Verdachten (in strafzaken)

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

Kan ik hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank?

Zowel de openbare aanklager als de veroordeelde kan hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank. Er gelden echter uitzonderingen indien de straf slechts een boete is of indien u vanuit het perspectief van de openbare aanklager bent vrijgesproken van minder ernstige feiten. In deze gevallen is er bijzondere toestemming nodig voor de behandeling van het hoger beroep door de beroepsinstantie voor arrondissementsrechtbanken.

Om welke wijzigingen van de uitspraak van de arrondissementsrechtbank kan ik verzoeken?

U kunt hoger beroep instellen en om vrijspraak of om een lichtere straf vragen. U hoeft geen gedetailleerde uitleg te geven over waarom u hoger beroep instelt, maar het kan soms in uw voordeel werken dit wel te doen.

Wat gebeurt er met het bewijsmateriaal in de arrondissementsrechtbank?

Als u hoger beroep instelt moet u aangeven welk bewijs u wilt laten bestuderen door de beroepsinstantie. U mag ook nieuw bewijs indienen bij de beroepsinstantie. Er wordt een audiovisuele opname afgespeeld van de ondervraging van personen die in de arrondissementsrechtbank zijn gehoord. Over het algemeen worden zij niet opnieuw ondervraagd voor de beroepsinstantie. Dit geldt ook voor uw eigen ondervraging. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen er door de beroepsinstantie aanvullende vragen worden gesteld.

Welke termijn geldt er voor hoger beroep?

Een hoger beroep moet binnen drie weken na de uitspraak van de arrondissementsrechtbank worden ingediend. Als u binnen deze tijd hoger beroep hebt ingesteld, heeft de openbare aanklager een week de tijd om te beslissen of hij of zij ook in hoger beroep wil gaan.

Wanneer wordt het hoger beroep behandeld?

Als u vastgehouden wordt als u hoger beroep instelt, moet de beroepsinstantie haar hoorzitting binnen acht weken na de uitspraak van de arrondissementsrechtbank beginnen. In andere gevallen kunt u verwachten dat het drie tot twaalf maanden duurt voordat het beroep door de beroepsinstantie wordt behandeld.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

De hoorzitting bij de beroepsinstantie verloopt ongeveer volgens dezelfde procedure als de hoorzitting bij de arrondissementsrechtbank. Het belangrijkste verschil is dat u en andere personen die ondervraagd zijn niet opnieuw worden ondervraagd en dat in plaats daarvan naar de opname van de arrondissementsrechtbank wordt gekeken en geluisterd.

Kan mij een zwaardere straf worden opgelegd door de beroepsinstantie?

Als u de enige bent die hoger beroep instelt, kan de beroepsinstantie geen zwaardere straf opleggen dan die van de arrondissementsrechtbank. Als de openbare aanklager ook hoger beroep heeft ingesteld, kan de straf zowel lichter als zwaarder zijn.

Wat gebeurt er als het hoger beroep bij de beroepsinstantie niet slaagt?

Als het hoger beroep niet slaagt, is het mogelijk hoger beroep in te stellen bij het hoogste rechtscollege. Er is echter toestemming nodig voor behandeling van uw zaak door het hoogste rechtscollege, wat betekent dat er bijzondere gronden zijn vereist voor de behandeling van uw zaak.

Heb ik recht op schadevergoeding als ik word vrijgesproken?

Als u wordt vrijgesproken en er geen hoger beroep tegen de uitspraak wordt ingesteld, hebt u recht op schadevergoeding voor de tijd dat u bent aangehouden en vastgehouden. De schadevergoeding heeft betrekking op gederfd inkomen en verlies van vrijheid. Uw vordering tot schadevergoeding wordt door de kanselier van justitie onderzocht. Als uw vrijheid niet is ontnomen, ontvangt u geen schadevergoeding, behalve voor de kosten die u hebt gemaakt voor uw eigen verweer enz.

Wordt de uitspraak geregistreerd?

Een veroordeling wordt onder andere in het strafregister geregistreerd. Hoe lang het daarin blijft staan, hangt af van de straf die u is opgelegd. Als u bent vrijgesproken, wordt de aantekening verwijderd. U kunt zelf geen invloed uitoefenen op de wijze waarop het strafregister wordt bijgehouden. Het strafregister is te raadplegen door uzelf en door bepaalde gerechtelijke autoriteiten in Zweden en andere lidstaten.

Wanneer is de veroordeling definitief?

Een veroordeling wordt definitief wanneer de termijn voor het instellen van hoger beroep is verstreken of wanneer het hoogste rechtscollege de zaak heeft behandeld, hetzij door geen toestemming voor hoger beroep te geven, hetzij door een beslissing uit te vaardigen. Er zijn ook bepaalde mogelijkheden om de uitspraak te accepteren vóór de beroepstermijn is verstreken en de straf dus te ondergaan.

Kan ik opnieuw worden berecht nadat de uitspraak definitief is geworden?

Als een rechtbank u eenmaal heeft veroordeeld voor een bepaald strafbaar feit, kan de rechtbank u niet nogmaals voor datzelfde feit berechten, behalve onder uitzonderlijke omstandigheden. Dat gebeurt slechts ongeveer eenmaal per jaar. Over het algemeen geldt dit ook voor misdrijven waarvoor u in een andere lidstaat bent vervolgd.

Is het mogelijk mijn straf in mijn eigen land te ondergaan?

U kunt mogelijk toestemming krijgen om uw straf in uw eigen land te ondergaan indien u dit wenst. U moet daarvoor een aanvraag indienen bij de Zweedse dienst voor het gevangeniswezen en reclassering. Anders moet u de straf in Zweden ondergaan.

Links

Kanselier van justitie

Zweedse dienst voor gevangeniswezen en reclassering

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.