Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Verdachten (in strafzaken)

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

Waar vindt het proces plaats?

Alle strafzaken worden behandeld door arrondissementsrechtbanken. Over het algemeen wordt de beslissing door een alleensprekend rechter genomen. Strafzaken over misdrijven van de eerste categorie worden behandeld door de voorzitter van de rechtbank en twee lekenrechters.

Is het proces openbaar?

Het proces is openbaar.

De rechter kan verklaren dat het proces geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren zal worden gehouden:

  • ter bescherming van staats- of bedrijfsgeheimen;
  • ter bescherming van de zeden, het gezins- of privéleven;
  • in het belang van een minderjarige;
  • in het belang van de rechtspleging, onder andere in gevallen waarin een openbaar proces de veiligheid van de rechtbank, de partijen bij de procedure of de getuigen in gevaar kan brengen.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

Voor het eind van de rechtszitting kan de openbare aanklager de tenlastelegging veranderen of er nieuwe feiten aan toevoegen. Indien dit gebeurt, stelt de openbare aanklager een nieuwe tenlastelegging op. Dit wordt niet gedaan als de tenlastelegging in uw voordeel is veranderd. Als de tenlastelegging is veranderd, hebben u en uw advocaat het recht te verzoeken dat het proces wordt opgeschort zodat u uw verdediging kunt voorbereiden.

Wat gebeurt er als ik tijdens het proces schuld beken aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Uw bekentenis wordt behandeld als een bewijsstuk van het misdrijf. Als u schuld bekent, moet de openbare aanklager uw schuld nog steeds aan de hand van ander bewijsmateriaal aantonen.

Moet ik bij het proces aanwezig zijn? Kan het proces zonder mij gevoerd worden?

De verdachte moet verplicht deelnemen aan het proces. In uitzonderlijke gevallen kan het proces zonder u gevoerd worden, namelijk in de volgende gevallen:

  • indien u de orde hebt verstoord tijdens het proces en de bevelen van de rechter hebt genegeerd, en u als gevolg daarvan uit de rechtszaal bent verwijderd.
  • indien u zich buiten de Republiek Estland bevindt en niet voor de rechter bent verschenen, en het mogelijk is de zaak in uw afwezigheid te behandelen.
  • indien u na uw verhoor voor de rechter in een zodanige staat verkeert dat u uw deelname aan het proces niet kunt voortzetten, en het mogelijk is de zaak in uw afwezigheid te behandelen.

Als ik in een ander land woon, kan ik dan deelnemen via een videoverbinding?

De rechtbank heeft het recht u te laten deelnemen aan het proces via een videoverbinding als het problematisch voor u is om voor de rechter te verschijnen. Dat kan alleen met uw toestemming.

Wordt er gezorgd voor een vertaling als ik het proces niet kan volgen?

Als u de taal van het proces niet verstaat, moet de rechtbank voor een tolk zorgen tijdens het proces. Er wordt alleen voor een tolk gezorgd (niet voor een schriftelijke vertaling).

Ben ik verplicht om een advocaat te hebben? Krijg ik een advocaat toegewezen?

U bent verplicht om een advocaat te hebben, en als u er niet zelf een hebt gekozen, wordt er een aan u toegewezen door de Estlandse orde van advocaten (zie Informatieblad 1).

Mag ik spreken tijdens het proces? Ben ik verplicht te spreken tijdens het proces?

U hebt het recht te spreken tijdens het proces en uw mening te geven over de omstandigheden van uw zaak. U bent niet verplicht te spreken tijdens het proces en u hebt het recht te zwijgen.

Wat gebeurt er als ik niet de waarheid spreek tijdens het proces?

De verdachte is niet verplicht om tijdens het proces de waarheid te spreken. Als u niet de waarheid spreekt, kunnen daar geen sancties voor u aan worden verbonden. Als tijdens het proces wordt bewezen dat u in de rechtbank hebt gelogen, kan uw volledige getuigenis (met inbegrip van het waarheidsgetrouwe deel) als onbetrouwbaar worden beschouwd. In dat geval wordt uw getuigenis niet als bewijs beschouwd.

Mag ik het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd, aanvechten?

U hebt het recht bezwaren in te brengen tegen het bewijs dat bij de rechtbank tegen u wordt ingediend. Het bewijs mag niet tijdens het proces worden gebruikt als het op een manier is verkregen die wezenlijk strijdig is met de wet. U hebt het recht de betrouwbaarheid van het bewijs aan te vechten en ook de toelaatbaarheid ervan.

U en uw advocaat kunnen het bewijs gedurende iedere fase van de strafrechtelijke procedure mondeling of schriftelijk aanvechten, tot aan het eind van het proces.

Wat voor soort tegenbewijs mag ik aanvoeren?

U hebt het recht tijdens het proces alle bewijsmiddelen bij te brengen die relevant zijn voor de zaak en op wettige wijze zijn verkregen.

Welke voorwaarden gelden er voor mijn bewijs?

Over het algemeen moet er om nieuw bewijs bij te brengen, een verzoek worden ingediend nadat het strafdossier is bestudeerd of ten minste drie werkdagen voor de voorbereidende zitting. Het is echter ook mogelijk nieuw bewijs tijdens het proces aan te voeren als het om objectieve redenen niet mogelijk was het eerder bij te brengen.

Mag ik een privédetective inschakelen om bewijs te verzamelen?

U hebt het recht een privédetective in te schakelen om bewijs te verkrijgen. Door een privédetective verzameld bewijs is toelaatbaar indien het legaal door de privédetective is verkregen.

Mag ik getuigen verzoeken voor mij te getuigen?

U hebt het recht te verzoeken dat mensen die belangrijke informatie hebben die relevant is voor het oplossen van uw zaak, worden uitgenodigd om voor de rechter te verschijnen.

Mag ik of mijn advocaat vragen stellen aan andere getuigen in mijn zaak? Mag ik of mijn advocaat hun verklaring aanvechten?

U en uw advocaat hebben het recht alle getuigen te ondervragen. U hebt het recht uw mening te geven over de relevantie en waarachtigheid van getuigenverklaringen. U hebt het recht bewijs aan te voeren waaruit blijkt dat de verklaringen van de getuige onjuist zijn of dat twijfel doet ontstaan over de betrouwbaarheid ervan.

Wordt er rekening gehouden met eerder door mij gepleegde strafbare feiten?

De rechter mag uitsluitend rekening houden met informatie over eerder door u gepleegde strafbare feiten die is opgenomen in het strafregister en die niet is verwijderd van uw strafblad. (Een strafbaar feit wordt van uw strafblad verwijderd binnen één tot vijftien jaar nadat u uw straf hebt ondergaan, afhankelijk van de ernst van het feit).

Er kan ook rekening worden gehouden met informatie uit andere landen over eerder door u gepleegde strafbare feiten. De strafbare feiten waarmee rekening wordt gehouden, moeten in de tenlastelegging worden uiteengezet. In het geval van bepaalde misdrijven kan het feit dat u eerdere, vergelijkbare misdrijven hebt gepleegd, ertoe leiden dat er een zwaardere straf wordt opgelegd.

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van het proces?

Na het proces zal de rechter u veroordelen dan wel vrijspreken. U wordt vrijgesproken indien gedurende het proces niet wordt bewezen dat het misdrijf is gepleegd of dat het door u is gepleegd. U wordt ook vrijgesproken indien de openbare aanklager besluit van vervolging af te zien. U wordt veroordeeld als tijdens het proces wordt bewezen dat u het misdrijf hebt gepleegd.

Als u schuldig wordt bevonden, legt de rechter overeenkomstig de wet een straf op. De mogelijke straffen zijn:

  • een geldboete, die dertig tot vijfhonderd maal uw gemiddelde dagelijkse inkomen kan bedragen;
  • een gevangenisstraf van minimaal dertig dagen en maximaal twintig jaar of een levenslange gevangenisstraf.

Als u daarmee instemt, kan de rechter de gevangenisstraf omzetten in een taakstraf.

In bepaalde omstandigheden kan de rechter ook besluiten u een voorwaardelijke straf op te leggen. In dat geval hoeft u de oorspronkelijke straf niet te ondergaan of hoeft u slechts een deel ervan te ondergaan, tenzij u gedurende deze proeftijd een nieuw misdrijf pleegt. De proeftijd is drie tot vijf jaar.

Naast de hoofdstraf kan de rechter bijkomende straffen opleggen, bijvoorbeeld een verbod om bepaalde activiteiten te verrichten of uitzetting uit Estland. Ook kan ieder eigendom dat verband houdt met het misdrijf, in beslag worden genomen.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer heeft het recht aan het proces deel te nemen, verklaringen af te leggen en bewijs bij te brengen, schadevergoeding te eisen ter compensatie van de door het misdrijf geleden schade en zijn of haar mening te geven over de door de openbare aanklager geëiste straf.

Links

Wetboek van strafvordering

Wetboek van strafvordering in het Engels (bevat niet alle amendementen)

Wetboek van strafrecht

Wetboek van strafrecht in het Engels (bevat niet alle amendementen)

Laatste update: 01/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.