Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Kan ik hoger beroep instellen tegen de uitspraak?

U hebt het recht hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak. U kunt zowel hoger beroep aantekenen tegen de veroordeling als tegen de straf. U hebt het recht beroep aan te tekenen tegen de volledige uitspraak of tegen een deel ervan.

Hoe stel ik hoger beroep in?

U moet de rechtbank die u heeft veroordeeld meedelen dat u hoger beroep wilt instellen. U moet dat binnen 7 dagen nadat de uitspraak openbaar is gemaakt, schriftelijk doen. Dat kan ook per fax.

Dit beroep moet binnen vijftien dagen nadat u voor het eerst de gelegenheid had de uitspraak te bestuderen, bij de rechtbank worden ingesteld. Dit beroep moet schriftelijk ingesteld en aan de rechtbank per e-mail of fax verstuurd worden. Beroepen door de openbare aanklager en de verdediging moeten eveneens elektronisch worden ingediend.

De rechtbank die uitspraak heeft gedaan, verstuurt het hoger beroep en het strafdossier naar de arrondissementsrechtbank.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Als u hoger beroep instelt, wordt de oorspronkelijke uitspraak niet ten uitvoer gelegd tot de arrondissementsrechtbank zijn beslissing heeft genomen. Als u voor of na de uitspraak bent aangehouden, wordt u niet vrijgelaten op grond van het feit dat u hoger beroep hebt ingesteld. U kunt worden vastgehouden tot er een beslissing in hoger beroep is genomen. In de wet is geen uiterste termijn vastgelegd voor de behandeling van het hoger beroep, maar het moet binnen een redelijke termijn worden behandeld.

Mag ik nieuw bewijs bijbrengen voor mijn hoger beroep? Welke voorwaarden gelden er?

U hebt het recht nieuw bewijs bij te brengen in hoger beroep als u er een geldige reden voor hebt dat u dit bewijs niet eerder hebt aangevoerd.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

Tijdens de rechtszitting in de arrondissementsrechtbank worden in het hoger beroep aangevoerde argumenten behandeld. Als u niet voor de rechter verschijnt, kan de arrondissementsrechtbank het hoger beroep zonder uw deelname behandelen. Nadat de arrondissementsrechtbank het hoger beroep heeft behandeld, kan deze:

  • het hoger beroep verwerpen;
  • de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg wijzigen of een nieuwe uitspraak doen;
  • de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg vernietigen en de strafrechtelijke procedure beëindigen;
  • de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg vernietigen en de zaak naar die rechtbank terugverwijzen om opnieuw te worden behandeld.

Is het na een afwijzing van het hoger beroep mogelijk opnieuw hoger beroep in te stellen?

Het is mogelijk om tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank een ‘beroep in cassatie’ in te stellen bij het hooggerechtshof. Het beroep in cassatie kan uitsluitend via een advocaat worden ingesteld.

Als u een beroep in cassatie wilt instellen, moet u de arrondissementsrechtbank daarvan binnen 7 dagen nadat de uitspraak openbaar is gemaakt, op de hoogte stellen.

Het beroep in cassatie zelf moet binnen 30 dagen nadat u voor het eerst de gelegenheid had de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te bestuderen, worden ingesteld. Het beroep in cassatie wordt ingesteld bij het hooggerechtshof via de arrondissementsrechtbank die de uitspraak in hoger beroep heeft gedaan.

Het hooggerechtshof heeft het recht te beslissen om het beroep in cassatie al dan niet te behandelen. Als het hof de cassatieprocedure weigert, wordt er geen reden opgegeven.

Wanneer is de veroordeling definitief?

De veroordeling wordt definitief zodra de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Dit gebeurt als de termijn voor het instellen van hoger beroep of beroep in cassatie is verstreken. In het geval van een beroep in cassatie gaat de uitspraak in kracht van gewijsde als het hooggerechtshof de cassatieprocedure heeft geweigerd of een uitspraak in de zaak heeft gedaan.

Als mijn hoger beroep slaagt, wordt de veroordeling dan geregistreerd?

Uw veroordeling wordt alleen geregistreerd in het strafregister als die ten uitvoer is gelegd. Als het hooggerechtshof de uitspraak van de rechtbank die u heeft veroordeeld vernietigt, wordt de veroordeling niet in dat register geregistreerd.

Als de eerste uitspraak onjuist was, krijg ik dan schadevergoeding?

U hebt recht op schadevergoeding voor door u geleden schade als u ten onrechte van uw vrijheid bent beroofd. U kunt binnen 6 maanden nadat uw vrijspraak rechtskracht heeft gekregen of na de uitspraak die de strafrechtelijke procedure beëindigt, schadevergoeding aanvragen bij het ministerie van Financiën.

Het schadevergoedingsbedrag is een vast bedrag en bedraagt 7 maal het minimumdagsalaris dat geldt voor de Republiek Estland, voor iedere dag dat u bent vastgehouden. Daarnaast hebt u het recht te eisen dat de staat de door u betaalde kosten voor de advocaat vergoedt.

Ik kom uit een ander land. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Als u een buitenlandse burger bent die legaal in Estland woont en u wordt veroordeeld voor een opzettelijk misdrijf waarvoor u een gevangenisstraf krijgt opgelegd, kan de rechter, als bijkomende straf, besluiten u uit Estland uit te zetten en te verbieden om binnen 10 jaar naar Estland terug te keren. Aangezien uitzetting uit Estland ook een straf is, hebt u het recht daar beroep tegen in te stellen.

Als u geen geldige verblijfstitel hebt op basis waarvan u in Estland mag wonen, wordt u automatisch uit Estland uitgezet, zonder een uitspraak van de rechter. U hebt het recht deze uitzetting aan te vechten door een klacht in te dienen bij de administratieve rechtbank. Het feit dat u de uitzetting hebt aangevochten, betekent niet dat deze voor de duur van de gerechtelijke procedure wordt opgeschort.

Ik ben veroordeeld; kan ik opnieuw strafrechtelijk worden vervolgd voor dezelfde feiten?

Als u veroordeeld bent, kunt u niet opnieuw worden vervolgd voor dezelfde feiten.

Wordt mijn veroordeling geregistreerd en hoe wordt deze informatie opgeslagen?

Informatie over uw veroordeling wordt in het strafregister opgenomen. Het register wordt bijgehouden door het ministerie van Justitie en beheerd door het centrum voor registers en informatiesystemen. De informatie die in het register wordt ingevoerd, is openbaar, behoudens in gevallen waarin de wet voorziet.

De informatie kan worden doorgestuurd naar overheidsinstanties van andere landen indien dat op grond van internationale overeenkomsten is toegestaan. De informatie over uw straf wordt zonder uw toestemming bewaard. De gegevens worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijk bepaalde termijn (1-15 jaar na het ondergaan van de straf, afhankelijk van de ernst van het feit).

Links

Wetboek van strafvordering

Wetboek van strafvordering in het Engels (bevat niet alle amendementen)

Strafregisterwet

Strafregisterwet in het Engels (bevat niet alle amendementen)

Compensation for Damage Caused by State to Person by Unjust Deprivation of Liberty Act

Wet inzake de vergoeding van door de staat veroorzaakte schade aan personen wegens onterechte vrijheidsberoving in het Engels (bevat niet alle amendementen)

Wet inzake gedwongen vertrek en terugkeerverbod

Wet inzake gedwongen vertrek en terugkeerverbod in het Engels (bevat niet alle amendementen)

Laatste update: 01/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.