Obžalovaní (trestné konanie)

Slowakije

Tieto informačné stránky Vám poskytnú informácie o postupe orgánov činných v trestnom konaní, ak ste podozrivý alebo obvinený zo spáchania trestného činu.

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Zhrnutie trestného konania

Nasledujúci text je stručný prehľad o jednotlivých štádiách trestného konania na území Slovenskej republiky:

Predsúdne konanie, ktoré sa člení na:

  • postup pred začatím trestného stíhania,
  • prípravné konanie (vyšetrovanie).

Súdne konanie, ktoré sa člení na:

  • preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby,
  • hlavné pojednávanie,
  • odvolacie konanie (odvolanie na súde vyššieho stupňa, dovolanie na Najvyššom súde SR, obnova konania),
  • vykonávacie konanie, štádium výkonu trestov a ochranných opatrení.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

Moje práva počas vyšetrovania

A) Som cudzím štátnym príslušníkom. Aký to má vplyv na vyšetrovanie?

B) Z akých fáz pozostáva vyšetrovanie?

i) Fáza zhromažďovania dôkazov/právomoc vyšetrovateľov

ii) Zadržanie

iii) Vypočutie

iv) Vyšetrovacia väzba

C) Aké práva mám počas vyšetrovania?

i) Mám právo na tlmočníka a preklady?

ii) Mám právo na informácie a prístup k spisu?

iii) Mám právo na prístup k obhajcovi a na komunikáciu s tretími osobami?

iv) Mám právo na právnu pomoc?

v) Dôležité informácie o:

a. prezumpcii neviny

b. práve odoprieť výpoveď a práve nevypovedať vo vlastný neprospech

c. dôkaznom bremene

vi) Aké sú osobitné záruky v prípade detí?

vii) Aké sú osobitné záruky v prípade zraniteľných podozrivých?

D) Aké sú zákonné lehoty počas vyšetrovania?

E) Čo je prípravné konanie a aké sú alternatívy vyšetrovacej väzby a možnosti prevozu do domovského štátu (európsky príkaz na dohľad)?

Moje práva počas súdneho konania

A) Kde sa súdne konanie uskutoční?

B) Môže dôjsť k zmene obvinenia? Ak áno, aké právo na informácie mám v tejto súvislosti?

C) Aké práva mám počas súdneho pojednávania?

i) Vyžaduje sa moja prítomnosť na súde? Z akých podmienok je možné nezúčastniť sa osobne na súdnom pojednávaní?

ii) Mám právo na tlmočníka a preklad dokumentov?

iii) Mám právo na advokáta?

iv) O akých ďalších procesných právach by som mal(-a) vedieť? (napr. vystúpenie obvinených pred súdom)

D) Možné tresty

Moje práva po skončení súdneho konania

A) Mám právo odvolať sa proti rozhodnutiu súdu?

B) Aké ďalšie možnosti nápravy mám?

C) Aké sú dôsledky odsúdenia?

i) Výpis z registra trestov

v) Výkon trestu, prevoz väzňov, probácia a alternatívne sankcie

Posledná aktualizácia: 13/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.