Verdachten (in strafzaken)

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

A. Waar wordt het proces gehouden?

Het proces vindt plaats in de gebouwen van de rechtbank die territoriaal bevoegd is. De locatie van het proces kan worden gewijzigd in geval van een ernstige bedreiging voor de openbare orde.

B. Kan de tenlastelegging nog worden gewijzigd? Zo ja, moet ik daarvan op de hoogte worden gebracht?

De tenlastelegging kan niet worden gewijzigd. De beklaagde of diens raadsman heeft het recht de tenlastelegging en onderzoeksdocumenten te bestuderen.

C. Wat zijn mijn rechten in de rechtszaal?

i. Ben ik verplicht om mijn proces bij te wonen? Onder welke voorwaarden mag ik wegblijven?

De beklaagde moet persoonlijk op de rechtszitting verschijnen en kan tevens een advocaat aanwijzen om hem/haar te verdedigen tijdens procedures voor zowel overtredingen als misdrijven.

ii. Heb ik recht op een tolk en op vertaling van de stukken?

Wanneer een verdachte, beklaagde of getuige die het Grieks onvoldoende spreekt of begrijpt in eender welk stadium van de strafprocedure moet worden gehoord, moet onverwijld voor een tolk worden gezorgd. Waar nodig, is in alle fasen van de strafprocedure een tolk beschikbaar voor communicatie tussen beklaagden en hun raadslieden.

iii. Heb ik recht op een advocaat?

In het geval van misdrijven moet de voorzitter van de rechtbank een raadsman aanwijzen voor beklaagden die niet over een raadsman beschikken. Een jeugdrechter moet hetzelfde doen in gevallen waarbij een minderjarige wordt beschuldigd van een handeling die, indien deze meerderjarig was, een misdrijf zou zijn. Beklaagden kunnen niet weigeren om zich te laten verdedigen door de raadsman/raadslieden die door de voorzitter van de rechtbank zijn aangewezen. In situaties waarbij meer dan een raadsman is aangewezen, kunnen zij echter een met redenen omkleed verzoek indienen waarin het gerecht wordt verzocht de benoeming van slechts één raadsman in te trekken, waarna de beklaagde door de anderen wordt verdedigd.

iv. Welke andere rechten zou ik nog moeten kennen? (bv. de presentatie van de verdachten voor het gerecht)

In situaties waarbij een afwezige getuige niet op de rechtszitting kan verschijnen, wordt diens getuigenis die tijdens het vooronderzoek onder ede werd afgelegd in de rechtbank voorgelezen, op voorwaarde dat de beklaagde of diens raadsman daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, in een verklaring die in het proces-verbaal wordt vastgelegd.

D. Mogelijke straffen

Een gevangenisstraf is tijdelijk. In uitzonderlijke gevallen, indien uitdrukkelijk bepaald in de wet, gaat het om een levenslange gevangenisstraf. De duur van een tijdelijke gevangenisstraf bedraagt niet meer dan vijftien jaar of minder dan vijf jaar. De duur van de hechtenis bedraagt niet meer dan vijf jaar of minder dan tien dagen. Tenzij anders bepaald, bedraagt de duur van een taakstraf niet meer dan 720 uur of minder dan 100 uur. Financiële sancties mogen niet hoger zijn dan: a) 90 dagelijkse eenheden, wanneer de sanctie de enige hoofdstraf is of in combinatie met een taakstraf wordt opgelegd; b) 180 dagelijkse eenheden, wanneer de straf in combinatie met een vrijheidsstraf wordt opgelegd; en c) 360 dagelijkse eenheden, wanneer de straf cumulatief met een vrijheidsstraf wordt opgelegd. Tenzij in specifieke bepalingen anders is bepaald, mag het bedrag van elke dagelijkse eenheid niet minder dan €1 of meer dan €100 bedragen.

Laatste update: 29/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.