Verdachten (in strafzaken)

Spanje

In deze informatiebladen wordt uitgelegd wat er gebeurt als iemand van een strafbaar feit wordt verdacht of beschuldigd in het kader van een strafprocedure.

Inhoud aangereikt door
Spanje

De Spaanse grondwet erkent de waardigheid van mensen, hun onschendbare rechten, vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid, eerbied voor de wet en voor de rechten van anderen.

Het Handvest van de grondrechten van de EU zelf erkent de grondrechten en fundamentele vrijheden van mensen en vormt een afspiegeling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en door Spanje geratificeerde internationale verdragen en overeenkomsten inzake mensenrechten.

De algemene grondrechten die zijn vervat in de Spaanse grondwet, worden uitgewerkt in de nationale wetgeving.

De rechten van verdachten / inverdenkinggestelden in een strafprocedure zijn specifiek geregeld in het wetboek van strafvordering, waarin:

 1. de term “verdachte” wordt gebruikt om iemand aan te duiden tegen wie in verband met een strafbaar feit een onderzoek loopt;
 2. de term “inverdenkinggestelde” wordt gebruikt om iemand in algemene zin aan te duiden die door de rechter na het strafrechtelijk onderzoek formeel wordt beschuldigd van deelname aan het plegen van een specifiek strafbaar feit;
 3. de termen “beklaagde” en “beschuldigde” worden gehandhaafd, die in de respectieve fasen dezelfde betekenis hebben als “verdachte”.

Als u slachtoffer bent van een strafbaar feit, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.

Samenvatting van de strafprocedure

Begin

De procedure kan worden ingeleid:

 • naar aanleiding van een klacht bij de bevoegde instantie (politie, parket of permanent dienstdoende rechtbank (24/7) (Juzgado de Guardia));
 • naar aanleiding van een klacht door een slachtoffer van een strafbaar feit of door iemand anders;
 • naar aanleiding van een politieverslag;
 • ambtshalve door de onderzoeksrechter.

Fase van het onderzoek

Nadat de strafprocedure is ingeleid, begint de gerechtelijke onderzoeksfase, de zogeheten “instructie”. In deze fase worden de maatregelen genomen om het proces voor te bereiden: onderzoek en registratie van de strafbare feiten die mogelijk zijn gepleegd, met alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwalificatie ervan en op de schuld van de daders; verder kunnen conservatoire maatregelen worden genomen ten aanzien van de verdachten en hun financiële aansprakelijkheid.

Eind van het onderzoek

Aan het eind van de “instructie”

 • wordt de zaak geseponeerd en gesloten wanneer er geen aanwijzingen van een strafbaar feit zijn of wanneer er geen dader bekend is; of
 • wordt de procedure vervolgd met de zogeheten “tussenfase”, waarin wordt bepaald of het onderzoek volledig is en of er gronden zijn om de verdachte in staat van beschuldiging te stellen.
 • Na indiening van de tenlastelegging en het verweerschrift, indien van toepassing, worden de partijen opgeroepen voor de mondelinge behandeling.

Rechterlijke beslissing

De mondelinge procedure, die - behalve in uitzonderingsgevallen - openbaar is, vindt plaats voor een andere rechter of rechtbank dan die welke het onderzoek heeft geleid, en eindigt met een vonnis; het vonnis is ofwel

 • een veroordeling; ofwel
 • een vrijspraak.

In beide gevallen kan elk van beide partijen tegen het vonnis beroep instellen bij een hogere rechtbank.

Informatiebladen

Details over al deze fasen van het strafproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie komt in geen geval in de plaats van rechtsbijstand en is alleen bedoeld als richtsnoer.

Rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolgingen in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht wilt indienen. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 - Mijn rechten tijdens het onderzoek

2 - Mijn rechten tijdens het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

Laatste update: 17/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.