat niet in uw voordeel is. Zo komt u te weten welk bewijs de tenlastelegging van de openbare aanklager ondersteunt. Dat zal u en uw advocaat helpen bij de organisatie van uw verdediging tijdens het proces.

Hoe kom ik te weten wat er gebeurt?

Wanneer de fase van het vooronderzoek voorbij is, zal de onderzoeksambtenaar, voordat deze het verzamelde materiaal aan de openbare aanklager overdraagt, en indien u of uw advocaat daarom verzoekt, u en uw advocaat laten weten waar en wanneer (plaats, datum en tijdstip) u het bewijs kunt bestuderen. U en uw advocaat hebben recht op voldoende tijd om dit te doen.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Als u de taal niet machtig bent, doet u er goed aan om het bewijs te bestuderen in aanwezigheid van een tolk. U hoeft niet te betalen voor de tolk.

Zal ik om informatie worden gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?

In deze fase zult u niet worden verhoord en hoeft u geen enkele informatie over de zaak te verstrekken.

Welke informatie zal ik krijgen?

U kunt al het verzamelde bewijs inzien en alle getuigenverklaringen lezen. Uw advocaat zal u de betekenis van het verzamelde bewijs uitleggen.

Wat zijn mijn rechten nadat ik het bewijs heb ingezien?

Met behulp van uw advocaat kunt u om nieuw bewijs vragen en opmerkingen over of bezwaren tegen documenten of in het kader van het onderzoek verrichte handelingen indienen. De onderzoeksambtenaar zal uw verzoeken, opmerkingen en bezwaren vastleggen, terwijl de openbare aanklager zal besluiten of ze al dan niet gegrond zijn.

Wat gebeurt er als mijn verzoeken, opmerkingen en bezwaren gegrond zijn?

De openbare aanklager zal de onderzoeksambtenaar opdracht geven om aanvullende onderzoekshandelingen te verrichten. U hebt het recht om, op grond van de tot dusver beschreven procedure, van die handelingen en van eventueel nieuw bewijs in kennis te worden gesteld.

Maatregelen om het ontlopen van vervolging te voorkomen (7)

Er kunnen dwangmaatregelen aan u worden opgelegd als op basis van het bewijs redelijkerwijs kan worden aangenomen dat u het misdrijf waarvan u wordt beschuldigd daadwerkelijk hebt gepleegd. Deze maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat u zich verbergt voor justitie, een nieuw delict pleegt of de uitvoering van een mogelijk vonnis belemmert.

Maatregelen om het ontlopen van vervolging te voorkomen zijn:

  • Ondertekening van een document – u neemt de verplichting op zich om uw verblijfplaats niet te verlaten zonder toestemming van de bevoegde autoriteit;
  • Betaling van een borgsom – u betaalt een bepaald bedrag in contanten of effecten; als u zich aan vervolging onttrekt, wordt beslag op het bedrag gelegd en wordt een zwaardere maatregel aan u opgelegd;
  • Huisarrest – het wordt u verboden om zonder toestemming uw woning te verlaten;
  • Voorlopige hechtenis – u wordt gedetineerd.

Iemand die voorlopige hechtenis krijgt opgelegd, wordt gedetineerd in een politiecel of in een huis van bewaring of gevangenis.

In ruil voor uw handtekening hebt u het recht om te weten welke maatregel tegen u wordt genomen. Ondertekening van een document en betaling van een borgsom zijn maatregelen die worden opgelegd door de openbare aanklager. Huisarrest en voorlopige hechtenis worden op verzoek van de openbare aanklager opgelegd door de rechtbank. De maatregel is gebaseerd op de ernst van de tenlastelegging, het bewijs en uw persoonlijke status. Op grond van deze factoren kan worden besloten om geen preventieve maatregel aan u op te leggen.

In uw afwezigheid kan u geen maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen worden opgelegd. De rechter is verplicht een door u ingediend verzoek in overweging te nemen dat ertoe strekt om de maatregelen “voorlopige hechtenis” en “huisarrest” te veranderen in minder zware maatregelen.

Aanhouding door de politie en inverzekeringstelling gedurende maximaal 72 uur zijn voorbereidende maatregelen die door de openbare aanklager worden opgelegd en zijn geen wettelijke maatregelen om het ontlopen van vervolging te voorkomen.

Verbod om Bulgarije te verlaten (8)

Als u wordt beschuldigd van het plegen van een misdrijf dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar, kan een openbare aanklager u een verbod opleggen om Bulgarije zonder zijn of haar toestemming te verlaten. De grenscontroleposten zullen onmiddellijk van het verbod in kennis worden gesteld. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat u zich onttrekt aan het onderzoek.

U kunt de openbare aanklager om toestemming vragen het land voor een bepaalde periode te verlaten. Ook uw advocaat kan dit voor u doen. De openbare aanklager zal binnen drie dagen na ontvangst van uw verzoek antwoorden. Als uw verzoek wordt afgewezen, kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen tegen dit besluit. De rechtbank zal uw verzoek onmiddellijk in overweging nemen zonder dat er een hoorzitting nodig is. De rechtbank kan de afwijzing van de openbare aanklager bekrachtigen of u toestaan om het land gedurende een bepaalde periode te verlaten. Dat besluit is definitief.

Ook kunnen u en uw advocaat de rechtbank verzoeken het verbod om Bulgarije te verlaten in te trekken. De rechtbank zal daarmee instemmen als die besluit dat er geen risico is dat u zich in het buitenland aan de rechtsgang zult onttrekken.

In de hierboven beschreven gerechtelijke procedures worden de redenen van de tenlastelegging niet in aanmerking genomen.

Links

Wetboek van Strafvordering

Wet betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken

Wet betreffende de uitlevering en het Europees aanhoudingsbevel

Wet betreffende de handhavingsregels van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Laatste update: 10/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.