Verdachten (in strafzaken)

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

De Wet op overtredingen definieert een “overtreding” als een gedraging die de belangen van de maatschappij schendt of bedreigt en die in de Wet op overtredingen of een andere wet uitdrukkelijk als een overtreding wordt beschreven.

De hierboven gegeven definities bevinden zich allemaal in de Wet op overtredingen en het Wetboek voor administratieve afhandeling en deze worden gebruikt in procedures voor overtredingen.

Hoe worden snelheids- en parkeerovertredingen en vergelijkbare overtredingen behandeld?

Verkeersovertredingen worden door het gemeentebestuur (stadsbestuur) afgehandeld.

Sommige overtredingen en de sancties die daarvoor door het gemeentebestuur kunnen worden opgelegd zijn:

  • Snelheidsovertredingen worden normaliter afgehandeld door een geldboete op te leggen van CZK 1 000 tot CZK 10 000, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Ook kan een rijverbod van één maand tot één jaar worden opgelegd.
  • Voor andere verkeersovertredingen zijn er geldboeten op een schaal van CZK 1 500 tot 10 000, en een mogelijk rijverbod tot één jaar, afhankelijk van de ernst van de overtreding;
  • het overtreden van de Wegenverkeerswet door een ongeval te veroorzaken dat tot letsel of het overlijden van een persoon leidt, kan worden bestraft met een geldboete van CZK 25 000 tot CZK 50 000 en een rijverbod van één tot twee jaar.

Welke procedure wordt gevolgd voor het behandelen van een overtreding?

Bekeuringenprocedures

Dit betreft een minder ernstige overtreding die betrouwbaar bewezen is en waarvoor een reprimande niet voldoende is. Indien u bereid bent om een lagere geldboete te betalen, kan dit worden afgehandeld door een instantie die verkeerscontroles uitvoert (evenals de politie) door ter plekke een bekeuring (bon) uit te schrijven.

Standaardprocedure voor overtredingen

Overtredingen worden bij de rechter aanhangig gemaakt op basis van een officiële procedure. Deze procedure wordt ingeleid met een proces-verbaal van een overtreding opgesteld door een staatsinstantie, de politie, een gemeentelijke instantie, of een rechtspersoon of burger.

De gemeentelijke instantie kan de zaak voor aanvang van de procedure aan een andere instantie voorleggen. Indien uit de feiten blijkt dat het een misdrijf betreft, wordt de zaak voorgelegd aan de openbare aanklager.

U bent als verdachte partij in de procedure. Ook het slachtoffer is een partij in de procedure indien het nodig is te praten over vergoeding voor de schade die veroorzaakt is door het strafbare feit. Tenslotte is de eigenaar van een object of voorwerp dat in beslag is of kan worden genomen (bijvoorbeeld de eigenaar van een voertuig) ook een partij in de procedure.

U wordt van het strafbare feit beschuldigd zodra de eerste procedurele handeling tegen u wordt uitgevoerd.

U hebt het recht om:

  • uw mening te geven over alle feiten waarvan u wordt beschuldigd en over het bewijs waarop deze beschuldigingen gestaafd zijn;
  • te weigeren te getuigen;
  • de feiten te betwisten en bewijs aan te dragen voor uw verweer;
  • verzoekschriften in te dienen;
  • rechtsmiddelen voor te leggen.

Er vinden zittingen plaats waar mondelinge pleidooien gehouden kunnen worden en de gemeentelijke instantie zal een rapport opstellen. Tijdens de zitting worden er vragen aan u gesteld en kunt u uw rechten uitoefenen (zoals hierboven beschreven). Het rapport wordt opgenomen in het dossier. De gemeentelijke instantie zal u vragen de documenten in het dossier te bestuderen alvorens zij een beslissing afgeeft. U hebt het recht uw mening te geven over deze documenten.

Einde van de procedure voor een overtreding:

  • indien de procedure beëindigd wordt vanwege de in de Wet op overtredingen beschreven redenen (bijvoorbeeld dat het feit geen overtreding is, u het feit niet hebt gepleegd, een sanctie niets zou betekenen naast de straf die u zal worden opgelegd voor een ander feit in een strafrechtelijke procedure, en soortgelijke redenen); of
  • indien de beslissing wordt afgegeven waarin u schuldig wordt verklaard aan de overtreding en u een sanctie wordt opgelegd.

Kunnen burgers uit andere lidstaten voor deze overtredingen worden vervolgd?

Burgers uit andere lidstaten kunnen op dezelfde manier worden vervolgd als Tsjechische burgers.

Kan ik hoger beroep instellen?

U hebt het recht op een volledig hoger beroep. Er kan echter geen hoger beroep worden ingesteld tegen een geldboete die opgelegd is naar aanleiding van een bekeuring (bon).

Een besluit waartegen hoger beroep is ingesteld, kan pas ten uitvoer worden gelegd als een hogere instantie over het hoger beroep heeft beslist.

U dient binnen vijftien dagen na ontvangst van de kennisgeving van de beslissing hoger beroep in te stellen bij de bestuurlijke instantie (meestal de gemeentelijke instantie).

Komen deze overtredingen op mijn strafblad te staan?

Nee.

Links

Verkeersovertredingen

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.