Verdachten (in strafzaken)

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Waar wordt het proces gehouden?

De rechtbank waar uw zaak wordt behandeld, is ofwel de Court of Magistrates of de Criminal Court, vooral afhankelijk van de ernst van de tegen u ingediende aanklacht.

Het proces is openbaar, behalve in bepaalde gevallen waarin bijvoorbeeld de identiteit van het slachtoffer geheim moet worden gehouden.

Als de zaak wordt behandeld door de Court of Magistrates, beslist de presiderende rechter over schuld of onschuld en strafmaat. Als de zaak echter wordt behandeld door de Criminal Court beslist de jury over schuld of onschuld, en beslist de presiderende rechter over de strafmaat.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

De tenlastelegging kan tijdens het proces worden veranderd als de zaak wordt behandeld door de Court of Magistrates. De aanklager kan verzoeken dat de tenlastelegging wordt gewijzigd als het bewijs doet vermoeden dat een andere tenlastelegging meer op zijn plaats is of als de oorspronkelijke tenlastelegging een fout bevat. De tenlastelegging kan ook worden ingetrokken of vervangen.

In zaken die door de Criminal Court worden behandeld kan de tenlastelegging in bijzondere omstandigheden worden gewijzigd als u al dan niet schuld hebt bekend, op voorwaarde dat de tenlastelegging niet wordt verzwaard.

Als u schuld bekent aan alle punten van de tenlastelegging, zal de rechtbank uitspraak doen. Als u schuld bekent aan enkele punten van de tenlastelegging zal het gerecht het proces voortzetten, tenzij de rest van de tenlastelegging wordt ingetrokken door de aanklager of als het daarbij gaat om een alternatieve tenlastelegging.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

U moet tijdens het hele proces aanwezig zijn.

Als u in een andere lidstaat woont, is het niet mogelijk om deel te nemen middels een videoverbinding.

Als u het Maltees niet machtig bent maar wel de Engelse taal beheerst, wordt het proces in het Engels gevoerd. Als u het Engels niet machtig bent, wordt het proces in het Maltees gevoerd en krijgt u een tolk toegewezen.

Het staat u vrij uw eigen verdediging te voeren, maar de rechtbanken dringen er gewoonlijk op aan dat u een beroep doet op een advocaat. U krijgt een advocaat toegewezen. Als u wordt bijgestaan door de advocaat van piket van de rechtsbijstand kunt u niet van advocaat veranderen. Als u echter uw eigen advocaat in de arm heeft genomen, kunt u wel van advocaat veranderen.

U bent niet verplicht te spreken tijdens het proces en aan uw zwijgen kunnen geen conclusies worden verbonden. Als u echter besluit als getuige op te treden, kunt u niet weigeren vragen te beantwoorden waardoor u uzelf zou kunnen belasten.

Indien u de waarheid niet vertelt, kan uw geloofwaardigheid ernstig zijn aangetast en kan u bovendien worden beschuldigd van meineed.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

In het algemeen kunt u bewijs aanvechten dat tegen u wordt aangevoerd. Als het om getuigen gaat, kunt u hen onderwerpen aan een kruisverhoor of uw eigen getuigen oproepen om hun getuigenis te betwisten. In het geval van schriftelijk bewijs kunt u de getuige of deskundige die het indient aan een kruisverhoor onderwerpen of uw eigen getuigen oproepen om het bewijs te betwisten. U mag echter niet uw eigen deskundigenbewijs aanvoeren. Deskundigenbewijs kan alleen worden betwist door de deskundige aan een kruisverhoor te onderwerpen over zijn bevindingen of expertise.

U mag getuigen en schriftelijk bewijs aanvoeren ter ondersteuning van uw verdediging.

Als uw zaak door de Criminal Court wordt behandeld, stelt de wet een tijdslimiet vast vanaf het moment waarop u de akte van tenlastelegging ontvangt, waarin u alle getuigen en bewijsstukken moet aangeven die u bij uw verdediging tijdens de rechtszitting wilt aanvoeren. Deze beperking geldt niet als uw zaak door de Court of Magistrates wordt behandeld.

Als u dat wilt kunt u een privédetective gebruiken om bewijs te verkrijgen. Door hem verkregen bewijs is toelaatbaar als het niet door de wet wordt uitgesloten.

Uw advocaat mag de getuigen van de aanklager aan een kruisverhoor onderwerpen en hij mag betwisten wat ze tijdens het kruisverhoor zeggen.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Er wordt rekening gehouden met uw strafblad als de tenlastelegging afhangt van een vorige veroordeling, zoals bij recidive of het plegen van een strafbaar feit tijdens de proeftijd van een voorwaardelijke straf. De rechter kan bij het bepalen van de strafmaat ook rekening houden met uw strafblad.

Tijdens een proces voor de Criminal Court kan er rekening worden gehouden met uw strafblad als u probeert aan te tonen dat u een goed karakter hebt of het karakter van een getuige van de aanklager aanvalt. Bij het bepalen van uw straf kan het gerecht rekening houden met een definitieve uitspraak van een buitenlands gerecht.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Aan het eind van het proces wordt u vrijgesproken van of veroordeeld voor de tegen u ingediende aanklacht. U kunt ook deels worden vrijgesproken/veroordeeld.

In geval van schuldigverklaring kunt u tot een gevangenisstraf worden veroordeeld. Als de gevangenisstraf niet meer dan twee jaar bedraagt, kan het gerecht de straf voorwaardelijk maken met een maximale proeftijd van vier jaar. Als de gevangenisstraf niet meer dan zeven jaar bedraagt, kan het gerecht u van rechtsvervolging ontslaan, ofwel onvoorwaardelijk, ofwel voorwaardelijk met een proeftijd van maximaal drie jaar. Als u een door het gerecht opgelegde voorwaarde schendt, wordt u weer voor het gerecht gebracht en veroordeeld.

Het gerecht kan u ook onder het toezicht van een reclasseringsambtenaar stellen. In bepaalde gevallen kan het gerecht ook een geldboete opleggen.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Als de zaak wordt behandeld voor de Criminal Court kan het slachtoffer aanwezig zijn tijdens de rechtszitting en zich uitspreken over de strafmaat.

Als de zaak wordt behandeld voor de Court of Magistrates kan het slachtoffer een actievere rol spelen door de aanklager persoonlijk of middels een advocaat te assisteren.

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.