Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Fins
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

Kan ik hoger beroep instellen?

U hebt het recht om tegen een beslissing van de arrondissementsrechtbank beroep in te stellen bij het hof van beroep. Over het algemeen geldt dat het instellen van beroep tegen beslissingen die de arrondissementsrechtbank tijdens de hoorzitting heeft genomen (zoals het niet horen van getuigen) alleen mogelijk is wanneer u beroep instelt tegen de uitspraak.

Het bij het hof van beroep in beroep gaan tegen een beslissing van de arrondissementsrechtbank moet binnen dertig dagen geschieden. U hebt zeven dagen de tijd om de arrondissementsrechtbank mee te delen dat u niet tevreden bent met de beslissing en van plan bent om beroep in te stellen. Dit moet schriftelijk worden gedaan. Het beroep moet worden gericht tot het hof van beroep en worden ingediend bij de arrondissementsrechtbank die uitspraak in de zaak heeft gedaan.

U kunt beroep instellen tegen de beslissing omdat u vindt dat de rechtbank het bewijs niet correct heeft beoordeeld en/of omdat u van mening bent dat de rechtbank de wet niet correct heeft geïnterpreteerd. De tegenpartijen in de zaak, dat wil zeggen de openbaar aanklager en de benadeelde partijen (indien van toepassing), hebben net als u het recht om beroep in te stellen.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Als u beroep instelt zal uw straf niet ten uitvoer worden gelegd, tenzij de rechtbank gelast dat dit wel moet gebeuren. Als de rechtbank gelast dat u in hechtenis moet worden genomen of dat uw hechtenis moet worden verlengd, kunt u buitengewoon beroep tegen deze beslissing instellen. Het hof van beroep zal deze kwestie met spoed behandelen, afzonderlijk van de hoofdzaak.

Als u vanuit de gevangenis beroep instelt en eist dat u wordt vrijgelaten, kan het hof van beroep gelasten dat u in vrijheid wordt gesteld in afwachting van de uitspraak van het hof in de hoofdzaak.

De tijd die het hof van beroep neemt om uw beroep te behandelen varieert. Als u zich in hechtenis bevindt, zal uw beroep over het algemeen sneller in behandeling worden genomen. Als u het niet eens bent met de wijze waarop het bewijs is beoordeeld, moet het hof van beroep over het algemeen een hoorzitting houden, waar het bewijs opnieuw zal worden beoordeeld. Dit werkt meestal vertragend op het proces. In elk geval duurt de behandeling van het beroep door het hof meerdere maanden.

Als de tegenpartijen niet te kennen hebben gegeven dat ze ontevreden zijn met de beslissing van de arrondissementsrechtbank en u besluit om beroep in te stellen, hoeven ze hun ontevredenheid niet bekend te maken, maar kunnen ze wel, binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de oorspronkelijke termijn voor het indienen van beroep afloopt, zogeheten tegenberoep instellen. In het tegenberoep kunnen ze bijvoorbeeld eisen dat een straf of een schadevergoeding moet worden verhoogd. Als u uw beroep herroept, zal elk tegenberoep komen te vervallen.

U kunt nieuw bewijs aanvoeren of nieuwe getuigen noemen om uw beroep te ondersteunen. Het presenteren van nieuw bewijs tijdens een strafproces is toegestaan, ook tijdens de hoorzitting van het hof van beroep.

Wat gebeurt er tijdens de beroepsprocedure?

Nadat u beroep hebt ingesteld, wordt dit ter informatie aan de tegenpartijen – de openbaar aanklager en de benadeelde partijen – toegezonden.

De tegenpartijen worden verzocht om voor een vastgestelde datum te reageren op het beroep.

Als de tegenpartijen beroep hebben ingesteld, zullen hun beroepsschriften ter informatie aan u worden toegezonden.

Na de fase van het schriftelijk instellen van beroep zal het hof van beroep beslissen of het een hoorzitting zal houden. Het hof van beroep moet een hoorzitting houden als een van de partijen daarom vraagt, en ook als de beslissing van het hof afhangt van de vraag of de arrondissementsrechtbank de geloofwaardigheid van de mondelinge getuigenverklaringen correct heeft beoordeeld.

Het hof kan uw beroep ook beoordelen als een hoorzitting niet nodig is en drie leden van het hof van beroep ervan overtuigd zijn dat de beslissing van de arrondissementsrechtbank correct was. In dat geval zal uw beroep niet verder worden onderzocht en zal de uitspraak van de arrondissementsrechtbank definitief zijn.

Wat gebeurt er als het hoger beroep slaagt dan wel niet slaagt?

Het hof van beroep zal de correctheid van de beslissing van de arrondissementsrechtbank onderzoeken voor zover daarom is verzocht. Als u vindt het dat de beslissing van de arrondissementsrechtbank volledig verkeerd is, kan het resultaat van het instellen van beroep zijn dat het hof van beroep alle aanklachten en alle eisen om schadevergoeding afwijst. Het hof van beroep kan uw beroep ook gedeeltelijk gegrond verklaren. Het hof van beroep kan bijvoorbeeld van oordeel zijn dat u schuldig bent, maar uw straf verminderen.

Als uw beroep wordt afgewezen zult u over het algemeen de kosten van het indienen van bewijs waarvoor de staat heeft betaald moeten vergoeden, evenals de juridische kosten van de benadeelde partijen. Als uw beroep gedeeltelijk wordt toegewezen, hoeft u deze kosten mogelijk niet te betalen. Als uw beroep slaagt kunt u ook compensatie voor de door u gemaakte juridische kosten krijgen, tenzij de staat die betaalt.

Als de aanklachten in de beroepsprocedure worden afgewezen en de beslissing van het hof van beroep definitief wordt, zal elke vermelding ervan uit uw strafblad worden verwijderd.

Alle partijen in een rechtszaak hebben het recht om beroep in te stellen tegen een uitspraak van een hof van beroep door een verzoek om toestemming voor het instellen van beroep in te dienen bij het Finse Hooggerechtshof. In strafzaken wordt een dergelijk verzoek zelden toegekend. Om toestemming te krijgen om dit hoger beroep in te stellen moet uw zaak in de praktijk enige waarde als precedent hebben. Dat betekent dat uw zaak een meer algemeen belang moet hebben. Toestemming om beroep in te stellen wordt zelden toegekend alleen omdat iemand vindt dat het hof van beroep het bewijs niet correct heeft beoordeeld.

Als wel toestemming voor het instellen van beroep wordt verleend, zal het Hooggerechtshof uw zaak ofwel helemaal opnieuw behandelen, ofwel slechts voor zover de toestemming dat toestaat (bijvoorbeeld alleen de strafmaat). In de regel worden procedures bij het Hooggerechtshof schriftelijk afgehandeld. De uitspraak zal definitief zijn wanneer het Hooggerechtshof beslist om geen toestemming voor het instellen van beroep te verlenen of wanneer het die toestemming wel verleent en vervolgens uitspraak doet. Als niemand beroep instelt tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank of een hof van beroep, zal de beslissing uiterlijk definitief worden wanneer de termijn om beroep in te stellen afloopt. Wanneer de uitspraak definitief wordt, is dat het laatste moment waarop de uitspraak ten uitvoer zal worden gelegd.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Als u bent veroordeeld, kunt u de toegang tot Finland worden ontzegd of naar een andere lidstaat worden uitgezet. Deze mogelijkheid bestaat als de autoriteiten van mening zijn dat u een gevaar voor de openbare orde of de veiligheid vormt. In de praktijk zult u het land alleen worden uitgezet als u voor een zeer ernstig misdrijf bent veroordeeld. Het simpele feit dat u schuldig bent aan een misdrijf kan niet worden gebruikt om u uit te zetten.

De Finse immigratiedienst zal beslissen of u het land moet worden uitgezet. Tegelijkertijd kan deze dienst u de toegang tot Finland ontzeggen voor een periode van maximaal vijftien jaar. Tegen dit besluit kunt u beroep instellen bij de administratieve rechtbank.

De aanklachten worden niet geregistreerd in het strafblad. Als u bent veroordeeld, zullen de volgende straffen in uw strafblad worden vermeld:

  • een onvoorwaardelijke of voorwaardelijke gevangenisstraf;
  • een voorwaardelijke gevangenisstraf plus een boete, een taakstraf of ondertoezichtstelling;
  • een taakstraf in plaats van een voorwaardelijke gevangenisstraf;
  • een jeugdstraf of een geldboete in plaats van een jeugdstraf;
  • ontslag als ambtenaar; of
  • een straf die niet ten uitvoer wordt gelegd omdat u als pleger van het strafbare feit zelf niet strafbaar was.

 

Strafbladen worden bewaard door het Rechtsregistratiecentrum. De informatie is niet openbaar, maar de autoriteiten kunnen uw strafblad onder bepaalde wettelijk vastgelegde voorwaarden inzien. Daarnaast kan de informatie ook naar landen buiten de EU/EER worden gezonden op basis van overeenkomsten betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken.

Na een bepaalde periode vanaf de datum waarop het vonnis definitief is geworden, wordt een vermelding in het strafblad verwijderd. Vermeldingen die geen betrekking hebben op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf worden na vijf jaar verwijderd. Vermeldingen die betrekking hebben op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van maximaal twee jaar of op een taakstraf worden na tien jaar verwijderd. Vermeldingen die betrekking hebben op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee tot tien jaar worden na twintig jaar verwijderd. Vermeldingen die betrekking hebben op een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar worden verwijderd wanneer de desbetreffende persoon is overleden of de leeftijd van negentig jaar heeft bereikt.

U kunt geen bezwaar aantekenen tegen de informatie die op uw strafblad wordt vermeld. U hebt echter het recht, met bepaalde beperkingen, om te controleren welke informatie op uw strafblad wordt vermeld.

Laatste update: 15/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.