Verdachten (in strafzaken)

Tsjechië

In deze informatiebladen wordt uitgelegd wat er gebeurt als iemand van een strafbaar feit wordt verdacht of in staat van beschuldiging wordt gesteld en voor de rechter moet verschijnen.

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Volgens de Tsjechische grondwet is het opleggen van een straf alleen mogelijk in overeenstemming met de wet en op de wijzen die in de desbetreffende wetgeving zijn vastgelegd. Die wetgeving betreft het wetboek van strafrecht, de wet op het jeugdrecht en het wetboek van strafvordering, waarin de regels zijn bepaald voor strafrechtelijke procedures, waaronder specifieke voorwaarden voor het uitoefenen en handhaven van uw rechten.

Als u slachtoffer bent van een strafbaar feit, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.

Samenvatting van de strafprocedure

Gewoonlijk omvat een strafprocedure de volgende fasen.

1. Voorbereidend onderzoek

Het voorbereidend onderzoek is de eerste fase van de strafprocedure. Het bestaat uit twee onderdelen:

  • de maatregelen genomen door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafprocedure voorafgaand aan de vervolging, oftewel het voorbereidend opsporingsonderzoek; en
  • het gedeelte van de strafrechtelijke vervolging van de instelling ervan tot de tenlastelegging of een andere vorm van afsluiting, oftewel het vooronderzoek.

2. Voorafgaande beoordeling van de tenlastelegging

Tijdens de voorafgaande beoordeling onderzoekt de rechtbank of de zaak afdoende verduidelijkt is tijdens het voorbereidend onderzoek en of de tenlastelegging een goede basis biedt voor de verdere procedure. Ook beslist de rechtbank of hij bevoegd is in de zaak.

3. Het proces

Dit is het belangrijkste deel van de strafprocedure. Bewijs wordt onderzocht en er wordt een beslissing genomen in de zaak. Tijdens deze fase van de strafprocedure worden de verdachte(n) en eventuele getuigen en de benadeelde partij(en) in de rechtbank ondervraagd. Het proces is openbaar en wordt in het Tsjechisch gevoerd. Indien u geen Tsjechisch spreekt, hebt u recht op een tolk.

4. Beroepsprocedure

De verdachte, diens familie, advocaat, de openbare aanklager of de benadeelde hebben het recht binnen acht dagen beroep in te stellen. Indien beroep wordt ingesteld, beoordeelt het hof van beroep de beslissing van de rechter in eerste aanleg.

Rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 – Mijn rechten tijdens het proces

2 – Mijn rechten tijdens het proces

3 – Mijn rechten na afloop van het proces

Links

Tsjechisch ministerie van Justitie

Tsjechisch ministerie van Binnenlandse Zaken

Tsjechische orde van advocaten

Informatie over mensenrechten

Juridische informatie voor iedereen

Laatste update: 21/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.