Verdachten (in strafzaken)

Denemarken

Inhoud aangereikt door
Denemarken

Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek (opsporingsonderzoek)?

Strafzaken worden door de politie onderzocht. De politie zal een zaak normaal gesproken onderzoeken omdat zij ervan op de hoogte is gesteld dat iemand het slachtoffer is geworden van geweld of diefstal, of omdat de politie of mogelijk een burger iemand op heterdaad heeft aangehouden.

Voorlopige aanklacht

De politie zal eerst willen vaststellen of er een strafbaar feit is gepleegd en of er een of meerdere verdachten kunnen worden aangewezen die van het misdrijf beschuldigd kunnen worden. De politie zal de verdachte in dat verband gewoonlijk willen ondervragen.

Aanhouding

De politie kan een verdachte vasthouden.

Voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting en voorlopige hechtenis (met inbegrip van het Europees aanhoudingsbevel)

Als de politie een verdachte wil vasthouden om het politieonderzoek niet in gevaar te brengen of om een andere reden, dient de verdachte binnen 24 uur na zijn of haar aanhouding bij de rechter te worden voorgeleid, zodat de zaak aan een rechter kan worden voorgelegd.

Indringende maatregelen

Naast het ondervragen van de verdachte en mogelijke getuigen, kan de politie tijdens het onderzoek informatie inwinnen door middel van indringende maatregelen zoals fouilleren en huiszoeking, observatie van telecommunicatieverbindingen, afluisteren van telefoongesprekken, enz. Voor de meeste indringende maatregelen is vooraf toestemming van de rechter nodig.

Beslissing om al dan niet rechtsvervolging tegen een verdachte in te stellen

Het doel van het politieonderzoek is informatie te verzamelen aan de hand waarvan de openbare aanklager kan beslissen een verdachte al dan niet te vervolgen. Als er onvoldoende bewijs is om aan te tonen dat een verdachte een strafbaar feit heeft gepleegd, zal het openbaar ministerie besluiten de verdachte niet verder te vervolgen.

Aangezien de politie en het openbaar ministerie op lokaal niveau onder hetzelfde beheer staan, is het openbaar ministerie vaak in een vroeg stadium bij de zaak betrokken, bijvoorbeeld ook bij de planning van het onderzoek.

Procesvoorbereiding door de verdediging

Informatie over het recht geïnformeerd te worden over het onderzoek en dit te beïnvloeden, kunt u hier vinden.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Klik op een van de volgende links voor meer informatie over uw rechten tijdens iedere fase waarin de zaak zich bevindt.

Voorlopige aanklacht en verhoor (1)

Waarom word ik aangeklaagd?

U wordt aangeklaagd omdat de politie een sterk vermoeden heeft dat u een misdrijf hebt gepleegd en omdat het politieonderzoek zich van nu af aan sterk op u zal concentreren en niet op een andere persoon.

Wat houdt het feit dat ik word aangeklaagd in?

Het houdt in dat u te horen krijgt van welk misdrijf u door de politie wordt verdacht. De politie moet u vertellen welke bepaling van de wet u volgens haar hebt overtreden. U hebt het recht het onderzoek van uw zaak te volgen via een advocaat, en in het geval van ernstige misdrijven hebt u het recht op een toegevoegd (een door de rechter aangestelde) advocaat.

Waarom wil de politie mij verhoren?

De politie wil u verhoren om na te gaan of hun vermoeden dat u een strafbaar feit hebt gepleegd juist is. De politie zal uw verklaring gebruiken bij haar verdere onderzoek. De openbare aanklager zal uw verklaring later gebruiken om te bepalen of de zaak moet worden behandeld als een zaak waarin de verdachte een bekentenis heeft afgelegd.

Waar en wanneer mag de politie mij verhoren?

Er zijn geen speciale regels over waar en wanneer de politie u mag verhoren. U moet op een zodanige wijze worden verhoord dat uw rechten niet onrechtmatig worden geschonden. De politie mag gewoonlijk geen contact met u opnemen als u op uw werk bent. De politie zal u meestal vragen beginnen te stellen op de plaats delict. In veel gevallen zal de politie u vragen naar het politiebureau te komen voor nadere ondervraging.

Wat als ik de taal niet spreek?

Als u de lokale taal niet spreekt, hebt u recht op een tolk die vanuit en naar uw eigen taal kan tolken. De politie zal voor een tolk zorgen, en u hoeft niets te zeggen tot de tolk aanwezig is.

Moet ik een verklaring afleggen aan de politie?

U moet uw naam, adres en geboortedatum opgeven aan de politie. U hoeft niets anders te zeggen. U bent niet verplicht de waarheid te spreken. De politie moet u vóór het vraaggesprek op de hoogte brengen van deze rechten. Het hangt van uw zaak en de ernst van de feiten in de tenlastelegging af of het bevorderlijk voor uw zaak zou zijn een verklaring af te leggen aan de politie. Als u niet weet of u bepaalde vragen moet beantwoorden, kunt u dat het beste aan uw advocaat vragen.

Krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

U hebt het recht een advocaat naar keuze te spreken voordat u beslist of u toestemt in een politieverhoor. Als u zelf geen advocaat kent, zal de politie voor een advocaat zorgen.

Uw advocaat heeft het recht tijdens het verhoor aanwezig te zijn, maar geeft u mogelijk geen advies over hoe u specifieke vragen moet beantwoorden.

Kan ik controleren of de politie mijn verklaring goed heeft begrepen?

De politie moet uw verklaring schriftelijk vastleggen. U mag het proces-verbaal lezen of laten voorlezen en hier vervolgens opmerkingen over plaatsen. Het is aan u om te beslissen of u het proces-verbaal al dan niet wilt ondertekenen. Veel advocaten zullen het u afraden als u de taal niet begrijpt.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat tegen mij pleit?

Als u iets gezegd hebt dat mogelijk tegen u pleit, kan de politie de informatie gebruiken bij haar onderzoek. Over het algemeen is een proces-verbaal geen bewijs en kan dit niet op zichzelf in het proces tegen u worden gebruikt. De openbare aanklager kan vragen stellen over bepaalde details in het proces-verbaal. Uw verklaring veranderen kan uw geloofwaardigheid aantasten.

Aanhouding (2)

Waarom word ik aangehouden?

Als de politie reden heeft om te vermoeden dat u een strafbaar feit hebt gepleegd, kunt u aangehouden worden indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat u andere strafbare feiten pleegt, om er zeker van te zijn dat u aanwezig bent of om te voorkomen dat u met anderen spreekt. Ook kunt u aangehouden worden op grond van een Europees aanhoudingsbevel dat door een andere EU-lidstaat is uitgevaardigd.

Kan de politie me in alle gevallen aanhouden?

U wordt niet aangehouden als aanhouding onevenredig is aan de ernst van het feit dat u ten laste wordt gelegd. Het is bijvoorbeeld hoogst onwaarschijnlijk dat u aangehouden zult worden als u verdacht wordt van een feit waarvoor de maximumstraf een geringe boete is.

Waar vindt de aanhouding plaats?

De aanhouding vindt meestal plaats op het plaatselijke politiebureau. U wordt gewoonlijk in een wachtcel vastgehouden tot de politie u kan ondervragen (zie Voorlopige aanklacht en verhoor (1)).

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Als u ziek, gewond of sterk onder invloed van alcohol of drugs bent, hebt u het recht een arts te raadplegen. U moet de politie in dat geval, en ook als u speciale medicijnen nodig hebt, vertellen dat u een arts wilt spreken.

Kan ik contact opnemen met een advocaat?

U hebt het recht contact op te nemen met een advocaat naar keuze voordat u beslist of u toestemt in een politieverhoor. In bepaalde gevallen kan de politie weigeren u door een bepaalde advocaat te laten bijstaan. U kunt hier bij de rechter een klacht over indienen.

Zowel de politie als uw advocaat moet u vertellen dat u recht hebt op een toegewezen advocaat, en wie er verantwoordelijk is voor de kosten.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Als u een onderdaan van een andere staat bent, hebt u het recht contact op te nemen met de ambassade van uw land. De politie kan u helpen contact op te nemen met de ambassade.

Mag ik contact opnemen met mijn familie?

U hebt het recht uw familie of werkgever te laten weten dat u aangehouden bent. De politie kan uw verzoek contact met hen op te nemen weigeren als zij van mening is dat dit gevolgen kan hebben voor de zaak. De politie kan ervoor kiezen uw familie namens u op de hoogte te stellen.

Hoe lang kan ik worden aangehouden?

U moet in vrijheid worden gesteld zodra de gronden voor uw aanhouding niet langer aanwezig zijn. Als u niet binnen 24 uur bent vrijgelaten, moet u worden voorgeleid voor een rechter (voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting) zodat een rechter kan beslissen of u in vrijheid gesteld moet worden of dat uw aanhouding verlengd moet worden (wat tot maximaal 3 x 24 uur mogelijk is), of dat u in bewaring moet worden gesteld (Voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting en inbewaringstelling (3)).

Wanneer mag een aanhouding na 24 uur worden verlengd?

Als de rechter die de zaak tijdens de voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting behandelt van oordeel is dat het bewijs dat is overgelegd niet toereikend is om te bepalen of u in bewaring moet worden gesteld, kan uw arrestatie met 3 x 24 uur worden verlengd, vanaf het moment dat de eerste zitting is beëindigd.

Voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting en inbewaringstelling (3)

Waarom word ik in bewaring gesteld?

U wordt in bewaring gesteld omdat de politie van mening is dat het noodzakelijk is u enige tijd of zolang als het onderzoek loopt, in hechtenis te houden. U kunt ook in bewaring worden gesteld om ervoor te zorgen dat u naar een andere lidstaat kan worden uitgeleverd op grond van een Europees aanhoudingsbevel.

Wie bepaalt of ik in bewaring moet worden genomen?

Een rechter bepaalt of aan de voorwaarden om u in bewaring te stellen is voldaan. Voordat de rechter bepaalt of u overeenkomstig het verzoek van de politie in bewaring moet worden gesteld, wordt er een zitting gehouden (voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting). Tijdens die zitting zet de openbare aanklager de inzichten van de politie over de zaak uiteen, en u krijgt ook de gelegenheid uw standpunt uiteen te zetten. De rechter beslist om u al dan niet in bewaring te stellen, maar niet of u schuldig bent aan het ten laste gelegde.

Kan ik in alle gevallen in bewaring worden gesteld?

U kunt in bewaring worden gesteld op de volgende voorwaarden:

 • De politie moet kunnen toelichten waarom zij vermoedt dat u een strafbaar feit hebt gepleegd waarvoor u een gevangenisstraf van 18 maanden of langer kunt krijgen.
 • Het mogelijke vonnis moet meer dan 30 dagen gevangenisstraf zijn.
 • De politie moet de rechter kunnen overtuigen dat het belangrijk is dat u niet vrijkomt zolang het politieonderzoek loopt, om een van de volgende redenen:
 • De politie verwacht dat u zich aan uw straf zult onttrekken.
 • Er zijn redenen om aan te nemen dat u hetzelfde soort misdrijf zult blijven plegen.
 • Er zijn redenen om aan te nemen dat u het onderzoek zult bemoeilijken als u in vrijheid wordt gesteld.
 • Het misdrijf is zo ernstig dat het kwetsend voor anderen zou zijn als men u in afwachting van het proces op vrije voeten zou stellen.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat u aan bewaring ontkomt, ondanks dat aan alle voorwaarden hiervoor is voldaan, namelijk als gevangenzetting in uw persoonlijke omstandigheden extreem belastend zou zijn. Het is belangrijk dat u uw advocaat van dergelijke omstandigheden op de hoogte stelt.

Waar wordt de voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting gehouden?

De voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting wordt gehouden voor de plaatselijke rechtbank. U wordt gewoonlijk in een wachtcel vastgehouden tot u de rechtszaal ingaat.

Moet ik een getuigenis afleggen tijdens de voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting?

U bent niet verplicht een verklaring af te leggen of de waarheid te spreken. Het hangt van de aard van uw zaak en de ernst van de feiten in de tenlastelegging af of het in uw voordeel zou werken om een verklaring af te leggen voor de rechter. U dient bij uw advocaat te rade te gaan om te bepalen of het al dan niet in uw belang is om een getuigenis af te leggen.

Krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

De rechter zal een advocaat aanstellen om u in rechte te vertegenwoordigen. Als u geen voorkeur voor een bepaalde advocaat aangeeft, zal de rechter de advocaat die op die dag dienst doet aanstellen. Zie voor meer informatie Informatieblad 1.

U hebt het recht de zaak voorafgaand aan de rechtszitting met uw advocaat te bespreken. Als u en uw advocaat niet dezelfde taal spreken, hebt u het recht de hulp in te roepen van een tolk. Uw advocaat beschermt uw belangen tijdens de zitting en kan u ook vragen stellen.

Kan ik controleren of de rechter mijn getuigenis goed heeft begrepen?

De rechter zal de essentiële elementen van uw getuigenis vastleggen in het rechtbankverslag. Uw verklaring wordt hardop voorgelezen om er zeker van te zijn dat deze goed is begrepen.

 

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat tegen mij pleit?

Uw getuigenis in de rechtbank kan gebruikt worden als bewijs in de zaak.

Hoe lang kan ik in bewaring worden gehouden?

De rechter bepaalt tijdens de zitting of u in vrijheid gesteld moet worden of in bewaring moet worden gehouden. In sommige gevallen zal de rechter beslissen dat uw detentie verlengd moet worden met 3 x 24 uur (zie Aanhouding (2)).

 

Als u gevangen wordt gezet, stelt de rechter een maximale termijn van vier weken vast. Dat betekent dat vóór het eind van deze termijn beslist moet worden of u in vrijheid wordt gesteld of dat uw zaak opnieuw aan de rechter wordt voorgelegd om er zeker van te zijn dat de voorwaarden om de gevangenhouding voort te zetten nog steeds aanwezig zijn. Er bestaat geen maximale termijn voor de totale duur van de bewaring. Dit hangt af van de aard van de zaak.

U moet in vrijheid worden gesteld zodra de gronden voor uw aanhouding niet langer aanwezig zijn.

Wat is eenzame opsluiting?

Soms zal de politie de rechter toestemming vragen u in eenzame opsluiting vast te houden zodat u geen contact hebt met andere gedetineerden. U mag anderen dan alleen schrijven of opbellen onder toezicht van de politie. De rechter bepaalt of u al dan niet in eenzame opsluiting mag worden vastgehouden.

Kan ik hoger beroep instellen tegen een beslissing over bewaring en eenzame opsluiting?

Tegen een beslissing over bewaring of eenzame opsluiting kunt u beroep instellen bij de hoge rechtbank. De gebruikelijke manier om dit te doen is om tijdens de zitting waar uw zaak wordt behandeld te zeggen dat u hoger beroep wilt instellen.

Is het mogelijk bewaring te voorkomen door mijn paspoort in te leveren of door een waarborgsom te storten?

Het Deense wetboek van strafrecht voorziet in de mogelijkheid om bewaring te voorkomen door het inleveren van het paspoort of storting van een waarborgsom. In de praktijk gebeurt dit echter zelden.

Indringende maatregelen (4)

De politie mag gedurende het onderzoek verschillende indringende maatregelen toepassen om aan informatie te komen, waarvan er hieronder enkele worden omschreven.

Mag de politie vingerafdrukken en foto's van mij nemen?

De politie heeft onder de volgende voorwaarden het recht vingerafdrukken en foto’s van u te nemen:

 • U wordt ervan verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd en de maatregel is noodzakelijk voor het politieonderzoek.
 • De politie heeft gegronde redenen om te vermoeden dat u een strafbaar feit hebt gepleegd waarvoor u een gevangenisstraf van 18 maanden of langer kunt krijgen.

Mag de politie DNA of bloed bij mij afnemen?

De politie heeft onder de volgende voorwaarden het recht DNA of bloed bij u af te nemen:

 • Er is een redelijk vermoeden dat u een strafbaar feit hebt gepleegd waarvoor u een gevangenisstraf van 18 maanden of langer kunt krijgen, en de maatregel wordt als zeer belangrijk beschouwd voor het onderzoek.
 • Er mag bloed worden afgenomen als alcohol- of drugsgebruik een rol speelt bij het misdrijf waarvan u wordt verdacht.

Mag de politie mij fouilleren (onderzoek aan lichaam en kleding)?

De politie heeft onder dezelfde voorwaarden die van toepassing zijn op het nemen van foto’s, het recht u te fouilleren (onderzoek aan bovenkleding).

Mag de politie mijn mobiele telefoon controleren en mijn auto doorzoeken?

De politie mag uw mobiele telefoon controleren om uw telefoonnummer en het IMEI-nummer van uw telefoon te vinden en mag tevens uw auto doorzoeken op de volgende voorwaarden:

 • De politie heeft gegronde redenen om te vermoeden dat u een strafrechtelijk vervolgbaar feit hebt gepleegd.
 • Er wordt aangenomen dat de doorzoeking zeer belangrijk is voor het onderzoek.

Heeft de politie het recht mijn woning te doorzoeken?

De politie mag uw woning doorzoeken op de volgende voorwaarden:

 • De politie heeft gegronde redenen om te vermoeden dat u een strafrechtelijk vervolgbaar feit hebt gepleegd.
 • De doorzoeking wordt als zeer belangrijk voor het onderzoek beschouwd.
 • Het strafbaar feit kan tot gevangenisstraf leiden.
 • De politie kan onderbouwen dat zij waarschijnlijk bewijs zal vinden dat verband houdt met het misdrijf of voorwerpen die de politie om andere redenen in beslag moet nemen.

Wie beslist dat er een indringende maatregel moet worden toegepast?

De rechter bepaalt of uw woning doorzocht mag worden. Als er reden is te vrezen dat bewijs mogelijk zal verdwijnen indien de huiszoeking niet onmiddellijk wordt verricht, kan de politie de huiszoeking zonder een huiszoekingsbevel van de rechter verrichten. De huiszoeking moet binnen 24 uur nadat deze is verricht aan de rechter worden voorgelegd. Als u schriftelijk toestemming verleent om uw huis te doorzoeken, kan de politie eveneens besluiten een huiszoeking te doen.

De politie beslist of zij al dan niet vingerafdrukken en foto’s van u neemt en DNA en bloed bij u afneemt. De politie heeft ook het recht uw mobiele telefoon te controleren, uw auto te doorzoeken, enz.

Kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het door de politie verrichte onderzoek, kunt u die klacht indienen bij de rechter.

Tegen beslissingen over onderzoeken/doorzoekingen en de planning van het onderzoek kan binnen twee weken na de beslissing van de rechter beroep worden ingesteld bij de hoge rechtbank.

Kan ik eisen dat de politie de vingerafdrukken, foto’s en resultaten van DNA-sporen en bloedmonsters vernietigt?

Als het openbaar ministerie besluit u niet verder te vervolgen of indien u wordt vrijgesproken, moet de politie haar foto’s van u vernietigen. De politie mag wel uw vingerafdrukken en DNA-monsters bewaren, maar moet deze na een bepaalde periode vernietigen.

Kan ik schadevergoeding eisen?

Als u bent aangehouden, gevangen bent gezet of tegen u een indringende maatregel is getroffen, en na afloop blijkt dat deze aanhouding, gevangenzetting of indringende maatregel ongerechtvaardigd was, hebt u gewoonlijk recht op schadevergoeding. De directeur van het openbaar ministerie maakt jaarlijks bekend welke tarieven worden gehanteerd voor het bepalen van de hoogte van een dergelijke schadevergoeding.

Beslissing om al dan niet rechtsvervolging tegen u in te stellen (5)

Zodra de politie haar onderzoek heeft afgerond, wordt uw zaak doorgestuurd naar het openbaar ministerie, dat beslist over het verdere verloop.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Als u tijdens het politieonderzoek bekent schuldig te zijn aan de ernstigste feiten die u ten laste worden gelegd, zal het openbaar ministerie gewoonlijk proberen de zaak te behandelen als een zaak waarin een bekentenis is afgelegd.

 

Wat is een tenlastelegging?

De tenlastelegging vormt de grondslag van de behandeling van de zaak door de rechter. In de tenlastelegging moeten de wettelijke bepalingen zijn opgenomen die u volgens de beschuldiging hebt overtreden en een beschrijving van de manier waarop u deze feiten zou hebben gepleegd. De beschrijving moet dermate nauwkeurig zijn dat u op grond daarvan uw verdediging kunt voorbereiden.

 

Kan ik worden beschuldigd van andere feiten dan die de politie mij ten laste heeft gelegd?

Het openbaar ministerie stelt de tenlastelegging op. Als het openbaar ministerie een visie op de zaak heeft die verschilt van die van de politie, kan de tenlastelegging nieuwe of andere feiten bevatten.

Kunnen er nieuwe feiten aan de tenlastelegging worden toegevoegd?

Het openbaar ministerie moet proberen alle openstaande aanklachten tegen u te verzamelen zodat er een collectief vonnis kan worden uitgesproken. De tenlastelegging kan daarom nieuwe feiten bevatten als u verschillende keren van een strafbaar feit bent beschuldigd.

Er gelden speciale regels als u op grond van een Europees aanhoudingsbevel of een uitleveringsovereenkomst aan Denemarken bent uitgeleverd. Als u nieuwe feiten ten laste zijn gelegd, dient u uw advocaat daarover te raadplegen.

Kan de tenlastelegging worden veranderd?

Een tenlastelegging kan veranderd of uitgebreid worden als er een nieuwe tenlastelegging wordt opgesteld en ter kennis gebracht, hetgeen mogelijk is tot de datum waarop de gerechtelijke procedure begint.

Als de openbare aanklager van mening is dat de straf voor een feit zwaarder moet zijn dan in de tenlastelegging is opgenomen, is een dergelijke verandering alleen mogelijk als het openbaar ministerie instemt met de wijziging van de tenlastelegging. Als de tenlastelegging wordt veranderd, moet u binnen twee maanden hiervan in kennis worden gesteld.

Als de gerechtelijke procedure eenmaal is begonnen, kunnen slechts zeer kleine wijzigingen in de tenlastelegging worden aangebracht. De rechter beslist of een wijziging is toegestaan.

Kan ik worden aangeklaagd voor een strafbaar feit waarvoor ik al in een andere lidstaat ben aangeklaagd?

Het kan niet worden uitgesloten dat u wordt aangeklaagd voor een strafbaar feit waar u al voor bent aangeklaagd in een ander land. U kunt echter niet schuldig worden bevonden aan een feit als u daarvoor al bent veroordeeld of vrijgesproken in een ander land.

Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt?

De openbare aanklager moet de tenlastelegging samen met een lijst bewijzen waarop de namen van de getuigen zijn vermeld, bij de rechter indienen. Uw advocaat ontvangt hier een kopie van. U hebt gewoonlijk het recht te weten wie de getuigen zijn.

Voorbereiding van de verdediging (6)

Op grond van welke informatie kunnen mijn advocaat en ik mijn verdediging voorbereiden?

Uw advocaat ontvangt gewoonlijk kopieën van alle verslagen die de politie tijdens haar onderzoek heeft opgesteld. U hebt een algemeen recht de stukken in te zien. Uw advocaat mag u alleen een kopie van de stukken geven als de politie daar toestemming voor geeft.

 

Heb ik het recht alle stukken in te zien die de politie heeft opgesteld?

De politie kan uw advocaat gelasten bepaalde informatie in het dossier van de zaak niet aan u te geven als dit noodzakelijk wordt geacht om de belangen van buitenlandse mogendheden te beschermen of om bewijs te leveren. Een dergelijk bevel mag alleen in ernstige gevallen worden afgegeven, en uitsluitend tot u voor de rechter een getuigenis hebt afgelegd.

Wie beslist of ik alle stukken mag inzien?

De politie dient de stukken in en beslist of er een verbod moet worden afgegeven voor (een deel van) het dossier van de zaak. Tegen de beslissing van de politie kan beroep worden aangetekend bij de rechter, die vervolgens over de kwestie beslist.

Kan ik deelnemen aan alle zittingen over de zaak?

Over het algemeen hebt u het recht aan alle zittingen van de rechtbank deel te nemen waarin de rechter beslist of u in bewaring moet worden gesteld of waarin medeplichtigen of getuigen voorafgaand aan het proces worden verhoord.

Op verzoek van de politie kan de rechter beslissen u niet aanwezig te laten zijn bij de zittingen. In dat geval hebt u het recht te horen wat er tijdens de zitting heeft plaatsgevonden. De rechter kan echter beslissen dat u dergelijke informatie niet mag ontvangen. U hebt het recht te horen wat er heeft plaatsgevonden tijdens een zitting waarbij u niet aanwezig kon zijn. U moet hiervan uiterlijk op de hoogte worden gebracht nadat u een getuigenis voor de rechter hebt afgelegd.

Kan mijn advocaat deelnemen aan alle zittingen over de zaak?

Uw advocaat heeft het recht aan alle zittingen over de zaak deel te nemen. Dat geldt ook voor zittingen waarin de rechter beslist om afluisterapparatuur, de telefoontap, onderzoeken/doorzoekingen of andere indringende maatregelen toe te staan waarvoor voorafgaande toestemming van de rechter is vereist.

Kan mijn advocaat deelnemen aan het onderzoek van de politie?

Uw advocaat moet geïnformeerd worden over het onderzoek en heeft het recht aan dat deel van het onderzoek deel te nemen dat als bewijs in de zaak tegen u kan dienen. Voorbeelden daarvan zijn daderidentificatie, reconstructies, enz.

Kan mijn advocaat zijn/haar eigen onderzoek verrichten?

Als u van mening bent dat de politie heeft nagelaten bepaalde informatie in te winnen die voor u zou kunnen pleiten, zal uw advocaat de politie gewoonlijk vragen verder onderzoek te doen. Als de politie dit weigert, kan de kwestie worden voorgelegd aan de rechter, die de politie kan gelasten het betreffende onderzoek te verrichten.

Uw advocaat kan er ook voor kiezen zijn/haar eigen onderzoek te verrichten. In de praktijk gebeurt dat echter zelden. Als uw advocaat zijn/haar eigen onderzoek naar de zaak verricht, mag hij of zij het politieonderzoek niet belemmeren, en het onderzoek van uw advocaat moet voldoen aan de ethische gedragscode die van toepassing is op advocaten.

Kan mijn advocaat getuigen oproepen om voor de rechter te getuigen?

Uw advocaat kan vragen bepaalde getuigen op te roepen om deze voor de rechter te laten getuigen. Als het openbaar ministerie bezwaar maakt tegen het verhoren van deze getuigen, moet de rechter beslissen of het verhoren van de betreffende getuigen van belang is.

Links

Deense Wet inzake de rechterlijke organisatie

Deense Wet inzake de aanleg van een centraal DNA-register

Directeur van het openbaar ministerie

Deense uitleveringswet

Laatste update: 13/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.