Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

Kan ik hoger beroep instellen?

U hebt het recht om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg. Dat moet binnen tien dagen na de uitspraak gebeuren. De rechtbank kan deze termijn verlengen tot twintig dagen.

Het beroep moet worden gericht aan een rechtbank die één niveau hoger is (het college voor strafzaken bij een regionale rechtbank / de kamer voor strafzaken bij het hooggerechtshof), maar worden ingediend bij de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan.

Het is niet mogelijk afzonderlijk beroep in te stellen tegen de schriftelijke/mondelinge besluiten die tijdens een proces zijn genomen. Daartegen kan alleen beroep worden ingesteld in combinatie met de uitspraak van de rechtbank.

U kunt een beroep indienen als u vindt dat de uitspraak van de rechtbank onjuist was - het vonnis was in uw ogen bijvoorbeeld te streng, uw gedrag werd juridisch verkeerd geïnterpreteerd (toepassing van een onjuist artikel/deel van een artikel van de Strafwet), enz.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

De tenuitvoerlegging van de uitspraak wordt bevroren als u beroep aantekent. Als u tijdens het hoger beroep in de gevangenis zit, begint de termijn van tien of twintig dagen voor de indiening van het beroep op de dag dat de uitspraak aan u wordt betekend in een taal die u begrijpt.

Als u gezondheidsproblemen heeft of er zijn familieomstandigheden waardoor u zou moeten worden vrijgelaten, kunt u verzoeken om herziening van de gronden voor de gevangenisstraf. De rechtbank is niet verplicht om een dergelijk verzoek in te willigen.

De rechtbank deelt u mee wanneer het beroep in behandeling wordt genomen. Daarvoor bestaat geen vaste termijn maar de rechtbank ziet er wel op toe dat een zaak binnen een redelijke termijn opnieuw wordt beoordeeld.

U hebt het recht om in het beroep nieuw bewijs in te brengen. U moet daarbij toelichten waarom dit nieuwe bewijsmateriaal moet worden onderzocht en waarom u dat bewijs niet aan de rechtbank van eerste aanleg hebt voorgelegd. U hebt het recht om te vragen dat het hof van beroep het bewijs onderzoekt, als dat volgens u belangrijk is om het beroep te onderbouwen.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

De volgende partijen worden uitgenodigd om de behandeling in hoger beroep bij te wonen: de openbare aanklager, alle personen die de uitspraak van de rechtbank hebben aangevochten en advocaten of vertegenwoordigers van de verweerder. Een team van drie beroepsrechters beoordeelt uw beroep.

Tijdens de zitting wordt uitsluitend uw beroep beoordeeld, behalve wanneer het hof twijfels heeft over de bevindingen van de rechtbank van eerste aanleg.

In een beroepszaak kan het hof tot een van de volgende vijf uitspraken komen:

  • het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg blijft staan;
  • het vonnis wordt herroepen en er wordt een nieuwe uitspraak gedaan;
  • het vonnis wordt gedeeltelijk herroepen en voor dat deel wordt een nieuwe uitspraak gedaan;
  • het vonnis wordt herroepen en de zaak wordt gesloten;
  • het vonnis wordt geheel of gedeeltelijk herroepen en de zaak wordt terugverwezen naar het gerecht van eerste aanleg voor een nieuwe behandeling.

Wat gebeurt er als het hoger beroep tegen een veroordeling slaagt dan wel niet slaagt?

Als uw beroep gegrond wordt verklaard en niemand anders (de aanklager of het slachtoffer) betwist de uitspraak van het hof via de cassatieprocedure, dan krijgt de uitspraak van het hof van beroep rechtskracht.

Als uw beroep niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u de uitspraak van het hof van beroep via de cassatieprocedure aanvechten bij de Afdeling strafzaken van de Senaat van het Hooggerechtshof. Een cassatieberoep moet worden ingediend binnen tien dagen nadat de uitspraak van het hof beschikbaar is gekomen. Het hof kan deze termijn verlengen tot twintig dagen.

U hebt recht op schadevergoeding als u wordt vrijgesproken of als de zaak op juridische gronden wordt gesloten.

Als uw beroep slaagt, wordt uw veroordeling geregistreerd in het Informatiecentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Letland.

Er worden zeer strenge eisen gesteld aan de instelling van een cassatieberoep – u moet aantonen dat de Strafwet of de Wet inzake de strafrechtelijke procedure substantieel is geschonden.

In bepaalde gevallen hebt u het recht om heropening van het strafproces te verzoeken als er na de tenuitvoerlegging van de uitspraak nieuwe omstandigheden aan het licht komen. Er bestaan geen termijnen voor een dergelijke herziening.

In bepaalde gevallen (als er een aanzienlijke schending van de Strafwet / Wet inzake de strafrechtelijke procedure heeft plaatsgevonden) kan uw advocaat, ook al hebt u geen cassatieberoep ingesteld, een verzoek indienen om de uitspraak met rechtskracht te herzien. Er bestaan geen termijnen voor het indienen van een dergelijk verzoek.

Een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg krijgt rechtskracht en wordt definitief als het niet via een beroeps- of cassatieprocedure wordt aangevochten. De uitspraak van het hof van beroep krijgt rechtskracht en wordt definitief als het niet via een cassatieprocedure wordt aangevochten. Het arrest van het hof van cassatie krijgt rechtskracht en wordt definitief op de dag dat de zaak wordt herzien.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Als u tot een gevangenisstraf bent veroordeeld, kunt u na het proces naar uw eigen land worden teruggestuurd wanneer de bevoegde autoriteit in uw land om uw uitlevering heeft gevraagd en het openbaar ministerie van Letland daarmee heeft ingestemd of omgekeerd (het openbaar ministerie heeft uw land gevraagd om u uw straf daar te laten uitzitten). Overbrenging naar uw lidstaat vindt niet automatisch plaats.

De voorwaarden voor overbrenging luiden als volgt:

  • u moet burger zijn van het land waar u de straf zult uitzitten;
  • de uitspraak van de rechtbank moet rechtskracht hebben;
  • uw straf moet ten minste nog zes maanden duren;
  • het misdrijf moet ook een strafbaar feit zijn in uw land;
  • u hebt de wens uitgesproken de straf in uw land uit te zitten / u hebt met de overbrenging ingestemd.

Het gevangenisbestuur informeert u over uw recht om binnen tien dagen na ontvangst van het bevel tot tenuitvoerlegging van de uitspraak om overbrenging te verzoeken. U moet uw verzoek schriftelijk bij het openbaar ministerie van Letland indienen.

Als u de straf niet in uw land wilt uitzitten of als u het niet eens bent met een verzoek van die strekking van de autoriteiten van uw land, moet u een schriftelijke weigering bij het openbaar ministerie van Letland indienen. Het overbrengingsverzoek moet binnen tien dagen worden beoordeeld.

Informatie over de tenlastelegging/veroordeling

Informatie over uw veroordeling in Letland wordt zonder uw toestemming bewaard in de actieve gegevensbank van het Register van het Informatiecentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Letland totdat de veroordeling verjaard is of wordt vernietigd. Als u een administratieve straf hebt ontvangen, blijft deze geregistreerd tot een jaar nadat de straf is ondergaan. Vervolgens wordt de vermelding verplaatst naar het archief van het Register. Er zijn geen mogelijkheden om dit aan te vechten.

Links

Wet inzake de strafprocedure

Strafwet

Letse rechtbanken

Wet inzake het strafregister

Wet inzake vergoeding voor schade veroorzaakt door een partij die met de gerechtelijke procedure is belast

Laatste update: 12/07/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.