Verdachten (in strafzaken)

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

In het verkeersreglement/de verkeersregels worden twee soorten overtredingen onderscheiden: verkeersovertredingen en administratieve overtredingen.

Verkeersovertredingen als rijden onder invloed worden beoordeeld en bestraft als misdrijven.

Voor lichte verkeersovertredingen (zoals te hard rijden of fout parkeren) bestaat een administratieve procedure die in dit informatieblad zal worden toegelicht.

Wie handelt dergelijke overtredingen af?

Dit soort overtredingen wordt afgehandeld door de verkeerspolitie, de nationale politie, de “Carabinieri”, de “Guardia di Finanza” (fiscale politie) of de gemeentelijke politie. In bepaalde gevallen kunnen ook de “ausiliari del traffico” (vrijwillige verkeersregelaars) u een boete geven.

Wat is the procedure?

Indien mogelijk wordt het rapport over de overtreding direct opgesteld en aan u overhandigd.

Zo niet, dan zal het rapport binnen 150 dagen na de identificatie van de schuldige of de persoon die de boete moet betalen (meestal de eigenaar) aan u worden toegezonden.

Wat zijn de straffen?

Meestal zult u een boete moeten betalen.

Ook kunnen er andere administratieve sancties worden opgelegd. Zo kan uw rijbewijs worden ingetrokken of kunt u een tijdelijk rijverbod krijgen.

Ik kom uit een andere lidstaat. Gelden er speciale regels?

Als u in een auto met een buitenlands kenteken rijdt, kunt u, indien dat is toegestaan, onmiddellijk een lagere boete (minimumsanctie) betalen. In dergelijke gevallen kunt u geen beroep instellen.

Een andere mogelijkheid is dat u een “cauzione” (een waarborgsom) betaalt die gelijk is aan het bedrag van de minimumsanctie als het voertuig in een van de EU-lidstaten is geregistreerd, of de helft van het bedrag van de maximumsanctie in andere gevallen. U kunt hoger beroep instellen, ook al hebt u de “cauzione” betaald.

Als u de “cauzione” niet betaalt, zal uw voertuig voorlopig in beslag worden genomen. Als dat gebeurt, moet u betalen voor de bewaring van het voertuig en kunt u het voertuig niet gebruiken totdat u een van de bovenstaande bedragen hebt betaald.

Als het voertuig niet in beslag wordt genomen en u in het buitenland woont, zal het verslag binnen 360 dagen na de opstelling ervan aan u worden toegezonden.

Wat is een “verbale” (verslag van de verkeerspolitie)?

Een “verbale” is een openbaar verslag waarin feiten worden gerapporteerd en de straf wordt vastgesteld.

Dit vormt positief bewijs voor de feiten die de politiefunctionaris heeft gerapporteerd.

U kunt weigeren om de “verbale” te ondertekenen of in ontvangst te nemen. Uw weigering moet worden gemeld, maar heeft geen invloed op de geldigheid van het verslag.

Kan ik hoger beroep instellen?

De persoon van wie de naam op het verslag staat kan beroep instellen, ongeacht of deze de overtreding heeft begaan of de eigenaar van het voertuig is.

U kunt beroep instellen bij de prefect of bij de vrederechter.

Het beroep bij de prefect moet binnen zestig dagen persoonlijk door u worden ingediend, of door middel van een aangetekende brief met een ontvangstbewijs, bij het bureau van de prefect in de plaats waar de verkeersovertreding heeft plaatsgevonden, of bij de beoordelende autoriteit.

Het beroep bij de vrederechter moet binnen zestig dagen na de datum van de kennisgeving van het feit persoonlijk door u worden ingediend, of door middel van een aangetekende brief met een ontvangstbewijs, bij het bureau van de vrederechter in de plaats waar de verkeersovertreding heeft plaatsgevonden. U moet persoonlijk aanwezig zijn in de rechtbank of u door een advocaat laten vertegenwoordigen, anders zal de procedure ongeldig zijn.

Komen deze overtredingen op mijn strafblad te staan?

Aangezien dit administratieve overtredingen zijn, worden ze niet op uw strafblad vermeld.

Laatste update: 24/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.