Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Tsjechië

Under the Constitution of the Czech Republic punishment may be imposed on you only in accordance with the law and in the manner laid down by the relevant laws. These laws are the Criminal Code , the Act on Juvenile Justice, and  the Criminal Procedure Code, which establish the rules for criminal proceedings, including specific conditions for exercising and enforcing your rights. These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime. For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Summary of the criminal process

The following is a summary of the normal stages in the criminal process.

1.             Preparatory process

The preparatory process is the first stage of the criminal process. It has two parts:

 • The procedures of the authorities responsible for the criminal process prior to the start of a criminal prosecution, known as the examination stage; and
 • The investigation stage, the part of the criminal prosecution from its start to the filing of a charge or its termination in a different manner (see )#Podstránka_2.

2.             Preliminary discussion of the charge

During the preliminary discussion the court will examine whether the case was properly clarified in the preparatory process and whether the charge provides a proper basis for further proceedings.  It also decides whether the court has jurisdiction to decide the case.

3.             The trial itself

This is the most important part of the criminal process. Evidence is examined and a decision in the case is made. During this stage of the criminal process the defendant(s) and any witnesses and the injured party or parties are questioned in court. The trial is public, oral and is conducted in Czech. If you do not speak Czech, you have the right to an interpreter.

4.             Appeal proceedings

The defendant, his family, lawyer, public prosecutor or the injured party have the right to appeal  within 8 days.  If an appeal is lodged, the court of appeal reviews the decision of the court of first instance

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime and before the case goes to court

 • Examination
 • Investigation
 • Custody
 • Decision in the preparatory process, a charge
 • Abbreviated preparatory process

3 – My rights during the trial

 • Court trial
 • Sentences; rights of the victim

4 – My rights after the court makes its decision

5 – Traffic and other minor offences

Related links

Czech Ministry of Justice

Czech Ministry of Interior

Czech Bar Association

Information on Human Rights

Legal information for all

Last update: 16/09/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Juridisch advies inwinnen

In dit informatieblad kunt u lezen onder welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat, hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten van de advocaat worden betaald als u deze niet zelf kunt betalen. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen.

Een advocaat vinden

Alleen een advocaat die is opgenomen in het register van advocaten dat wordt bijgehouden door de De link wordt in een nieuw venster geopend.Tsjechische orde van advocaten mag u in een strafzaak verdedigen.

Als u een advocaat nodig hebt voor uw verdediging, neem dan contact op met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Tsjechische orde van advocaten (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.cak.cz/of neem rechtstreeks contact op met een van de advocaten uit het register).

Wat als ik geen advocaat kies?

Als u geen advocaat kiest, moet u zelf uw verdediging voeren.

In sommige gevallen bent u verplicht u te laten bijstaan door een advocaat en de rechter wijst dan een advocaat voor u aan als u er zelf niet binnen een voorgeschreven termijn een kiest. In de volgende situaties is een advocaat vereist:

 • indien u in voorlopige hechtenis zit of ter observatie in een medische instelling bent opgenomen,
 • indien u niet of niet volledig handelingsbevoegd bent,
 • indien u een vluchteling bent,
 • indien u jonger dan 18 bent,
 • indien u lichamelijk of verstandelijk gehandicapt bent en er geen twijfel bestaat aan uw onvermogen uzelf goed te verdedigen,
 • indien u veroordeeld zou kunnen worden tot een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar,
 • indien er een vereenvoudigde procedure tegen u als gedetineerde gestart wordt,
 • in procedures waar van u geëist zou kunnen worden dat u een preventieve medische behandeling moet ondergaan (met uitzondering van een behandeling voor alcoholisme),
 • in sommige procedures met een buitenlands element.

Wie betaalt de advocaat?

De verdachte betaalt voor de diensten van de advocaat. Indien de rechter u een advocaat toewijst, betaalt de staat voor de verdediging. De staat betaalt ook als u recht hebt op gratis verdediging.

Hoe hoog is het honorarium van de advocaat?

Betalingen voor de diensten van een advocaat worden vastgelegd in een overeenkomst tussen u en uw advocaat of zijn in overeenstemming met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de advocatenhonoraria (indien u geen overeenkomst hebt).

Wanneer hebt u recht op gratis verdediging?

Indien u niet voldoende geld hebt om de kosten van uw verdediging te betalen, hebt u recht op een gereduceerd tarief of op een gratis verdediging (deze opties worden beide aangeduid als 'gratis verdediging'). Een rechter, of de voorzitter van de rechtbank, beslist over uw aanvraag, op basis van informatie over uw financiële situatie. Deze aanvraag moet u indienen tijdens het strafrechtelijk onderzoek, via de openbare aanklager of tijdens de procedure voor de rechter.

U kunt zelfs zonder deze aanvraag gratis verdediging toegewezen krijgen als het bewijs hiertoe aanleiding geeft.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de advocatenhonoraria

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld

Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek (opsporingsonderzoek)?

Tijdens het strafrechtelijk onderzoek wordt onderzocht of er een misdrijf is gepleegd en wie waarschijnlijk de dader is geweest (de fase van het voorbereidend opsporingsonderzoek) en vervolgens wordt het bewijs zeker gesteld en wordt de zaak voor de rechtbank voorbereid (de vooronderzoeksfase).

Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd door de politie onder toezicht van de openbare aanklager, die beslist of dit onderzoek naar behoren is uitgevoerd.

Sommige handelingen mag alleen de openbare aanklager verrichten of zijn afhankelijk van diens beslissing (zoals het beëindigen van het strafrechtelijk onderzoek), terwijl de rechter de bevoegdheid heeft om te beslissen over bepaalde andere handelingen (zoals het in bewaring stellen van een verdachte, aanhouding, huiszoeking en telefoontappen).

Klik op de onderstaande links voor nadere informatie over de fasen van het strafrechtelijk onderzoek.

Procedure voorafgaand aan de start van de strafvervolging voorbereidend opsporingsonderzoek (1)

Wat is het doel van het voorbereidend opsporingsonderzoek?

Om de aard van een misdrijf vast te stellen en te bepalen wie het heeft gepleegd, mag de politie:

 • verklaringen opnemen,
 • adviezen van deskundigen inwinnen,
 • documenten bekijken,
 • naar voorwerpen zoeken en de plaats van het misdrijf doorzoeken,
 • politiedossiers aanleggen, vingerafdrukken nemen, lichaamsafmetingen bepalen, verdachten fouilleren,
 • urgente handelingen verrichten,
 • verdachten in verzekering stellen,
 • eventuele andere onderzoeksprocedures gebruiken.

Het voorbereidend opsporingsonderzoek eindigt met een beslissing om strafvervolging in te stellen tegen een specifieke persoon of op allerlei andere manieren (opschorting, tijdelijke opschorting, de zaak voorleggen voor niet-strafrechtelijke afhandeling).

Welke termijnen gelden voor deze fase?

De termijn is twee, drie of zes maanden, afhankelijk van de ernst van de zaak. Indien het voorbereidend opsporingsonderzoek niet kan worden afgerond, kan de openbare aanklager de termijn op basis van een schriftelijke motivatie wijzigen of verlengen.

Wat wordt mij verteld over wat er gaande is?

U wordt in deze fase pas op de hoogte gebracht van wat er gaande is als u direct betrokken moet worden bij de procedure.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Indien aan u wordt gevraagd om uitleg te geven over bepaalde gebeurtenissen zal de politie voor een tolk zorgen die de vragen en uw antwoorden vertolkt en die het schriftelijke rapport vertolkt voordat u wordt gevraagd het te ondertekenen.

In welke fase krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

U kunt een advocaat uitnodigen om de uitleg bij te wonen. De deelname van een advocaat aan deze fase is niet verplicht en u zult geen advocaat toegewezen krijgen, indien u er niet voor hebt gekozen er zelf een in te schakelen. U kunt de advocaat om advies vragen, maar u kunt hem niet vragen hoe u een vraag moet beantwoorden die al aan u is gesteld. In deze fase moet u voor uw eigen tolk zorgen om u en uw advocaat bij te staan.

Gaat men mij om informatie vragen? Moet ik informatie geven?

In deze fase mag de politie u vragen naar uw uitleg over de feiten die zij onderzoekt. U bent verplicht naar waarheid een uitleg te geven. U mag weigeren uitleg te geven indien u (of een persoon met wie u een band hebt) het risico loopt op basis van uw verklaring te worden vervolgd. U mag ook weigeren als u daarmee een geheimhoudingsverplichting zou schenden.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat tegen mij pleit?

Uw verklaring wordt alleen gebruikt om te beslissen of er een strafrechtelijke vervolging tegen een bepaalde persoon vanwege een bepaald misdrijf zal worden gestart. Indien een strafrechtelijke procedure wordt gestart, wordt uw verklaring alleen maar als een getuigenverklaring gezien indien u uw verklaring al vroeg hebt afgelegd en deze later niet herhaald zou kunnen worden. Bovendien moet u uw verklaring ten overstaan van een rechter hebben afgelegd. Anders moet u uw verklaring later opnieuw afleggen, tijdens een latere fase van de strafrechtelijke procedure (in de regel ten overstaan van een rechtbank).

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?

Op uw verzoek brengt de politie één van uw familieleden of kennissen op de hoogte van het feit dat u in verzekering bent gesteld, mits dit het politieonderzoek niet belemmert en het niet overmatig moeilijk is.

Mag ik een dokter raadplegen als dat nodig is?

De politie regelt een medisch onderzoek voor u en laat een dokter een verklaring afleggen over uw medische toestand op het moment dat u voor verhoor wordt voorgeleid of in verzekering wordt gesteld. U moet onmiddellijk worden vrijgelaten als de dokter dat voorschrijft en de politie brengt u zo nodig naar een medische instelling.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Tijdens elke fase van de strafrechtelijke procedure kunt u het recht opeisen om contact op te nemen met uw ambassade en besloten gesprekken te voeren met een vertegenwoordiger van de ambassade.

Ik woon in een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Een rechter kan bevelen dat u verhoord moet worden voordat u het land verlaat indien dat van essentieel belang is voor de zaak en daarmee wordt voorkomen dat er bewijs verloren gaat. U kunt ook worden verhoord nadat u het land verlaat, indien daartoe een verzoek wordt ingediend bij de desbetreffende instanties in het land waar u woont.

Kan ik naar mijn land van herkomst worden teruggestuurd?

Niet tijdens deze fase.

Word ik in verzekering gesteld of vrijgelaten?

Als uw aanwezigheid vereist is, wordt u aan de rechter voorgeleid of in verzekering gesteld. Indien u niet vervolgens in staat van beschuldiging wordt gesteld en niet binnen 48 uur nadat u in verzekering bent gesteld aan de rechter wordt voorgeleid voor een beslissing over inverzekeringstelling, moet u worden vrijgelaten.

Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?

Ja.

Word ik om vingerafdrukken, DNA-monsters (bijv. haar, speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen gevraagd?

Indien dit vereist is om uw identiteit vast te stellen of te onderzoeken of er zich sporen van het misdrijf op uw lichaam bevinden, of indien dit vereist is als bewijs, mogen uw vingerafdrukken, een DNA-monster, bloed, biologisch materiaal of de buitenafmetingen van uw lichaam worden (af)genomen of opgenomen en mag men u fouilleren of ander dergelijk onderzoek uitvoeren.

Als u fysiek tegenwerkt, mag men u met toestemming van de openbare aanklager dwingen om mee te werken. Als u weigert, kunt u een boete van maximaal CZK 50 000 krijgen opgelegd.

Indien de informatie die op deze wijze wordt verkregen niet meer nodig is voor de verdere procedure of om strafrechtelijke activiteiten te voorkomen, te zoeken en te rechercheren, wordt zij vernietigd.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Als uw schuldbekentenis betrouwbaar is, kan dit een grond zijn waarop de strafrechtelijke vervolging wordt gestart of waarop een beslissing wordt genomen voor een snelrechtprocedure.

Krijg ik informatie over getuigen tegen mij en over ander bewijs?

Tijdens deze fase van de procedure krijgt u dergelijke informatie niet.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Ja, de politie vraagt een kopie van uw strafblad op.

Start van de strafrechtelijke vervolging vooronderzoek (2)

Wat is het doel van deze fase?

Tijdens het vooronderzoek zoekt en bestudeert de politie bewijs dat belangrijk is voor de zaak. De politie zoekt naar bewijs dat de verdachte belast of ontlast.

Wat is de termijn voor een vooronderzoek?

De termijn is twee, drie of zes maanden, afhankelijk van de ernst van de zaak. De termijn kan door de openbare aanklager op basis van door de politie verstrekte schriftelijke redenen worden verlengd. De aanklager moet deze redenen in elke zaak vervolgens ten minste eenmaal per maand verifiëren.

De politie moet zo snel mogelijk te werk gaan. Indien een vertraging nadelige gevolgen voor u heeft, kunt u de openbare aanklager vragen om het probleem op te lossen. Indien de vertragingen door de openbare aanklager worden veroorzaakt, kunt u diens leidinggevende vragen om het probleem op te lossen.

De verdachte kan ook om schadeloosstelling vragen voor zowel financiële als niet-financiële schade als gevolg van vertragingen tijdens procedures. Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met eventuele vertragingen tijdens deze fase.

Wat wordt mij verteld over wat er gaande is?

U ontvangt een beslissing over de aanvang van de strafrechtelijke vervolging. Deze omvat een beschrijving van het feit waarvan u wordt beschuldigd, de rechtsgrondslag en de redenen. U kunt binnen drie dagen bezwaar indienen tegen deze beslissing en de openbare aanklager neemt dan een beslissing ten aanzien van uw bezwaar.

U of uw advocaat wordt op de hoogte gesteld van de onderzoeksprocedures en u hebt het recht via uw advocaat aan deze procedures deel te nemen om vragen te stellen aan getuigen en bewijs voor te leggen. Het is mogelijk dat tijdens het vooronderzoek inzage in uw dossier aan uw advocaat en u wordt geweigerd indien daarvoor legitieme redenen bestaan.

Is er een tolk aanwezig als ik geen Tsjechisch spreek?

Indien u geen Tsjechisch spreekt, krijgt u tijdens uw verhoor een tolk voor een taal die u spreekt of uw moedertaal.

Ook tijdens de vooronderzoeksprocedures is er een tolk beschikbaar. In deze fase staat de politie u toe deel te nemen en desgewenst vragen te stellen.

Op uw verzoek krijgt u een schriftelijke vertaling van de beslissing over de aanvang van de strafrechtelijke vervolging, de beslissing om u in bewaring te stellen of de beslissing om de strafrechtelijke vervolging voorwaardelijk op te schorten.

In welke fase krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

Dit kan op elk moment het geval zijn en de vertrouwelijkheid van het gesprek moet worden gegarandeerd. Indien de advocaat daarom verzoekt, is er een tolk aanwezig. U mag zelf een advocaat kiezen (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 1).

Gaat men mij om informatie vragen? Moet ik informatie geven?

U hebt het recht om uw mening te geven over de zaak en u hebt ook het recht om te zwijgen.

Kan ik bezwaar maken tegen de politiebeambte die het onderzoek uitvoert, de openbare aanklager of de rechter?

U kunt bezwaar maken tegen de politiebeambte of de openbare aanklager, evenals tegen de notulist, de reclasseringsambtenaar, de griffier, de door de rechtbank benoemde deskundige en de tolk en tegen de rechter indien u van mening bent dat zij bevooroordeeld zijn – dat wil zeggen, indien u van mening bent dat hun persoonlijke belangen tegengesteld zijn aan uw zaak of ten aanzien van een van de partijen of de vertegenwoordigers daarvan en zij derhalve geen onpartijdige beslissingen kunnen nemen.

In het algemeen wordt een persoon ook als bevooroordeeld aangemerkt indien hij of zij al in een andere procedurele rol heeft bijgedragen aan de procedure. Een rechter kan bijvoorbeeld niet over schuld en over de strafmaat beslissen, indien die rechter in het strafrechtelijk onderzoek al de beslissing heeft genomen over inbewaringstelling, telefoontappen etc.

De persoon die als eerste beslist over uw bezwaar is de persoon tegen wie u bezwaar maakt omdat hij of zij bevooroordeeld zou zijn.

Indien u niet tevreden bent met die beslissing, mag u binnen drie dagen een klacht indienen tegen de beslissing van de persoon in kwestie, waarna iemand met hogere bevoegdheid een beslissing neemt. De procedurele beslissingen die zijn genomen door iemand die bevooroordeeld is, mogen niet worden toegepast tijdens de strafrechtelijke procedure.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat tegen mij pleit?

Alles wat u zegt kan voor of tegen u worden gebruikt. Uw getuigenis in deze fase van de procedure kan als bewijs worden gebruikt.

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?

De politie beslist of u tijdens het voorbereidend opsporingsonderzoek, na aanhouding en als u in verzekering bent gesteld contact mag opnemen met uw familie of vrienden. Indien u in bewaring bent gesteld, hebt u het recht brieven te schrijven (de brieven worden gelezen door de Dienst voor gevangenisstraffen van Tsjechië indien u in bewaring bent gesteld omdat u getuigen zou kunnen beïnvloeden, evenals door de openbare aanklager die het recht heeft om uw brieven te censureren).

In de gevangenis hebt u eenmaal per twee weken recht op bezoek, maar als u in bewaring bent gesteld vanwege het gevaar dat u getuigen zou kunnen beïnvloeden, zal een derde aanwezig zijn bij bezoeken.

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Indien u in bewaring bent gesteld, wordt u bezocht door de instellingsarts die verplicht is om u goede medische zorg te verstrekken. Indien u voor verhoor wordt voorgeleid of in verzekering wordt gesteld, zie dan De link wordt in een nieuw venster geopend.#Podstránka_1hier.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Ja, tijdens alle fasen van de procedure. Alle besprekingen met consulaire functionarissen zijn vertrouwelijk. De rechtbank stelt uw consulaat er met uw instemming van op de hoogte dat u in bewaring bent gesteld.

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Uw aanwezigheid is niet vereist als u al bent verhoord en u tijdens het vooronderzoek niet aanwezig wenst te zijn. Indien er vluchtgevaar bestaat, wordt u in bewaring gesteld of bent u vrij om te gaan nadat u een schriftelijke belofte hebt gedaan dat u zult terugkeren zodra u daartoe wordt opgeroepen.

Kan ik naar mijn land van herkomst worden teruggestuurd?

Ja, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden voor uw uitlevering of overbrenging voor strafrechtelijke vervolging of om uw straf in een ander land uit te zitten en deze procedure niet bij wet wordt uitgesloten.

Mag ik het land verlaten tijdens het vooronderzoek?

Ja, maar u bent verplicht om een geldig postadres te hebben of anderszins contact te onderhouden met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure. Anders kunt u worden aangehouden en in bewaring worden gesteld.

Word ik om vingerafdrukken, DNA-monsters (bijvoorbeeld haar, speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen gevraagd? Mag men mij fouilleren?

Indien dit vereist is, is het antwoord 'ja'. U bent verplicht aan deze oproep gehoor te geven.

Mag men mijn huis, bedrijfspand, auto of andere bezittingen doorzoeken?

Ja, een huiszoeking kan plaatsvinden op kracht van een gerechtelijk bevel. Voor andere panden kan dit worden gedaan op kracht van een bevel dat is afgegeven door de openbare aanklager of de politie.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in tenlastelegging?

Ja, tijdens het verhoor door de politie.

Kan er vóór het proces iets aan de tenlastelegging worden veranderd?

Nee, alleen de juridische beschrijving van het ten laste gelegde feit mag veranderd worden. Er kan u alleen een ander feit ten laste worden gelegd, op basis van een nieuw besluit bij aanvang van strafrechtelijke vervolging.

Kan ik worden aangeklaagd voor een strafbaar feit waarvoor ik al in een andere lidstaat ben aangeklaagd?

Ja. Dit is echter niet van toepassing indien de strafrechtelijke vervolging in de andere lidstaat in uw zaak is geëindigd in een vonnis, geschorst is, op basis van goedkeuring of een schikking is geëindigd of voor beoordeling als overtreding in plaats van als misdrijf is voorgelegd.

Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt?

U kunt achterhalen wie er tegen u getuigt en wat de inhoud van hun getuigenis is door het dossier van uw zaak in te zien, of indien u of uw advocaat tijdens hun verhoor aanwezig zijn. De identiteit van geheime getuigen wordt niet aan u bekendgemaakt.

Krijg ik informatie over verder bewijs tegen mij?

Ja, zodra u en uw advocaat toestemming krijgen het dossier van uw zaak in te zien.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Ja.

Inbewaringstelling (3)

Word ik in bewaring gesteld of vrijgelaten?

Alleen als u in staat van beschuldiging bent gesteld, mag u in bewaring worden gesteld.

Indien u binnen 48 uur nadat u in verzekering bent gesteld of binnen 24 uur nadat u bent aangehouden aan de rechter wordt overgedragen met een verzoek tot inbewaringstelling, beslist de rechtbank of u al dan niet in bewaring wordt gesteld.

De redenen voor inbewaringstelling kunnen zijn:

 • de mogelijkheid dat u zich zou kunnen onttrekken aan strafrechtelijke vervolging of straf (inbewaringstelling vanwege vluchtgevaar),
 • de mogelijkheid dat u het onderzoek belemmert, bijvoorbeeld door getuigen te beïnvloeden (inbewaringstelling vanwege het gevaar van getuigenbeïnvloeding),
 • de mogelijkheid dat u het misdrijf waarmee u een aanvang had gemaakt zult voltooien of dat u een nieuw misdrijf zult plegen (inbewaringstelling bij voorbaat).

Indien de redenen voor inbewaringstelling zich niet of niet meer voordoen, wordt u op basis van een beslissing van de openbare aanklager vrijgelaten.

U moet ook worden vrijgelaten nadat de wettelijke termijn verstreken is. Voor inbewaringstelling in verband met mogelijke getuigenbeïnvloeding, is de termijn drie maanden. Voor inbewaringstelling vanwege vluchtgevaar of inbewaringstelling bij voorbaat is de termijn één jaar voor misdrijven waarop een mogelijke straf staat van maximaal vijf jaar, twee jaar voor zaken die zwaarder kunnen worden bestraft, drie jaar voor bijzonder ernstige misdrijven en vier jaar als er een uitzonderlijke straf kan worden opgelegd voor het misdrijf.

Van deze termijnen is echter slechts een derde van toepassing tijdens het strafrechtelijk onderzoek en twee derde wordt gereserveerd voor de rechterlijke procedure.

De redenen om u in bewaring te blijven houden, worden voortdurend onderzocht. De openbare aanklager moet echter een nieuwe beslissing nemen nadat u drie maanden in bewaring bent gesteld, evenals na dertig dagen nadat een tenlastelegging is ingediend en altijd om de drie maanden nadat de vorige beslissing van kracht is geworden.

Hoe kan ik in vrijheid worden gesteld?

Veertien dagen nadat de laatste beslissing om u in inbewaringstelling te stellen van kracht werd, hebt u altijd het recht om uw vrijlating te verzoeken. Als u in uw verzoek echter andere redenen kunt aangeven, kunt u te allen tijde om uw vrijlating verzoeken.

U hebt het recht om voor te stellen dat inbewaringstelling vanwege het gevaar van ontsnappen of bij voorbaat wordt vervangen door:

 • uw schriftelijke belofte dat u zich aan de wet zult houden en dat u voor de rechter zult verschijnen als u daartoe wordt opgeroepen,
 • het verstrekken van een door de rechtbank vastgesteld geldbedrag als zekerheid (borgtocht),
 • toezicht door een reclasseringsambtenaar,
 • een door een organisatie van belanghebbende burgers of een andere betrouwbare persoon afgegeven garantie.

In het geval van inbewaringstelling bij voorbaat in bepaalde bij wet gespecificeerde misdrijven is een garantie in de vorm van een geldbedrag niet aanvaardbaar. De garantie in de vorm van een geldbedrag mag door iemand anders worden verstrekt.

Beslissing in het strafrechtelijk onderzoek – een ten laste gelegd feit (4)

Wat is het doel van deze fase?

Het vooronderzoek eindigt met deze fase en de openbare aanklager beslist over de vervolgprocedure:

 • de zaak doorverwijzen naar een andere instantie;
 • strafrechtelijke vervolging niet voortzetten;
 • strafrechtelijke vervolging voorwaardelijk niet voortzetten;
 • een schikking goedkeuren; of
 • een tenlastelegging tegen u indienen bij de rechtbank.

Wat wordt mij verteld over wat er gaande is?

De beslissing van de openbare aanklager wordt aan u meegedeeld. U hebt recht bezwaar in te dienen tegen:

 • het doorverwijzen van de zaak tegen u;
 • de schorsing van strafrechtelijke vervolging;
 • de voorwaardelijke schorsing van strafrechtelijke vervolging; en
 • de schikking.

De openbare aanklager beslist over uw bezwaar.

Is er een tolk aanwezig als ik geen Tsjechisch spreek?

Zie Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

In welke fase krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.#Podstránka_2Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

Word ik in bewaring gesteld of vrijgelaten?

Indien de redenen waarom inbewaringstelling is opgelegd nog altijd bestaan en indien de wettelijke termijnen voor inbewaringstelling niet zijn verstreken, is het indienen van de tenlastelegging niet van invloed op de duur van de inbewaringstelling.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

De tenlastelegging evenals de beslissing van de openbare aanklager in deze fase moeten zijn gebaseerd op de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de tenlastelegging. De juridische beschrijving mag echter worden gewijzigd als de openbare aanklager beslist dat dit op zijn plaats is.

Kan ik zonder proces worden veroordeeld en een straf opgelegd krijgen?

In minder ernstige zaken kan de rechter u een strafrechtelijk bevel doen toekomen met daarin een beslissing over uw schuld en straf, zonder de zaak ter terechtzitting te behandelen.

In dit strafrechtelijke bevel kan het volgende aan u worden opgelegd:

 • een voorwaardelijke gevangenisstraf of huisarrest van één jaar,
 • een taakstraf,
 • een verbod op bepaalde activiteiten gedurende vijf jaar,
 • een geldstraf,
 • een verbod ergens te verblijven van ten hoogste vijf jaar,
 • uitzetting voor ten hoogste vijf jaar,
 • of een soortgelijke straf.

Indien u niet binnen acht dagen na ontvangst bezwaar indient tegen het bevel, wordt het van kracht en uitvoerbaar. Indien u uw bezwaar binnen de termijn indient of het strafrechtelijke bevel niet kan worden afgeleverd, vindt er een proces plaats. Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 3.

Krijg ik informatie over bewijs tegen mij?

De tenlastelegging bevat het bewijs dat de openbare aanklager tijdens het proces zal aanvoeren. Verder bewijs is eventueel te vinden in het dossier of kan tijdens de behandeling van de zaak naar boven komen.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Het maakt dan al deel uit van het dossier.

Verkort strafrechtelijk onderzoek (5)

Wat is het doel van deze fase?

Indien een verdachte op heterdaad wordt betrapt voor een misdrijf dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf van minder dan drie jaar, of indien het aannemelijk is dat een terechtzitting binnen twee weken zou kunnen plaatsvinden, kan tot een verkorte procedure worden besloten.

In deze procedure vertelt de politie de verdachte van welk misdrijf hij of zij wordt verdacht, zonder een strafrechtelijke vervolging te starten. Indien het verkorte strafrechtelijk onderzoek binnen twee weken eindigt, mag de openbare aanklager een verzoekschrift bij de rechtbank indienen waarom hij om straf voor de dader verzoekt.

Wat wordt mij verteld over wat er gaande is?

Uiterlijk bij aanvang van uw verhoor wordt u op de hoogte gesteld van de details van het misdrijf waarvan u wordt verdacht. U wordt op de hoogte gesteld van uw rechten.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Ja, er zal een tolk aanwezig zijn die uw moedertaal spreekt of een andere taal die u ook spreekt. Het verzoekschrift waarin om straf wordt verzocht, zal worden vertaald.

In welke fase krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

Te allen tijde, indien u een advocaat kiest. Indien u na uw verhoor niet wordt vrijgelaten, wijst de rechter u een advocaat toe als u er zelf geen hebt.

Gaat men mij om informatie vragen? Moet ik informatie geven?

Zie Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat tegen mij pleit?

U kunt uw positie daardoor verslechteren, hetgeen tot schuldigverklaring zou kunnen leiden.

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden? Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Zie Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Zie Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Indien u wordt vrijgelaten, is uw aanwezigheid niet noodzakelijk. Het is echter aan te bevelen contact te onderhouden met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure en een geldig postadres door te geven, zodat uw afwezigheid niet wordt opgevat als een ontsnapping, waarvoor u gestraft zou kunnen worden.

Kan ik naar mijn land van herkomst worden teruggestuurd?

Ja, indien de rechtbank beslist dat uw straf bestaat uit uitzetting.

Word ik in bewaring gesteld of vrijgelaten?

Indien er redenen voor inbewaringstelling zijn, wordt u in bewaring gesteld. Zie Inbewaringstelling (3).

Word ik om vingerafdrukken, DNA-monsters (bijvoorbeeld haar, speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen gevraagd? Mag men mij fouilleren? Mag men mijn huis, bedrijfspand, auto of andere bezittingen doorzoeken?

Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.#Podstránka_2Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Ja, tijdens het eerste verhoor of als de rechtbank uw zaak tijdens een verkorte procedure behandelt.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

Er kunnen geen nieuwe feiten aan de tenlastelegging worden toegevoegd. De rechtsgrondslag kan echter worden gewijzigd.

Kan ik worden aangeklaagd voor een strafbaar feit waarvoor ik al in een andere lidstaat ben aangeklaagd?

Zie Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2)De link wordt in een nieuw venster geopend.#Podstránka_2.

Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt? Krijg ik informatie over verder bewijs tegen mij?

Ja, zodra u inzage krijgt in uw dossier (meestal bij aanvang van de verkorte juridische procedure) of tijdens de verhoren als u daarbij aanwezig bent.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Ja.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Juridische informatie voor iedereen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafrecht

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet nr. 273/2008 inzake de politie van Tsjechië

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 24.4.1963

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet nr. 101/2000 Verz. over gegevensbescherming

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

3 – Mijn rechten tijdens het proces

In dit informatieblad worden uw rechten tijdens het proces beschreven.

Grondrechten

Tijdens een strafrechtelijke procedure hebt u het recht om:

 • van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure te verwachten dat zij zo snel mogelijk werken en uw rechten en fundamentele vrijheden volledig zullen eerbiedigen;
 • te eisen dat de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure dusdanig te werk gaan dat er geen gerede twijfel kan zijn over de feiten die van essentieel belang zijn om tot een goede beslissing te komen. Zij moeten even zorgvuldig te werk gaan bij het beoordelen van het bewijs in uw voordeel als het bewijs in uw nadeel;
 • van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure informatie te krijgen over uw rechten en de gelegenheid te krijgen die rechten volledig te laten afdwingen;
 • een mening te uiten over alle u ten laste gelegde feiten en het bewijs daarvoor;
 • te weigeren te getuigen;
 • dossiers in te zien, uittreksels te krijgen en notities te maken, en kopieën te maken op uw eigen kosten;
 • deel te nemen aan de gesprekken over de zaak tijdens het proces en openbare zittingen die plaatsvinden tijdens een hoger beroep;
 • een slotverklaring af te leggen tijdens het proces en in een openbare zitting tijdens het hoger beroep evenals het recht een slotverzoekschrift over te leggen;
 • omstandigheden en bewijs voor uw verweer te presenteren;
 • verzoekschriften (over het onderzoeken van bewijs en de beslissingsmethoden) en aanvragen in te dienen;
 • rechtsmiddelen in te stellen (gewone rechtsmiddelen als een klacht; een hoger beroep, een protest, en een bijzonder rechtsmiddel, te weten een verzoekschrift voor het overdoen van een procedure); een klacht in te dienen tegen een schending van het recht; en een hoger beroep;
 • een advocaat te kiezen (als u er zelf geen kiest, kan er een advocaat door een gezinslid of een andere deelnemende persoon worden gekozen) en zijn of haar advies te vragen, zelfs tijdens handelingen die de autoriteit die alleen verantwoordelijk is voor de strafrechtelijke procedure uitvoert;
 • onder vier ogen met uw advocaat te spreken indien u in bewaring bent gesteld of een gevangenisstraf uitzit;
 • te eisen dat u wordt ondervraagd in de aanwezigheid van uw advocaat en dat hij of zij deelneemt aan andere delen van het strafrechtelijk onderzoek;
 • uw moedertaal of een andere taal die u spreekt te gebruiken bij de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure, indien u aangeeft geen Tsjechisch te spreken.

Het proces voor de rechter

Voorafgaande bespreking van de tenlastelegging

Indien een tenlastelegging wordt ingediend, wordt deze bestudeerd door de president van de rechtbank, die bepaalt of een voorafgaande bespreking nodig is of dat er overgegaan kan worden tot een proces.

De uitkomst van de voorafgaande bespreking van de tenlastelegging kan een beslissing van de rechtbank zijn over:

 • het voorleggen van de zaak voor een beslissing over bevoegdheid;
 • het aan een andere instantie voorleggen van de zaak (indien het geen misdrijf is, maar een overtreding zou kunnen zijn etc.);
 • het niet voortzetten van de strafrechtelijke vervolging;
 • het opschorten van de strafrechtelijke vervolging;
 • het naar de openbare aanklager terugverwijzen van de zaak voor nader onderzoek;
 • het voorwaardelijk opschorten van de strafrechtelijke vervolging of het goedkeuren van een schikking

Waar wordt het proces gevoerd?

Afhankelijk van de ernst van het misdrijf, vindt het proces in eerste aanleg plaats voor de districtsrechtbank of de regionale rechtbank die bevoegd is voor de plaats waar het misdrijf gepleegd is, of de woonplaats van de verdachte, of de plaats waar het misdrijf ontdekt is.

Is het proces openbaar?

Ja, het proces is openbaar, maar in bepaalde gevallen kan het publiek de toegang worden ontzegd.

Wie beslist over deze zaak?

Een meervoudige kamer (meerdere rechters) of een enkelvoudige kamer (één rechter) beslist over deze zaak.

Kan ik bezwaar maken tegen de rechter?

Ja, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 2.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

Het proces wordt alleen gehouden om te beslissen over het in de tenlastelegging beschreven feit. Mocht echter blijken dat u andere feiten hebt gepleegd, dan kan tijdens de voorbereidende bespreking van de tenlastelegging of aan het einde van het proces worden beslist dat de zaak naar de openbare aanklager wordt terugverwezen voor verder onderzoek.

De herziene tenlastelegging zal de nieuwe ten laste gelegde feiten bevatten. De rechter kan beslissen dat het feit waarvoor u terechtstaat minder streng of strenger afgedaan moet worden dan geëist door de openbare aanklager.

Wat gebeurt er als ik tijdens het proces schuld beken aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Als u schuld bekent, onderzoekt en beoordeelt de rechter toch het bewijs van de mensen die ten gunste van u spreken.

Welke rechten heb ik tijdens het proces?

Zie de paragraaf De link wordt in een nieuw venster geopend.Grondrechten aan het begin van dit informatieblad. Er bestaan verder nog specifieke rechten die van toepassing zijn op specifieke procedurele situaties.

Moet ik bij de rechtszitting aanwezig zijn? Kan de rechtszitting zonder mij gehouden worden?

Het proces kan gehouden worden zonder dat u aanwezig bent, maar niet indien:

 • u in voorlopige hechtenis zit;
 • u een gevangenisstraf uitzit;
 • de zaak een misdrijf betreft waarvoor u veroordeeld zou kunnen worden tot een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar. U hoeft echter niet bij het proces aanwezig te zijn, indien u de rechter verzoekt het proces buiten uw afwezigheid te voeren.

In zaken waar een verweer vereist is (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 1) kan het proces niet zonder de aanwezigheid van een advocaat voor de verdachte plaatsvinden.

Kan ik via een videoverbinding aan de rechtszitting deelnemen als ik in een andere lidstaat woon?

Het is niet mogelijk om op deze wijze aan een proces deel te nemen.

Ben ik tijdens het totale proces aanwezig?

U zult tijdens het volledige proces aanwezig zijn. U hoeft niet aanwezig te zijn bij procedures die buiten de rechtszitting plaatsvinden, maar u of uw advocaat heeft wel het recht hieraan deel te nemen als u dat wenst.

Krijg ik een tolk als ik niet begrijp wat er gebeurt?

Ja, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Grondrechten aan het begin van dit informatieblad.

Moet ik een advocaat hebben? Krijg ik een advocaat? Mag ik van advocaat wisselen?

In het wetboek van strafvordering staat vermeld voor welke zaken een verdediging gevoerd moet worden. Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 1.

Mag of moet ik het woord voeren tijdens het proces?

Tijdens het proces hebt u recht op verweer. Dat wil zeggen dat u uzelf mag verdedigen of dat u hiervoor een advocaat mag inschakelen. Tijdens het totale proces zal de rechter u of uw advocaat toestaan een standpunt te uiten over alle procedurestappen die plaatsvinden. U hoeft geen gebruik te maken van uw recht uzelf te verdedigen en u kunt weigeren om te getuigen.

Wat zijn de gevolgen indien ik tijdens het proces niet de waarheid spreek?

Als verdachte bent u niet verplicht om in de rechtbank de waarheid te spreken. Als u echter opzettelijk onwaarheden vertelt teneinde ervoor te zorgen dat iemand anders strafrechtelijk wordt vervolgd, kunt u later vanwege smaad worden aangeklaagd.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

U hebt het recht om uw mening te geven over het bewijs en aanvullend bewijs of bewijs ter ondersteuning van uw verweer aan te dragen.

U krijgt de kans om tijdens een slotverklaring uw mening te geven over het bewijs nadat alle afzonderlijke bewijsmiddelen zijn onderzocht.

Welke soort bewijs kan ik namens mijzelf overleggen? Onder welke omstandigheden?

In aanvulling op uw getuigenis kunt u bewijs aandragen waaruit uw onschuld blijkt of dat uw schuld zou kunnen verminderen, waaronder bijvoorbeeld het horen van getuigen, het betwisten van het bewijs, identificatie van getuigen, een reconstructie op de plaats van het misdrijf, het horen van deskundigen, schriftelijke bewijsstukken, huiszoeking enzovoorts.

U hebt het recht aan de rechtbank voor te stellen zulk bewijs te onderzoeken. De rechtbank bepaalt of dit al dan niet gedaan wordt. Zodra de president van de rechtbank verklaart dat het bewijs volledig is, kan er verder geen bewijs meer worden aangedragen in het proces.

Mag ik gebruikmaken van een privédetective om bewijs te verkrijgen?

Het is mogelijk gebruik te maken van de diensten van een privédetective. De detective moet echter in overeenstemming met de wet handelen, anders mag het aldus verkregen bewijs niet tijdens het proces worden gebruikt. De privédetective mag geen getuigen beïnvloeden.

Kan ik getuigen vragen om voor mij te getuigen?

U kunt voorstellen dat een bepaalde persoon verhoord moet worden indien u denkt dat de getuigenis van die persoon gunstig zal zijn voor uw zaak. Maar u mag geen getuigen beïnvloeden.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Tijdens de straftoemeting wordt rekening gehouden met uw strafblad, mits de veroordeling niet verstreken is.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Het proces kan op de volgende manieren eindigen:

 • de zaak kan naar de openbare aanklager worden terugverwezen voor nader onderzoek;
 • indien het feit geen misdrijf is, maar een overtreding zou kunnen zijn, kan de zaak naar een andere instantie worden doorverwezen. Het is dan mogelijk dat de strafrechtelijke vervolging niet wordt voortgezet;
 • de strafrechtelijke vervolging kan tijdelijk gestopt worden of er kan een schikking worden goedgekeurd;
 • de rechtbank kan beslissen over een schuldigverklaring of vrijspraak.

Straffen, rechten van de benadeelde

Welke straf kan ik krijgen?

Volgens het Wetboek van strafrecht kunt u, als u een misdrijf pleegt, als volgt gestraft worden:

 • gevangenisstraf, die, tenzij bij wet uitdrukkelijk anders is vastgesteld, onvoorwaardelijk, voorwaardelijk of voorwaardelijk met toezicht kan zijn. Een uitzonderlijke straf is ook mogelijk. Dit is een gevangenisstraf voor meer dan twintig tot dertig jaar, of levenslang;
 • huisarrest,
 • een taakstraf,
 • verbeurdverklaring van onroerende zaken,
 • een geldstraf,
 • verbeurdverklaring van een voorwerp of andere zaak,
 • een verbod op bepaalde activiteiten,
 • een verblijfsverbod,
 • een verbod op deelname aan sport-, culturele en andere sociale evenementen,
 • het verlies van eretitels of onderscheidingen,
 • het verlies van een militaire rang,
 • uitzetting.

Welke rol speelt het slachtoffer (de benadeelde partij) in het proces?

Het slachtoffer, dat wil zeggen de persoon die benadeeld is of verlies, schade of letsel heeft ondervonden van een misdrijf, heeft het recht om:

 • zich door een gevolmachtigde te laten vertegenwoordigen; indien het slachtoffer aantoont niet over voldoende financiële middelen te beschikken kan er gratis rechtsbijstand worden verleend door een advocaat;
 • verzoekschriften in te dienen voor verder bewijs;
 • dossiers in te zien;
 • deel te nemen aan het proces en een openbare zitting tijdens een beroepszaak;
 • voor het einde van het proces een standpunt over de zaak te uiten;
 • indien het slachtoffer bij wet recht heeft op schadevergoeding en het vonnis luidt schuldig, mag het slachtoffer de rechter vragen de verdachte tot schadevergoeding te veroordelen. Het verzoekschrift moet uiterlijk voor aanvang van het presenteren van bewijs tijdens het proces worden ingediend;
 • indien het slachtoffer mogelijk gevaar loopt doordat de verdachte of de veroordeelde wordt vrijgelaten, heeft het slachtoffer het recht te verzoeken tijdig ervan op de hoogte te worden gesteld dat de verdachte is vrijgelaten, is ontsnapt of van soortgelijke omstandigheden.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Strafrecht voor het algemene publiek

De link wordt in een nieuw venster geopend.Hulp aan slachtoffers van een misdrijf

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

4 - Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

Kan ik hoger beroep instellen?

Ja, u kunt hoger beroep instellen tegen het vonnis in uw zaak indien de bevindingen die direct op u van toepassing zijn fouten bevatten. U kunt hoger beroep instellen tegen een schuldigverklaring, de straf en/of de toegekende schadevergoeding, of u kunt hoger beroep instellen tegen alle bevindingen van de rechtbank in eerste aanleg. U moet het hoger beroep als volgt indienen:

 • schriftelijk;
 • bij de rechtbank die het vonnis heeft gewezen;
 • binnen acht dagen na bezorging van het afschrift van het vonnis (indien een afschrift zowel bij u als bij uw advocaat wordt bezorgd, geldt het tijdstip vanaf de laatste van de twee bezorgdata).

In uw hoger beroep moet duidelijk worden gemaakt tegen welke aspecten van het vonnis u hoger beroep instelt en ook wat de specifieke onvolkomenheden zijn in het vonnis en/of de eerdere procedure. U kunt ook hoger beroep instellen zonder specifieke gronden door een aanvraag in te dienen bij de president van de rechtbank in eerste aanleg en hem of haar te vragen de termijn voor indiening van de specifieke gronden te verlengen.

Op welke gronden kan ik hoger beroep instellen?

U kunt hoger beroep instellen op basis van fouten in een bevinding in het vonnis die direct op u van toepassing is of omdat een bepaalde bevinding niet is opgenomen in het vonnis. Ook kunt u uw hoger beroep op nieuwe feiten en nieuw bewijs baseren.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Het vonnis wordt pas van kracht en/of uitvoerbaar als de rechtbank die het hoger beroep behandelt een beslissing heeft genomen. Als u in bewaring wordt gehouden, wordt u niet zomaar vrijgelaten omdat u een hoger beroep hebt ingesteld.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

De rechtbank in eerste aanleg onderzoekt of uw hoger beroep alle vereiste informatie bevat. Zo niet, dan vraagt de rechtbank u en uw advocaat de gebreken binnen een termijn van vijf dagen te herstellen (acht dagen als u geen advocaat hebt en de president van de rechtbank instructies rechtstreeks aan u geeft).

Een afschrift van het beroepschrift en de gronden waarop het gebaseerd is, wordt verstrekt aan de andere partijen die bij de zaak betrokken zijn en het hele dossier van de zaak wordt aan het hof van beroep gepresenteerd.

De hogere regionale rechtbank beslist over een beroep tegen het vonnis van een districtsrechtbank en het hooggerechtshof beslist over een beroep tegen het vonnis van een regionale rechtbank.

Na aanvang van de procedure bij het hof van beroep wordt de betwiste beslissing gepresenteerd en wordt er een verslag over de zaak overgelegd.

Vervolgens presenteert u uw beroep en motiveert u het. Als noch u, noch uw advocaat aanwezig is, wordt dit gedaan door de president van het hof.

Vervolgens presenteren de openbare aanklager en eventuele anderen die rechtstreeks geraakt worden door de beslissing van de rechtbank hun argumenten.

Na het presenteren van de verzoekschriften onderzoekt het hof van beroep het bewijs voor zover nodig om een beslissing te kunnen nemen over het beroep, tenzij een beoordeling van het bewijs zo uitgebreid zou moeten zijn dat dit erop zou neerkomen dat het werk dat voorheen door de rechter in eerste aanleg is gedaan volledig opnieuw gedaan moet worden.

Het hof van beroep kan besluiten:

 • het hoger beroep niet ontvankelijk te verklaren (indien het hoger beroep niet redelijk is, vertraagd was, ingediend is door een onbevoegde of om soortgelijke redenen), maar dit wordt altijd gedaan tijdens een openbare zitting;
 • het hoger beroep niet ontvankelijk te verklaren (indien de inhoud niet voldoet aan de vereisten voor een hoger beroep);
 • de strafrechtelijke vervolging te onderbreken;
 • het betwiste vonnis of een deel daarvan te verwerpen;
 • de zaak voor te leggen voor een beslissing over de bevoegdheid van het hof;
 • de zaak aan een andere instantie voor te leggen;
 • de strafrechtelijke vervolging te beëindigen (indien de rechter in eerste aanleg dit al had moeten doen);
 • de strafrechtelijke vervolging te onderbreken (indien de rechter in eerste aanleg dit al had moeten doen);

Ook kan het hof het betwiste vonnis verwerpen vanwege fundamentele onvolkomenheden in de procedure:

 • onvolkomenheden in het vonnis (onduidelijkheid, onvolledige bevindingen in de zaak);
 • twijfels over de juistheid van de bevindingen in de zaak of het bewijs moet worden opnieuw worden aangevoerd;
 • schending van de bepalingen van het Wetboek van strafrecht;
 • ontoereikendheid van de strafmaat;
 • een foutieve beslissing over waar het slachtoffer recht op heeft.

Na het vonnis te hebben verworpen:

 • verwijst het hof van beroep de zaak terug naar de rechter in eerste aanleg;
 • beslist het hof altijd over de zaak tijdens een openbare zitting; of
 • beëindigt het hof de strafrechtelijke vervolging.

Wat gebeurt er als het hoger beroep niet slaagt?

Tenzij de openbare aanklager hoger beroep tegen het vonnis heeft ingesteld, kan het hof van beroep geen beslissing nemen die uw situatie verslechtert.

Wanneer is de veroordeling definitief?

Indien het hof van beroep de zaak niet terugverwijst naar de rechter in eerste aanleg, eindigt de zaak met de beslissing van het hof en wordt deze beslissing definitief zodra zij wordt uitgesproken. Het vonnis van de rechter in eerste aanleg wordt ook definitief tenzij er direct een hoger beroep tegen wordt ingesteld.

Zodra het vonnis definitief wordt, kunt u het volgende instellen of indienen:

 • een buitengewoon hoger beroep;
 • een motie bij de minister van Justitie voor het indienen van een klacht vanwege schending van het recht bij het hooggerechtshof;
 • een aanvraag voor toestemming om een nieuwe procedure te starten;

Indien de eerste beslissing wordt herzien, krijg ik dan een schadevergoeding?

U kunt bij het ministerie van Justitie een verzoek indienen voor schadevergoeding krachtens de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake door een overheidsinstantie veroorzaakte schade.

Indien mijn hoger beroep slaagt, wordt mijn veroordeling dan ergens geregistreerd?

Een veroordeling wordt pas geregistreerd nadat het vonnis definitief is geworden. Zodra de schuldigverklaring definitief wordt, wordt dit aan uw strafblad toegevoegd. Indien een buitengewoon rechtsmiddel slaagt, wordt deze toevoeging weer weggehaald.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Ja, u kunt worden uitgeleverd om uw straf uit te zitten als de resterende tijd ten minste vier maanden bedraagt.

De desbetreffende autoriteit van het land in kwestie moet om uitlevering verzoeken en de uitlevering moet overeenstemmen met de grondwettelijke regels en verplichtingen en met internationale verdragen over mensenrechten en fundamentele vrijheden.

De rechtbank kan ook uitlevering bevelen in het kader van de schuldigverklaring en het vonnis.

Kan ik hoger beroep instellen tegen de beslissing om mij terug te sturen naar mijn land van herkomst?

U kunt hoger beroep tegen de beslissing instellen als de kennisgeving ter uitvoering van de straf aan u wordt betekend. U kunt hoger beroep instellen tegen de straf van uitlevering.

Als ik veroordeeld ben, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

Nee, zelfs niet in andere lidstaten, tenzij er toestemming wordt gegeven om de procedure te heropenen.

Wordt informatie over de tenlastelegging en/of de veroordeling aan mijn strafblad toegevoegd?

Ja, in het Strafregister worden wettelijke veroordelingen geregistreerd. De rechtbanken verstrekken die informatie. De informatie wordt gedurende honderd jaar, gerekend vanaf uw geboortedatum, bewaard.

Indien de veroordeling geschrapt wordt, is de informatie niet langer zichtbaar in het Strafregister. U kunt een uittreksel uit het Strafregister opvragen. Afhankelijk van de ernst van uw veroordeling kan deze binnen wettelijk vastgestelde termijnen geschrapt worden. Deze termijnen lopen uiteen van één tot vijftien jaar na betekening van de strafmaat.

De informatie wordt bijgehouden, ongeacht of u daar toestemming voor geeft.

Kan ik bezwaar maken tegen het bijhouden van de informatie?

U kunt een bestuursrechtelijke procedure aanhangig maken bij de gemeentelijke rechtbank in Praag.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Strafrecht voor het algemene publiek

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

5 – Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op overtredingen definieert een “overtreding” als een gedraging die de belangen van de maatschappij schendt of bedreigt en die in de Wet op overtredingen of een andere wet uitdrukkelijk als een overtreding wordt beschreven.

De hierboven gegeven definities bevinden zich allemaal in de Wet op overtredingen en het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek voor administratieve afhandeling en deze worden gebruikt in procedures voor overtredingen.

Hoe worden snelheids- en parkeerovertredingen en vergelijkbare overtredingen behandeld?

Verkeersovertredingen worden door het gemeentebestuur (stadsbestuur) afgehandeld.

Sommige overtredingen en de sancties die daarvoor door het gemeentebestuur kunnen worden opgelegd zijn:

 • Snelheidsovertredingen worden normaliter afgehandeld door een geldboete op te leggen van CZK 1 000 tot CZK 10 000, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Ook kan een rijverbod van één maand tot één jaar worden opgelegd.
 • Voor andere verkeersovertredingen zijn er geldboeten op een schaal van CZK 1 500 tot 10 000, en een mogelijk rijverbod tot één jaar, afhankelijk van de ernst van de overtreding;
 • het overtreden van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wegenverkeerswet door een ongeval te veroorzaken dat tot letsel of het overlijden van een persoon leidt, kan worden bestraft met een geldboete van CZK 25 000 tot CZK 50 000 en een rijverbod van één tot twee jaar.

Welke procedure wordt gevolgd voor het behandelen van een overtreding?

Bekeuringenprocedures

Dit betreft een minder ernstige overtreding die betrouwbaar bewezen is en waarvoor een reprimande niet voldoende is. Indien u bereid bent om een lagere geldboete te betalen, kan dit worden afgehandeld door een instantie die verkeerscontroles uitvoert (evenals de politie) door ter plekke een bekeuring (bon) uit te schrijven.

Standaardprocedure voor overtredingen

Overtredingen worden bij de rechter aanhangig gemaakt op basis van een officiële procedure. Deze procedure wordt ingeleid met een proces-verbaal van een overtreding opgesteld door een staatsinstantie, de politie, een gemeentelijke instantie, of een rechtspersoon of burger.

De gemeentelijke instantie kan de zaak voor aanvang van de procedure aan een andere instantie voorleggen. Indien uit de feiten blijkt dat het een misdrijf betreft, wordt de zaak voorgelegd aan de openbare aanklager.

U bent als verdachte partij in de procedure. Ook het slachtoffer is een partij in de procedure indien het nodig is te praten over vergoeding voor de schade die veroorzaakt is door het strafbare feit. Tenslotte is de eigenaar van een object of voorwerp dat in beslag is of kan worden genomen (bijvoorbeeld de eigenaar van een voertuig) ook een partij in de procedure.

U wordt van het strafbare feit beschuldigd zodra de eerste procedurele handeling tegen u wordt uitgevoerd.

U hebt het recht om:

 • uw mening te geven over alle feiten waarvan u wordt beschuldigd en over het bewijs waarop deze beschuldigingen gestaafd zijn;
 • te weigeren te getuigen;
 • de feiten te betwisten en bewijs aan te dragen voor uw verweer;
 • verzoekschriften in te dienen;
 • rechtsmiddelen voor te leggen.

Er vinden zittingen plaats waar mondelinge pleidooien gehouden kunnen worden en de gemeentelijke instantie zal een rapport opstellen. Tijdens de zitting worden er vragen aan u gesteld en kunt u uw rechten uitoefenen (zoals hierboven beschreven). Het rapport wordt opgenomen in het dossier. De gemeentelijke instantie zal u vragen de documenten in het dossier te bestuderen alvorens zij een beslissing afgeeft. U hebt het recht uw mening te geven over deze documenten.

Einde van de procedure voor een overtreding:

 • indien de procedure beëindigd wordt vanwege de in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op overtredingen beschreven redenen (bijvoorbeeld dat het feit geen overtreding is, u het feit niet hebt gepleegd, een sanctie niets zou betekenen naast de straf die u zal worden opgelegd voor een ander feit in een strafrechtelijke procedure, en soortgelijke redenen); of
 • indien de beslissing wordt afgegeven waarin u schuldig wordt verklaard aan de overtreding en u een sanctie wordt opgelegd.

Kunnen burgers uit andere lidstaten voor deze overtredingen worden vervolgd?

Burgers uit andere lidstaten kunnen op dezelfde manier worden vervolgd als Tsjechische burgers.

Kan ik hoger beroep instellen?

U hebt het recht op een volledig hoger beroep. Er kan echter geen hoger beroep worden ingesteld tegen een geldboete die opgelegd is naar aanleiding van een bekeuring (bon).

Een besluit waartegen hoger beroep is ingesteld, kan pas ten uitvoer worden gelegd als een hogere instantie over het hoger beroep heeft beslist.

U dient binnen vijftien dagen na ontvangst van de kennisgeving van de beslissing hoger beroep in te stellen bij de bestuurlijke instantie (meestal de gemeentelijke instantie).

Komen deze overtredingen op mijn strafblad te staan?

Nee.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verkeersovertredingen

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.