Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Cyprus

Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen. Zie informatieblad 5 voor informatie over lichte verkeersovertredingen, die meestal met een vaste straf zoals een boete afgehandeld worden. Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.

Inhoud aangereikt door
Cyprus
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Samenvatting van de strafprocedure

Normaliter bevat de strafprocedure de volgende fasen:

 • Wie verdacht wordt van betrokkenheid bij een misdrijf, kan verhoord worden door de politie. De politie is verantwoordelijk voor het onderzoek naar het misdrijf.
 • De verdachte kan op basis van een gerechtelijk bevel worden aangehouden, tenzij de verdachte op heterdaad betrapt wordt.
 • Alvorens door de politie ondervraagd te worden, moet de verdachte op de hoogte worden gesteld van zijn of haar recht met een advocaat te communiceren en moet de verdachte gewaarschuwd worden dat hij of zij niet verplicht is te antwoorden (dit noemt men ook wel 'de cautie geven').
 • Indien er belastend bewijs tegen de verdachte wordt verkregen, wordt deze aan het einde van het onderzoek formeel door de politie in staat van beschuldiging gesteld. Bij ernstige strafbare feiten wordt de beslissing om tot vervolging over te gaan door de procureur-generaal genomen. Deze bevoegdheid van de politie is altijd onderworpen aan de algemene instructies van de procureur-generaal, die de grondwettelijke bevoegdheid heeft een strafproces in te stellen, te voeren, over te nemen, voort te zetten of niet voort te zetten.
 • Een tenlasteleggingsblad met daarop het feit of de feiten wordt door de politie ter goedkeuring aan een districtsrechter overgelegd. Bij goedkeuring hiervan wordt de verdachte gedaagd om op een bepaalde dag voor de rechter te verschijnen.
 • Strafzaken kunnen op een aantal manieren behandeld worden, afhankelijk van de zwaarte ervan: (a) als politierechterzaak door de enkelvoudige kamer bij de districtsrechtbank in het district waar het feit gepleegd is, (b) op informatie door de assisenrechtbank bestaande uit drie districtsrechters en voorgezeten door een voorzitter van een districtsrechtbank.
 • Bij politierechterzaken verklaart de verdachte op de dag dat hij voor de rechter moet verschijnen of hij of zij schuldig of onschuldig is aan het ten laste gelegde. In zaken die worden behandeld door de assisenrechtbank wordt op de aangegeven datum een gerechtelijk vooronderzoek gehouden voor een districtsrechter. Van het gerechtelijk vooronderzoek kan worden afgezien indien de procureur-generaal verklaart dat het niet nodig is. De gangbare praktijk vandaag de dag is dat men afziet van het houden van een gerechtelijk vooronderzoek.
 • Het slachtoffer van het misdrijf heeft het recht op particuliere aanklacht vervolging in te stellen.
 • De procureur-generaal heeft de algehele verantwoordelijkheid voor strafvervolging, waaronder het recht de vervolging niet voort te zetten.
 • Cyprus kent geen juryproces.
 • Indien uit het onderzoek bij de rechter blijkt dat de gedaagde vanwege een mentale stoornis of gebrekkige geestvermogens niet in staat is te pleiten, kan de rechter hem/haar verplichten zich te laten behandelen in een psychiatrische instelling.
 • De verdachte mag preliminaire bezwaren opwerpen tegen het ten laste gelegde vanwege: (a) materiële of territoriale onbevoegdheid, (b) eerdere vrijspraak of veroordeling voor hetzelfde feit of dezelfde feiten, (c) kwijtschelding van straf voor het feit of de feiten, (d) onvolledigheid van de tenlastelegging of het feit dat twee of meer strafbare feiten gezamenlijk als één feit ten laste worden gelegd.
 • In een en dezelfde tenlastelegging kunnen aan meer dan één persoon aanverwante strafbare gedragingen ten laste worden gelegd. Als dit als oneerlijk wordt beschouwd, kan de rechtbank bevelen dat de tenlastelegging in het kader van het proces opgesplitst moet worden.
 • Het proces vangt aan met het bewijs van het openbaar ministerie. Als het openbaar ministerie zijn zaak heeft voorgedragen, bepaalt de rechter of er sprake is van een aanklacht waartegen de verdachte zich moet verdedigen. Zo ja, dan vraagt de rechter de verdachte verweer te voeren en wordt de verdachte op de hoogte gesteld van zijn of haar recht te zwijgen of vanuit de beklaagdenbank of onder ede een verklaring af te leggen. De verdachte mag te allen tijde bewijs aandragen ter verdediging. Als de verdachte gebruikmaakt van zijn of haar zwijgrecht mogen hier geen negatieve consequenties aan worden verbonden.
  Als de verdediging is afgesloten, leggen de partijen hun slotverklaringen af en doet de rechter uitspraak.
 • Alle getuigen die onder ede voor de rechtbank getuigen kunnen aan een kruisverhoor worden onderworpen.
 • Het proces moet voldoen aan de normen voor een eerlijk proces. Het vermoeden van onschuld geldt tijdens het totale proces. De bewijslast berust te allen tijde bij het openbaar ministerie. Indien de rechtbank de schuld van de verdachte aan het eind van het proces niet overtuigend bewezen acht, moet hij of zij worden vrijgesproken.
 • Indien de verdachte veroordeeld wordt, vindt vervolgens het proces van straftoemeting plaats.

De informatiebladen bevatten informatie over deze fasen van de procedure en over uw rechten. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.

1 - Juridisch advies inwinnen

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

 • Aanhouding en fouilleren/doorzoeken

3 - Mijn rechten tijdens het proces

 • Mogelijke straffen

4 - Mijn rechten na het proces

5 - Verkeersovertredingen

Links

Het Bureau juridische zaken (Law Office) van de Republiek Cyprus

Het hooggerechtshof van Cyprus

De politiemacht van Cyprus

Laatste update: 16/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.