Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Italië

Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen.

Inhoud aangereikt door
Italië

Samenvatting van het strafrechtproces

In deze inleiding wordt een kort overzicht gegeven van de fasen waaruit een normaal strafproces tegen een volwassene bestaat.

Details over al deze fasen van het strafproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

Het proces begint wanneer de politie of de openbaar aanklager een feit constateert of in kennis wordt gesteld van een feit dat mogelijk als een overtreding of een misdrijf kan worden beschouwd.

Zodra het onderzoek is afgerond, start de openbaar aanklager de vervolging met als doel het houden van een strafproces, tenzij hij of zij denkt dat de zaak kan worden geseponeerd.

In geval van misdrijven die moeten worden behandeld door een meervoudige rechtbank, een Assisenrechtbank (“Corte d’Assise” – rechtbank voor de behandeling van zeer ernstige misdrijven) en in sommige gevallen een enkelvoudige rechtbank, dient de openbaar aanklager voorafgaand aan de voorbereidende hoorzitting een procesverzoek bij de rechter in.

Zodra de voorbereidende hoorzitting achter de rug is, besluit de rechter of de verdachte moet worden berecht of niet.

Bij misdrijven die onder de bevoegdheid van de enkelvoudige rechtbank of de vrederechter vallen, zal de openbaar aanklager een verzoek voor een proces indienen of een directe oproeping aan de verdachte betekenen.

Dan zijn er enkele speciale processen: het kort geding, de sanctie op verzoek van de partijen (door de partijen overeengekomen lagere straf na een schuldbekentenis door de verdachte), snelrecht, en de veroordeling per decreet in het kader van een verkorte procedure (“decreto penale di condanna”).

Een strafprocedure bestaat doorgaans uit drie fasen: de eerste aanleg (bij de rechtbank voor ernstige strafzaken (de Assisenrechtbank), de meervoudige rechtbank, de enkelvoudige rechtbank en de vrederechter), het hoger beroep, en de cassatie (bij de hoogste rechtbank).

In eerste aanleg wordt al het bewijs – getuigen en documenten – verzameld, en deze fase eindigt met een veroordeling of vrijspraak.

U kunt beroep instellen tegen het vonnis in eerste aanleg.

Het besluit van het hof van beroep houdt ofwel bekrachtiging van het vonnis in eerste aanleg in, ofwel een gedeeltelijke of volledige herziening van het vonnis, ofwel vernietiging van het vonnis en terugverwijzing van de zaak naar de rechter in eerste aanleg.

U kunt beroep instellen tegen de uitspraak van het hof van beroep door een verzoekschrift in te dienen bij het Hof van Cassatie.

Het Hof van Cassatie brengt een arrest uit waarin het een van de volgende uitspraken kan doen: a) het verzoekschrift is niet-ontvankelijk; b) het verzoekschrift wordt verworpen; c) het vonnis wordt vernietigd zonder dat de zaak wordt terugverwezen naar de rechter van eerste aanleg; d) het vonnis wordt vernietigd en terugverwezen naar de rechter van eerste aanleg.

Wanneer alle fasen van het proces zijn doorlopen, is het vonnis definitief. Als het vonnis een veroordeling inhoudt, wordt dat vanaf dit moment uitvoerbaar.

Gedetailleerde informatie over al deze fasen van het strafproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

Zie informatieblad 5 voor informatie over lichte verkeersovertredingen, die meestal met een vaste straf (zoals een boete) worden afgehandeld.

Als u het slachtoffer van een misdrijf bent, kunt u hier alle benodigde informatie over uw rechten vinden.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen wordt uitgelegd hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 - Juridisch advies inwinnen

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

  • Bewijs verzamelen
  • Verhoor
  • Aanhouding, inverzekeringstelling, voorlopige hechtenis en Europees aanhoudingsbevel
  • Eind van het vooronderzoek en voorbereidende hoorzitting.

3 – Mijn rechten tijdens het proces

4 - Mijn rechten na het proces

5 - Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen

Links

Ministerie van Justitie

Algemene rechtsvragen

Strafrechtsvragen

Italiaanse orden van strafadvocaten

Mensenrechten

Laatste update: 18/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.