Verdachten (in strafzaken)

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Wat is een onderzoek?

Een onderzoek bestaat uit een reeks activiteiten die de openbaar aanklager en de recherche uitvoeren nadat een misdrijf is geconstateerd of aangifte van een misdrijf is gedaan. De officiële kennisgeving hiervan wordt direct verkregen van de openbaar aanklager of de recherche, of door middel van een aangifte door een benadeelde of een andere partij.

Wat is het doel van een strafrechtelijk onderzoek?

Het doel van het vooronderzoek is om vast te stellen of er daadwerkelijk een misdrijf is gepleegd, om de verantwoordelijke personen te vinden en om bewijs te verzamelen ten behoeve van het onderzoek en de procedure.

Wie voert het onderzoek uit?

De openbaar aanklager, de recherche en de advocaat van de verdachte voeren het onderzoek uit. Daarnaast is er de rechter voor vooronderzoeken, die waarborgt dat de procedures en de rechten van de partijen worden gerespecteerd.

Uit welke fasen bestaat een vooronderzoek?

Bewijs verzamelen

De openbaar aanklager en de recherche kunnen fouilleringen en doorzoekingen, controles, de inbeslagname van voorwerpen en documenten, het verhoor van getuigen, het afluisteren van telefoons, elektronisch toezicht en inspectie van gebouwen regelen en uitvoeren. Het doel van deze stappen is om bewijs op te sporen en te verkrijgen. De advocaat van de verdachte kan onderzoek laten doen om bewijs in het voordeel van de verdachte te vinden.

Verhoor

Een verdachte kan door de openbaar aanklager of de recherche worden opgeroepen voor verhoor. Het doel van het verhoor is om vast te stellen of de verdachte bij het misdrijf betrokken is geweest.

Aanhouding, inverzekeringstelling, voorlopige hechtenis en Europees aanhoudingsbevel

De politie kan iemand aanhouden als deze op heterdaad wordt betrapt of nadat het misdrijf is gepleegd als het risico bestaat dat de persoon op de vlucht zal slaan. Het doel van de aanhouding is om te voorkomen dat er nog meer misdrijven worden gepleegd en om de persoon in hechtenis te nemen. Zo wordt ervoor gezorgd dat hij of zij er niet vandoor gaat.

De rechter voor vooronderzoeken kan besluiten dat de verdachte in de gevangenis moet worden vastgehouden. Het doel hiervan is om te voorkomen dat er nog meer misdrijven worden gepleegd, om het nodige bewijs te vergaren en om te voorkomen dat de verdachte ontsnapt.

Tot slot kan de politie iemand aanhouden op grond van een Europees aanhoudingsbevel. Het doel van een Europees aanhoudingsbevel is om de verzoekende EU-lidstaat in staat te stellen de verdachte in hechtenis te nemen.

Sluiting van het vooronderzoek en voorbereidende hoorzitting.

Zodra het vooronderzoek is afgerond, begint de openbaar aanklager met de vervolging, tenzij hij of zij om seponering van de zaak vraagt.

Bij de ernstigste misdrijven vindt een voorbereidende hoorzitting plaats voordat het proces begint. Deze hoorzitting heeft de functie van filter en is bedoeld om de gronden van de tenlastelegging te beoordelen en om zinloze processen te voorkomen. De verdachte kan ervoor kiezen om in een alternatieve procedure te worden berecht in plaats van in een proces, waardoor hij of zij in geval van een veroordeling een lagere gevangenisstraf kan krijgen.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Klik op de volgende links om te weten te komen wat uw rechten zijn tijdens elke fase van het onderzoek.

Bewijs verzamelen (1)

Mag de politie inspecties u itvoeren en mijn woning, mijn auto of mijn bedrijfsruimte doorzoeken?

Ja. De politie mag op eigen initiatief of op verzoek van de openbaar aanklager inspecties uitvoeren en plaatselijk doorzoekingen verrichten om bewijs van het gepleegde misdrijf te zoeken en over te dragen.

Mag de politie mij fouilleren?

Ja. Om een onderzoek aan uw lichaam te kunnen uitvoeren, moet de politie over een bevel van de openbaar aanklager beschikken. De politie kan echter wel op eigen initiatief iemand staande houden en fouilleren.

Mag de politie documenten en voorwerpen meenemen uit mijn woning, auto of bedrijfsruimte?

Ja. De politie mag documenten en voorwerpen meenemen die mogelijk als materieel bewijs kunnen dienen en nodig zijn om een feit te bewijzen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op basis van een bevel van de openbaar aanklager.

Wat zijn mijn rechten bij een inspectie, doorzoeking of inbeslagname?

Als u aan een onderzoek aan uw lichaam wordt onderworpen of wordt gefouilleerd, kunt u worden bijgestaan door een persoon waarin u vertrouwen hebt, mits zo iemand onmiddellijk beschikbaar is. Een onderzoek aan lichaam of kleding moet zodanig worden uitgevoerd dat uw waardigheid wordt gerespecteerd.

In geval van een inspectie of inbeslagname op grond van een bevel moet de politie u een kopie van het bevel overhandigen. Als u op dat moment niet aanwezig bent, moet de politie het bevel overhandigen aan iemand die op dat moment wel aanwezig is. U hebt het recht om te worden bijgestaan door een advocaat, maar de politie hoeft de advocaat niet van tevoren te bellen.

Heb ik het recht om bezwaar aan te tekenen tegen een inbeslagname?

Ja, u kunt een verzoek om herziening indienen binnen tien dagen na het bevel tot inbeslagname/confiscatie. Het besluit hierover zal worden genomen door de bevoegde rechtbank.

Zal ik worden gevraagd om vingerafdrukken of monsters van mijn DNA (haar, speeksel, lichaamsvloeistoffen) af te staan?

Ja. Als u van een misdrijf wordt verdacht, kan de politie om DNA-monsters of vingerafdrukken vragen om u te identificeren. Als u daar geen toestemming voor geeft, kan de politie aan de openbaar aanklager mondelinge toestemming te vragen om toch vingerafdrukken of monsters van u af te nemen.

U kunt worden gevraagd om vingerafdrukken en DNA-monsters af te staan als bewijs, maar alleen als u wordt verdacht van een ernstig misdrijf, en daarvoor is een rechterlijk bevel nodig, of, in spoedeisende gevallen, een bevel van de openbaar aanklager dat later door de rechter moet worden bekrachtigd.

Mag ik vragen om onderzoeken ten behoeve van mijn verdediging?

Uw advocaat heeft het recht om namens u onderzoeken ten behoeve van uw verdediging te laten uitvoeren, ook door privédetectives.

Ook kan uw advocaat verklaringen van getuigen afnemen, plekken inspecteren, deskundigen machtigen en documenten bij de overheid opvragen.

Getuigenverklaringen en documenten kunnen door uw advocaat worden ingediend bij de rechter voor vooronderzoeken, de openbaar aanklager en het “Tribunale del Riesame” (een speciale rechtbank die tot taak heeft om op verzoek van de verdachte bevelen die dwangmaatregelen omvatten, zoals huisarrest of uitzetting, opnieuw te bekijken).

Bij het nemen van een besluit zal de rechtbank deze in aanmerking nemen.

Verhoor (2)

Waarom moet ik worden verhoord?

Als u wordt verdacht van betrokkenheid bij een misdrijf, kunt u door de politie worden opgeroepen voor verhoor ter verifiëring van de aantijgingen/beschuldigingen.

U kunt ook worden verhoord om meer duidelijkheid over uw positie te krijgen.

Als u bent aangehouden of in hechtenis bent genomen, klik hier.

Zal ik vóór het verhoor informatie over de beschuldigingen krijgen?

Ja. De dagvaarding voor het verhoor bevat beschrijvingen van de feiten die verband houden met de beschuldigingen tegen u. Voordat het verhoor begint, zult u worden verteld waarvan u wordt beschuldigd en welk bewijs er tegen u is.

Moet ik antwoord geven op vragen?

Nee. Voordat de politie en de openbaar aanklager u beginnen te verhoren, moeten ze u waarschuwen dat u niet verplicht bent om antwoord op de vragen te geven. Desalniettemin moet u antwoord geven op vragen over uw persoonsgegevens en eerdere veroordelingen.

Wat gebeurt er als ik de taal niet spreek?

U hebt recht op de kosteloze bijstand van een tolk. De tolk vertaalt de vragen en uw antwoorden.

Heb ik recht op een advocaat?

Als u wordt opgeroepen voor verhoor, zult u worden verteld dat u het recht hebt om te worden bijgestaan door een advocaat. Als u geen advocaat hebt, zal de rechtbank er een voor u benoemen. Voor informatie over hoe u een advocaat kunt vinden, zie Informatieblad 1.

De hele tijd dat u wordt verhoord, moet u worden bijgestaan door een advocaat die ofwel door u zelf, ofwel door de rechtbank is benoemd.

Onmiddellijk nadat het misdrijf is gepleegd kan de politie u enkele vragen stellen, ook al is er geen advocaat aanwezig, maar u bent niet verplicht om daar antwoord op te geven. Als u wel antwoordt geeft, kunnen deze antwoorden worden gebruikt als bewijs en als reden om het onderzoek voort te zetten.

Aanhouding, inverzekeringstelling, voorlopige hechtenis en Europees aanhoudingsbevel (3)

Om welke redenen kan ik worden aangehouden?

De politie kan u aanhouden als u op heterdaad wordt betrapt, dat wil zeggen terwijl u een misdrijf pleegt, of nadat u bent achtervolgd onmiddellijk na het plegen van een misdrijf.

De politie kan u ook in verzekering stellen als u op heterdaad wordt betrapt, wanneer u wordt verdacht van een misdrijf en als er een reëel risico bestaat dat u zult ontsnappen.

Tijdens het vooronderzoek kan een rechter verordenen dat u in hechtenis (in de gevangenis) moet blijven als er serieus bewijs is dat u schuldig aan een misdrijf zou kunnen zijn en er een reëel risico bestaat dat u op enigerlei wijze de rechtsgang zult verstoren of belemmeren of dat u andere misdrijven zult plegen of op de vlucht zult slaan.

Krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

Ja. Meteen na uw aanhouding of inverzekeringstelling of nadat een bevel tot inhechtenisneming aan de gevangenis is overgebracht, moet de politie u meedelen dat u een advocaat kunt benoemen. De politie moet uw advocaat, of als u geen advocaat hebt de advocaat die de rechtbank voor u heeft benoemd, onmiddellijk bellen. Voor informatie over hoe u een advocaat kunt vinden, zie Informatieblad 1.

U hebt het recht om onmiddellijk met uw advocaat te spreken.

Als er uitzonderlijke redenen bestaan om u vast te houden, kunnen de gerechtelijke autoriteiten uw gesprekken met de advocaat met maximaal 48 uur uitstellen als u bent aangehouden of in verzekering bent gesteld, en met vijf dagen als u in hechtenis bent genomen.

Mag ik contact opnemen met mijn familie?

Ja.

Als u daar toestemming voor geeft, zal de politie contact met familieleden van u opnemen.

Zal ik worden verhoord? Moet ik informatie verstrekken?

Als u bent aangehouden of in verzekering bent gesteld, mag de politie u in aanwezigheid van uw advocaat ondervragen, maar u bent niet verplicht om antwoord op de vragen te geven.

U zult worden verteld wat de beschuldigingen inhouden en welk bewijs er tegen u is.

Tijdens de voorgeleiding kunt u worden ondervraagd door de rechter, maar u bent niet verplicht om antwoord te geven. Ook kunt u verzoeken om te worden ondervraagd.

Als u in hechtenis bent genomen en dus in de gevangenis zit, moet de rechter u binnen vijf dagen na het begin van de hechtenis ondervragen (de zogeheten ‘ondervraging in hechtenis’) De aanwezigheid van uw advocaat en een tolk is verplicht en u bent niet verplicht om te antwoorden.

Voor verdere informatie, zie Verhoor (2).

Wat gebeurt er als ik de taal niet spreek?

U hebt recht op de kosteloze bijstand van een tolk. De tolk vertaalt de vragen en uw antwoorden.

Hoe lang mag ik door de politie worden vastgehouden na mijn arrestatie?

Na uw aanhouding of inverzekeringstelling kunt u door de politie maximaal 24 uur op het politiebureau worden vastgehouden. In deze periode moet de politie u naar de gevangenis overbrengen. Binnen 48 uur na uw aanhouding moet u voor de rechter worden geleid om uw aanhouding of inverzekeringstelling te bekrachtigen. Aan het eind van de voorgeleiding kan de rechter bevelen dat u onmiddellijk in vrijheid moet worden gesteld of een besluit over een vrijheidsbeperkende maatregel nemen.

Kan ik beroep instellen tegen een bevel tot in hechtenisneming?

Ja. U kunt de bevoegde meervoudige rechtbank binnen tien dagen na de tenuitvoerlegging van het bevel vragen om herziening van het bevel. Daartoe zal een hoorzitting plaatsvinden die u kunt bijwonen en waar u kunt vragen om te worden gehoord. Binnen tien dagen nadat deze rechtbank een besluit heeft genomen, kunt u daar beroep tegen instellen bij het Hof van Cassatie.

Wat gebeurt er als ik wordt gearresteerd op basis van een Europees aanhoudingsbevel?

Als een lidstaat een Europees aanhoudingsbevel tegen u heeft uitgevaardigd, kunt u in een andere lidstaat worden gearresteerd en aan de verzoekende staat worden overgedragen na een hoorzitting bij het hof van beroep. De politie kan u op eigen initiatief arresteren of op grond van een door het hof van beroep afgegeven bevel tot inhechtenisneming.

U hebt het recht om een advocaat te benoemen. Als u geen advocaat hebt, zal de rechtbank er een voor u benoemen. Uw advocaat en uw ambassade moeten onmiddellijk worden gebeld.

Binnen 48 uur nadat u door de politie bent aangehouden, of binnen vijf dagen na de tenuitvoerlegging van een bevel tot inhechtenisneming, zal een rechter u in aanwezigheid van uw advocaat en een tolk ondervragen.

Binnen twintig dagen na uw aanhouding zal er een hoorzitting bij het hof van beroep plaatsvinden. Tijdens deze hoorzitting zal een besluit worden genomen over de vraag of u aan een andere lidstaat moet worden overgeleverd of niet. Tegen dit besluit kunt u beroep instellen bij het Hof van Cassatie.

Eind van het vooronderzoek en voorbereidende hoorzitting (4)

Wat gebeurt er na het vooronderzoek?

Tenzij de openbaar aanklager om seponering van de zaak vraagt, zal deze u meedelen dat het vooronderzoek is afgesloten. U zult niet in kennis worden gesteld als het misdrijf onder de bevoegdheid van de vrederechter valt.

U kunt de documenten van het vooronderzoek en kopieën van het bewijs tegen u inzien. U kunt instructies voor uw advocaat en bewijs voor uw verdediging indienen en verzoeken om opnieuw te worden gehoord.

Nadat hij of zij u in kennis heeft gesteld van het feit dat het vooronderzoek is afgerond, zal de openbaar aanklager de vervolging starten, tenzij hij of zij om seponering van de zaak zal vragen. Voor lichte vergrijpen zal de openbaar aanklager u direct dagvaarden voor het proces. In andere gevallen dient hij of zij een verzoek voor een proces in bij de rechter voor het vooronderzoek.

Wat is een voorbereidende zitting?

Het doel van de voorbereidende zitting is om de beschuldigingen tegen u te verifiëren.

Deze zitting is niet openbaar, maar vindt plaats achter gesloten deuren met de openbaar aanklager en uw advocaat, waarbij u, als u dat wilt, aanwezig kunt zijn en kunt worden gehoord. De rechter kan getuigen horen en documenten verkrijgen. Aan het eind van de zitting kan de rechter de zaak seponeren of opdracht geven tot het aanhangig maken van de zaak bij de gewone rechtbank of de rechtbank voor ernstige misdrijven (de “Assisenrechtbank”).

Heb ik recht op een advocaat?

Ja, u moet verplicht laten bijstaan door een advocaat.

Voor meer informatie, zie Informatieblad 1.

Wat gebeurt er als ik de taal niet spreek?

Het verzoek om de zaak aanhangig te maken bij een rechtbank en de tenlastelegging moeten worden vertaald in uw eigen taal. Als u aanwezig bent bij de zitting, zult u door een tolk worden bijgestaan.

Moet ik aanwezig zijn?

Nee. U kunt ervoor kiezen om de zitting niet bij te wonen.

Kan ik een proces voorkomen?

Ja. U kunt de rechter tijdens de voorbereidende hoorzitting vragen om u in een verkorte procedure te berechten. De hoorzittingen vinden achter gesloten deuren plaats en het besluit wordt genomen op basis van schriftelijk bewijs. Als u wordt veroordeeld, zal de straf met een derde worden verminderd.

Ook kunt u een proces voorkomen door met de openbaar aanklager overeenstemming over een lagere straf te bereiken (door schuldig te pleiten).

Laatste update: 24/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.