Verdachten (in strafzaken)

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

A) Waar vindt het proces plaats?

De hoofdzitting vindt gewoonlijk plaats voor de rechter van eerste aanleg. In bepaalde gevallen kan het proces ook plaatsvinden in de gespecialiseerde strafrechtbank (Špecializovaný trestný súd) of de arrondissementsrechtbank die zitting houdt in de regionale hoofdstad.

De procedure wordt gevoerd voor de rechtbank van het gebied waar het strafbare feit is gepleegd.

Verder kan de zitting plaatsvinden voor de rechtbank van het gebied waar de verdachte woont, werkt of verblijft, of voor de rechtbank van het gebied waar de officier van justitie is overgegaan tot tenlastelegging.

B) Kan de tenlastelegging/aanklacht tijdens het proces worden gewijzigd? Zo ja, wat is in dit verband mijn recht op informatie?

Als de officier van justitie de feiten als een andere strafbare handeling wenst aan te merken dan is vastgesteld door de politieambtenaar, moet de officier van justitie vóór de inbeschuldigingstelling u daarvan in kennis stellen en nagaan of u nader onderzoek wenst.

Als na aanvang van de hoofdzitting blijkt dat u een ander strafbaar feit hebt gepleegd, stuurt de rechter de zaak voor nader onderzoek in het kader van de voorbereidende procedure terug naar de officier van justitie, indien deze daarom verzoekt.

Als de rechter u voor een strafbaar feit schuldig wil verklaren op grond van een bepaling in de wet die strenger is dan de bepaling op grond waarvan de feiten in de aanklacht of tenlastelegging zijn beoordeeld, kan hij dat doen, mits hij u daarvan in kennis stelt voordat het eindonderzoek is afgesloten.

De rechter kent u in dat geval een nieuwe termijn toe om uw verweer voor te bereiden, en stelt de hoofdzitting met ten minste vijf werkdagen uit, als u daarom vraagt.

C) Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

i) Ben ik verplicht om tijdens de zitting aanwezig te zijn? Onder welke voorwaarden is het mogelijk de zitting niet persoonlijk bij te wonen?

U hebt het recht om tijdens de hoorzitting aanwezig te zijn, maar u bent daartoe niet verplicht. De rechtbank kan de zitting zonder u houden, als u daarmee instemt of als u weigert aan de zitting deel te nemen, of als er wettelijke redenen zijn om dat te doen; dit geldt tevens voor de beroepsprocedure.

ii) Kom ik in aanmerking voor een tolk en voor de vertaling van documenten?

U hebt recht op bijstand door een tolk als u aangeeft dat u de taal van het proces niet spreekt. Als er bepaalde documenten, processen-verbaal of belangrijke beslissingen moeten worden vertaald, wordt er eveneens een vertaler bij de procedure betrokken.

iii) Heb ik recht op een advocaat?

U hebt het recht om tijdens de gehele strafprocedure te worden vertegenwoordigd door de advocaat die u hebt gekozen of die de rechtbank u heeft toegewezen.

U moet vanaf het moment van de tenlastelegging over een advocaat kunnen beschikken, als u in hechtenis bent genomen, een vrijheidsstraf uitzit of voor klinische observatie in een inrichting bent geplaatst, evenals bij ontzegging of beperking van uw rechtsbevoegdheid, in het geval van een bijzonder ernstig misdrijf, of als u minderjarig bent of als voortvluchtige wordt vervolgd.

Als u geen advocaat hebt, terwijl u er wel een zou moeten hebben, wordt er een termijn vastgesteld om er een te kiezen. Als u binnen die termijn geen advocaat kiest, moet de rechtbank u onmiddellijk een advocaat toewijzen.

Als u de middelen niet heeft om uw verweer te bekostigen en u de rechtbank verzoekt om een toegevoegde advocaat, moet de rechtbank een advocaat aanwijzen, ook als u niet verplicht bent u te verweren. U zult moeten aantonen dat u niet over voldoende middelen beschikt.

iv) Welke andere procedurele rechten zou ik moeten kennen? (bv. verschijning van verdachten of beschuldigden)

Wanneer het proces begint, hebt u het recht om schuldig of onschuldig te pleiten. Als u schuldig pleit, onderzoekt de rechtbank alleen die bewijzen die nodig zijn om te beslissen over de straf en, indien van toepassing, over een schadevergoeding.

Tijdens de zitting ondervraagt de officier van justitie de verdachten of beschuldigden, de getuigen en de deskundigen. Door u of uw advocaat kunnen vragen aan hen worden voorgelegd. De getuigen die u hebt laten oproepen, worden ondervraagd door uw advocaat of door uzelf. U kunt bezwaar maken tegen de wijze waarop zij worden ondervraagd.

Na afronding van het eindonderzoek geeft de rechtbank u het woord om u de gelegenheid te bieden een slotverklaring af te leggen. Na de slotverklaring van de aanklager kan nog iets worden toegevoegd door bijvoorbeeld het slachtoffer, uw advocaat enz. U krijgt altijd het laatste woord om uw slotverklaring af te leggen. U kunt bijvoorbeeld laten weten wat u vindt van de aanklacht of tenlastelegging, het bewijsmateriaal, de feiten die u ten laste zijn gelegd, de verzachtende omstandigheden of de straf. De rechter mag uw slotverklaring alleen onderbreken op punten die geen verband houden met uw zaak. Na de slotverklaringen hebt u nog recht op een slotwoord, waarbij u niet mag worden onderbroken.

D) Mogelijke straffen

Een vrijheidsstraf die – afhankelijk van de ernst van het strafbare feit – maximaal levenslang is. De doodstraf is uitgesloten. Als de rechter u veroordeelt tot een straf die niet hoger is dan – naar gelang van het geval – twee of drie jaar, kan hij u een voorwaardelijke straf opleggen, al dan niet met een proeftijd, door een periode van één tot vijf jaar vast te stellen waarin u een regelmatig en ordelijk leven moet leiden. Als u niet voldoet aan de door de rechtbank opgelegde verplichtingen of beperkingen, zult u een vrijheidsstraf moeten ondergaan.

Huisarrest voor een periode van maximaal een jaar vanwege een strafbaar feit. U mag uw woning niet verlaten en u moet een regelmatig en ordelijk leven leiden. Als u niet voldoet aan de voorwaarden van de rechtbank, zult u een vrijheidsstraf moeten ondergaan.

Taakstraf van veertig tot driehonderd uur vanwege een strafbaar feit, uitsluitend met uw voorafgaande instemming. U verricht werk in uw vrije tijd en hebt geen recht op betaling. Als u het werk niet binnen de gestelde termijn of volgens de gestelde voorwaarden voltooit, zet de rechtbank iedere twee uur niet-uitgevoerde taakstraf om in één dag gevangenisstraf.

Een boete; beslaglegging op eigendommen; straf in de vorm van beslaglegging op eigendommen wordt opgelegd door de rechtbank voor strafbare feiten die opzettelijk zijn begaan en waarmee u eigendommen hebt verkregen of, indien van toepassing, schade hebt veroorzaakt. Er kan een boete worden opgelegd van 160 tot 331 930 EUR. De beslaglegging op eigendommen is van toepassing op al uw illegaal verkregen eigendommen. De beslaglegging op uw persoonlijke eigendommen kan u bijvoorbeeld worden opgelegd als u die hebt gebruikt bij het begaan van het strafbare feit.

Verbod op de verrichting van een activiteit gedurende een periode van één tot tien jaar; dit verbod houdt in dat, als u het strafbare feit in verband met de betrokken activiteit hebt gepleegd, het u niet is toegestaan een bepaald beroep uit te oefenen, een bepaalde baan te hebben of functie te vervullen, of een andere activiteit te verrichten (bv. het besturen van een motorvoertuig).

Verblijfsverbod; dit verbod houdt in dat het u gedurende een periode van één tot vijf jaar niet is toegestaan op een aangewezen plaats te verblijven.

Verbod op deelname aan openbare evenementen gedurende een periode van één tot tien jaar; dit verbod houdt in dat het u niet is toegestaan deel te nemen aan sport-, culturele of andere openbare evenementen in het kader waarvan het strafbare feit is gepleegd.

Verlies van eretitels en onderscheidingen; u raakt uw onderscheidingen en andere op grond van specifieke bepalingen toegekende eretitels kwijt.

Verlies van uw militaire of andere rang, als u houder bent van een militaire of andere rang.

Als straf kan uitzetting uit de Slowaakse Republiek voor een periode tussen één en vijftien jaar worden opgelegd, als dat nodig is om de veiligheid van personen, eigendommen of enig ander algemeen belang te waarborgen. Dit kan echter alleen als u geen Slowaaks burger bent, niet de nationaliteit bezit van een andere EU-lidstaat of van een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, of als u geen asiel is verleend. Dit is niet van toepassing als u een bedreiging voor de staatsveiligheid of de openbare orde vormt. U kunt niet worden uitgezet naar een staat waar uw persoonlijke vrijheid of uw leven wordt bedreigd op grond van uw ras, nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging, enz.

Laatste update: 02/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.