Verdachten (in strafzaken)

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Kan ik hoger beroep instellen?

Bij elke straf die geen geldboete is, kunnen u en uw advocaat hoger beroep tegen het vonnis instellen.

Het hoger beroep moet worden ingediend bij de rechter die u heeft veroordeeld binnen een periode die varieert van 15 tot 45 dagen vanaf de uitspraak of de registratie van het vonnis.

In uw beroep moet u de redenen voor het beroep en het deel van het vonnis waartegen u beroep instelt vermelden.

Het proces zal plaatsvinden bij het hof van beroep of bij het Assisenhof van beroep (“Corte d’Assise d’Appello” – voor de behandeling van het hoger beroep bij de ernstigste misdrijven).

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Als u hoger beroep tegen het vonnis instelt, zal de straf niet ten uitvoer worden gelegd totdat het besluit definitief is.

Het feit dat u hoger beroep instelt, zal niet betekenen dat u wordt vrijgelaten als u in de gevangenis zit op het moment dat u het beroep instelt. Als u zich in hechtenis bevindt, zal het hof van beroep uw beroep op korte termijn behandelen. In andere gevallen zal dat afhangen van de hoeveelheid werk die de rechtbank heeft.

Het hof van beroep neemt een besluit over het bestaande bewijs.

Het hof kan besluiten om een nieuw proces te houden, maar alleen in uitzonderlijke omstandigheden. Het hof mag alleen van het bestaande bewijs gebruikmaken als het dit van essentieel belang voor het besluit acht. U kunt vragen dat onverwacht of nieuw bewijs dat na het proces in eerste aanleg aan het licht is gekomen wordt toegelaten tot de behandeling van het hoger beroep.

Als u de eerste fase van het proces niet hebt bijgewoond en u kunt bewijzen dat het voor u onmogelijk was om dat te doen of dat u niet wist dat het proces plaatsvond, kan het hof beslissen om het proces opnieuw te starten.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

Uw advocaat moet bij het proces aanwezig zijn. U kunt het proces bijwonen, maar dat is niet verplicht.

U hebt recht op een tolk.

Als het hof besluit om het proces opnieuw te starten, zal al het bewijs opnieuw worden beoordeeld.

Na de slotpleidooien van de partijen zal het hof uitspraak doen.

Wat gebeurt er als het hoger beroep slaagt dan wel niet slaagt?

Als het hof het hoger beroep toelaat, kan het de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg geheel of gedeeltelijk vernietigen of wijzigen.

Als het hof het hoger beroep niet toelaat, zal het de uitspraak van de rechtbank bekrachtigen.

Als u in de fase van het hoger beroep wordt vrijgesproken van de tenlastelegging, komt u over het algemeen niet in aanmerking voor een schadevergoeding.

Kan ik hoger beroep instellen tegen de uitspraak van het hof van beroep?

Tegen de uitspraak van het hof van beroep kunt u beroep instellen bij het Hof van Cassatie.

U kunt het beroep zelf instellen of dit door uw advocaat laten doen, zolang deze is geregistreerd in de “Albo dei patrocinanti in Cassazione” (een speciaal register van advocaten bij het Hof van Cassatie).

Het hoger beroep moet binnen een periode die varieert van 15 tot 45 dagen bij het hof van beroep worden ingediend.

Beroepszaken beperken zich strikt tot de behandeling van juridische fouten.

De hoorzittingen kunnen achter gesloten deuren of in het openbaar plaatsvinden.

Het Hof van Cassatie neemt een besluit op basis van de rechtbankdossiers.

Het Hof van Cassatie heeft de mogelijkheid om het hoger beroep niet toe te laten of af te wijzen, of om het betwiste vonnis te vernietigen met of zonder terugverwijzing. Als het proces opnieuw moet worden gevoerd, zal de zaak worden terugverwezen naar de oorspronkelijke rechter.

Wat gebeurt er nadat het vonnis definitief is geworden?

Het vonnis wordt definitief tenzij u binnen de wettelijk vastgestelde termijn hoger beroep instelt bij het hof van beroep of het Hof van Cassatie, of nadat het Hof van Cassatie het beroep heeft afgewezen.

Wanneer het vonnis definitief wordt, wordt het uitvoerbaar.

Het vonnis wordt geregistreerd in het strafregister.

Als de straf een geldboete is, zult u het door het register gevraagde bedrag moeten betalen.

Als u een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd hebt gekregen, vaardigt de openbaar aanklager een afdwingbaar bevel uit.

Als u een gevangenisstraf van drie jaar of minder moet uitzitten, kan de openbaar aanklager het vonnis opschorten en u in kennis stellen van dit besluit.

U kunt binnen dertig dagen bij de penitentiaire rechtbank (“Tribunale di Sorveglianza” – een toezichthoudende rechtbank) een verzoek om oplegging van een andere maatregel dan gevangenisstraf indienen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u vragen om onder toezicht van een maatschappelijk werker of van een rehabilitatie- en preventiecentrum te worden gesteld of huisarrest opgelegd te krijgen.

Als u geen verzoek indient of dit verzoek wordt afgewezen, moet u aan het uitzitten van de straf beginnen.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Als u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan twee jaar, kan de rechter de veiligheidsmaatregel van uitzetting opleggen.

De rechter kan de gevangenisstraf vervangen door uitzetting plus een verbod om het land weer binnen te komen als u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar of deze straf bent overeenkomen en een voorwaardelijke straf niet mogelijk is. De uitzetting zal onmiddellijk plaatsvinden, ook als het vonnis nog niet definitief is. De bevoegde autoriteit is de “Questore” (het provinciaal hoofd van de nationale politie).

U kunt ook worden uitgezet als u al in de gevangenis zit en een straf van minder dan twee jaar moet uitzitten. Het bevel hiertoe wordt uitgevaardigd door de rechter van de “Tribunale di Sorveglianza”. U kunt beroep tegen het besluit instellen, ook weer bij de “Tribunale di Sorveglianza”.

Wordt informatie over de tenlastelegging en/of veroordeling bijgeschreven op mijn strafblad?

Definitieve veroordelingen worden bijgeschreven op uw strafblad.

Uw strafblad wordt verwijderd wanneer u tachtig wordt of nadat u bent overleden.
Ook wordt een vermelding van een veroordeling verwijderd als de zaak wordt herzien.

Veroordelingen door de vrederechter worden vijf jaar na de datum waarop de straf is uitgesproken verwijderd als de opgelegde straf een geldboete is – bij andere straffen na tien jaar – en als u binnen de vastgestelde periode geen nieuwe misdrijven hebt begaan.

U kunt de bevoegde rechtbank vragen om bestanden en vermeldingen in het strafregister te corrigeren. Als u in het buitenland bent geboren, is de bevoegde rechtbank de rechtbank in Rome.

Als ik ben veroordeeld, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

Als u door een Italiaanse rechter bent veroordeeld, is de veroordeling definitief en kunt u in Italië niet nogmaals voor hetzelfde misdrijf worden berecht.

Als u door een buitenlandse rechter bent veroordeeld en het misdrijf in Italië is gepleegd, kunt u in Italië opnieuw worden berecht.

Links

Algemene rechtsvragen

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Algemene vragen voor niet-onderdanen

Strafrechtsvragen

Nationale politie

Laatste update: 24/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.