Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke rechtbank is bevoegd?

Er zijn drie soorten strafbare feiten; elk daarvan wordt berecht door een andere rechtbank.

 • Contravention (overtreding) = Tribunal de police (politierechter)
 • Délit (licht misdrijf) = Chambre correctionnelle (strafkamer lichte misdrijven) van de arrondissementsrechtbank (drie rechters, met uitzondering van verkeerszaken: één rechter)
 • Crime (zwaar misdrijf) = Chambre criminelle (strafkamer zware misdrijven) van de arrondissementsrechtbank (drie rechters)

Op last van de rechter kan het proces achter gesloten deuren plaatsvinden, bijvoorbeeld als een kind het slachtoffer is.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

In beginsel is de gegeven rechtskwalificatie voorlopig en hoeft deze niet door de rechter die de zaak kent, te worden behouden.

Om wijziging van de tenlastelegging mogelijk te maken, moeten de feiten die de grondslag voor de vervolging vormen, ongewijzigd blijven.

Wat gebeurt er als ik tijdens het proces schuldig pleit op alle of enkele punten van de tenlastelegging?

Het is niet mogelijk om schuldig te pleiten, maar wel om een strafbaar feit te bekennen. De rechter kan echter een bekentenis, die hij verdacht vindt, naast zich neerleggen. De bekentenis kan wel een verzachtende omstandigheid zijn.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

Moet ik bij het proces aanwezig zijn? Kan het proces zonder mij worden gehouden?

U moet voor de rechter verschijnen om in ieder geval een reden te geven, zoals een medische verklaring. Het proces kan dan worden uitgesteld. U kunt uw advocaat opdragen u te vertegenwoordigen, tenzij de rechter eist dat u aanwezig bent. Voor zware misdrijven bent u verplicht om in persoon te verschijnen.

Als ik in een andere lidstaat woon, kan ik dan per video deelnemen? Moet ik dat aanvaarden?

De wet voorziet niet in de mogelijkheid voor iemand die in een andere lidstaat woont, om per video deel te nemen.

Moet ik tijdens het gehele proces aanwezig zijn?

Ja, want het is op elk moment mogelijk dat de rechter u wil horen.

Word ik bijgestaan door een tolk als ik de taal van de rechtbank/het hof niet kan verstaan?

Het recht om zich kosteloos te laten bijstaan door een tolk als u de op de zitting gebruikte taal niet verstaat of spreekt, is een fundamenteel recht dat door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt gewaarborgd. De dossierstukken worden echter niet vertaald.

Heb ik een advocaat nodig? Wordt mij een advocaat toegewezen? Kan ik van advocaat wisselen?

U hebt het recht uzelf te verdedigen of te worden bijgestaan door een verdediger van uw voorkeur en als u onvoldoende middelen hebt om een advocaat te betalen, te worden bijgestaan door een toegewezen advocaat (gefinancierde rechtshulp). U kunt altijd van advocaat wisselen.

Mag ik het woord voeren op het proces? Moet ik het woord voeren op het proces? Bijvoorbeeld zwijgrecht, zelfbeschuldiging?

U hebt het recht om uw mening te geven over alle punten van de aanklacht. U hebt ook het recht om te zwijgen op de aanklachten die tegen u zijn ingediend.

Wat zijn de gevolgen als ik op het proces niet de waarheid spreek?

Als u op het proces niet de waarheid spreekt, loopt u het risico op een hogere straf.

Kan ik tegen mij aangevoerde bewijzen betwisten? Hoe? Waarom?

Betwisting van de tegen u aangevoerde bewijzen is mogelijk met behulp van elk middel zoals getuigen, documenten, argumenten of deskundigen.

Welk soort bewijzen kan ik in mijn voordeel aanvoeren?

De rechter moet alle bewijsmiddelen in aanmerking nemen.

Onder welke omstandigheden kan ik dergelijke bewijzen aanvoeren?

Deze bewijzen kunnen worden aangevoerd onder de dubbele voorwaarde dat ze rechtmatig zijn toegevoegd aan het dossier en zijn onderworpen aan de vrije discussie tussen partijen in een openbaar debat.

Mag ik een privédetective inschakelen om bewijzen in mijn voordeel te verkrijgen? Zijn deze bewijzen ontvankelijk?

Het gebruik van een detective om bewijs te verzamelen is niet verboden, maar deze detective moet wel wettig handelen.

Mag ik of mijn advocaat vragen stellen aan andere getuigen in de zaak? Mag ik of mijn advocaat betwisten wat zij zeggen?

Het recht op het horen van getuigen vloeit voort uit de rechten van de verdediging zoals vermeld in paragraaf 3 van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De verdediging kan getuigen à décharge oproepen en horen onder dezelfde voorwaarden als getuigen à charge.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Elke eerdere veroordeling op uw strafblad wordt tijdens het proces aan de rechter overgelegd.

Wordt rekening gehouden met eerdere veroordelingen in een andere lidstaat?

Niet voor recidive. Wel voor het verlenen van een voorwaardelijke straf.

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van het proces?

U kunt geheel of gedeeltelijk worden vrijgesproken. U kunt ook schuldig worden verklaard. De straf hangt af van het strafbare feit waaraan u zich schuldig heeft gemaakt.

De straffen voor een zwaar misdrijf zijn:

 • Levenslange of tijdelijke gevangenisstraf van 5 tot 30 jaar
 • Een boete van ten minste 251 euro
 • Speciale inbeslagneming
 • Ontzetting uit titels, rangen, functies en openbare ambten
 • Ontzetting uit bepaalde burgerlijke en politieke rechten
 • Sluiting van onderneming en bedrijf
 • Publicatie of aankondiging, voor rekening van de veroordeelde, van de veroordelingbeslissing of een samenvatting daarvan
 • Verbod tot uitoefening van bepaalde beroepsactiviteiten

De straffen voor een licht misdrijf zijn:

 • Gevangenisstraf (8 dagen tot 5 jaar)
 • Een boete van ten minste 251 euro
 • Speciale inbeslagneming
 • Ontzetting uit bepaalde burgerlijke en politieke rechten
 • Sluiting van onderneming en bedrijf
 • Publicatie of aankondiging van de veroordeling
 • Verbod tot uitoefening van bepaalde beroepsactiviteiten
 • Verbod op het besturen van bepaalde voertuigen
 • Bij een gevangenisstraf van minder dan 6 maanden, kan de rechter deze door maatschappelijk nuttige werkzaamheden vervangen met een duur van 40 tot 240 uur.

Straffen voor overtredingen zijn:

 • Boete van 25 tot 250 euro, tenzij de wet anders bepaalt
 • Speciale inbeslagneming
 • Verbod op het besturen van bepaalde voertuigen

Als u bent veroordeeld tot een vrijheidsstraf, wat zijn de mogelijkheden voor tenuitvoerlegging van deze vrijheidsstraf?

In Luxemburg beslist de Procureur d'Etat, zonder tussenkomst van een rechter, over de wijzen van tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraffen.

Er zijn verschillende mogelijkheden.

Gefractioneerde strafuitvoering

Fractionering maakt het voor de gevangene die geen gevaar vormt, mogelijk zijn straf op overeengekomen tijdvakken uit te zitten.

Gedeeltelijke vrijheid

Dit regime maakt het voor de gevangene mogelijk om een beroepsactiviteit uit te oefenen of buiten de gevangenis onderwijs of een opleiding te volgen.

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Dit maakt het mogelijk om, na het uitzitten van een deel van de straf, in vrijheid te worden gesteld.

Verlof voor gevangenen

Het verlof voor gevangenen bestaat uit toestemming om de penitentiaire inrichting gedurende een dagdeel of gedurende perioden van vierentwintig uur te verlaten, waarbij deze tijd meetelt voor de berekening van de strafduur.

Opschorting van de straf

Met het oog op voorwaardelijke of definitieve invrijheidstelling, kan de straf worden opgeschort voor veroordeelden die tijdens eerder verleend verlof een positieve beoordeling hebben ontvangen.

Elektronische enkelband

In geen enkele wet is het gebruik van een enkelband geregeld.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer kan als getuige worden gehoord. Het slachtoffer kan zich ook civiele partij stellen, dat wil zeggen: schadevergoeding vorderen. Het slachtoffer kan een standpunt innemen over het aan de dader verweten strafbaar feit en de gevolgen daarvan. Hij/zij kan hoger beroep instellen tegen vonnissen, maar alleen voor zover het om zijn/haar civiele belangen gaat.

Links

Organisatie van de rechtbanken

Wetboek van strafrecht

Wet gerechtelijk onderzoek zware misdrijven

Laatste update: 05/04/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.