Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

Wat is het doel van een strafrechtelijk onderzoek?

De politie is verplicht een strafrechtelijk onderzoek te starten als er aanleiding is te vermoeden dat er een misdrijf is gepleegd. De politie kan dit vermoeden krijgen als het slachtoffer van een misdrijf daar melding van doet. De politie kan ook op andere manieren het vermoeden krijgen dat er een misdrijf is gepleegd, bijvoorbeeld door dat zelf te constateren, en ook dan moet de politie een onderzoek starten.

Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek (opsporingsonderzoek)?

Het strafrechtelijk onderzoek is erop gericht om vast te stellen hoe het misdrijf is gepleegd en wie daarbij betrokken zijn, en om daarnaast het bewijs te verzamelen dat nodig is om de tenlastelegging op te stellen en dat ook later tijdens het proces zal worden gebruikt. Het strafrechtelijk onderzoek wordt in principe uitgevoerd door de politie, en in sommige gevallen door de grenswacht, de strijdkrachten of de douane. Alle autoriteiten die een strafrechtelijk onderzoek kunnen uitvoeren worden in deze informatiebladen ‘de politie’ genoemd.

Verhoor

De politie kan u op het politiebureau ontbieden voor verhoor. Ook kan de politie u bellen en u telefonisch ondervragen. Het doel van het verhoor is om te bepalen of er aanleiding is te vermoeden dat er een misdrijf is gepleegd en dat u het misdrijf hebt gepleegd.

Aanhouding

Als u wordt opgeroepen voor verhoor, bent u verplicht om te verschijnen; komt u niet opdagen, dan kan de politie u komen halen voor verhoor. Bovendien kan de politie u in dat geval aanhouden.

Voorgeleiding

Als de politie een bevel tot inverzekeringstelling tegen u aanvraagt, moet de voorgeleiding plaatsvinden binnen vier dagen nadat u bent aangehouden. De rechtbank houdt een hoorzitting over de aanhouding en besluit of u moet worden vastgehouden of in vrijheid moet worden gesteld. Als u wordt vastgehouden, bepaalt de rechtbank ook de datum waarop de tenlastelegging moet zijn ingediend.

Als de politie niet om een bevel tot inverzekeringstelling vraagt, kan de eerste voorgeleiding in uw geval ook meteen de hoorzitting in de rechtbank zijn.

Tenlastelegging door de openbaar aanklager vóór de hoorzitting

Voordat de hoorzitting plaatsvindt, zal de politie het strafrechtelijk onderzoek uitvoeren en al het verzamelde materiaal bijeenbrengen in een strafdossier. Het strafdossier gaat naar de openbaar aanklager. De openbaar aanklager bepaalt vervolgens of er gegronde redenen bestaan om te vermoeden dat er een misdrijf is gepleegd en dat u dat misdrijf hebt gepleegd.

De politie moet u en uw advocaat op de hoogte houden van de voortgang van het strafrechtelijk onderzoek en over het gevonden bewijs met betrekking tot uw schuld aan het misdrijf. U kunt ook zelf of met behulp van uw advocaat bewijs verzamelen dat ontlastend voor u is en verzoeken om opname van dit bewijs in het strafdossier.

U kunt diverse keren worden verhoord voordat de hoorzitting plaatsvindt. Ook kunnen er verschillende voorbereidende zittingen plaatsvinden.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over uw rechten tijdens de verschillende fasen van het onderzoek.

Verhoor (1)

Waarom wil de politie mij verhoren?

Als de politie vermoedt dat u iets weet over een vermeend misdrijf, kan de politie u verhoren. Het doel van het verhoor is om meer te weten te komen over het vermeende misdrijf en de persoon die het misdrijf heeft gepleegd. Ook kunt u worden verhoord omdat de politie wil weten welk voordeel met het misdrijf is behaald, ook al wordt u zelf niet van het misdrijf verdacht.

Wat zal mij worden verteld over mijn rechten?

De politie moet u zo snel mogelijk meedelen wat uw positie (slachtoffer/verdachte/getuige) in het verhoor is en in elk geval voordat het verhoor begint. Als u het slachtoffer of de verdachte bent,hebt u er in de regel recht op dat er een advocaat aanwezig is bij het verhoor. Als u als verdachte wordt verhoord, moet de politie u vertellen waar u van wordt verdacht.

Als de politie u heeft aangehouden omdat u van een misdrijf wordt verdacht of bent gearresteerd of in hechtenis bent genomen, moet de politie u meedelen dat u onmiddellijk recht op een advocaat hebt. Over het algemeen hoeft u, als u om een advocaat hebt gevraagd, geen antwoord op vragen te geven totdat uw advocaat aanwezig is. U moet uw ondervrager echter altijd uw correcte persoonsgegevens meedelen, ook als uw advocaat niet aanwezig is.

De politie heeft de plicht om u tijdens het verhoor kalm en rationeel te behandelen. De politie mag niet willens en wetens valse verklaringen afleggen, valse beloften doen of bijzondere voordelen voorspiegelen, de ondervraagde persoon uitputten, bedreigen of dwang uitoefenen of ongepaste middelen of methoden gebruiken om de wilskracht, het geheugen, het oordeelsvermogen of de vrijheid om zelf te beslissen van de verhoorde persoon te beïnvloeden teneinde een bekentenis af te dwingen of hem of haar een ander soort verklaring te laten afleggen.

Wat gebeurt er als ik geen Fins of Zweeds spreek?

Als u geen Fins of Zweeds spreekt, zal de politie een tolk regelen die u tijdens het verhoor bijstaat. Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de taal, zie Rechten met betrekking tot de taal (6). Sommige politiefunctionarissen kunnen Engels spreken tijdens het verhoor. U hoeft niet te betalen voor de tolk. De tolk moet de vragen van de politie en uw antwoorden vertalen.

Aan het eind van het verhoor kunnen u en de tolk het proces-verbaal van het verhoor samen doornemen en kunt u de politie op eventuele onjuistheden wijzen. Het is heel belangrijk dat u het proces-verbaal samen met de tolk zorgvuldig doorleest, omdat de inhoud tegen u kan worden gebruikt in het proces.

Mag ik een advocaat gebruiken?

In de regel hebt u altijd recht op een advocaat tijdens het verhoor, of u nu bent aangehouden of niet. Over het algemeen hoeft u geen vragen te beantwoorden voordat de advocaat aanwezig is. Als u een tolk nodig hebt, kunt u ook van een tolk gebruikmaken wanneer u met uw advocaat spreekt.

Als u een advocaat kent waarvan u graag gebruik wilt maken, kunt u de politie vragen om contact met hem of haar op te nemen. Als u geen advocaat kent, kan de politie er een voor u vinden. De politie kan u ook een lijst van advocaten geven die vaak strafzaken doen, of een lijst van advocaten die lid zijn van de Finse Orde van Advocaten. Vervolgens kunt u zelf een advocaat kiezen en zal de politie contact met hem of haar opnemen.

Moet ik antwoord geven op vragen van de politie?

U moet de politie altijd uw correcte persoonsgegevens meedelen. Op andere vragen hoeft u geen antwoord te geven. Als u iets weet dat kan helpen om het misdrijf op te lossen en de verdenking tegen u kan wegnemen, kan het verstandig zijn om de vragen te beantwoorden. U dient met uw advocaat te overleggen om te bepalen of u wel of niet antwoord op de vragen moet geven.

De politie moet zich ook aan de wet houden wat betreft de tijden waarop iemand mag worden verhoord. In de regel mag een verhoor niet worden gehouden tussen 10 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. Voor meer informatie over de tijden waarop verhoor is toegestaan, zie hier.

Mag de politie mij fouilleren en mijn vingerafdrukken nemen?

Als u verdacht wordt van betrokkenheid bij een misdrijf, heeft de politie het recht om uw vingerafdrukken te nemen. De politie heeft het recht om u te fouilleren – dat wil zeggen om te controleren wat u in uw kleding of anderszins op u draagt – als u wordt verdacht van een misdrijf waarop een maximumstraf van ten minste zes maanden gevangenisstraf staat of als het vermeende misdrijf wordt genoemd in hoofdstuk 5, afdeling 10 van de Wet Dwangmaatregelen.

De politie heeft het recht om u lichamelijk te onderzoeken, wat kan inhouden dat er bloedmonsters bij u worden afgenomen of uw lichaam op andere wijze wordt onderzocht, als u wordt verdacht van een misdrijf waarop een maximumstraf van meer dan zes maanden gevangenisstraf staat of als het vermeende misdrijf wordt genoemd in hoofdstuk 5, afdeling 11 van de Wet Dwangmaatregelen. In de praktijk zijn gewone misdrijven, zoals diefstal, gekwalificeerde geweldpleging en drugsdelicten, misdrijven waarbij een verdachte mag worden gefouilleerd; dat kan inhouden dat er een DNA-monster wordt afgenomen.

Aanhouding (2)

Om welke reden kan de politie mij aanhouden?

Het doel van een aanhouding is om een strafrechtelijk onderzoek veilig te stellen. De politie kan u aanhouden als u van een ernstig misdrijf wordt verdacht waarop minimaal twee jaar gevangenisstraf staat. In dit geval heeft de politie geen andere reden voor uw aanhouding nodig dan een voldoende ernstig vermoeden dat u het misdrijf hebt gepleegd.

Als de politie u verdenkt van een minder ernstig misdrijf, zoals gekwalificeerde geweldpleging of diefstal, kunt u worden aangehouden als de politie u niet alleen van het vermeende misdrijf verdenkt, maar ook reden heeft om te vermoeden dat u:

  • ervandoor zult gaan of op andere wijze het onderzoek uit de weg zult gaan,
  • het onderzoek zult bemoeilijken, of
  • meer misdrijven zult plegen.

Daarnaast kunt u worden aangehouden als de politie u niet kent en u weigert uw naam of adres te geven of een naam of adres opgeeft die/dat duidelijk vals is. Ook als u geen permanente verblijfsvergunning voor Finland hebt en het waarschijnlijk is dat u het land zult verlaten om het onderzoek, het proces of de uitvoering van de straf te ontlopen, kan de politie u aanhouden.

Een ambtenaar die daartoe het recht heeft, zal een besluit over uw aanhouding nemen, waarvoor geen gerechtelijk bevel nodig is. Ambtenaren die besluiten over aanhoudingen kunnen nemen zijn hogere politiefunctionarissen, de openbaar aanklager en hogere functionarissen van de douane en de grenswacht. Hoofdstuk 1, afdeling 6 van de Wet Dwangmaatregelen bevat de wettelijke bepalingen over ambtenaren die aanhoudingen mogen verrichten of daartoe opdracht mogen geven.

Wat zal mij worden verteld over mijn rechten?

Zodra aan u is meegedeeld dat u bent gearresteerd of aangehouden op basis van een aanhoudingsbevel, moet de politie u vertellen waarom u bent aangehouden. Ook moet de politie, als u daarom vraagt, een familielid of een andere naaste op de hoogte brengen dat u bent aangehouden, tenzij dit het onderzoek zal bemoeilijken.

Ik spreek de taal niet. Heb ik recht op een tolk?

Als u geen Fins of Zweeds spreekt, zal de politie een tolk voor u regelen. Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de gebruikte taal, zie Rechten met betrekking tot de taal (6). Soms kunnen politiefunctionarissen hun vragen ook in het Engels stellen, als beide partijen menen dat u het Engels voldoende beheerst. U hoeft u geen enkele vraag te beantwoorden voordat de tolk aanwezig is.

Mag ik mijn advocaat ontmoeten?

Wanneer u bent aangehouden, hebt u altijd het recht om uw advocaat te ontmoeten. Op uw verzoek zal er ook een advocaat voor het proces aan u worden toegewezen. In dat geval zal de staat de vergoeding van de advocaat betalen. U kunt uw advocaat zelf kiezen, maar hij of zij moet wel zijn afgestudeerd in de rechten.

U hebt het recht om met uw advocaat te spreken zonder dat de politie daarbij aanwezig is, en dat gesprek mag niet worden afgeluisterd of opgenomen. Als u een tolk nodig hebt, kan deze ook aanwezig zijn bij uw gesprek met de advocaat.

Moet ik antwoord geven op vragen van de politie?

U hoeft geen antwoord te geven op vragen die de politie u stelt, maar u moet wel uw persoonsgegevens meedelen. Soms is het in uw belang om wel antwoord op een vraag te geven, omdat dit kan helpen om duidelijk te maken wat er is gebeurd en de verdenking tegen u daardoor minder sterk kan worden. Bij het beoordelen van uw schuld kan de rechtbank rekening houden met het feit dat u geen antwoord op vragen hebt gegeven. Het niet beantwoorden van vragen alleen kan echter nooit een reden zijn om u te veroordelen.

Wat als ik iets zeg dat mijn zaak kan schaden?

Het is een fundamenteel recht dat u niet hoeft te helpen om uw eigen schuld te bewijzen. Dat betekent dat u niet verplicht bent om iets te zeggen dat het bewijs van uw schuld ondersteunt.

Als u besluit om bepaalde zaken alleen in de rechtbank te vertellen, moet u echter kunnen uitleggen waarom u eerder niets gezegd hebt. De rechtbank heeft het recht om in gedachten te houden dat u pas tijdens het proces hebt verklaard dat u ergens anders was toen het misdrijf werd gepleegd. Dit kan afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van uw verhaal.

Als u tijdens het verhoor iets zegt dat later schadelijk voor uw zaak blijkt te zijn, kan uw verhaal tegen u worden gebruikt. Als u tijdens het proces een ander verhaal vertelt dan u tijdens het verhoor hebt gedaan, moet u kunnen uitleggen waarom dat is, omdat de rechtbank uw verhaal anders misschien niet zal geloven.

Mag ik contact opnemen met mijn familie?

U hebt het recht om contact te onderhouden met uw naaste familie, zoals de leden van uw gezin, tenzij de politie een zwaarwegende reden heeft om uw contacten te beperken. Ook moet de politie uw naaste familie er onmiddellijk van op de hoogte brengen dat u bent aangehouden, tenzij dit het onderzoek zal bemoeilijken.

Ik kom uit een andere lidstaat. Mag ik contact opnemen met de ambassade van mijn land?

U hebt het recht om contact met uw ambassade op te nemen, tenzij de politie een zwaarwegende reden heeft om uw contacten te beperken. Over het algemeen wordt de ambassade niet later van uw aanhouding in kennis gesteld dan de dag waarop de politie om een bevel tot inverzekeringstelling heeft gevraagd.

Mag de politie mijn vingerafdrukken nemen? Mag mijn DNA-monster worden geregistreerd?

Over het algemeen mag de politie, als u bent aangehouden, altijd uw vingerafdrukken nemen en uw DNA laten registreren.

Mag de politie mij fouilleren?

De politie mag opdracht geven u te fouilleren. Behalve een fouillering, om erachter te komen wat u in uw kleding of op uw lichaam draagt, kan het onderzoek ook een lichamelijk onderzoek omvatten, waarbij uw lichaam wordt onderzocht, een bloedmonster kan worden afgenomen en andere onderzoeken aan uw lichaam kunnen worden uitgevoerd.

Als bij het lichamelijk onderzoek medische deskundigheid is vereist, mag alleen een arts dit onderzoek uitvoeren. Anders zal de politie of een verpleegkundige dit doen.

De wetgeving bevat voorwaarden voor het mogen uitvoeren van een lichamelijk onderzoek, zoals bepalingen met betrekking tot de ernst van het misdrijf. In de praktijk mag de politie bij alle gewone misdrijven (diefstal, gekwalificeerde geweldpleging, drugsdelicten) een lichamelijk onderzoek uitvoeren.

Wat gebeurt er als ik gearresteerd ben op basis van een Europees aanhoudingsbevel?

Als een andere lidstaat een Europees aanhoudingsbevel tegen u heeft uitgevaardigd, kunt u worden aangehouden en in hechtenis worden genomen ten behoeve van uitlevering aan de staat die het aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd. Tijdens de voorgeleiding hebt u recht op een advocaat en een tolk. De staat zal hun vergoeding betalen en u hoeft deze kosten niet terug te betalen aan de staat. U kunt zelf een advocaat kiezen, op dezelfde wijze als wanneer u anders van een misdrijf zou worden verdacht.

Voorgeleiding (3)

Waarom vindt de voorgeleiding plaats?

Wanneer de politie om een bevel tot inverzekeringstelling tegen u vraagt, moet de rechtbank daarover een besluit nemen. Als u niet bent aangehouden en de politie geen bevel tot inverzekeringstelling tegen u heeft aangevraagd, zal de voorgeleiding doorgaans ook de hoorzitting van de zaak zijn.

Als u bent aangehouden, moet de politie zo snel mogelijk een bevel tot inverzekeringstelling voor u aanvragen, en wel uiterlijk voor twaalf uur op de derde dag na uw aanhouding. Zo niet, dan moet u in vrijheid worden gesteld. De rechtbank moet de aanvraag voor een bevel tot inverzekeringstelling onmiddellijk in behandeling nemen.

Wanneer u bent gearresteerd, moet de aanvraag van een bevel tot inverzekeringstelling binnen vier dagen vanaf de dag dat u bent aangehouden worden behandeld. De rechtbank houdt een hoorzitting over de aanhouding en besluit of u moet worden vastgehouden of in vrijheid moet worden gesteld. In plaats van te gelasten dat u wordt vastgehouden, kan de rechtbank u ook een reisverbod opleggen.

Behalve dat u moet worden vastgehouden, kan de rechtbank ook gelasten dat uw contacten moeten worden beperkt. Dat betekent dat u aan het begin van uw detentie met niemand anders contact mag hebben dan met uw advocaat.

Finland kent geen systeem van borgsommen; met andere woorden, u hebt niet de mogelijkheid om bij een rechtbank een bepaald bedrag te deponeren in ruil voor uw vrijlating tot de centrale hoorzitting.

Heb ik recht op een advocaat?

Tijdens de voorgeleiding hebt u recht op een advocaat. Op uw verzoek moet de advocaat worden benoemd tot uw raadsman of -vrouw, wat betekent dat de staat in eerste instantie zijn of haar vergoeding zal betalen. U hebt ook het recht om zelf uw verdediging te voeren, maar wanneer de politie een bevel tot inverzekeringstelling tegen u aanvraagt, is het aan te bevelen om een advocaat in de hand te nemen. U kunt zelf een advocaat kiezen.

Heb ik recht op een tolk als ik de taal niet spreek?

Als u geen Fins of Zweeds spreekt, zal de rechtbank een tolk voor u regelen. In dat geval zal de staat de vergoeding van de tolk betalen. Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de gebruikte taal, zie Rechten met betrekking tot de taal (6). Tijdens de voorgeleiding zal de aanvraag voor een bevel tot inverzekeringstelling voor u worden vertaald als u die vóór de zitting al niet met de advocaat en de tolk hebt doorgenomen. Indien nodig zal alles wat tijdens de hoorzitting wordt gezegd voor u worden vertaald.

Moet ik iets zeggen in de rechtbank?

U hoeft niets te zeggen in de rechtbank. Als u een advocaat heeft, kan deze namens u reageren op de aanvraag voor een bevel tot inverzekeringstelling. U hebt echter het recht om, als u dat wilt, persoonlijk te worden gehoord.

Moet ik andere informatie geven in de rechtbank?

In de rechtbank – net als tijdens het strafrechtelijk onderzoek – hoeft u geen informatie over het vermeende misdrijf te geven. Vaak kan het echter nuttig zijn om dat wel te doen. Uw advocaat zal u helpen om te beslissen of het in uw geval beter is om te spreken en informatie te geven.

Word ik na de voorgeleiding vastgezet of vrijgelaten?

Als de rechter beslist dat er voldoende reden is om u vast te houden en dat een reisverbod niet volstaat, zult u in verzekerde bewaring worden gesteld. Als u geen permanent adres in Finland hebt, is een reisverbod in de praktijk niet mogelijk.

Als de rechter beslist dat er geen reden is om u vast te houden, zal hij of zij gelasten dat u onmiddellijk in vrijheid moet worden gesteld. In Finland is het niet mogelijk om een geldbedrag als borgsom te deponeren. Aan het eind van de voorgeleiding zult u in verzekering worden gesteld, een reisverbod krijgen opgelegd of in vrijheid worden gesteld. Ook als de rechter besluit dat u in verzekerde bewaring moet worden gesteld, kan het zijn dat dit niet gebeurt als dit onredelijk zou zijn vanwege bijvoorbeeld uw gezondheidstoestand.

Als u in verzekering wordt gesteld (de eerste fase van voorlopige hechtenis), zal de rechter een datum vaststellen waarop de openbaar aanklager de tenlastelegging moet hebben ingediend. Deze datum kan op verzoek van de openbaar aanklager worden uitgesteld. Er bestaat geen maximale termijn voor het indienen van de tenlastelegging, maar deze termijn mag niet langer duren dan nodig is om het strafrechtelijk onderzoek af te ronden en de tenlastelegging op te stellen.

Als blijkt dat de tijd die de rechter heeft vastgesteld voor het opstellen van de tenlastelegging te kort is, kan de rechter de termijn op verzoek van de openbaar aanklager verlengen. De rechter moet u en uw advocaat de gelegenheid geven om over dit verzoek te worden gehoord.

Is de voorgeleiding openbaar?

In de regel zijn zittingen van de rechtbank openbaar, en dat geldt ook voor voorgeleidingen. Over het algemeen zal de politie echter in het belang van het onderzoek vragen dat de voorgeleiding achter gesloten deuren plaatsvindt en dat het bewijsmateriaal in de zaak geheim blijft totdat de tenlastelegging is opgesteld. Het eindresultaat van de voorgeleiding is altijd openbaar.

Kan ik beroep instellen als de rechtbank gelast dat ik in verzekering moet worden gesteld?

U kunt binnen een gespecificeerde termijn beroep instellen tegen het bevel tot inverzekeringstelling bij het hof van beroep. In de regel wordt de procedure bij het hof van beroep schriftelijk gevoerd.

Als u daarom verzoekt, moet de rechtbank uw hechtenis opnieuw bekijken, ook al hebt u daar geen beroep tegen aangetekend. Dat hoeft echter pas twee weken na de voorgeleiding te gebeuren. Uw advocaat zal u meer informatie geven over de voorwaarden waaronder u het voor u beter is om om herziening van het besluit te vragen. Als uw hechtenis opnieuw zal worden bekeken, kan dit via een videoverbinding plaatsvinden. U bevindt zich dan in een huis van bewaring of gevangenis, alleen of met uw advocaat, en de rechter bevindt zich in de rechtbank, ook alleen of in aanwezigheid van uw advocaat, waarbij u via een videoverbinding contact met elkaar hebt.

Mag ik het land verlaten voordat het proces plaatsvindt?

Als de rechtbank tijdens de voorgeleiding besluit dat u in vrijheid moet worden gesteld, staat het u vrij om het land te verlaten. Als de rechtbank u een reisverbod oplegt, zal de inhoud van dat verbod in het rechterlijke bevel nader worden gespecificeerd. Als het onderzoek tegen u wordt voortgezet en u het land hebt verlaten, kan er in uw afwezigheid een aanhoudingsbevel, en indien nodig, als u niet kunt worden bereikt, een Europees aanhoudingsbevel tegen u worden uitgevaardigd.

Tenlastelegging door de openbaar aanklager vóór de hoorzitting (4)

Wat gebeurt er vóór de hoorzitting?

De politie zal het strafrechtelijk onderzoek uitvoeren en na afronding ervan het strafdossier aan de openbaar aanklager toezenden. Als u een advocaat is toegewezen, zal het dossier ook naar hem of haar worden gestuurd.

U en uw advocaat hebben het recht om om aanvullend onderzoek te vragen als u meent dat het onderzoek op enigerlei wijze niet volledig is. U hebt recht op een kopie van het strafdossier. Als uw advocaat niet specifiek is aangewezen om u tijdens het proces bij te staan, zal het dossier niet automatisch naar u of uw advocaat worden gestuurd.

Vervolgens neemt de openbaar aanklager een besluit over de tenlastelegging. Als u een misdrijf ten laste wordt gelegd, zult u een kopie van het verzoek tot dagvaarding ontvangen en zult u worden gedagvaard om op de hoorzitting te verschijnen. In het verzoek om dagvaarding worden de ten laste gelegde feiten vermeld, evenals het bewijs en de getuige(n) die de openbaar aanklager zal oproepen om uw schuld te bewijzen op een wijze die elke redelijke twijfel uitsluit.

U hebt het recht om ook zelf getuigen op te roepen of bewijs in te dienen. Over het algemeen is het beter als de politie getuigen tijdens het strafrechtelijk onderzoek verhoort, dus vóór de hoorzitting. U kunt uw advocaat vragen wat u moet doen als u iemand als getuige wilt oproepen en de openbaar aanklager die persoon niet in de dagvaarding heeft genoemd.

Vindt er altijd een hoorzitting plaats?

Als de openbaar aanklager oordeelt dat er onvoldoende bewijs is om uw schuld aan te tonen, zal hij of zij besluiten de zaak te seponeren (ofwel geen tenlastelegging indienen) en zal de zaak daarmee normaliter worden afgesloten. Als dit gebeurt terwijl u wordt vastgehouden, zult u onmiddellijk in vrijheid worden gesteld.

De openbaar aanklager kan ook besluiten om de zaak te seponeren als hij of zij u schuldig acht. In dat geval is de openbaar aanklager van mening dat een proces niet nodig is. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het om een lichte overtreding gaat of vanwege de lage leeftijd van de verdachte. Als u vindt dat u niet schuldig aan het misdrijf bent , ook al denkt de openbaar aanklager van wel, hebt u het recht om de zaak aan de rechter voor te leggen.

Het slachtoffer heeft het recht om een aanklacht in te dienen als de openbaar aanklager heeft besloten om de zaak tegen u te seponeren.

Bepaalde lichte overtredingen kunnen ook worden behandeld door middel van een schriftelijke procedure, wat betekent dat er geen hoorzitting plaatsvindt. Een schriftelijke procedure kan worden geregeld als u bijvoorbeeld schuld hebt bekend en ermee instemt dat de procedure schriftelijk wordt afgehandeld.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen?

U kunt tegenover de politie bekennen dat u schuldig aan het misdrijf bent. Uw zaak kan nog steeds tot een hoorzitting leiden als de openbaar aanklager een tenlastelegging indient en een schriftelijke procedure niet mogelijk is. Als u bekent en uw medewerking verleent aan het onderzoek naar de misdrijf, kan dit soms tot een lagere straf leiden, maar dat hangt af van de beraadslagingen van de rechtbank.

Een bekentenis heeft geen invloed op uw recht om beroep in te stellen, maar u kunt uw bekentenis ook op elk moment intrekken. Maar ook als u uw bekentenis hebt ingetrokken, zal de rechtbank er bij het bepalen van uw schuld of onschuld rekening mee houden dat u in eerste instantie een bekentenis hebt afgelegd.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

Afhankelijk van hoe het onderzoek verloopt, kan de tenlastelegging tijdens het strafrechtelijk onderzoek worden veranderd. De openbaar aanklager kan u ook een ander misdrijf ten laste leggen dan het misdrijf waarvan u wordt verdacht, zolang de belangrijkste punten van het misdrijf tijdens het strafrechtelijk onderzoek maar zijn bepaald (voorbeeld: de politie verdacht u van moord, maar de openbaar aanklager legt u doodslag ten laste). De openbaar aanklager kan meer details aan de tenlastelegging toevoegen, ook nadat de tenlastelegging al is ingediend.

Kan ik worden aangeklaagd voor een misdrijf waarvoor ik al in een andere lidstaat ben aangeklaagd?

In de regel kunt u niet worden aangeklaagd voor een misdrijf waarvoor u al in een andere lidstaat bent aangeklaagd. Hiervoor is echter nodig dat het vonnis dat in de andere lidstaat is uitgesproken definitief is en dat het volgende van toepassing is:

  • de zaak is geseponeerd;
  • u bent schuldig verklaard, maar u bent niet tot een straf veroordeeld;
  • het vonnis is of wordt ten uitvoer gelegd; of
  • het vonnis is verjaard volgens de wetgeving van het land waarin het is uitgesproken.

Als u van mening bent dat u wordt aangeklaagd voor een misdrijf waarvoor u al in een andere lidstaat bent aangeklaagd, moet u uw advocaat daar zeker attent op maken.

Klagen over politieoptreden (5)

Ik ben van mening dat de politie mij onheus heeft bejegend. Bij wie kan ik een klacht indienen?

Als u van mening bent dat een politiefunctionaris zich tijdens de uitoefening van zijn of haar functie niet correct jegens u heeft gedragen, kunt u een administratieve klacht indienen. Het optreden van deze politiefunctionaris zal dan worden onderzocht.

Een administratieve klacht wordt ingediend bij een hogere politiefunctionaris of bij de hoogste hoeders van de wet. De hoogste hoeders van de wet zijn de minister van Justitie en de Parlementaire Ombudsman. De klacht moet schriftelijk worden ingediend, maar is verder niet aan een bepaalde vorm gebonden.

Als u vermoedt dat een politiefunctionaris een strafbaar feit heeft gepleegd, kunt u daar aangifte van doen. De politie is altijd verplicht om deze aangifte op basis van uw informatie te registreren. Wanneer een politiefunctionaris wordt verdacht van een strafbaar feit, wordt het onderzoek altijd geleid door een openbaar aanklager. In dit geval heeft de openbaar aanklager het recht om te besluiten of er voldoende aanleiding is te vermoeden dat er een strafbaar feit is gepleegd en of er een strafrechtelijk onderzoek moet worden uitgevoerd. De politie moet de desbetreffende openbaar aanklager onmiddellijk een kopie van de aangifte toezenden, zodat een functionaris kan worden benoemd die verantwoordelijk is voor het onderzoek. U hebt het recht om te weten of er een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart en hoe het onderzoek vordert.

Als de politie u onheus heeft bejegend, moet u uw advocaat altijd om advies vragen over wat u moet doen.

Rechten met betrekking tot de taal (6)

Als u wordt verdacht van een misdrijf, hebt u het recht om in alle fasen van het strafproces het Fins of het Zweeds te gebruiken. Als u geen Fins of Zweeds spreekt, zal er een tolk voor u worden geregeld die u zowel tijdens het verhoor als tijdens het proces zal bijstaan. Ook hebt u recht op een tolk om met uw advocaat te overleggen in verband met verhoorsessies. U hoeft niet te betalen voor de tolk.

Sommige politiefunctionarissen kunnen Engels spreken tijdens het verhoor; in uitzonderlijke gevallen kunnen ze ook andere talen gebruiken. Als u van mening bent dat u en de politiefunctionaris elkaar niet begrijpen vanwege taalproblemen, hebt u het recht om om een tolk te vragen. Het is heel belangrijk dat u de inhoud van het verhoor goed begrijpt, zodat u namens uzelf het proces-verbaal kunt ondertekenen.

De autoriteiten hoeven niet al het materiaal dat tijdens het strafrechtelijk onderzoek is verzameld te laten vertalen in een taal die u begrijpt. Over het algemeen wordt het materiaal dat tijdens het strafrechtelijk onderzoek is verzameld niet vertaald. Daarom is het belangrijk dat u een advocaat hebt die de taal die in het strafrechtelijk onderzoek wordt gebruikt begrijpt. Het verzoek om dagvaarding zal ofwel schriftelijk worden vertaald, ofwel door een tolk mondeling voor u worden vertaald.

Links

Justitieel stelsel

Ministerie van Justitie

Wet op strafrechtelijke onderzoeken in het Zweeds

Wet op de strafvordering

Wet op de strafvordering in het Zweeds (niet-officiële vertaling)

Wet Dwangmaatregelen in het Zweeds

Politiehttps://www.poliisi.fi/en

Wet Inverzekeringstelling in het Zweeds

Wet Uitlevering op basis van een strafbaar feit tussen Finland en de lidstaten van de Europese Unie

Uitleveringswet in het Zweeds (niet-officiële vertaling)

Meer informatie over dwangmaatregelen

Meer informatie over dwangmaatregelen in het Zweeds

Klagen over politieoptreden

Klagen over politieoptreden (in het Zweeds)

Brochure over de Talenwet in het Zweeds

Laatste update: 15/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.