Verdachten (in strafzaken)

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Kan ik hoger beroep instellen?

In geval van een overtreding kunt u tegen bepaalde vonnissen van de Tribunal de police (politierechter) en de juge de proximité (buurtrechter) binnen tien dagen na de uitspraak beroep instellen bij de Chambre des appels correctionnels (kamer van beroep in correctionele zaken).

In geval van een licht misdrijf kunt u tegen het vonnis van de Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank) binnen tien dagen na de uitspraak beroep instellen bij de Chambre des appels correctionnels.

In geval van een zwaarder misdrijf kunt u tegen een veroordeling door het Cour d'assises (hof van assisen) binnen tien dagen na de uitspraak beroep instellen bij een ander Cour d'assises.

U kunt beroep aantekenen tegen de uitspraak op een strafvordering (straf) of tegen de uitspraak op een burgerlijke rechtsvordering (schadevergoeding die aan het slachtoffer is toegekend).

U kunt tevens beroep in cassatie instellen tegen arresten in hoger beroep en tegen uitspraken in laatste aanleg, en wel bij de Chambre criminelle (strafkamer) van het Cour de Cassation (hof van cassatie), binnen vijf etmalen na de datum waarop de betwiste uitspraak is gedaan.

Het Cour de Cassation, het hoogste rechtscollege, spreekt zich binnen een vastgestelde termijn uit over de ontvankelijkheid van het cassatieberoep; als het beroep ontvankelijk wordt verklaard, spreekt het Cour de Cassation zich uitsluitend uit over de toepassing van het recht. Het hof behandelt het geschil niet opnieuw ten gronde.

Het beroepschrift (hoger beroep of cassatie) moet worden ingediend bij de griffie van de rechtbank die de betwiste uitspraak heeft gedaan of bij het hoofd van de penitentiaire inrichting, als u gedetineerd bent.

In alle gevallen bent u verplicht het beroepschrift te ondertekenen.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Tijdens de beroepstermijn en -procedure of de cassatietermijn en -procedure wordt de uitvoering van de betwiste uitspraak in beginsel opgeschort.

Als u echter tot een vrijheidsstraf bent veroordeeld en vervolgens in hechtenis bent genomen, heeft het beroep tegen de betwiste uitspraak niet tot gevolg dat de hechtenis in afwachting van de nieuwe uitspraak wordt beëindigd.

Zodra het beroepschrift (hoger beroep of cassatieberoep) door de desbetreffende rechter is ingeschreven, moet de terechtzitting binnen een "redelijke" termijn plaatsvinden.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling van het hoger beroep of het cassatieberoep?

Omdat het strafproces mondeling wordt gevoerd, hebt u tijdens de zitting in hoger beroep de mogelijkheid om nieuwe middelen en bewijzen aan te voeren, die tijdens de behandeling in tegenspraak aan de orde zullen komen.

De Chambre des appels correctionnels of het Cour d'assises, die uitspraak doen in hoger beroep, kunnen de betwiste uitspraak bevestigen of vernietigen.

Slechts in bepaalde gevallen, vooral wanneer het openbaar ministerie een hoofdberoep of incidenteel beroep heeft ingesteld, loopt u in hoger beroep het risico dat de oorspronkelijk uitgesproken straf wordt verzwaard en dat de door de civiele partij (slachtoffer) geëiste schadevergoeding wordt verhoogd.

Het Cour de Cassation dat een uitspraak doet over de toepassing van het recht, kan de betwiste uitspraak casseren of vernietigen met of zonder verwijzing van de partijen naar een Cour d'appel (hof van beroep).

Een rechterlijke uitspraak wordt pas definitief wanneer de termijnen voor het instellen van hoger beroep zijn verstreken.

Als u na afloop van het hoger beroep tegen uw oorspronkelijke veroordeling wordt vrijgesproken door een definitief geworden uitspraak van een beroepsinstantie, kunt u onder bepaalde voorwaarden verzoeken om volledige vergoeding van de materiële en immateriële schade die u door deze "willekeurige" detentie hebt geleden.

Bij de betekening van het besluit tot vrijspraak (relaxe of acquittement) wordt u gewezen op uw recht op schadevergoeding.

Binnen zes maanden na de betekening van het besluit tot vrijspraak kunt u hiertoe een verzoekschrift richten aan de eerste president van het Cour d'appel van het rechtsgebied waarin de uitspraak is gedaan.

Deze laatste beslist over het verzoek om schadevergoeding via een met redenen omklede uitspraak, die hij doet na afloop van een openbare zitting. U kunt vragen om tijdens deze zitting persoonlijk te worden gehoord of zich laten vertegenwoordigen door uw advocaat.

Tegen de uitspraak van de eerste president van het Cour d'appel kan binnen tien dagen na de betekening ervan beroep worden ingesteld bij de Commission Nationale "de réparation des détentions" (CNR; nationale commissie voor schadevergoeding in verband met detentie).

De CNR neemt soeverein besluiten waartegen geen hoger beroep kan worden ingesteld.

De toegekende schadevergoeding komt voor rekening van de staat.

Wat komt er op mijn strafblad te staan?

Als u na afloop van een hoger beroep of cassatieberoep op grond van een definitief geworden uitspraak tot een straf wordt veroordeeld, wordt de uitgesproken veroordeling geregistreerd op uw strafblad. Het strafblad wordt bewaard door een gerechtelijke instantie in uw land van herkomst.

Ik kom uit een andere EU-lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Op grond van het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen van 21 maart 1983 kan om overbrenging naar uw land van herkomst worden verzocht door dit land of door Frankrijk, het land waar de veroordeling heeft plaatsgevonden.

Voor de daadwerkelijke overbrenging is het echter nodig dat u vooraf in vrijheid en weloverwogen uw toestemming verleent waarbij u volledig en nauwkeurig over de gevolgen van de overbrenging moet worden ingelicht.

Bovendien kunt u persoonlijk vragen om vrijwillige overbrenging naar uw land van herkomst. Om uw verzoek in behandeling te nemen, moet er aan meerdere voorwaarden worden voldaan.

Als ik veroordeeld ben, kan ik dan voor dezelfde feiten opnieuw worden berecht?

Op basis van de regel "non bis in idem" die in het Franse strafrecht geldt, kunt u, als u in een lidstaat bent berecht en vervolgens in een definitief geworden uitspraak bent veroordeeld, niet voor dezelfde feiten in een andere lidstaat worden vervolgd of veroordeeld.

Laatste update: 06/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.