Verdachten (in strafzaken)

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Kan ik hoger beroep instellen?

Ja, u kunt hoger beroep instellen tegen het vonnis in uw zaak indien de bevindingen die direct op u van toepassing zijn fouten bevatten. U kunt hoger beroep instellen tegen een schuldigverklaring, de straf en/of de toegekende schadevergoeding, of u kunt hoger beroep instellen tegen alle bevindingen van de rechtbank in eerste aanleg. U moet het hoger beroep als volgt indienen:

 • schriftelijk;
 • bij de rechtbank die het vonnis heeft gewezen;
 • binnen acht dagen na bezorging van het afschrift van het vonnis (indien een afschrift zowel bij u als bij uw advocaat wordt bezorgd, geldt het tijdstip vanaf de laatste van de twee bezorgdata).

In uw hoger beroep moet duidelijk worden gemaakt tegen welke aspecten van het vonnis u hoger beroep instelt en ook wat de specifieke onvolkomenheden zijn in het vonnis en/of de eerdere procedure. U kunt ook hoger beroep instellen zonder specifieke gronden door een aanvraag in te dienen bij de president van de rechtbank in eerste aanleg en hem of haar te vragen de termijn voor indiening van de specifieke gronden te verlengen.

Op welke gronden kan ik hoger beroep instellen?

U kunt hoger beroep instellen op basis van fouten in een bevinding in het vonnis die direct op u van toepassing is of omdat een bepaalde bevinding niet is opgenomen in het vonnis. Ook kunt u uw hoger beroep op nieuwe feiten en nieuw bewijs baseren.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Het vonnis wordt pas van kracht en/of uitvoerbaar als de rechtbank die het hoger beroep behandelt een beslissing heeft genomen. Als u in bewaring wordt gehouden, wordt u niet zomaar vrijgelaten omdat u een hoger beroep hebt ingesteld.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

De rechtbank in eerste aanleg onderzoekt of uw hoger beroep alle vereiste informatie bevat. Zo niet, dan vraagt de rechtbank u en uw advocaat de gebreken binnen een termijn van vijf dagen te herstellen (acht dagen als u geen advocaat hebt en de president van de rechtbank instructies rechtstreeks aan u geeft).

Een afschrift van het beroepschrift en de gronden waarop het gebaseerd is, wordt verstrekt aan de andere partijen die bij de zaak betrokken zijn en het hele dossier van de zaak wordt aan het hof van beroep gepresenteerd.

De hogere regionale rechtbank beslist over een beroep tegen het vonnis van een districtsrechtbank en het hooggerechtshof beslist over een beroep tegen het vonnis van een regionale rechtbank.

Na aanvang van de procedure bij het hof van beroep wordt de betwiste beslissing gepresenteerd en wordt er een verslag over de zaak overgelegd.

Vervolgens presenteert u uw beroep en motiveert u het. Als noch u, noch uw advocaat aanwezig is, wordt dit gedaan door de president van het hof.

Vervolgens presenteren de openbare aanklager en eventuele anderen die rechtstreeks geraakt worden door de beslissing van de rechtbank hun argumenten.

Na het presenteren van de verzoekschriften onderzoekt het hof van beroep het bewijs voor zover nodig om een beslissing te kunnen nemen over het beroep, tenzij een beoordeling van het bewijs zo uitgebreid zou moeten zijn dat dit erop zou neerkomen dat het werk dat voorheen door de rechter in eerste aanleg is gedaan volledig opnieuw gedaan moet worden.

Het hof van beroep kan besluiten:

 • het hoger beroep niet ontvankelijk te verklaren (indien het hoger beroep niet redelijk is, vertraagd was, ingediend is door een onbevoegde of om soortgelijke redenen), maar dit wordt altijd gedaan tijdens een openbare zitting;
 • het hoger beroep niet ontvankelijk te verklaren (indien de inhoud niet voldoet aan de vereisten voor een hoger beroep);
 • de strafrechtelijke vervolging te onderbreken;
 • het betwiste vonnis of een deel daarvan te verwerpen;
 • de zaak voor te leggen voor een beslissing over de bevoegdheid van het hof;
 • de zaak aan een andere instantie voor te leggen;
 • de strafrechtelijke vervolging te beëindigen (indien de rechter in eerste aanleg dit al had moeten doen);
 • de strafrechtelijke vervolging te onderbreken (indien de rechter in eerste aanleg dit al had moeten doen);

Ook kan het hof het betwiste vonnis verwerpen vanwege fundamentele onvolkomenheden in de procedure:

 • onvolkomenheden in het vonnis (onduidelijkheid, onvolledige bevindingen in de zaak);
 • twijfels over de juistheid van de bevindingen in de zaak of het bewijs moet worden opnieuw worden aangevoerd;
 • schending van de bepalingen van het Wetboek van strafrecht;
 • ontoereikendheid van de strafmaat;
 • een foutieve beslissing over waar het slachtoffer recht op heeft.

Na het vonnis te hebben verworpen:

 • verwijst het hof van beroep de zaak terug naar de rechter in eerste aanleg;
 • beslist het hof altijd over de zaak tijdens een openbare zitting; of
 • beëindigt het hof de strafrechtelijke vervolging.

Wat gebeurt er als het hoger beroep niet slaagt?

Tenzij de openbare aanklager hoger beroep tegen het vonnis heeft ingesteld, kan het hof van beroep geen beslissing nemen die uw situatie verslechtert.

Wanneer is de veroordeling definitief?

Indien het hof van beroep de zaak niet terugverwijst naar de rechter in eerste aanleg, eindigt de zaak met de beslissing van het hof en wordt deze beslissing definitief zodra zij wordt uitgesproken. Het vonnis van de rechter in eerste aanleg wordt ook definitief tenzij er direct een hoger beroep tegen wordt ingesteld.

Zodra het vonnis definitief wordt, kunt u het volgende instellen of indienen:

 • een buitengewoon hoger beroep;
 • een motie bij de minister van Justitie voor het indienen van een klacht vanwege schending van het recht bij het hooggerechtshof;
 • een aanvraag voor toestemming om een nieuwe procedure te starten;

Indien de eerste beslissing wordt herzien, krijg ik dan een schadevergoeding?

U kunt bij het ministerie van Justitie een verzoek indienen voor schadevergoeding krachtens de Wet inzake door een overheidsinstantie veroorzaakte schade.

Indien mijn hoger beroep slaagt, wordt mijn veroordeling dan ergens geregistreerd?

Een veroordeling wordt pas geregistreerd nadat het vonnis definitief is geworden. Zodra de schuldigverklaring definitief wordt, wordt dit aan uw strafblad toegevoegd. Indien een buitengewoon rechtsmiddel slaagt, wordt deze toevoeging weer weggehaald.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Ja, u kunt worden uitgeleverd om uw straf uit te zitten als de resterende tijd ten minste vier maanden bedraagt.

De desbetreffende autoriteit van het land in kwestie moet om uitlevering verzoeken en de uitlevering moet overeenstemmen met de grondwettelijke regels en verplichtingen en met internationale verdragen over mensenrechten en fundamentele vrijheden.

De rechtbank kan ook uitlevering bevelen in het kader van de schuldigverklaring en het vonnis.

Kan ik hoger beroep instellen tegen de beslissing om mij terug te sturen naar mijn land van herkomst?

U kunt hoger beroep tegen de beslissing instellen als de kennisgeving ter uitvoering van de straf aan u wordt betekend. U kunt hoger beroep instellen tegen de straf van uitlevering.

Als ik veroordeeld ben, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

Nee, zelfs niet in andere lidstaten, tenzij er toestemming wordt gegeven om de procedure te heropenen.

Wordt informatie over de tenlastelegging en/of de veroordeling aan mijn strafblad toegevoegd?

Ja, in het Strafregister worden wettelijke veroordelingen geregistreerd. De rechtbanken verstrekken die informatie. De informatie wordt gedurende honderd jaar, gerekend vanaf uw geboortedatum, bewaard.

Indien de veroordeling geschrapt wordt, is de informatie niet langer zichtbaar in het Strafregister. U kunt een uittreksel uit het Strafregister opvragen. Afhankelijk van de ernst van uw veroordeling kan deze binnen wettelijk vastgestelde termijnen geschrapt worden. Deze termijnen lopen uiteen van één tot vijftien jaar na betekening van de strafmaat.

De informatie wordt bijgehouden, ongeacht of u daar toestemming voor geeft.

Kan ik bezwaar maken tegen het bijhouden van de informatie?

U kunt een bestuursrechtelijke procedure aanhangig maken bij de gemeentelijke rechtbank in Praag.

Links

Strafrecht voor het algemene publiek

Ministerie van Justitie

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.