Verdachten (in strafzaken)

Denemarken

Deze informatiebladen geven informatie over wat er gebeurt als iemand verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor hij of zij voor de rechter moet verschijnen. Zie informatieblad 5 voor informatie over verkeersovertredingen, die meestal met een boete afgehandeld worden. Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.

Inhoud aangereikt door
Denemarken

Samenvatting van het strafrechtproces

Hieronder volgt een samenvatting van de gebruikelijke fasen van het strafproces.

 • De politie onderzoekt alle strafzaken. Hieronder valt ook het ondervragen van verdachten, slachtoffers en getuigen.
 • Als de politie vermoedt dat u een misdrijf hebt gepleegd, wordt u in staat van beschuldiging gesteld. Zodra u in staat van beschuldiging bent gesteld, hebt u bepaalde fundamentele rechten, bijvoorbeeld het recht op juridisch advies bij ernstige zaken.
 • De politie besluit om u al dan niet aan te houden.
 • Als u een ernstig misdrijf hebt gepleegd, kunt u, nadat de zaak aan de rechter is voorgelegd, in bewaring worden gesteld terwijl de zaak wordt onderzocht.
 • Zodra het onderzoek is afgerond, wordt de zaak doorgestuurd naar het openbaar ministerie, dat beslist of het van vervolging afziet of de zaak laat voorkomen.
 • Als het openbaar ministerie besluit de zaak verder te vervolgen, kan dat door het voorstel een boete op te leggen, een tenlastelegging of een verzoek tot dagvaarding.
 • Strafzaken komen voor in de districtsrechtbanken als rechtbanken van eerste aanleg. Het aantal rechters hangt af van de ernst van de zaak en van de omstandigheid of u al dan niet schuld bekent.
 • U kunt gewoonlijk hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de rechter bij de hoge rechtbank. U kunt een verzoek indienen voor een revisie van uw zaak of hoger beroep instellen tegen de uitspraak.
 • U hebt recht op schadevergoeding wegens vrijheidsberoving indien de procedure tegen u wordt ingetrokken of als u wordt vrijgesproken.
 • De Deense dienst voor het gevangeniswezen en reclassering beantwoordt vragen over het ondergaan van straffen.

Informatie over alle fasen van het strafrechtproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. De informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

De regels met betrekking tot het strafrechtproces, met inbegrip van het politieonderzoek, de procesvoorbereiding door het openbaar ministerie en het proces zelf zijn neergelegd in de Deense Wet op de rechterlijke organisatie.

NB: voor Groenland en de Faeröer gelden andere regels.

In het kader van het Verdrag van Lissabon heeft Denemarken zich laten uitsluiten van de EU-samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, en neemt het dus niet op dezelfde wijze deel aan deze samenwerking als de andere lidstaten. Dat betekent dat u in ieder afzonderlijk geval moet nagaan of bepaalde EU-wetgeving op Denemarken van toepassing is.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 – Juridisch advies inwinnen

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

 • Voorlopige aanklacht en verhoor
 • Aanhouding (met inbegrip van het Europees aanhoudingsbevel)
 • Voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting en inbewaringstelling
 • Indringende maatregelen
 • Beslissing om al dan niet rechtsvervolging tegen u in te stellen
 • Procesvoorbereiding door de verdediging

3 - Mijn rechten tijdens het proces

4 - Mijn rechten na het proces

5 - Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen

Links

Het Deense rechtssysteem

Gegevensbank met volledige wetteksten

Een Deense advocaat vinden

Informatie over het ondergaan van een straf

Laatste update: 13/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.