Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Finland

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Inhoud aangereikt door
Finland

Summary of the criminal process

The following is a summary of the normal stages in the criminal process.

 • Criminal investigation
 • Consideration of charges and the prosecutor’s other decisions
 • Trial in court
 • Enforcement of the sentence

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime

 • Questioning
 • Arrest
 • First court hearing
 • Before the main hearing
 • Complaining about police actions
 • Linguistic rights

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the court has made its decision

5 – Road traffic offences

Related links

Criminal process at the District Court

Last update: 15/01/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Juridisch advies inwinnen

Als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure, is het belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.

Hoe vind ik een advocaat?

Als u van een misdrijf wordt verdacht, hebt u altijd recht op een advocaat. De politie kan u vragen of u een advocaat nodig hebt, maar volgens de wet hebt u er pas een nodig als u bent aangehouden, gearresteerd of gedetineerd. Over het algemeen hebt u recht op bijstand van uw advocaat als u wordt ondervraagd. Als u vindt dat u een advocaat nodig hebt maar niet weet waar u die kunt vinden, kan de politie ervoor zorgen dat u bijstand krijgt.

In Finland is het beroep van advocaat niet beschermd, dus iedereen die een rechtenstudie heeft voltooid, kan optreden als advocaat (de wet wordt op dit punt momenteel herzien). Zie voor een overzicht van strafrechtadvocaten de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Finse orde van advocaten. Daarnaast kunt u ook terecht bij bureaus voor rechtsbijstand (klik De link wordt in een nieuw venster geopend.hier voor de contactgegevens).

Betalen voor een advocaat

De hoofdregel is dat u zelf voor een advocaat betaalt. Als u een laag inkomen hebt, kunt u rechtsbijstand krijgen. In dat geval zal de staat het honorarium van de advocaat deels of volledig betalen. Als u wordt verdacht van een misdrijf waarvoor de laagste straf vier maanden detentie is, krijgt u een advocaat toegewezen als u dat wilt. In dat geval betaalt de staat het honorarium, maar als u wordt veroordeeld voor het misdrijf, moet u het bedrag aan de staat terugbetalen. Dit geldt niet als uw inkomen zo laag is dat u recht hebt op rechtsbijstand. De bedragen die u moet betalen, worden op dezelfde manier vastgesteld als die voor rechtsbijstand.

De advocaat kan een openbare of een particuliere rechtsbijstandverlener zijn of een andere jurist. Als u om een bepaalde advocaat vraagt, wordt hij of zij u doorgaans toegewezen.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Finse orde van advocaten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Finse orde van advocaten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Finlands Advokatförbund

De link wordt in een nieuw venster geopend.Oikeusaputoimistojen yhteystiedot

De link wordt in een nieuw venster geopend.Contactgegevens van de openbare bureaus voor rechtsbijstand

De link wordt in een nieuw venster geopend.Kontaktinformation för rättshjälpsbyråerna

De link wordt in een nieuw venster geopend.Inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand

De link wordt in een nieuw venster geopend.Inkomstgränser för beviljande av rättshjälp

Laatste update: 15/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

2 – Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

Wat is het doel van een strafrechtelijk onderzoek?

De politie is verplicht een strafrechtelijk onderzoek te starten als er aanleiding is te vermoeden dat er een misdrijf is gepleegd. De politie kan dit vermoeden krijgen als het slachtoffer van een misdrijf daar melding van doet. De politie kan ook op andere manieren het vermoeden krijgen dat er een misdrijf is gepleegd, bijvoorbeeld door dat zelf te constateren, en ook dan moet de politie een onderzoek starten.

Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek (opsporingsonderzoek)?

Het strafrechtelijk onderzoek is erop gericht om vast te stellen hoe het misdrijf is gepleegd en wie daarbij betrokken zijn, en om daarnaast het bewijs te verzamelen dat nodig is om de tenlastelegging op te stellen en dat ook later tijdens het proces zal worden gebruikt. Het strafrechtelijk onderzoek wordt in principe uitgevoerd door de politie, en in sommige gevallen door de grenswacht, de strijdkrachten of de douane. Alle autoriteiten die een strafrechtelijk onderzoek kunnen uitvoeren worden in deze informatiebladen ‘de politie’ genoemd.

Verhoor

De politie kan u op het politiebureau ontbieden voor verhoor. Ook kan de politie u bellen en u telefonisch ondervragen. Het doel van het verhoor is om te bepalen of er aanleiding is te vermoeden dat er een misdrijf is gepleegd en dat u het misdrijf hebt gepleegd.

Aanhouding

Als u wordt opgeroepen voor verhoor, bent u verplicht om te verschijnen; komt u niet opdagen, dan kan de politie u komen halen voor verhoor. Bovendien kan de politie u in dat geval aanhouden.

Voorgeleiding

Als de politie een bevel tot inverzekeringstelling tegen u aanvraagt, moet de voorgeleiding plaatsvinden binnen vier dagen nadat u bent aangehouden. De rechtbank houdt een hoorzitting over de aanhouding en besluit of u moet worden vastgehouden of in vrijheid moet worden gesteld. Als u wordt vastgehouden, bepaalt de rechtbank ook de datum waarop de tenlastelegging moet zijn ingediend.

Als de politie niet om een bevel tot inverzekeringstelling vraagt, kan de eerste voorgeleiding in uw geval ook meteen de hoorzitting in de rechtbank zijn.

Tenlastelegging door de openbaar aanklager vóór de hoorzitting

Voordat de hoorzitting plaatsvindt, zal de politie het strafrechtelijk onderzoek uitvoeren en al het verzamelde materiaal bijeenbrengen in een strafdossier. Het strafdossier gaat naar de openbaar aanklager. De openbaar aanklager bepaalt vervolgens of er gegronde redenen bestaan om te vermoeden dat er een misdrijf is gepleegd en dat u dat misdrijf hebt gepleegd.

De politie moet u en uw advocaat op de hoogte houden van de voortgang van het strafrechtelijk onderzoek en over het gevonden bewijs met betrekking tot uw schuld aan het misdrijf. U kunt ook zelf of met behulp van uw advocaat bewijs verzamelen dat ontlastend voor u is en verzoeken om opname van dit bewijs in het strafdossier.

U kunt diverse keren worden verhoord voordat de hoorzitting plaatsvindt. Ook kunnen er verschillende voorbereidende zittingen plaatsvinden.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over uw rechten tijdens de verschillende fasen van het onderzoek.

Verhoor (1)

Waarom wil de politie mij verhoren?

Als de politie vermoedt dat u iets weet over een vermeend misdrijf, kan de politie u verhoren. Het doel van het verhoor is om meer te weten te komen over het vermeende misdrijf en de persoon die het misdrijf heeft gepleegd. Ook kunt u worden verhoord omdat de politie wil weten welk voordeel met het misdrijf is behaald, ook al wordt u zelf niet van het misdrijf verdacht.

Wat zal mij worden verteld over mijn rechten?

De politie moet u zo snel mogelijk meedelen wat uw positie (slachtoffer/verdachte/getuige) in het verhoor is en in elk geval voordat het verhoor begint. Als u het slachtoffer of de verdachte bent,hebt u er in de regel recht op dat er een advocaat aanwezig is bij het verhoor. Als u als verdachte wordt verhoord, moet de politie u vertellen waar u van wordt verdacht.

Als de politie u heeft aangehouden omdat u van een misdrijf wordt verdacht of bent gearresteerd of in hechtenis bent genomen, moet de politie u meedelen dat u onmiddellijk recht op een advocaat hebt. Over het algemeen hoeft u, als u om een advocaat hebt gevraagd, geen antwoord op vragen te geven totdat uw advocaat aanwezig is. U moet uw ondervrager echter altijd uw correcte persoonsgegevens meedelen, ook als uw advocaat niet aanwezig is.

De politie heeft de plicht om u tijdens het verhoor kalm en rationeel te behandelen. De politie mag niet willens en wetens valse verklaringen afleggen, valse beloften doen of bijzondere voordelen voorspiegelen, de ondervraagde persoon uitputten, bedreigen of dwang uitoefenen of ongepaste middelen of methoden gebruiken om de wilskracht, het geheugen, het oordeelsvermogen of de vrijheid om zelf te beslissen van de verhoorde persoon te beïnvloeden teneinde een bekentenis af te dwingen of hem of haar een ander soort verklaring te laten afleggen.

Wat gebeurt er als ik geen Fins of Zweeds spreek?

Als u geen Fins of Zweeds spreekt, zal de politie een tolk regelen die u tijdens het verhoor bijstaat. Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de taal, zie Rechten met betrekking tot de taal (6). Sommige politiefunctionarissen kunnen Engels spreken tijdens het verhoor. U hoeft niet te betalen voor de tolk. De tolk moet de vragen van de politie en uw antwoorden vertalen.

Aan het eind van het verhoor kunnen u en de tolk het proces-verbaal van het verhoor samen doornemen en kunt u de politie op eventuele onjuistheden wijzen. Het is heel belangrijk dat u het proces-verbaal samen met de tolk zorgvuldig doorleest, omdat de inhoud tegen u kan worden gebruikt in het proces.

Mag ik een advocaat gebruiken?

In de regel hebt u altijd recht op een advocaat tijdens het verhoor, of u nu bent aangehouden of niet. Over het algemeen hoeft u geen vragen te beantwoorden voordat de advocaat aanwezig is. Als u een tolk nodig hebt, kunt u ook van een tolk gebruikmaken wanneer u met uw advocaat spreekt.

Als u een advocaat kent waarvan u graag gebruik wilt maken, kunt u de politie vragen om contact met hem of haar op te nemen. Als u geen advocaat kent, kan de politie er een voor u vinden. De politie kan u ook een lijst van advocaten geven die vaak strafzaken doen, of een lijst van advocaten die lid zijn van de Finse Orde van Advocaten. Vervolgens kunt u zelf een advocaat kiezen en zal de politie contact met hem of haar opnemen.

Moet ik antwoord geven op vragen van de politie?

U moet de politie altijd uw correcte persoonsgegevens meedelen. Op andere vragen hoeft u geen antwoord te geven. Als u iets weet dat kan helpen om het misdrijf op te lossen en de verdenking tegen u kan wegnemen, kan het verstandig zijn om de vragen te beantwoorden. U dient met uw advocaat te overleggen om te bepalen of u wel of niet antwoord op de vragen moet geven.

De politie moet zich ook aan de wet houden wat betreft de tijden waarop iemand mag worden verhoord. In de regel mag een verhoor niet worden gehouden tussen 10 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. Voor meer informatie over de tijden waarop verhoor is toegestaan, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Mag de politie mij fouilleren en mijn vingerafdrukken nemen?

Als u verdacht wordt van betrokkenheid bij een misdrijf, heeft de politie het recht om uw vingerafdrukken te nemen. De politie heeft het recht om u te fouilleren – dat wil zeggen om te controleren wat u in uw kleding of anderszins op u draagt – als u wordt verdacht van een misdrijf waarop een maximumstraf van ten minste zes maanden gevangenisstraf staat of als het vermeende misdrijf wordt genoemd in hoofdstuk 5, afdeling 10 van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet Dwangmaatregelen.

De politie heeft het recht om u lichamelijk te onderzoeken, wat kan inhouden dat er bloedmonsters bij u worden afgenomen of uw lichaam op andere wijze wordt onderzocht, als u wordt verdacht van een misdrijf waarop een maximumstraf van meer dan zes maanden gevangenisstraf staat of als het vermeende misdrijf wordt genoemd in hoofdstuk 5, afdeling 11 van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet Dwangmaatregelen. In de praktijk zijn gewone misdrijven, zoals diefstal, gekwalificeerde geweldpleging en drugsdelicten, misdrijven waarbij een verdachte mag worden gefouilleerd; dat kan inhouden dat er een DNA-monster wordt afgenomen.

Aanhouding (2)

Om welke reden kan de politie mij aanhouden?

Het doel van een aanhouding is om een strafrechtelijk onderzoek veilig te stellen. De politie kan u aanhouden als u van een ernstig misdrijf wordt verdacht waarop minimaal twee jaar gevangenisstraf staat. In dit geval heeft de politie geen andere reden voor uw aanhouding nodig dan een voldoende ernstig vermoeden dat u het misdrijf hebt gepleegd.

Als de politie u verdenkt van een minder ernstig misdrijf, zoals gekwalificeerde geweldpleging of diefstal, kunt u worden aangehouden als de politie u niet alleen van het vermeende misdrijf verdenkt, maar ook reden heeft om te vermoeden dat u:

 • ervandoor zult gaan of op andere wijze het onderzoek uit de weg zult gaan,
 • het onderzoek zult bemoeilijken, of
 • meer misdrijven zult plegen.

Daarnaast kunt u worden aangehouden als de politie u niet kent en u weigert uw naam of adres te geven of een naam of adres opgeeft die/dat duidelijk vals is. Ook als u geen permanente verblijfsvergunning voor Finland hebt en het waarschijnlijk is dat u het land zult verlaten om het onderzoek, het proces of de uitvoering van de straf te ontlopen, kan de politie u aanhouden.

Een ambtenaar die daartoe het recht heeft, zal een besluit over uw aanhouding nemen, waarvoor geen gerechtelijk bevel nodig is. Ambtenaren die besluiten over aanhoudingen kunnen nemen zijn hogere politiefunctionarissen, de openbaar aanklager en hogere functionarissen van de douane en de grenswacht. Hoofdstuk 1, afdeling 6 van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet Dwangmaatregelen bevat de wettelijke bepalingen over ambtenaren die aanhoudingen mogen verrichten of daartoe opdracht mogen geven.

Wat zal mij worden verteld over mijn rechten?

Zodra aan u is meegedeeld dat u bent gearresteerd of aangehouden op basis van een aanhoudingsbevel, moet de politie u vertellen waarom u bent aangehouden. Ook moet de politie, als u daarom vraagt, een familielid of een andere naaste op de hoogte brengen dat u bent aangehouden, tenzij dit het onderzoek zal bemoeilijken.

Ik spreek de taal niet. Heb ik recht op een tolk?

Als u geen Fins of Zweeds spreekt, zal de politie een tolk voor u regelen. Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de gebruikte taal, zie Rechten met betrekking tot de taal (6). Soms kunnen politiefunctionarissen hun vragen ook in het Engels stellen, als beide partijen menen dat u het Engels voldoende beheerst. U hoeft u geen enkele vraag te beantwoorden voordat de tolk aanwezig is.

Mag ik mijn advocaat ontmoeten?

Wanneer u bent aangehouden, hebt u altijd het recht om uw advocaat te ontmoeten. Op uw verzoek zal er ook een advocaat voor het proces aan u worden toegewezen. In dat geval zal de staat de vergoeding van de advocaat betalen. U kunt uw advocaat zelf kiezen, maar hij of zij moet wel zijn afgestudeerd in de rechten.

U hebt het recht om met uw advocaat te spreken zonder dat de politie daarbij aanwezig is, en dat gesprek mag niet worden afgeluisterd of opgenomen. Als u een tolk nodig hebt, kan deze ook aanwezig zijn bij uw gesprek met de advocaat.

Moet ik antwoord geven op vragen van de politie?

U hoeft geen antwoord te geven op vragen die de politie u stelt, maar u moet wel uw persoonsgegevens meedelen. Soms is het in uw belang om wel antwoord op een vraag te geven, omdat dit kan helpen om duidelijk te maken wat er is gebeurd en de verdenking tegen u daardoor minder sterk kan worden. Bij het beoordelen van uw schuld kan de rechtbank rekening houden met het feit dat u geen antwoord op vragen hebt gegeven. Het niet beantwoorden van vragen alleen kan echter nooit een reden zijn om u te veroordelen.

Wat als ik iets zeg dat mijn zaak kan schaden?

Het is een fundamenteel recht dat u niet hoeft te helpen om uw eigen schuld te bewijzen. Dat betekent dat u niet verplicht bent om iets te zeggen dat het bewijs van uw schuld ondersteunt.

Als u besluit om bepaalde zaken alleen in de rechtbank te vertellen, moet u echter kunnen uitleggen waarom u eerder niets gezegd hebt. De rechtbank heeft het recht om in gedachten te houden dat u pas tijdens het proces hebt verklaard dat u ergens anders was toen het misdrijf werd gepleegd. Dit kan afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van uw verhaal.

Als u tijdens het verhoor iets zegt dat later schadelijk voor uw zaak blijkt te zijn, kan uw verhaal tegen u worden gebruikt. Als u tijdens het proces een ander verhaal vertelt dan u tijdens het verhoor hebt gedaan, moet u kunnen uitleggen waarom dat is, omdat de rechtbank uw verhaal anders misschien niet zal geloven.

Mag ik contact opnemen met mijn familie?

U hebt het recht om contact te onderhouden met uw naaste familie, zoals de leden van uw gezin, tenzij de politie een zwaarwegende reden heeft om uw contacten te beperken. Ook moet de politie uw naaste familie er onmiddellijk van op de hoogte brengen dat u bent aangehouden, tenzij dit het onderzoek zal bemoeilijken.

Ik kom uit een andere lidstaat. Mag ik contact opnemen met de ambassade van mijn land?

U hebt het recht om contact met uw ambassade op te nemen, tenzij de politie een zwaarwegende reden heeft om uw contacten te beperken. Over het algemeen wordt de ambassade niet later van uw aanhouding in kennis gesteld dan de dag waarop de politie om een bevel tot inverzekeringstelling heeft gevraagd.

Mag de politie mijn vingerafdrukken nemen? Mag mijn DNA-monster worden geregistreerd?

Over het algemeen mag de politie, als u bent aangehouden, altijd uw vingerafdrukken nemen en uw DNA laten registreren.

Mag de politie mij fouilleren?

De politie mag opdracht geven u te fouilleren. Behalve een fouillering, om erachter te komen wat u in uw kleding of op uw lichaam draagt, kan het onderzoek ook een lichamelijk onderzoek omvatten, waarbij uw lichaam wordt onderzocht, een bloedmonster kan worden afgenomen en andere onderzoeken aan uw lichaam kunnen worden uitgevoerd.

Als bij het lichamelijk onderzoek medische deskundigheid is vereist, mag alleen een arts dit onderzoek uitvoeren. Anders zal de politie of een verpleegkundige dit doen.

De wetgeving bevat voorwaarden voor het mogen uitvoeren van een lichamelijk onderzoek, zoals bepalingen met betrekking tot de ernst van het misdrijf. In de praktijk mag de politie bij alle gewone misdrijven (diefstal, gekwalificeerde geweldpleging, drugsdelicten) een lichamelijk onderzoek uitvoeren.

Wat gebeurt er als ik gearresteerd ben op basis van een Europees aanhoudingsbevel?

Als een andere lidstaat een Europees aanhoudingsbevel tegen u heeft uitgevaardigd, kunt u worden aangehouden en in hechtenis worden genomen ten behoeve van uitlevering aan de staat die het aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd. Tijdens de voorgeleiding hebt u recht op een advocaat en een tolk. De staat zal hun vergoeding betalen en u hoeft deze kosten niet terug te betalen aan de staat. U kunt zelf een advocaat kiezen, op dezelfde wijze als wanneer u anders van een misdrijf zou worden verdacht.

Voorgeleiding (3)

Waarom vindt de voorgeleiding plaats?

Wanneer de politie om een bevel tot inverzekeringstelling tegen u vraagt, moet de rechtbank daarover een besluit nemen. Als u niet bent aangehouden en de politie geen bevel tot inverzekeringstelling tegen u heeft aangevraagd, zal de voorgeleiding doorgaans ook de De link wordt in een nieuw venster geopend.hoorzitting van de zaak zijn.

Als u bent aangehouden, moet de politie zo snel mogelijk een bevel tot inverzekeringstelling voor u aanvragen, en wel uiterlijk voor twaalf uur op de derde dag na uw aanhouding. Zo niet, dan moet u in vrijheid worden gesteld. De rechtbank moet de aanvraag voor een bevel tot inverzekeringstelling onmiddellijk in behandeling nemen.

Wanneer u bent gearresteerd, moet de aanvraag van een bevel tot inverzekeringstelling binnen vier dagen vanaf de dag dat u bent aangehouden worden behandeld. De rechtbank houdt een hoorzitting over de aanhouding en besluit of u moet worden vastgehouden of in vrijheid moet worden gesteld. In plaats van te gelasten dat u wordt vastgehouden, kan de rechtbank u ook een reisverbod opleggen.

Behalve dat u moet worden vastgehouden, kan de rechtbank ook gelasten dat uw contacten moeten worden beperkt. Dat betekent dat u aan het begin van uw detentie met niemand anders contact mag hebben dan met uw advocaat.

Finland kent geen systeem van borgsommen; met andere woorden, u hebt niet de mogelijkheid om bij een rechtbank een bepaald bedrag te deponeren in ruil voor uw vrijlating tot de centrale hoorzitting.

Heb ik recht op een advocaat?

Tijdens de voorgeleiding hebt u recht op een advocaat. Op uw verzoek moet de advocaat worden benoemd tot uw raadsman of -vrouw, wat betekent dat de staat in eerste instantie zijn of haar vergoeding zal betalen. U hebt ook het recht om zelf uw verdediging te voeren, maar wanneer de politie een bevel tot inverzekeringstelling tegen u aanvraagt, is het aan te bevelen om een advocaat in de hand te nemen. U kunt zelf een advocaat kiezen.

Heb ik recht op een tolk als ik de taal niet spreek?

Als u geen Fins of Zweeds spreekt, zal de rechtbank een tolk voor u regelen. In dat geval zal de staat de vergoeding van de tolk betalen. Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de gebruikte taal, zie Rechten met betrekking tot de taal (6). Tijdens de voorgeleiding zal de aanvraag voor een bevel tot inverzekeringstelling voor u worden vertaald als u die vóór de zitting al niet met de advocaat en de tolk hebt doorgenomen. Indien nodig zal alles wat tijdens de hoorzitting wordt gezegd voor u worden vertaald.

Moet ik iets zeggen in de rechtbank?

U hoeft niets te zeggen in de rechtbank. Als u een advocaat heeft, kan deze namens u reageren op de aanvraag voor een bevel tot inverzekeringstelling. U hebt echter het recht om, als u dat wilt, persoonlijk te worden gehoord.

Moet ik andere informatie geven in de rechtbank?

In de rechtbank – net als tijdens het strafrechtelijk onderzoek – hoeft u geen informatie over het vermeende misdrijf te geven. Vaak kan het echter nuttig zijn om dat wel te doen. Uw advocaat zal u helpen om te beslissen of het in uw geval beter is om te spreken en informatie te geven.

Word ik na de voorgeleiding vastgezet of vrijgelaten?

Als de rechter beslist dat er voldoende reden is om u vast te houden en dat een reisverbod niet volstaat, zult u in verzekerde bewaring worden gesteld. Als u geen permanent adres in Finland hebt, is een reisverbod in de praktijk niet mogelijk.

Als de rechter beslist dat er geen reden is om u vast te houden, zal hij of zij gelasten dat u onmiddellijk in vrijheid moet worden gesteld. In Finland is het niet mogelijk om een geldbedrag als borgsom te deponeren. Aan het eind van de voorgeleiding zult u in verzekering worden gesteld, een reisverbod krijgen opgelegd of in vrijheid worden gesteld. Ook als de rechter besluit dat u in verzekerde bewaring moet worden gesteld, kan het zijn dat dit niet gebeurt als dit onredelijk zou zijn vanwege bijvoorbeeld uw gezondheidstoestand.

Als u in verzekering wordt gesteld (de eerste fase van voorlopige hechtenis), zal de rechter een datum vaststellen waarop de openbaar aanklager de tenlastelegging moet hebben ingediend. Deze datum kan op verzoek van de openbaar aanklager worden uitgesteld. Er bestaat geen maximale termijn voor het indienen van de tenlastelegging, maar deze termijn mag niet langer duren dan nodig is om het strafrechtelijk onderzoek af te ronden en de tenlastelegging op te stellen.

Als blijkt dat de tijd die de rechter heeft vastgesteld voor het opstellen van de tenlastelegging te kort is, kan de rechter de termijn op verzoek van de openbaar aanklager verlengen. De rechter moet u en uw advocaat de gelegenheid geven om over dit verzoek te worden gehoord.

Is de voorgeleiding openbaar?

In de regel zijn zittingen van de rechtbank openbaar, en dat geldt ook voor voorgeleidingen. Over het algemeen zal de politie echter in het belang van het onderzoek vragen dat de voorgeleiding achter gesloten deuren plaatsvindt en dat het bewijsmateriaal in de zaak geheim blijft totdat de tenlastelegging is opgesteld. Het eindresultaat van de voorgeleiding is altijd openbaar.

Kan ik beroep instellen als de rechtbank gelast dat ik in verzekering moet worden gesteld?

U kunt binnen een gespecificeerde termijn beroep instellen tegen het bevel tot inverzekeringstelling bij het hof van beroep. In de regel wordt de procedure bij het hof van beroep schriftelijk gevoerd.

Als u daarom verzoekt, moet de rechtbank uw hechtenis opnieuw bekijken, ook al hebt u daar geen beroep tegen aangetekend. Dat hoeft echter pas twee weken na de voorgeleiding te gebeuren. Uw advocaat zal u meer informatie geven over de voorwaarden waaronder u het voor u beter is om om herziening van het besluit te vragen. Als uw hechtenis opnieuw zal worden bekeken, kan dit via een videoverbinding plaatsvinden. U bevindt zich dan in een huis van bewaring of gevangenis, alleen of met uw advocaat, en de rechter bevindt zich in de rechtbank, ook alleen of in aanwezigheid van uw advocaat, waarbij u via een videoverbinding contact met elkaar hebt.

Mag ik het land verlaten voordat het proces plaatsvindt?

Als de rechtbank tijdens de voorgeleiding besluit dat u in vrijheid moet worden gesteld, staat het u vrij om het land te verlaten. Als de rechtbank u een reisverbod oplegt, zal de inhoud van dat verbod in het rechterlijke bevel nader worden gespecificeerd. Als het onderzoek tegen u wordt voortgezet en u het land hebt verlaten, kan er in uw afwezigheid een aanhoudingsbevel, en indien nodig, als u niet kunt worden bereikt, een Europees aanhoudingsbevel tegen u worden uitgevaardigd.

Tenlastelegging door de openbaar aanklager vóór de hoorzitting (4)

Wat gebeurt er vóór de hoorzitting?

De politie zal het strafrechtelijk onderzoek uitvoeren en na afronding ervan het strafdossier aan de openbaar aanklager toezenden. Als u een advocaat is toegewezen, zal het dossier ook naar hem of haar worden gestuurd.

U en uw advocaat hebben het recht om om aanvullend onderzoek te vragen als u meent dat het onderzoek op enigerlei wijze niet volledig is. U hebt recht op een kopie van het strafdossier. Als uw advocaat niet specifiek is aangewezen om u tijdens het proces bij te staan, zal het dossier niet automatisch naar u of uw advocaat worden gestuurd.

Vervolgens neemt de openbaar aanklager een besluit over de tenlastelegging. Als u een misdrijf ten laste wordt gelegd, zult u een kopie van het verzoek tot dagvaarding ontvangen en zult u worden gedagvaard om op de hoorzitting te verschijnen. In het verzoek om dagvaarding worden de ten laste gelegde feiten vermeld, evenals het bewijs en de getuige(n) die de openbaar aanklager zal oproepen om uw schuld te bewijzen op een wijze die elke redelijke twijfel uitsluit.

U hebt het recht om ook zelf getuigen op te roepen of bewijs in te dienen. Over het algemeen is het beter als de politie getuigen tijdens het strafrechtelijk onderzoek verhoort, dus vóór de hoorzitting. U kunt uw advocaat vragen wat u moet doen als u iemand als getuige wilt oproepen en de openbaar aanklager die persoon niet in de dagvaarding heeft genoemd.

Vindt er altijd een hoorzitting plaats?

Als de openbaar aanklager oordeelt dat er onvoldoende bewijs is om uw schuld aan te tonen, zal hij of zij besluiten de zaak te seponeren (ofwel geen tenlastelegging indienen) en zal de zaak daarmee normaliter worden afgesloten. Als dit gebeurt terwijl u wordt vastgehouden, zult u onmiddellijk in vrijheid worden gesteld.

De openbaar aanklager kan ook besluiten om de zaak te seponeren als hij of zij u schuldig acht. In dat geval is de openbaar aanklager van mening dat een proces niet nodig is. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het om een lichte overtreding gaat of vanwege de lage leeftijd van de verdachte. Als u vindt dat u niet schuldig aan het misdrijf bent , ook al denkt de openbaar aanklager van wel, hebt u het recht om de zaak aan de rechter voor te leggen.

Het slachtoffer heeft het recht om een aanklacht in te dienen als de openbaar aanklager heeft besloten om de zaak tegen u te seponeren.

Bepaalde lichte overtredingen kunnen ook worden behandeld door middel van een De link wordt in een nieuw venster geopend.schriftelijke procedure, wat betekent dat er geen hoorzitting plaatsvindt. Een schriftelijke procedure kan worden geregeld als u bijvoorbeeld schuld hebt bekend en ermee instemt dat de procedure schriftelijk wordt afgehandeld.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen?

U kunt tegenover de politie bekennen dat u schuldig aan het misdrijf bent. Uw zaak kan nog steeds tot een hoorzitting leiden als de openbaar aanklager een tenlastelegging indient en een schriftelijke procedure niet mogelijk is. Als u bekent en uw medewerking verleent aan het onderzoek naar de misdrijf, kan dit soms tot een lagere straf leiden, maar dat hangt af van de beraadslagingen van de rechtbank.

Een bekentenis heeft geen invloed op uw recht om beroep in te stellen, maar u kunt uw bekentenis ook op elk moment intrekken. Maar ook als u uw bekentenis hebt ingetrokken, zal de rechtbank er bij het bepalen van uw schuld of onschuld rekening mee houden dat u in eerste instantie een bekentenis hebt afgelegd.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

Afhankelijk van hoe het onderzoek verloopt, kan de tenlastelegging tijdens het strafrechtelijk onderzoek worden veranderd. De openbaar aanklager kan u ook een ander misdrijf ten laste leggen dan het misdrijf waarvan u wordt verdacht, zolang de belangrijkste punten van het misdrijf tijdens het strafrechtelijk onderzoek maar zijn bepaald (voorbeeld: de politie verdacht u van moord, maar de openbaar aanklager legt u doodslag ten laste). De openbaar aanklager kan meer details aan de tenlastelegging toevoegen, ook nadat de tenlastelegging al is ingediend.

Kan ik worden aangeklaagd voor een misdrijf waarvoor ik al in een andere lidstaat ben aangeklaagd?

In de regel kunt u niet worden aangeklaagd voor een misdrijf waarvoor u al in een andere lidstaat bent aangeklaagd. Hiervoor is echter nodig dat het vonnis dat in de andere lidstaat is uitgesproken definitief is en dat het volgende van toepassing is:

 • de zaak is geseponeerd;
 • u bent schuldig verklaard, maar u bent niet tot een straf veroordeeld;
 • het vonnis is of wordt ten uitvoer gelegd; of
 • het vonnis is verjaard volgens de wetgeving van het land waarin het is uitgesproken.

Als u van mening bent dat u wordt aangeklaagd voor een misdrijf waarvoor u al in een andere lidstaat bent aangeklaagd, moet u uw advocaat daar zeker attent op maken.

Klagen over politieoptreden (5)

Ik ben van mening dat de politie mij onheus heeft bejegend. Bij wie kan ik een klacht indienen?

Als u van mening bent dat een politiefunctionaris zich tijdens de uitoefening van zijn of haar functie niet correct jegens u heeft gedragen, kunt u een administratieve klacht indienen. Het optreden van deze politiefunctionaris zal dan worden onderzocht.

Een administratieve klacht wordt ingediend bij een hogere politiefunctionaris of bij de hoogste hoeders van de wet. De hoogste hoeders van de wet zijn de De link wordt in een nieuw venster geopend.minister van Justitie en de De link wordt in een nieuw venster geopend.Parlementaire Ombudsman. De klacht moet schriftelijk worden ingediend, maar is verder niet aan een bepaalde vorm gebonden.

Als u vermoedt dat een politiefunctionaris een strafbaar feit heeft gepleegd, kunt u daar aangifte van doen. De politie is altijd verplicht om deze aangifte op basis van uw informatie te registreren. Wanneer een politiefunctionaris wordt verdacht van een strafbaar feit, wordt het onderzoek altijd geleid door een openbaar aanklager. In dit geval heeft de openbaar aanklager het recht om te besluiten of er voldoende aanleiding is te vermoeden dat er een strafbaar feit is gepleegd en of er een strafrechtelijk onderzoek moet worden uitgevoerd. De politie moet de desbetreffende openbaar aanklager onmiddellijk een kopie van de aangifte toezenden, zodat een functionaris kan worden benoemd die verantwoordelijk is voor het onderzoek. U hebt het recht om te weten of er een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart en hoe het onderzoek vordert.

Als de politie u onheus heeft bejegend, moet u uw advocaat altijd om advies vragen over wat u moet doen.

Rechten met betrekking tot de taal (6)

Als u wordt verdacht van een misdrijf, hebt u het recht om in alle fasen van het strafproces het Fins of het Zweeds te gebruiken. Als u geen Fins of Zweeds spreekt, zal er een tolk voor u worden geregeld die u zowel tijdens het verhoor als tijdens het proces zal bijstaan. Ook hebt u recht op een tolk om met uw advocaat te overleggen in verband met verhoorsessies. U hoeft niet te betalen voor de tolk.

Sommige politiefunctionarissen kunnen Engels spreken tijdens het verhoor; in uitzonderlijke gevallen kunnen ze ook andere talen gebruiken. Als u van mening bent dat u en de politiefunctionaris elkaar niet begrijpen vanwege taalproblemen, hebt u het recht om om een tolk te vragen. Het is heel belangrijk dat u de inhoud van het verhoor goed begrijpt, zodat u namens uzelf het proces-verbaal kunt ondertekenen.

De autoriteiten hoeven niet al het materiaal dat tijdens het strafrechtelijk onderzoek is verzameld te laten vertalen in een taal die u begrijpt. Over het algemeen wordt het materiaal dat tijdens het strafrechtelijk onderzoek is verzameld niet vertaald. Daarom is het belangrijk dat u een advocaat hebt die de taal die in het strafrechtelijk onderzoek wordt gebruikt begrijpt. Het verzoek om dagvaarding zal ofwel schriftelijk worden vertaald, ofwel door een tolk mondeling voor u worden vertaald.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Justitieel stelsel

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op strafrechtelijke onderzoeken in het Zweeds

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de strafvordering in het Zweeds (niet-officiële vertaling)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet Dwangmaatregelen in het Zweeds

De link wordt in een nieuw venster geopend.PolitieDe link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.poliisi.fi/en

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet Inverzekeringstelling in het Zweeds

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet Uitlevering op basis van een strafbaar feit tussen Finland en de lidstaten van de Europese Unie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Uitleveringswet in het Zweeds (niet-officiële vertaling)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Meer informatie over dwangmaatregelen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Meer informatie over dwangmaatregelen in het Zweeds

De link wordt in een nieuw venster geopend.Klagen over politieoptreden

De link wordt in een nieuw venster geopend.Klagen over politieoptreden (in het Zweeds)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Brochure over de Talenwet in het Zweeds

Laatste update: 15/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

3 – Mijn rechten tijdens het proces

Waar vindt het proces plaats?

Strafprocessen worden normaliter gehouden in een algemene rechtbank van eerste aanleg. Deze worden De link wordt in een nieuw venster geopend.arrondissementsrechtbanken genoemd. Over het algemeen wordt de zaak behandeld door de rechtbank van het rechtsgebied waar het vermeende misdrijf is gepleegd. Rechtszaken zijn normaal gesproken De link wordt in een nieuw venster geopend.openbaar. Dat betekent dat uw proces voor iedereen vrij toegankelijk is. De rechtbank kan echter gelasten dat bepaalde zaken, bijvoorbeeld als ze seksuele misdrijven betreffen, geheel of gedeeltelijk worden behandeld zonder dat er publiek bij aanwezig is. Datzelfde geldt als u jonger dan achttien jaar bent op het moment van de tenlastelegging.

De samenstelling van de rechtbank varieert afhankelijk van de aard van de zaak: Uw zaak kan worden behandeld door één rechter, door één rechter en drie De link wordt in een nieuw venster geopend.lekenrechters, door twee rechters en drie of vier lekenrechters, of door drie rechters. In de regel hangt de samenstelling van de rechtbank af van de ernst van het misdrijf.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden gewijzigd?

Normaal gesproken mag een tenlastelegging niet meer worden gewijzigd nadat deze is ingediend. Als de rechtbank dit gezien het aangevoerde bewijs passend acht, kan de openbaar aanklager de tenlastelegging echter wel uitbreiden om de verdachte ook een of meer andere strafbare feiten ten laste te leggen.

De volgende gevallen houden geen wijziging van de tenlastelegging in: de openbaar aanklager beperkt de tenlastelegging; de openbaar aanklager neemt een wettelijke bepaling in de tenlastelegging op die niet in het verzoek om dagvaarding werd genoemd; de openbaar aanklager neemt een nieuw feit op dat de tenlastelegging ondersteunt.

Als u tijdens het proces schuld bekent aan alle of enkele punten van de tenlastelegging, kan het zijn dat de rechtbank niet zo veel bewijs hoeft te horen. In eenvoudige strafzaken is een bekentenis van de verdachte meestal genoeg om vonnis te kunnen wijzen. Maar hoe ernstiger een misdrijf is, hoe meer bewijs er naast een bekentenis nodig is.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

U hebt altijd het recht om bij een zitting van de rechtbank aanwezig te zijn, tenzij uw zaak in de raadkamer van de rechtbank wordt behandeld door middel van een De link wordt in een nieuw venster geopend.schriftelijke procedure. In dat geval kunt u tot maximaal negen maanden gevangenisstraf worden veroordeeld. Als het vonnis echter meer dan zes maanden gevangenisstraf inhoudt, moet de rechtbank u toestaan een mondelinge verklaring af te leggen.

Voor bepaalde lichte overtredingen kunt u ook worden veroordeeld zonder dat u aanwezig bent. In dat geval kan de straf bestaan uit een geldboete of maximaal drie maanden gevangenisstraf en een verbeurdverklaring met een maximum van 10 000 euro.

Als u persoonlijk wordt gedagvaard om op de rechtszitting te verschijnen, moet u tijdens de hele zitting aanwezig zijn tenzij de rechtbank u toestaat om weg te gaan. Als u een tolk nodig hebt, zal er een voor u worden gezocht. Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de gebruikte taal, zie Informatieblad 2.

U hebt het recht om zelf uw eigen verdediging te voeren. Ook hebt u recht op een advocaat. Als u zonder advocaat in de rechtszaal verschijnt en de rechtbank van oordeel is dat u zichzelf niet kunt verdedigen, kan de rechtbank een advocaat aanwijzen die u tijdens het proces zal verdedigen (uw raadsman of -vrouw), ook tegen uw wil. In principe hebt u het recht om op elk gewenst moment een andere advocaat te nemen.

U hebt het recht, maar niet de plicht, om tijdens de rechtszitting het woord te voeren. Als verdachte hoeft u de rechtbank niet te helpen om uw schuld vast te stellen. Als u wenst te worden gehoord in de zaak, hoeft u niet de waarheid te vertellen, behalve over uw persoonsgegevens en uw inkomen. De rechtbank zal uw versie van de feiten vergelijken met die van andere personen die in de zaak zijn gehoord en met het bewijs, en zal vervolgens beoordelen hoe betrouwbaar uw verhaal is.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

U hebt het recht om het bewijs te bestuderen als het strafrechtelijk onderzoek daarmee niet wordt geschaad. In principe kan elk bewijs tegen u in de rechtbank worden gebruikt. De rechtbank heeft het recht om het aanvoeren van bewijs of het horen van getuigen te beperken wanneer dat bewijs of die getuigen duidelijk geen effect op het vonnis zullen hebben.

U hebt het recht om zelf bewijs in te dienen of eigen getuigen te horen. U doet er goed aan om dat bewijs of die getuigen zo snel mogelijk te vinden en aan de rechtbank voor te leggen, maar u kunt het bewijs of de getuigen ook pas tijdens de hoorzitting of zelfs tijdens de behandeling van het beroep voor het eerst presenteren. Als u echter pas in een zeer late fase van het proces met nieuw bewijs of nieuwe getuigen komt, kan de rechtbank twijfels hebben over het belang daarvan voor het bepalen van uw schuld.

U en uw advocaat hebben het recht om alle getuigen te ondervragen. Als u gebruik maakt van een advocaat, zal deze over het algemeen namens u de vragen stellen.

Finse rechtbanken kunnen naar eigen inzicht besluiten of bewijs wordt toegelaten of niet. Dat betekent dat de rechtbank met betrekking tot elk bewijsstuk en elke getuige een besluit neemt over het belang ervan.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Als u in Finland een De link wordt in een nieuw venster geopend.strafblad hebt, zal daar bij de strafbepaling rekening mee worden gehouden. Het strafblad zal van invloed zijn op het besluit of uw straf uit een voorwaardelijke of een onvoorwaardelijke gevangenisstraf moet bestaan. Bovendien kan het hebben van een strafblad tot een zwaardere straf leiden als de rechtbank van oordeel is dat uit eerder door u gepleegde misdrijven blijkt dat u zich niet aan de wet houdt.

Een eerdere veroordeling in Finland kan ook tot een minder zware straf leiden als de tenlastelegging die nu wordt behandeld samen met de eerdere beschuldigingen had kunnen worden behandeld. De rechtbank kan bij het bepalen van de strafmaat ook rekening houden met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of een taakstraf die in een andere lidstaat aan u is opgelegd.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Het proces eindigt met het vonnis, dat op dezelfde dag of later in de raadkamer wordt uitgesproken. In het vonnis kunt u schuldig worden verklaard aan alle of enkele in de tenlastelegging genoemde strafbare feiten, of kan de tenlastelegging worden afgewezen.

Als de rechtbank u schuldig verklaart, zijn de volgende straffen mogelijk:

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf kan variëren van veertien dagen tot levenslang. Een gevangenisstraf van meer dan twee jaar is altijd onvoorwaardelijk.

Voorwaardelijke gevangenisstraf

Een gevangenisstraf van minder dan twee jaar kan worden opgeschort als de rechtbank dat passend acht. U kunt zowel tot een boete als tot een voorwaardelijke gevangenisstraf worden veroordeeld, of, als de voorwaardelijke gevangenisstraf meer dan een jaar bedraagt, tot een taakstraf van twintig tot negentig uur.

Een voorwaardelijke gevangenisstraf gaat altijd gepaard met een proeftijd van ten minste een jaar en ten hoogste drie jaar. Als u in deze periode geen nieuwe strafbare feiten pleegt, zal uw gevangenisstraf niet ten uitvoer worden gelegd. Als u in deze periode een nieuw strafbaar feit pleegt en u om die reden wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, kan de rechtbank gelasten dat ook uw voorwaardelijke gevangenisstraf ten uitvoer wordt gelegd.

Taakstraf

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ten hoogste acht maanden kan worden omgezet in een De link wordt in een nieuw venster geopend.taakstraf. Hiervoor is over het algemeen nodig dat u in Finland woont. Het kan zijn dat een taakstraf niet tot de mogelijkheden behoort als u al eerder tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of een taakstraf bent veroordeeld.

Jeugdstraf

Als u nog geen achttien jaar oud ben en een misdrijf pleegt, kunt u worden veroordeeld tot een De link wordt in een nieuw venster geopend.jeugdstraf. Dit is een speciale straf voor jonge plegers van een misdrijf. De straf is zwaarder dan een boete, maar lichter dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Geldboete

Voor lichte overtredingen kunt u worden veroordeeld tot een geldboete. Boetes worden opgelegd als De link wordt in een nieuw venster geopend.boete-eenheden. Het minimumaantal boete-eenheden is 1 en het maximumaantal is 120. Als u wordt veroordeeld tot geldboetes voor verschillende misdrijven tegelijk, kan het maximumaantal hoger liggen.

De hoogte van een boete-eenheid is afhankelijk van uw inkomen ten tijde van het proces. Op dit moment bedraagt de kleinste eenheid zes euro.

Als u de door de rechtbank opgelegde boete niet betaalt, zal de boete worden omgezet in een gevangenisstraf. Drie onbetaalde boete-eenheden staan gelijk aan een dag gevangenisstraf.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

In Finland heeft het slachtoffer, of de benadeelde partij, een redelijk sterke rol tijdens het proces. De benadeelde partij kan zich voegen in de tenlastelegging van de openbaar aanklager of kan een andere aanklacht indienen. Het slachtoffer heeft ook het recht om een aanklacht in te dienen als de openbaar aanklager heeft besloten om de zaak tegen u te seponeren. Bovendien kan de benadeelde partij schadevergoeding eisen van de verdachte van het misdrijf.

De benadeelde partij wordt tijdens het strafrechtelijk onderzoek doorgaans de vraag gesteld of hij of zij om een straf voor de verdachte en/of schadevergoeding voor het misdrijf vraagt. Ook kan de benadeelde partij zijn of haar eisen inbrengen tijdens de hoorzitting.

Laatste update: 15/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

4 – Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

Kan ik hoger beroep instellen?

U hebt het recht om tegen een beslissing van de arrondissementsrechtbank beroep in te stellen bij het hof van beroep. Over het algemeen geldt dat het instellen van beroep tegen beslissingen die de arrondissementsrechtbank tijdens de hoorzitting heeft genomen (zoals het niet horen van getuigen) alleen mogelijk is wanneer u beroep instelt tegen de uitspraak.

Het bij het hof van beroep in beroep gaan tegen een beslissing van de arrondissementsrechtbank moet binnen dertig dagen geschieden. U hebt zeven dagen de tijd om de arrondissementsrechtbank mee te delen dat u niet tevreden bent met de beslissing en van plan bent om beroep in te stellen. Dit moet schriftelijk worden gedaan. Het beroep moet worden gericht tot het De link wordt in een nieuw venster geopend.hof van beroep en worden ingediend bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.arrondissementsrechtbank die uitspraak in de zaak heeft gedaan.

U kunt beroep instellen tegen de beslissing omdat u vindt dat de rechtbank het bewijs niet correct heeft beoordeeld en/of omdat u van mening bent dat de rechtbank de wet niet correct heeft geïnterpreteerd. De tegenpartijen in de zaak, dat wil zeggen de openbaar aanklager en de benadeelde partijen (indien van toepassing), hebben net als u het recht om beroep in te stellen.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Als u beroep instelt zal uw straf niet ten uitvoer worden gelegd, tenzij de rechtbank gelast dat dit wel moet gebeuren. Als de rechtbank gelast dat u in hechtenis moet worden genomen of dat uw hechtenis moet worden verlengd, kunt u buitengewoon beroep tegen deze beslissing instellen. Het hof van beroep zal deze kwestie met spoed behandelen, afzonderlijk van de hoofdzaak.

Als u vanuit de gevangenis beroep instelt en eist dat u wordt vrijgelaten, kan het hof van beroep gelasten dat u in vrijheid wordt gesteld in afwachting van de uitspraak van het hof in de hoofdzaak.

De tijd die het hof van beroep neemt om uw beroep te behandelen varieert. Als u zich in hechtenis bevindt, zal uw beroep over het algemeen sneller in behandeling worden genomen. Als u het niet eens bent met de wijze waarop het bewijs is beoordeeld, moet het hof van beroep over het algemeen een hoorzitting houden, waar het bewijs opnieuw zal worden beoordeeld. Dit werkt meestal vertragend op het proces. In elk geval duurt de behandeling van het beroep door het hof meerdere maanden.

Als de tegenpartijen niet te kennen hebben gegeven dat ze ontevreden zijn met de beslissing van de arrondissementsrechtbank en u besluit om beroep in te stellen, hoeven ze hun ontevredenheid niet bekend te maken, maar kunnen ze wel, binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de oorspronkelijke termijn voor het indienen van beroep afloopt, zogeheten tegenberoep instellen. In het tegenberoep kunnen ze bijvoorbeeld eisen dat een straf of een schadevergoeding moet worden verhoogd. Als u uw beroep herroept, zal elk tegenberoep komen te vervallen.

U kunt nieuw bewijs aanvoeren of nieuwe getuigen noemen om uw beroep te ondersteunen. Het presenteren van nieuw bewijs tijdens een strafproces is toegestaan, ook tijdens de hoorzitting van het hof van beroep.

Wat gebeurt er tijdens de beroepsprocedure?

Nadat u beroep hebt ingesteld, wordt dit ter informatie aan de tegenpartijen – de openbaar aanklager en de benadeelde partijen – toegezonden.

De tegenpartijen worden verzocht om voor een vastgestelde datum te reageren op het beroep.

Als de tegenpartijen beroep hebben ingesteld, zullen hun beroepsschriften ter informatie aan u worden toegezonden.

Na de fase van het schriftelijk instellen van beroep zal het hof van beroep beslissen of het een hoorzitting zal houden. Het hof van beroep moet een hoorzitting houden als een van de partijen daarom vraagt, en ook als de beslissing van het hof afhangt van de vraag of de arrondissementsrechtbank de geloofwaardigheid van de mondelinge getuigenverklaringen correct heeft beoordeeld.

Het hof kan uw beroep ook beoordelen als een hoorzitting niet nodig is en drie leden van het hof van beroep ervan overtuigd zijn dat de beslissing van de arrondissementsrechtbank correct was. In dat geval zal uw beroep niet verder worden onderzocht en zal de uitspraak van de arrondissementsrechtbank definitief zijn.

Wat gebeurt er als het hoger beroep slaagt dan wel niet slaagt?

Het hof van beroep zal de correctheid van de beslissing van de arrondissementsrechtbank onderzoeken voor zover daarom is verzocht. Als u vindt het dat de beslissing van de arrondissementsrechtbank volledig verkeerd is, kan het resultaat van het instellen van beroep zijn dat het hof van beroep alle aanklachten en alle eisen om schadevergoeding afwijst. Het hof van beroep kan uw beroep ook gedeeltelijk gegrond verklaren. Het hof van beroep kan bijvoorbeeld van oordeel zijn dat u schuldig bent, maar uw straf verminderen.

Als uw beroep wordt afgewezen zult u over het algemeen de kosten van het indienen van bewijs waarvoor de staat heeft betaald moeten vergoeden, evenals de juridische kosten van de benadeelde partijen. Als uw beroep gedeeltelijk wordt toegewezen, hoeft u deze kosten mogelijk niet te betalen. Als uw beroep slaagt kunt u ook compensatie voor de door u gemaakte juridische kosten krijgen, tenzij de staat die betaalt.

Als de aanklachten in de beroepsprocedure worden afgewezen en de beslissing van het hof van beroep definitief wordt, zal elke vermelding ervan uit uw strafblad worden verwijderd.

Alle partijen in een rechtszaak hebben het recht om beroep in te stellen tegen een uitspraak van een hof van beroep door een De link wordt in een nieuw venster geopend.verzoek om toestemming voor het instellen van beroep in te dienen bij het Finse Hooggerechtshof. In strafzaken wordt een dergelijk verzoek zelden toegekend. Om toestemming te krijgen om dit hoger beroep in te stellen moet uw zaak in de praktijk enige waarde als precedent hebben. Dat betekent dat uw zaak een meer algemeen belang moet hebben. Toestemming om beroep in te stellen wordt zelden toegekend alleen omdat iemand vindt dat het hof van beroep het bewijs niet correct heeft beoordeeld.

Als wel toestemming voor het instellen van beroep wordt verleend, zal het Hooggerechtshof uw zaak ofwel helemaal opnieuw behandelen, ofwel slechts voor zover de toestemming dat toestaat (bijvoorbeeld alleen de strafmaat). In de regel worden procedures bij het Hooggerechtshof schriftelijk afgehandeld. De uitspraak zal definitief zijn wanneer het Hooggerechtshof beslist om geen toestemming voor het instellen van beroep te verlenen of wanneer het die toestemming wel verleent en vervolgens uitspraak doet. Als niemand beroep instelt tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank of een hof van beroep, zal de beslissing uiterlijk definitief worden wanneer de termijn om beroep in te stellen afloopt. Wanneer de uitspraak definitief wordt, is dat het laatste moment waarop de uitspraak ten uitvoer zal worden gelegd.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Als u bent veroordeeld, kunt u de toegang tot Finland worden ontzegd of naar een andere lidstaat worden uitgezet. Deze mogelijkheid bestaat als de autoriteiten van mening zijn dat u een gevaar voor de openbare orde of de veiligheid vormt. In de praktijk zult u het land alleen worden uitgezet als u voor een zeer ernstig misdrijf bent veroordeeld. Het simpele feit dat u schuldig bent aan een misdrijf kan niet worden gebruikt om u uit te zetten.

De link wordt in een nieuw venster geopend.De Finse immigratiedienst zal beslissen of u het land moet worden uitgezet. Tegelijkertijd kan deze dienst u de toegang tot Finland ontzeggen voor een periode van maximaal vijftien jaar. Tegen dit besluit kunt u beroep instellen bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.administratieve rechtbank.

De aanklachten worden niet geregistreerd in het De link wordt in een nieuw venster geopend.strafblad. Als u bent veroordeeld, zullen de volgende straffen in uw strafblad worden vermeld:

 • een onvoorwaardelijke of voorwaardelijke gevangenisstraf;
 • een voorwaardelijke gevangenisstraf plus een boete, een taakstraf of ondertoezichtstelling;
 • een taakstraf in plaats van een voorwaardelijke gevangenisstraf;
 • een jeugdstraf of een geldboete in plaats van een jeugdstraf;
 • ontslag als ambtenaar; of
 • een straf die niet ten uitvoer wordt gelegd omdat u als pleger van het strafbare feit zelf niet strafbaar was.

 

Strafbladen worden bewaard door het De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechtsregistratiecentrum. De informatie is niet openbaar, maar de autoriteiten kunnen uw strafblad onder bepaalde wettelijk vastgelegde voorwaarden inzien. Daarnaast kan de informatie ook naar landen buiten de EU/EER worden gezonden op basis van De link wordt in een nieuw venster geopend.overeenkomsten betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken.

Na een bepaalde periode vanaf de datum waarop het vonnis definitief is geworden, wordt een vermelding in het strafblad verwijderd. Vermeldingen die geen betrekking hebben op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf worden na vijf jaar verwijderd. Vermeldingen die betrekking hebben op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van maximaal twee jaar of op een taakstraf worden na tien jaar verwijderd. Vermeldingen die betrekking hebben op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee tot tien jaar worden na twintig jaar verwijderd. Vermeldingen die betrekking hebben op een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar worden verwijderd wanneer de desbetreffende persoon is overleden of de leeftijd van negentig jaar heeft bereikt.

U kunt geen bezwaar aantekenen tegen de informatie die op uw strafblad wordt vermeld. U hebt echter het recht, met bepaalde beperkingen, om te De link wordt in een nieuw venster geopend.controleren welke informatie op uw strafblad wordt vermeld.

Laatste update: 15/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

5 - Verkeersovertredingen

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Een gebruikelijke straf voor lichte verkeersovertredingen is een vaste geldboete. Deze kan worden opgelegd wanneer de zwaarst mogelijke straf een geldboete of maximaal zes maanden gevangenisstraf is. De hoogte van de boete kan variëren van 10 tot 115 euro. Een vaste boete kan worden opgelegd door een politieagent, een grenswacht of een douaneambtenaar.

Als u niet akkoord gaat met de opgelegde vaste boete, hebt u het recht om de zaak aan de arrondissementsrechtbank voor te leggen. In dat geval moet u de griffie van de arrondissementsrechtbank meedelen waar de verkeersovertreding heeft plaatsgevonden. Dat moet u doen binnen een week na de datum waarop u de kennisgeving van de vaste boete hebt ontvangen. Tegen het besluit van de arrondissementsrechtbank over de vaste boete kunt u geen beroep instellen.

Als een vaste boete niet mogelijk is voor de verkeersovertreding in kwestie, kan de politie ook een strafrechtelijk administratief besluit uitvaardigen en dit aan de openbaar aanklager zenden voor bekrachtiging. In dat geval is de geldboete niet vast. De straf wordt bepaald in De link wordt in een nieuw venster geopend.boete-eenheden. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het strafrechtelijk administratief besluit. Dit doet u door de openbaar aanklager in kennis te stellen van uw bezwaar.

Als u bezwaar maakt tegen het strafrechtelijk administratief besluit en de openbaar aanklager besluit om toch een aanklacht in te dienen, zal de arrondissementsrechtbank de zaak als een normale strafzaak behandelen. In dat geval hebt u, net als in een normale strafzaak, het recht om beroep in te stellen (zie informatieblad 4).

De vaste boetes en strafrechtelijke administratieve besluiten voor verkeersovertredingen kunnen ook in een andere lidstaat worden De link wordt in een nieuw venster geopend.geïnd of ten uitvoer worden gelegd.

Als u de regels met betrekking tot het stoppen en parkeren van een voertuig overtreedt, zult een parkeerbon moeten betalen. De bon kan worden gegeven door een politieagent of een gemeentelijke parkeerwachter. Het bedrag van de bon varieert van 10 tot 50 euro, afhankelijk van de gemeente. In De link wordt in een nieuw venster geopend.Helsinki bijvoorbeeld bedraagt de boete 50 euro in het stadscentrum en 40 euro in andere gebieden.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen een parkeerbon. In dat geval moet u uw bezwaar binnen twee weken na de datum van het verzoek om betaling indienen bij het bureau van de parkeerwacht. Als het bureau van de parkeerwacht uw bezwaar gegrond acht, zal het verzoek om betaling worden ingetrokken. Als het bezwaar wordt afgewezen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.administratieve rechtbank. Dat moet u doen binnen dertig dagen na de datum waarop u de kennisgeving van het negatieve besluit hebt ontvangen. Het besluit van de administratieve rechtbank is definitief.

Een parkeerboete kan niet in een andere lidstaat worden geïnd omdat een dergelijke boete als een administratieve sanctie wordt beschouwd.

Worden deze overtredingen in een strafblad opgenomen?

Geldboetes worden niet in een strafblad opgenomen. Als u een vaste boete of een strafrechtelijk administratief besluit krijgt opgelegd, zal deze dus niet op uw strafblad worden vermeld. Een parkeerbon is geen boete maar een administratieve sanctie, en zal daarom niet in uw strafblad worden opgenomen.

Laatste update: 15/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.