Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Bulgarije

In deze informatiebladen wordt toegelicht wat er gebeurt wanneer iemand wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf en voor de rechter moet verschijnen. Voor informatie over verkeersovertredingen, waarop meestal een vaste sanctie staat, zoals een boete, zie Informatieblad 5. Als u het slachtoffer van een misdrijf bent, kunt u hier alle benodigde informatie over uw rechten vinden.

Inhoud aangereikt door
Bulgarije
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Samenvatting van het strafrechtproces

Het Bulgaarse strafproces bestaat uit twee fasen – de fase voorafgaand aan het proces en het proces zelf.

 • De aan het proces voorafgaande procedure (het vooronderzoek) is bedoeld om bewijzen te vergaren teneinde het vermoeden dat iemand een bepaald misdrijf heeft gepleegd te bevestigen of te weerleggen. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksrechters of rechercheurs, onder leiding van een openbare aanklager. Het doel is om de openbare aanklager in staat te stellen een weloverwogen besluit te nemen om de verdachte in staat van beschuldiging te stellen of de strafprocedure te beëindigen.
 • Het proces begint wanneer de openbare aanklager bij de rechtbank een tenlastelegging tegen iemand indient vanwege een strafbaar feit dat die persoon zou hebben gepleegd. Bij de gerechtelijke procedure zijn twee partijen betrokken. De openbare aanklager en de advocaat van de verdachte hebben gelijke procesrechten. De rechtbank bestudeert het bewijs dat door de openbare aanklager is aangevoerd, maar kan, voor de waarheidsvinding, op verzoek van de partijen of op eigen initiatief nieuw bewijs verzamelen en onderzoeken.

Het proces eindigt met een vonnis van de rechter waarin de verdachte schuldig wordt verklaard en een straf krijgt opgelegd of onschuldig wordt verklaard.

Details over al deze fasen van het strafproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie mag niet worden opgevat als juridisch advies en is uitsluitend bedoeld als toelichting.

De rol van de Europese Commissie

Opgemerkt dient te worden dat de Europese Commissie geen rol heeft in strafzaken in de lidstaten en u niet kan helpen wanneer u een klacht heeft. In deze informatiebladen wordt uitgelegd hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 – Juridisch advies inwinnen

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

 • Onderzoek (inclusief tenlastelegging en verhoor)
 • Aanhouding (inclusief het Europees aanhoudingsbevel)
 • Voorgeleiding
 • Hechtenis of invrijheidsstelling
 • Voorbereiding op het proces door de openbare aanklager
 • Voorbereiding op het proces door de verdediging
 • Maatregelen om het ontlopen van vervolging te voorkomen
 • Verbod om Bulgarije te verlaten

3 - Mijn rechten tijdens het proces

 • Ondervraging van een beschermde getuige

4 - Mijn rechten na het proces

5 – Lichte verkeersovertredingen

Links

Wetboek van Strafvordering

Laatste update: 20/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.