Verdachten (in strafzaken)

Frankrijk

In deze informatiebladen wordt toegelicht wat er gebeurt wanneer iemand wordt verdacht of beschuldigd van een strafbaar feit en voor de rechter moet verschijnen. Voor informatie over lichte overtredingen, zoals verkeersovertredingen waarop meestal een vaste sanctie staat, zoals een boete, zie informatieblad 5. Wanneer u het slachtoffer bent van een zwaarder misdrijf, vindt u hier alle informatie over uw rechten.

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Algemene inleiding

Er zijn vier bevoegde rechtbanken:

  • Tribunal de police (politierechter)

Deze rechtbank bestaat uit één rechter en doet hoofdzakelijk uitspraak bij overtredingen van de vijfde categorie. Hoger beroep kan worden ingesteld bij de Chambre des appels correctionnels (kamer van beroep in correctionele zaken), maar dat is slechts in bepaalde gevallen mogelijk.

  • Juge de proximité (buurtrechter)

Deze rechtbank bestaat uit één rechter. Hij behandelt overtredingen van de eerste vier categorieën.

Voor hoger beroep gelden dezelfde regels als voor het hoger beroep tegen vonnissen van de politierechter.

  • Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank)

Deze rechtbank telt doorgaans drie rechters en is voornamelijk bevoegd voor lichte misdrijven.

Strafvervolging kan plaatsvinden voor de rechtbank in het rechtsgebied waar het strafbare feit is begaan, voor de rechtbank in het rechtsgebied waar de vervolgde persoon of een van de vervolgde personen verblijft of voor de rechtbank in het rechtsgebied waar de vervolgde persoon is aangehouden.

Hoger beroep tegen vonnissen in eerste aanleg worden ingesteld bij het Cour d'appel (hof van beroep), bij de Chambre des appels correctionnels.

  • Cour d'assises (hof van assisen)

Dit hof is bevoegd om uitspraken te doen over zwaardere misdrijven die door meerderjarigen zijn gepleegd en die niet door een gespecialiseerde rechterlijke instantie worden behandeld.

Het hof bestaat uit drie beroepsrechters en negen juryleden, Franse burgers die door loting zijn aangewezen.

Het parket en de veroordeelde verdachten kunnen tegen een veroordeling hoger beroep instellen bij een Cour d'assises bestaande uit negen burgerjuryleden en drie beroepsrechters. De verdachte en de procureur-generaal kunnen beroep instellen tegen het arrest van het Cour d'assises, ongeacht of het een veroordeling of vrijspraak betreft. De civiele partij kan slechts beroep aantekenen tegen de schadevergoeding die door het hof is toegekend.

Samenvatting van het strafrechtproces

Hieronder vindt u een samenvatting van de gebruikelijke fasen in een strafproces.

Het opsporingsonderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door politie of gendarmerie en heeft tot doel om vast te stellen dat er een strafbaar feit is begaan, daarvoor de bewijzen te verzamelen en de daders op te sporen. De procureur van de Republiek houdt toezicht op het onderzoek. Het betreft een systematisch onderzoek wanneer de strafvordering door het openbaar ministerie bij de rechter aanhangig is gemaakt.

Het gaat met name om heterdaadonderzoek en voorbereidend onderzoek dat ambtshalve door een ambtenaar van de gerechtelijke politie of op last van de procureur van de Republiek wordt verricht.

In alle gevallen is het onderzoek vertrouwelijk en niet-contradictoir.

Het gerechtelijk onderzoek

Dit onderzoek, dat door de onderzoeksrechter wordt verricht, heeft tot doel te bewijzen dat er een strafbaar feit is begaan en de dader op te sporen. Daarbij wordt vastgesteld of de bezwarende feiten voldoende aanleiding geven om de dader naar de rechter te verwijzen. Vervolgens wordt de zaak in staat van wijzen gebracht. Het onderzoek is vertrouwelijk maar de personen die partij zijn bij het proces, hebben toegang tot het dossier en kunnen vragen om een onderzoek onder voorwaarden in te stellen.

De uitspraak

De uitspraak wordt op tegenspraak, in het openbaar en mondeling gedaan. De beraadslaging van de rechters leidt tot een besluit waartegen hoger beroep kan worden ingesteld.

Gedetailleerde informatie over al deze fasen van de procedure en over uw rechten vindt u in de informatiebladen. Deze informatie kan niet in de plaats komen van het raadplegen van een advocaat en dient slechts als richtlijn.

De rol van de Europese Commissie

Let op: de Europese Commissie heeft geen enkele rol in strafzaken in de lidstaten en kan u niet bijstaan als u een klacht heeft. Deze informatiebladen geven u informatie over hoe u een klacht kunt indienen en bij wie.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 – Een advocaat raadplegen

2 – Mijn rechten tijdens het onderzoek

  • Mijn rechten tijdens de inverzekeringstelling
  • Mijn rechten tijdens het verhoor bij eerste verschijning
  • De status van inverdenkinggestelde en van getuige die door een advocaat wordt bijgestaan
  • De sluiting van het gerechtelijk onderzoek
  • Het Europees aanhoudingsbevel
  • De voorbereiding van het proces door de verdediging

3 – Mijn rechten tijdens het proces

4 – Mijn rechten na het proces

5 – Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen

Links

Uw rechten

Laatste update: 06/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.