Verdachten (in strafzaken)

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

A. Kan ik tegen het vonnis in beroep gaan?

Ja, als een gevangenisstraf van meer dan twee maanden is uitgesproken door een rechtbank met enkelvoudige kamer die minder ernstige misdrijven behandelt of van meer dan vier maanden door een dergelijke rechtbank met meervoudige kamer of van ten minste twee jaar door een gemengde juryrechtbank, of als opsluiting in een speciaal jeugddetentiecentrum of heropvoedings- of therapeutische maatregelen zijn opgelegd door een jeugdrechtbank met enkelvoudige of meervoudige kamer.

B. Welke andere mogelijkheden heb ik?

U kunt binnen 15 dagen om nietigverklaring van de procedure verzoeken indien de beklaagde die bij onherroepelijk vonnis is veroordeeld, wegens overmacht of andere onomkeerbare oorzaken de rechter niet tijdig op enigerlei wijze in kennis heeft kunnen stellen van een onoverkomelijke belemmering om op het proces te verschijnen en om uitstel van de rechtszitting te verzoeken. U kunt ook om nietigverklaring van een uitspraak verzoeken als de verblijfplaats van de beklaagde onbekend was op het moment van diens veroordeling, maar bekend was toen de dagvaarding hem werd betekend.

C. Wat gebeurt er als ik word veroordeeld?

i. Strafregister

Alle definitieve veroordelingen worden in het strafregister opgenomen. Alle straffen worden opgenomen in het exemplaar dat voor gerechtelijk gebruik beschikbaar is; anderzijds worden gevangenisstraffen van maximaal zes maanden niet opgenomen in het exemplaar dat na drie jaar voor algemeen gebruik beschikbaar is, straffen tot vijf jaar worden niet opgenomen na acht jaar en straffen van meer dan vijf jaar worden niet opgenomen na twintig jaar. Zodra de persoon de leeftijd van tachtig jaar bereikt of vijf jaar na het verstrijken van de opschortingsperiode wordt de registratie vernietigd.

ii. Uitvoering van de straf, overbrenging van gevangenen, proeftijd en alternatieve straffen

Indien een persoon tot een gevangenisstraf van minder dan drie jaar wordt veroordeeld, gelast de rechter de opschorting van de tenuitvoerlegging van de straf voor een periode van een tot drie jaar, tenzij hij/zij op uitdrukkelijk vermelde gronden van oordeel is dat gevangenisstraf absoluut noodzakelijk is om te voorkomen dat de veroordeelde persoon nieuwe strafbare feiten pleegt. Griekenland kan beslissingen die in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn uitgesproken en waarbij een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel is opgelegd, erkennen en ten uitvoer leggen, en kan verzoeken om erkenning en tenuitvoerlegging van een overeenkomstige beslissing van een nationale rechter die door Griekenland aan een andere lidstaat van de Europese Unie is gericht. De veroordeelde persoon moet zich in de uitvaardigende of de uitvoerende lidstaat bevinden. De dubbele strafbaarheid moet worden gecontroleerd, met uitzondering van bepaalde ernstige misdrijven die in de uitvaardigende lidstaat met een vrijheidsstraf van ten hoogste 3 jaar bestraft worden.

Laatste update: 29/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.