Verdachten (in strafzaken)

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Waar wordt het proces gevoerd?

Het proces zal worden gehouden bij de rechtbank die bevoegd is in het desbetreffende rechtsgebied en met betrekking tot het onderwerp.

Voor lichte vergrijpen is de bevoegde rechtbank de vrederechter of de enkelvoudige rechtbank. Ernstigere vergrijpen zullen worden behandeld door de meervoudige rechtbank. Voor misdrijven die worden beschouwd als een ernstige bedreiging voor de samenleving (zoals moord en terrorisme) is de bevoegde rechtbank de Assisenrechtbank (“Corte d’Assise”).

Het proces is openbaar. Anders is het ongeldig.

In bijzondere gevallen kan de rechter besluiten dat het proces of een deel van het proces achter gesloten deuren moet plaatsvinden. Als een openbare zitting uw privacy zal schenden vanwege feiten die geen relatie hebben met het proces, kunt u vragen of een getuige achter gesloten deuren kan wordt gehoord.

Het gerechtelijk besluit zal worden genomen door dezelfde rechter die het proces leidt. Voor processen bij de Assisenrechtbank zal het besluit worden genomen in samenspraak met een jury.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

De tenlastelegging kan tijdens het proces worden veranderd.

De openbaar aanklager kan u nieuwe feiten ten laste leggen als het misdrijf blijkt te verschillen van het misdrijf dat in de oorspronkelijke tenlastelegging wordt beschreven of als er in verband met het misdrijf nog een ander misdrijf of een verzwarende omstandigheid aan het licht komt.

U kunt vragen om voldoende tijd om uw verdediging voor te bereiden.

Wat gebeurt er als ik schuld beken?

Schuld bekennen wordt niet verwacht in het Italiaanse rechtssysteem.

Als u het niet tot een proces wilt laten komen en strafvermindering wilt krijgen, dient u de openbaar aanklager te vragen of er tussen u beiden overeenstemming over de straf kan worden bereikt. Een verzoek daartoe dient u tijdens de voorbereidende hoorzitting in te dienen, en als geen voorbereidende hoorzitting plaatsvindt meteen aan het begin van het proces.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

U hoeft niet aanwezig te zijn in de rechtbank.

Uw aanwezigheid kan nodig zijn voor bepaalde handelingen, bijvoorbeeld om door een getuige te worden geïdentificeerd.

In dat geval kan de rechter, als u niet uit eigen beweging verschijnt, verordenen dat u verplicht aanwezig moet zijn tijdens het proces.

Als u het proces wel wilt bijwonen, maar daar een ernstig beletsel voor bestaat (zoals ziekte), kan uw advocaat om uitstel van de zitting vragen.

Ook kunt u alleen bepaalde hoorzittingen bijwonen. Als u bij ook maar één zitting niet verschijnt, zal de rechtbank u bij verstek vonnissen.

Als u de taal niet begrijpt, moet u verplicht worden bijgestaan door een tolk.

Ook is het verplicht om door een advocaat te worden bijgestaan, en deze moet aanwezig zijn tijdens het proces.

U hebt het recht om persoonlijk een advocaat te benoemen. Als u geen advocaat kunt betalen, kunt u rechtsbijstand (een advocaat die door de overheid wordt betaald) aanvragen.

Als u zelf geen advocaat benoemt, zal de rechtbank dat voor u doen.

Voor meer informatie, zie Informatieblad 1. U kunt uw advocaat te allen tijde vervangen. Om een advocaat te vervangen die door de rechtbank voor u is benoemd, dient u bij de rechter een bevel tot vervanging van de advocaat te verkrijgen, waarbij u de reden(en) voor deze vervanging moet aangeven.

U hebt het recht om tijdens het hele proces te zwijgen.

Als de openbaar aanklager of een van de partijen verzoekt om u te ondervragen, kunt u daarmee instemmen of weigeren.

U kunt op elk moment tijdens het proces een verklaring afleggen.

U hebt het recht om te worden ondervraagd.

Als u niet de waarheid vertelt, zult u daarvoor niet worden gestraft, maar kan de rechter dat wel meenemen in zijn besluitvorming.

Als u andere personen ergens van beschuldigt, moet u zeker weten dat uw verklaring klopt. Als u liegt, kunt u worden beschuldigd van laster.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

Meteen aan het begin van het proces zullen de openbaar aanklager, uw advocaat en mogelijk nog een andere partij de rechter vragen om toelating van bewijs.

Uw advocaat kan bewijs waar door de andere partijen om wordt gevraagd afwijzen.

Uw advocaat kan de rechtbank vragen om bepaalde getuigen en deskundigen te horen en bepaalde documenten toe te laten. Dat kan bijvoorbeeld bewijs zijn dat uw advocaat tijdens de voorbereiding van de verdediging heeft verzameld. Voor meer informatie, zie Informatieblad 2. Getuigen en deskundigen worden gehoord tijdens het kruisverhoor van de partijen.

Uw advocaat kan zowel aan de getuigen van de openbaar aanklager als aan uw eigen getuigen vragen stellen.

Uw advocaat heeft de mogelijkheid om eerdere verklaringen van getuigen te weerleggen. Verschillen tussen een verklaring die eerder is afgelegd en een verklaring die in de rechtbank wordt afgelegd zullen door de rechter in aanmerking worden genomen bij het vaststellen of de getuige betrouwbaar is of niet.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

De rechter kan rekening houden met eventuele eerdere veroordelingen.

U kunt ervan worden beschuldigd dat u een veelpleger bent. In dat geval zult u bij een veroordeling een hogere straf krijgen.

Eerdere veroordelingen in andere lidstaten kunnen in aanmerking worden genomen als ze door de Italiaanse overheid zijn erkend.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Aan het eind van het proces zullen de openbaar aanklager, uw advocaat en mogelijk nog een andere partij hun slotverklaring afleggen en hun eisen/verzoeken indienen.

De rechter doet uitspraak en leest het vonnis onmiddellijk voor.

Het vonnis kan vrijspraak of een veroordeling inhouden.

In geval van een veroordeling kan de straf bestaan uit een boete of een gevangenisstraf of beide.

De rechter kan ook een voorwaardelijke straf opleggen.

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt pas uitvoerbaar als het vonnis definitief is.

Als de rechter dat nodig acht, kan hij of zij preventieve hechtenis in de gevangenis of huisarrest opleggen. Voor meer informatie, zie Informatieblad 2.

In processen bij de vrederechter zijn de mogelijke straffen: een geldboete, huisarrest en een taakstraf.

Een voorwaardelijke straf is niet uitvoerbaar.

De vrederechter kan de straf vervangen door uitzetting.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer van een misdrijf kan deelnemen aan het proces en worden bijgestaan door een advocaat.

De advocaat is onderdeel van het proces en kan om bewijs vragen en getuigen en deskundigen ondervragen.

Als u wordt veroordeeld, kan de rechter u veroordelen tot het betalen van schadevergoeding aan de benadeelde partij.

De rechter kan besluiten dat de schadevergoeding aan de benadeelde partij onmiddellijk moet worden betaald.

Links

Ministerie van Justitie

Algemene rechtsvragen

Strafrechtsvragen

Italiaanse orden van strafadvocaten

Mensenrechten

Laatste update: 24/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.