Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Verdachten (in strafzaken)

Engeland en Wales

In dit informatieblad en de bijbehorende informatiebladen wordt uitgelegd wat de gang van zaken is tijdens een strafrechtelijk onderzoek en wat er gebeurt na het onderzoek en vóór het proces.

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek (opsporingsonderzoek)?

Een opsporingsonderzoek begint wanneer de politie vermoedt dat er een misdrijf is gepleegd. De politie voert een onderzoek uit en verzamelt bewijs. In ernstige gevallen neemt de politie, wanneer zij vindt dat er genoeg bewijsmateriaal is om iemand in staat van beschuldiging te stellen, contact op met de Crown Prosecution Service (CPS), die meestal besluit wat een passende tenlastelegging is. De CPS kan vragen om nader onderzoek.

Als de politie u als verdachte aanwijst, is de eerste stap in het proces de beslissing u aan te houden (te arresteren).

Nadat u enige tijd in verzekerde bewaring bent gehouden voor verhoor, is de volgende stap de beslissing u in staat van beschuldiging te stellen. Als het nodig is dat de politie verder onderzoek doet, en het daarvoor niet nodig is u vast te houden, moet de politie u vrijlaten. U wordt dan vrijgelaten zonder dat u in staat van beschuldiging wordt gesteld of op borgtocht. In het laatste geval wordt u verzocht zich op een later tijdstip bij een politiebureau te melden.

Als men u echter in staat van beschuldiging wil stellen en de politie besluit dat u in verzekering moet blijven, wordt u voor een rechter geleid die beslist of u op borgtocht vrijgelaten wordt in afwachting van het proces.

Als er een politieonderzoek naar u loopt omdat u van terrorisme wordt verdacht, zijn uw rechten, en de bevoegdheden van de politie, anders dan de hieronder beschreven rechten (zie de Terrorism Act 2000, die buiten de reikwijdte van deze informatiebladen valt).

Als u jonger bent dan 18 jaar, gelden er extra waarborgen. U kunt uw advocaat daarover om uitleg vragen.

Klik op de onderstaande links voor nadere informatie over uw rechten voordat het proces begint.

Onderzoek en aanhouding (1)

Gaat de politie mij vragen stellen?

Als de politie u ervan verdenkt een misdrijf te hebben gepleegd of informatie te hebben over een misdrijf, mag zij u vragen stellen.

Moet ik naar een politiebureau gaan?

De politie kan u staande houden, fouilleren en op straat of in een andere openbare ruimte een beperkt aantal vragen stellen. Als de politie u daarnaar vraagt, moet u uw naam en adres noemen.  Als de politie u van een misdrijf verdenkt, kan zij u vragen vrijwillig mee te gaan naar het politiebureau. Zij heeft ook de bevoegdheid u aan te houden en u tegen uw wil naar een politiebureau mee te nemen. De politieagenten moeten u vertellen waarom ze dat doen.

Staat het mij vrij het politiebureau te verlaten?

Als u als verdachte of mogelijke getuige op het politiebureau bent, maar niet gearresteerd bent, staat het u te allen tijde vrij het politiebureau te verlaten.

Wat gebeurt er nadat ik aangehouden ben?

Als de politie wil dat u op het politiebureau blijft, moet zij u aanhouden. De politie moet u de reden daarvoor meedelen en de aanhouding moet noodzakelijk zijn. De politie mag u fouilleren, uw vingerafdruk nemen en DNA afnemen en ander lichamelijk onderzoek doen dat hier wordt verklaard.

Wat gebeurt er als ik geen Engels spreek?

Als u geen Engels begrijpt, moet de politie voor een tolk zorgen. Dat is voor u gratis. U mag niet verhoord worden als er geen tolk aanwezig is.

Heb ik recht op een advocaat?

Als u gearresteerd bent, mag u een advocaat raadplegen. Als u geen advocaat kent, neemt de politie contact op met de piketadvocaat. Zie informatieblad 1.

Wat gebeurt er als ik jonger ben dan 17 jaar of een 'kwetsbare volwassene' ben?

Als u jonger bent dan 17 of een 'kwetsbare volwassene' bent, mag de politie u niet verhoren zonder de aanwezigheid van een Appropriate Adult (een daartoe geschikte volwassene). De politie zorgt daarvoor.

Deze man of vrouw zal u steunen en adviseren bij uw contacten met politiemensen. Hij of zij is geen advocaat en geeft u geen juridisch advies. Een Appropriate Adult kan een familielid zijn, een vriend/kennis, een vrijwilliger of iemand uit het maatschappelijk werk of de gezondheidszorg.

Mag de politie mij fouilleren?

Zelfs als u niet gearresteerd bent, mag de politie u of uw voertuig staande houden/tot stoppen dwingen en fouilleren/doorzoeken, maar alleen als er goede gronden zijn om te vermoeden dat u in het bezit bent van gestolen of verboden goederen of een misdrijf hebt gepleegd.

Mag de politie vingerafdrukken nemen of DNA afnemen?

Als u niet gearresteerd bent, hoeft u geen vingerafdrukken of monsters te laten nemen. De politie kan dat niet doen zonder toestemming. Als u echter wel gearresteerd bent, mag de politie zonder toestemming monsters afnemen, zoals van bloed, speeksel of ander lichaamsweefsel.

Ben ik verplicht aan een keuzeconfrontatie mee te werken?

Als u gearresteerd bent, mag de politie u vragen aan een keuzeconfrontatie mee te werken. Als u weigert, kan dat op het proces tegen u werken. Over het algemeen bestaat een keuzeconfrontatie eruit dat de politie het slachtoffer of de getuige(n) videofoto's laat zien. De piketadvocaat kan u adviseren.

Mag de politie mijn auto doorzoeken of een huiszoeking doen?

Als u gearresteerd bent, mag de politie met toestemming van een hooggeplaatste politieman of -vrouw uw auto of huis doorzoeken en uw bezittingen weghalen als dat nuttig is voor het onderzoek.

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?

Ja, om ze te vertellen waar u bent.

Mag ik een dokter raadplegen als dat nodig is?

Als u medische hulp nodig hebt, hebt u het recht een arts te raadplegen.

Ik kom uit een andere lidstaat. Mag ik contact opnemen met de ambassade van mijn land?

Ja. Een vertegenwoordiger van de ambassade zal naar het politiebureau komen of contact met u opnemen als u hulp nodig hebt. De politie is verplicht contact op te nemen met de consulaten van de volgende landen in de EU als u bent aangehouden en in verzekering gesteld: Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje en Zweden.

Wat gebeurt er als ik gearresteerd ben op basis van een Europees aanhoudingsbevel?

Als een Europees aanhoudingsbevel is afgegeven door een lidstaat, kunt u in een andere lidstaat aangehouden worden en na voor de rechter te zijn verschenen, worden teruggestuurd naar het betreffende land. U hebt, indien nodig, recht op een advocaat en een tolk. Zie informatieblad 1.

Wanneer stelt de politie mij in staat van beschuldiging?

Als de politie van mening is dat er genoeg bewijsmateriaal tegen u verzameld is, kan zij u een misdrijf ten laste leggen. In de tenlastelegging staat van welk misdrijf de politie u beschuldigt. Nadat u in staat van beschuldiging bent gesteld, mag de politie u over dat misdrijf niet verder verhoren.

Hoe lang mag ik door de politie vastgehouden worden na mijn arrestatie?

Nadat u gearresteerd bent, mag de politie u maximaal 24 uur op een politiebureau vasthouden. Een hooggeplaatste politieman- of vrouw kan die periode tot 36 uur verlengen als er goede gronden zijn om aan te nemen dat dat nodig is om bewijs te verzamelen, dat het om een ernstig misdrijf gaat en dat het onderzoek naar behoren wordt uitgevoerd. Als die periode verstreken is, moet men u in staat van beschuldiging stellen of de inverzekeringstelling opheffen. Als de politie u nog langer wil vasthouden, moet zij daarvoor toestemming vragen van een Magistrates' Court. Die rechtbank kan de periode tot maximaal 96 uur verlengen.

Een klacht indienen tegen de politie

Als u vindt dat de politie u niet goed heeft behandeld, kunt u een klacht indienen bij de politie of bij de Independent Police Complaints Commission.

Verhoor en tenlastelegging (2)

Wanneer mag ik worden verhoord?

Als u aangehouden bent en op een politiebureau wordt vastgehouden, moet de politie op het politiebureau zich ervan vergewissen dat u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te worden verhoord. In ieder etmaal moet u een aansluitende rustperiode van 8 uur krijgen waarin u niet wordt verhoord. Als u wordt verhoord, hebt u na elke twee uur verhoor recht op een koffie- of theepauze van een kwartier. Over het algemeen hebt u recht op de aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor.

Moet ik de vragen van de politie beantwoorden?

U hoeft de vragen niet te beantwoorden.  Als u van een misdrijf wordt verdacht, moet de politie u een formele waarschuwing (caution) geven voordat ze vragen stelt. De politie zal u waarschuwen dat u geen vragen hoeft te beantwoorden, maar dat wat u zegt, op het proces als bewijs tegen u kan worden gebruikt. De politie moet u ook waarschuwen dat het tijdens het proces nadelig voor u kan zijn als u tijdens het politieverhoor iets niet vertelt waar u later, tijdens het proces, een beroep op wilt doen.

Hoe verloopt een politieverhoor?

Een verhoor op een politiebureau wordt afgenomen in een verhoorkamer en wordt altijd op een geluidsdrager opgenomen. De politie moet vóór het verhoor aan u uitleggen hoe de opname in zijn werk gaat.

Wanneer stelt de politie mij in staat van beschuldiging?

Als de politie van mening is dat er genoeg bewijs tegen u is verzameld, kan zij u een misdrijf ten laste leggen. De politie mag u daarna over dat misdrijf niet verder verhoren. De tenlastelegging mag in een latere fase van het proces worden gewijzigd.

Voor de rechter verschijnen vóór het proces  (3)

Wanneer moet ik voor het eerst voor de rechter verschijnen?

Nadat u in verzekering bent gesteld, moet u voorkomen op de eerstvolgende zitting van de rechtbank. De eerste zitting vindt gewoonlijk plaats in het Magistrates’ Court.

Heb ik recht op een advocaat?

In de rechtbank hebt u recht op een advocaat. Als u zelf geen advocaat hebt, treedt de piketadvocaat op als uw raadsman. Zie informatieblad 1.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Als u geen Engels spreekt, wordt er gratis voor een tolk gezorgd die de hele terechtzitting voor u vertaalt.

Kan ik in vrijheid worden gesteld?

Als u wordt vastgehouden, kunt u bij de rechtbank een verzoek indienen om op borgtocht te worden vrijgelaten. Als de borgtocht wordt verleend, hoeft u mogelijk niets te betalen.

Borgtocht wordt meestal verleend als u geen strafblad hebt en de rechter van mening is dat u geen gevaar voor de samenleving bent, geen getuigen zult beïnvloeden en zich op afgesproken tijdstippen bij de rechtbank zult melden. Aan borgtocht kunnen voorwaarden worden verbonden, zoals verblijf op een bepaald adres, afgifte van uw paspoort aan de politie of het dragen van een enkelband.

Als de rechter borgtocht weigert, wordt u gevangen gehouden tot het proces begint.

Mag ik in beroep gaan tegen de beslissing mij gevangen te houden tot het begin van het proces?

Ja. Vraag uw advocaat om advies.

Moet ik nog een keer voorkomen voordat het proces begint?

Ja. Uw advocaat zal dat met u bespreken.

Hoe lang mag ik vastgehouden worden voordat het proces begint?

Als u in de gevangenis zit, moet het proces binnen een bepaalde termijn beginnen.

Over het algemeen mag een proces voor het Crown Court niet later beginnen dan 182 dagen (26 weken) nadat u naar de gevangenis bent gegaan. Als dat niet gebeurt, kunt u een verzoek indienen om op borgtocht te worden vrijgelaten. Bij minder ernstige zaken moet het proces binnen 56 dagen (8 weken) beginnen. Als dat niet gebeurt, wordt u op borgtocht vrijgelaten.

Voorbereiding van de zaak vóór het proces(4)

Wat gebeurt er vóór het begin van het proces?

Vóór het begin van het proces bezint de Crown Prosecution Service (CPS) zich op de vraag of het bewijs in uw zaak sterk genoeg is voor strafvervolging. De aanklager bespreekt met uw advocaat het bewijsmateriaal dat tijdens het proces tegen u zal worden gebruikt. Als er bijvoorbeeld getuigen zullen optreden, krijgt u hun schriftelijke verklaringen. De aanklager moet u ook op de hoogte brengen van alle materiaal dat in zijn nadeel of in uw voordeel kan spreken. De aanklager moet het bewijsmateriaal voortdurend toetsen en u op de hoogte stellen van alle materiaal dat in dat kader wordt getoetst.

Ik kom uit een andere EU-lidstaat. Moet ik in Engeland/Wales zijn in de aanloop naar het proces?

Als u niet in verzekering bent gesteld of op borgtocht bent vrijgelaten, staat het u vrij naar uw eigen land terug te keren, maar het kan zijn dat u geen borgtocht wordt verleend als de aanklager wil dat u in Engeland of Wales blijft gedurende de periode dat het onderzoek wordt gevoerd. De rechtbank kan u borgtocht verlenen op voorwaarde dat u in Engeland blijft. U bent strafbaar als u zich niet aan die voorwaarde houdt. Als u op borgtocht wordt vrijgelaten, moet u een adres in het Verenigd Koninkrijk opgeven waar u te bereiken bent. Dat mag het adres van uw advocaat zijn.

Als ik naar mijn eigen lidstaat ben teruggegaan, moet ik vóór het proces dan weer naar Engeland/Wales komen?

Waarschijnlijk wel. Voor sommige preliminaire zittingen kan uw advocaat eventueel vragen dat u niet aanwezig hoeft te zijn of kunt u een beroep doen op een videoverbinding.

Komt mijn zaak altijd voor de rechter?

Uw zaak hoeft niet per se voor de rechter te komen. De CPS kan beslissen u niet verder te vervolgen of voorstellen u een zogenaamde conditional caution op te leggen, waaraan een boete verbonden kan zijn.  Als u daarmee instemt, geeft u toe dat u het misdrijf hebt gepleegd. Deze waarschuwing komt op uw strafblad te staan en daartegen kan geen hoger beroep worden ingesteld.

Wat voor soort bewijsmateriaal wordt door de aanklager vergaard?

De politie verhoort getuigen en kan ook lichamelijk en forensisch bewijsmateriaal verzamelen. Ze kan bijvoorbeeld documenten uit uw huis of van uw werk meenemen en uw auto doorzoeken of DNA-monsters nemen (bijv. van haren, speeksel e.d.).

Mag ik de aanklager beletten bepaald bewijsmateriaal te verzamelen?

De politie heeft soms een huiszoekingsbevel nodig; u kunt een huiszoekingsbevel aanvechten. Over het algemeen moet in een huiszoekingsbevel gespecificeerd worden wat precies doorzocht mag worden en waarom. Als de politie zich niet aan het huiszoekingsbevel houdt, kan het zijn dat het gevonden bewijsmateriaal niet tot het proces wordt toegelaten.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

De aanklager verzamelt gegevens over uw strafblad, ook met betrekking tot veroordelingen buiten het Verenigd Koninkrijk.

Kan er vóór de behandeling van de zaak iets aan de tenlastelegging worden veranderd?

Ja. Dat hangt af van de weging van het bewijsmateriaal door de aanklager. Uw advocaat kan ook vragen om wijzigingen in de tenlastelegging.

Wat gebeurt er als ik voor hetzelfde misdrijf in een andere lidstaat word vervolgd?

Als een uitspraak van een rechter in één lidstaat in kracht van gewijsde is gegaan, kunt u voor dezelfde feiten niet meer vervolgd worden in een andere lidstaat.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen?

In de meeste gevallen is het mogelijk om schuld te bekennen vóór het proces, als u dat wilt. Als u schuld bekent, krijgt u over het algemeen een veel lagere straf opgelegd dan wanneer u dat niet doet. Als u besluit schuld te bekennen, mag u over het algemeen geen hoger beroep aantekenen tegen de veroordeling en komt de veroordeling op uw strafblad te staan.

Links

Criminal Procedure and Investigations Act 1996 (als gewijzigd)

Criminal Justice Act 2003 (als gewijzigd)

Police and Criminal Evidence Act 1984

Praktijkrichtlijnen

Bail Act 1976 (als gewijzigd)

Prosecution of Offences Act 1985, section 22 (als gewijzigd)

Serious Organised Crime and Police Act 2005

Terrorism Act 2000

Laatste update: 01/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.