Verdachten (in strafzaken)

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Kan ik tegen de beslissing van de rechtbank in beroep gaan?

Wanneer u schuldig bent bevonden, kunt u in elk geval in beroep gaan om uw veroordeling aan te vechten of om de aan uw veroordeling verbonden straf aan te vechten, tenzij die straf bij wet is vastgesteld. Een hoger beroep kan nooit leiden tot een zwaardere straf. Als verdachte kunt u ook in beroep gaan tegen de veroordeling door u te beroepen op een geestesstoornis. In bepaalde gevallen kan de rechter ook een nieuwe beoordeling van de zaak gelasten.

B. Welke andere mogelijkheden heb ik?

Na een veroordeling kunt u verzoeken om gratieverlening door de president. Gratieverlening is een bij artikel 93 van de Maltese grondwet geregeld, zeer krachtig discretionair instrument dat kan worden gebruikt door de uitvoerende macht van de staat, in het bijzonder de president van Malta. In het geval van gratieverlening door de president wordt de president via het kabinet gemachtigd om de bevoegdheden uit te oefenen die normaliter bij de rechterlijke macht berusten.

In het algemeen kunnen met een gratieverlening de gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling worden weggenomen, bijvoorbeeld door de onmiddellijke vrijlating van een gevangene die een gevangenisstraf uitzit, te gelasten. Uit hoofde van artikel 93 van de grondwet kan de president de straf ook vervangen door een minder zware straf of andere maatregelen nemen naar aanleiding van een wetswijziging waarbij de desbetreffende straf is verlaagd.

C. Wat zijn de gevolgen in geval van een veroordeling?

De gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling zijn dat een boete of gevangenisstraf wordt opgelegd, dat de antecedenten van de veroordeelde in het strafregister worden opgenomen en dat zijn reputatie schade lijdt.

i. Strafregister

Ieder geval van veroordeling door de strafrechter wordt in het strafregister van de schuldig bevonden persoon opgenomen, tenzij:

  1. de veroordeling een overtreding betreft;
  2. de veroordeelde op het moment waarop het strafbare feit werd gepleegd, jonger dan 18 jaar was;
  3. de president van Malta aan de veroordeelde gratie heeft verleend voor zijn veroordeling;
  4. er uit hoofde van de reclasseringswet anders is beschikt;
  5. de veroordeling een strafbaar feit betreft waarop een geldboete van ten hoogste 200 EUR staat, de boete is betaald en de betrokkene niet eerder is veroordeeld.

Nadat de termijn genoemd in de tweede bijlage bij de verordening betreffende verklaringen omtrent het gedrag (hoofdstuk 77) is verstreken, gerekend vanaf de datum waarop het vonnis is uitgesproken, wordt er geen veroordeling meer in het strafregister opgenomen.

De mogelijkheid dat een veroordeling niet in voornoemd strafregister wordt opgenomen, staat niet open voor recidivisten veroordeeld wegens diefstal, fraude, verkoop van of handel in geneesmiddelen in strijd met de verordening inzake gevaarlijke drugs of de verordening inzake medische en aanverwante beroepen, noch aan personen veroordeeld wegens strafbare feiten genoemd in bijlage III bij de verordening (zoals misdrijven tegen de veiligheid van de overheid), meineed, valse getuigenis of andere feiten die een schending van het vertrouwen inhouden.

v. Uitvoering van de straf, overbrenging van gevangenen, opschorting van de uitvoering van de straf en andere straffen

Er zijn naast gevangenisstraffen en/of boetes nog andere mogelijke straffen, namelijk reclasseringstoezicht, voorwaardelijke straffen en taakstraffen.

Een buitenlander die in Malta tot een gevangenisstraf is veroordeeld, kan onder bepaalde omstandigheden zijn straf uitzitten in het land waar hij woont, overeenkomstig het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen (ETS nr. 112) en Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad, naargelang het geval.

Laatste update: 23/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.