Defendants (criminal proceedings)

Zweden

These factsheets explain what happens when a person is suspected of or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Inhoud aangereikt door
Zweden

Summary of the criminal process

The following is a summary of the normal stages in the criminal process.

 • A crime is reported to the police;
 • The criminal investigation (preliminary investigation) is carried out by the police; in the case of more serious crimes the investigation is led by the prosecutor;
 • There is a possibility in the majority of cases of getting a public defence counsel;
 • In the case of more serious or repeated crimes the prosecutor may ask the court for you to be held in detention. A special detention hearing will then take place;
 • The prosecutor brings a prosecution in the district court;
 • The district court holds a trial (main hearing) to examine whether it is proven that you have committed the crime and, if so, to decide on sanctions etc;
 • If an appeal is lodged by any of the parties, the Court of Appeal examines whether the district court’s judgment should be confirmed or changed;
 • In a few cases the judgment can also be reviewed by the Supreme Court;
 • The judgment becomes legally enforceable, that is to say final, and the sentence will be enforced if there has been a conviction.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only. If you need assistance, always check with a lawyer or other expert to establish what applies in your particular situation.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime

 • questioning
 • arrest
 • detention
 • continuing police investigation
 • preparation of the case by the defence
 • prosecution

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Road traffic offences

Related links

Swedish Courts

Swedish Prosecution Authority

Swedish Bar Association

Crime Victim Compensation and Support Authority

Swedish Prison and Probation Service

Last update: 09/11/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Juridisch advies inwinnen

Als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure, is het belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen. In deze informatiebladen staat wanneer en onder welke omstandigheden u het recht hebt door een advocaat te worden vertegenwoordigd. Ook wordt hier uitgelegd wat een advocaat voor u zal doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.

Uw recht op een van overheidswege toegewezen raadsman

Als de rechter om uw inverzekeringstelling verzoekt, krijgt u onmiddellijk van overheidswege een raadsman toegewezen. Als u echter niet wordt vastgehouden, krijgt u mogelijk pas een raadsman toegewezen op het moment dat de strafrechtelijke procedure wordt ingesteld. Als u verdacht wordt van een misdrijf waarvoor minimaal zes maanden gevangenisstraf kan worden opgelegd, hebt u echter altijd het recht om te verzoeken dat er een raadsman aan u wordt toegewezen. Ook in andere gevallen hebt u mogelijk recht op een van overheidswege toegewezen raadsman.

Een advocaat vinden

Als u een voorkeur hebt voor een bepaalde advocaat, hebt u gewoonlijk het recht te verzoeken dat deze persoon van overheidswege aan u wordt toegewezen als uw raadsman. In andere gevallen wordt er een raadsman door de rechter toegevoegd. In dat geval wordt deze persoon gekozen uit de kring van advocaten die regelmatig voor de betreffende arrondissementsrechtbank als toegevoegd raadsman optreden. Iedere arrondissementsrechtbank heeft een lijst met plaatselijke advocaten die gewoonlijk optreden als toegevoegd raadsman.

Ook kunt u ook op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Zweedse orde van advocaten zoeken naar advocaten die strafzaken behandelen.

De kosten van een advocaat betalen

Indien u van overheidswege een raadsman krijgt toegewezen, betaalt de overheid de kosten van de advocaat. Als u schuldig wordt bevonden aan het misdrijf waarvan u wordt verdacht, moet u deze kosten mogelijk volledig of gedeeltelijk terugbetalen, afhankelijk van uw financiële omstandigheden. Dit wordt door de rechter bepaald.

Als u verdedigd wilt worden door een advocaat die kantoor houdt in een ander land dan waar de rechtbank is gevestigd, moet u mogelijk de reiskosten en reistijd van de advocaat zelf betalen.

U kunt ook een particuliere raadsman kiezen. In dat geval dient u de kosten volledig zelf te betalen. Als u wordt vrijgesproken, is het echter mogelijk dat u deze kosten volledig of gedeeltelijk krijgt terugbetaald.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Zweedse orde van advocaten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nationale autoriteit voor rechtsbijstand

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Zweeds) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld

Voor het instellen van elke strafrechtelijk procedure geldt de voorwaarde dat de politie of openbare aanklager van het misdrijf in kennis moet zijn gesteld. Het doel van het strafrechtelijk onderzoek is om vast te stellen of er een misdrijf is gepleegd, en zo ja, welke persoon of personen eventueel van dit misdrijf wordt of worden verdacht.

Indien het een ernstiger misdrijf betreft en er een verdachte is, wordt het onderzoek geleid door een openbare aanklager. In andere gevallen wordt het onderzoek geleid door de politie.

Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek (opsporingsonderzoek)?

Verhoor

Personen van wie wordt aangenomen dat zij over nuttige informatie voor het onderzoek beschikken, worden het eerst ondervraagd. Hiertoe kunnen onder andere het slachtoffer van het misdrijf, de eventuele verdachte of getuigen behoren. Iemand die verdacht wordt van een misdrijf kan tijdens het verhoor al dan niet onder arrest staan.

Er kunnen ook verschillende monsters worden afgenomen en ter analyse aan andere autoriteiten worden overhandigd. Ieder verhoor wordt door de politie afgenomen en alleen in uitzonderlijke gevallen is een openbare aanklager aanwezig. Als u de taal niet spreekt, moet er een tolk tot uw beschikking staan. Als er een redelijk vermoeden bestaat dat iemand een misdrijf heeft gepleegd, moet hij of zij tijdens het verhoor van dat vermoeden op de hoogte worden gesteld.

Aanhouding

Indien de openbare aanklager de gronden voor de verdenking voldoende ernstig acht, kan hij of zij besluiten dat u moet worden aangehouden. In dat geval moet er tevens een risico bestaan dat u, indien u niet wordt aangehouden, het onderzoek zult bemoeilijken, meer misdrijven zult begaan, of zult vluchten. De openbare aanklager moet in dat geval binnen een bepaalde termijn een verzoek indienen bij de arrondissementsrechtbank voor een bevel tot inverzekeringstelling, of u anders in vrijheid stellen.

Voorarrest

Als u wordt verdacht van een ernstiger misdrijf en er tevens bijzondere redenen bestaan om u vast te houden, kan de openbare aanklager de arrondissementsrechtbank verzoeken om een bevel tot inverzekeringstelling. De voorgeleiding moet binnen vier dagen na uw aanhouding plaatsvinden. Op deze hoorzitting overweegt de arrondissementsrechtbank of u nog langer moet worden vastgehouden of moet worden vrijgelaten. Als u in verzekering wordt gesteld, moet het bevel tot inverzekeringstelling tussentijds op voorgeschreven momenten worden geëvalueerd.

Voortzetting van het politieonderzoek

Ongeacht of u al dan niet in verzekering bent gesteld, wordt het onderzoek voortgezet om vast te stellen of er voldoende ernstige verdenking tegen u bestaat om u te vervolgen. Het onderzoek moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd, met name als u wordt vastgehouden. Als het noodzakelijk is om het onderzoek over een langere periode voort te zetten, kunnen er aanvullende hoorzittingen over het voorarrest worden gehouden. Als het onderzoek is afgerond, verstrekt de politie het strafdossier aan de openbare aanklager, en ook aan de verdachte en de advocaat van de verdachte. U en uw advocaat hebben het recht te verzoeken om alles wat u van belang acht toe te laten voegen aan het strafdossier voordat de openbare aanklager beslist of u al dan niet wordt vervolgd.

Voorbereiding van de zaak door de verdediging

U en uw advocaat hebben het recht om zelf bewijs te overleggen ten behoeve van het proces. U hebt ook recht op een onderhoud met uw advocaat om u voor te bereiden op de rechtszitting.

Rechtsvervolging

Indien de openbare aanklager meent dat er voldoende bewijs tegen u bestaat om u te veroordelen, moet hij of zij vervolging tegen u instellen. Uit de tenlastelegging moet duidelijk blijken van welk misdrijf u wordt verdacht en dat uw daad een strafbaar feit vormt. Ook moet in de tenlastelegging duidelijk worden vermeld welk bewijs de openbare aanklager tegen u zal aanvoeren.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over uw rechten tijdens de verschillende fasen van de procedure:

Verhoor (1)

Waarom wil de politie mij verhoren?

Het doel van het verhoor is om vast te stellen of er al dan niet een misdrijf is gepleegd, en zo ja, of u daarover enige informatie kunt verstrekken. Dit geldt wanneer u een getuige of het slachtoffer van een misdrijf bent, maar ook wanneer u van een misdrijf wordt verdacht.

Wie zijn er aanwezig bij het verhoor?

U wordt door de politie verhoord. Het verhoor kan door een of meerdere politiefunctionarissen worden afgenomen. De openbare aanklager is normaal gesproken niet bij het verhoor aanwezig. Indien u van een misdrijf wordt verdacht waarvoor geldt dat u recht hebt op een advocaat, kunt u verzoeken dat er een advocaat aan u wordt toegewezen en dat deze aanwezig is bij het verhoor.

Indien u de taal niet spreekt, hebt u ook recht op een tolk. In dat geval zal de politie de vergoeding van de tolk betalen. Het is gewoonlijk raadzaam te wachten tot er een advocaat en tolk aanwezig is, voordat u vragen beantwoordt. De openbare aanklager of de politie beslist wie er verder bij het verhoor aanwezig mag zijn.

Wat gebeurt er tijdens het verhoor?

De politie vertelt u aan het begin van het verhoor of u als verdachte wordt ondervraagd of om een andere reden. Uw rechten worden niet aan u voorgelezen. U hebt tijdens het verhoor zowel het recht om te spreken als het recht om te zwijgen. Alles wat u wel zegt, kan tegen u worden gebruikt. Het verhoor kan op band worden opgenomen of schriftelijk worden vastgelegd in de vorm van een samenvatting van wat u hebt verklaard.

Welke rol speelt de advocaat bij het verhoor?

De rol van de advocaat bij het verhoor is beschikbaar te zijn voor het beantwoorden van al uw eventuele vragen en te waarborgen dat het verhoor op correcte wijze wordt afgenomen. De advocaat heeft niet het recht tussenbeide te komen tijdens het verhoor indien dit op correcte wijze wordt afgenomen. Hij kan echter het recht hebben u vragen te stellen.

Is er iets dat niet is toegestaan tijdens het verhoor?

Tijdens het verhoor mag de politie geen gebruik maken van informatie waarvan bekend is dat deze onjuist is of beloften maken of voordelen in het vooruitzicht stellen teneinde u een bekentenis te ontlokken. Noch mag de verdachte worden bedreigd, onder druk worden gezet of opzettelijk worden uitgeput. De persoon die wordt verhoord heeft ook recht op de gebruikelijke maaltijden en de noodzakelijke rust.

Hoe lang mag ik worden vastgehouden voor verhoor?

Als u niet bent aangehouden, mag u normaal gesproken niet langer dan zes uur worden vastgehouden voor verhoor. In uitzonderlijke gevallen kunt u worden verplicht om nog eens zes uur te blijven. Daarna hebt u het recht om naar huis te gaan, tenzij u wordt aangehouden. Voor kinderen gelden speciale regels.

Hoe eindigt het verhoor?

Het verhoor eindigt ermee dat u de gelegenheid krijgt om de opname te beluisteren of de aantekeningen van de politie aan u te laten voorlezen. Vervolgens wordt u gevraagd of hetgeen is opgeschreven een goed beeld geeft van wat u tijdens het verhoor hebt verklaard.

Wat gebeurt er na het verhoor?

Na het verhoor brengt de politie verslag uit aan de openbare aanklager of de politiefunctionaris die het onderzoek leidt over hetgeen uit het verhoor naar voren is gekomen. Als het een minder ernstig misdrijf betreft, vindt de rapportage aan de openbare aanklager pas plaats nadat het onderzoek is afgerond. Indien u wordt verdacht van een misdrijf dat tot hechtenis kan leiden, krijgt de openbare aanklager vaak een verslag na ieder verhoor. De openbare aanklager beslist dan of u wordt aangehouden of in vrijheid wordt gesteld.

Aanhouding (2)

Wanneer kan ik worden aangehouden?

Indien er gronden bestaan om u vast te houden, kunt u worden aangehouden terwijl de rechtbank zich over de kwestie van uw voorarrest buigt. Op welke voorwaarden u kunt worden vastgehouden wordt toegelicht in Voorarrest (3). Indien niet volledig aan de voorwaarden om u vast te houden wordt voldaan, kunt u toch worden aangehouden indien er een redelijk vermoeden bestaat dat u schuldig bent aan het misdrijf en het zeer belangrijk wordt geacht dat u gedurende de voortzetting van het onderzoek wordt vastgehouden.

Wie vaardigt het aanhoudingsbevel uit?

Het is de openbare aanklager die besluit of u al dan niet moet worden aangehouden. Het aanhoudingsbevel moet duidelijk vermelden van welk misdrijf u wordt verdacht en waarom u wordt aangehouden. Indien het aanhoudingsbevel niet door de openbare aanklager wordt ingetrokken, moet hij of zij uiterlijk om 12 uur ’s middags op de derde dag na de uitvaardiging van het bevel een verzoek indienen bij de arrondissementsrechtbank voor een bevel tot inverzekeringstelling. Anders moet hij of zij uw vrijlating gelasten. De arrondissementsrechtbank moet onverwijld, maar uiterlijk vier dagen na uw aanhouding of de tenuitvoerlegging van uw aanhoudingsbevel, een hoorzitting over uw voorarrest houden.

Wie kan mij aanhouden?

Indien er gronden bestaan om u aan te houden, mag een politiefunctionaris u in dringende gevallen zelfs zonder een aanhoudingsbevel aanhouden. Als u op heterdaad wordt betrapt bij een misdrijf waarvoor een gevangenisstraf kan worden opgelegd of als u de plaats delict van een dergelijk misdrijf ontvlucht, mag u door elke willekeurige persoon worden aangehouden. Dat geldt ook als u voor een misdrijf wordt gezocht. De persoon die u aanhoudt moet u echter zo snel mogelijk aan de politie overdragen.

Mag ik een advocaat spreken?

Als u wordt aangehouden, hebt u het recht om te verzoeken dat er een raadsman van overheidswege aan u wordt toegewezen. Dit gebeurt door de arrondissementsrechtbank op verzoek van de openbare aanklager.

Wat gebeurt er gedurende de periode van mijn aanhouding?

Gedurende de periode van uw aanhouding, heeft de politie het recht u verder te ondervragen. Dezelfde regels zijn van toepassing als tijdens de voorgaande verhoorrondes.

Welke rechten heb ik gedurende de periode van mijn aanhouding?

Gedurende de periode van uw aanhouding, kan de openbare aanklager besluiten dat u niet met iedere door u gewenste persoon contact mag opnemen. Als u een arts nodig hebt of contact moet opnemen met uw ambassade of consulaat, is het de taak van de politie om hierbij als tussenpersoon op te treden. U hebt ook altijd het recht om contact op te nemen met uw advocaat en om hem of haar onder vier ogen te spreken. U wordt gedurende de periode van uw aanhouding gewoonlijk in een politiecel vastgehouden.

Voorarrest (3)

Wanneer kan er om mijn inverzekeringstelling worden verzocht?

Indien er gegronde redenen zijn om u van een misdrijf te verdenken waarvoor minimaal één jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd, kan er een verzoek worden ingediend om u in verzekering te stellen. Er moet echter ook een risico bestaan dat u

 • zult vluchten of het proces of uw straf zult ontlopen;
 • indien u niet in verzekering wordt gesteld, zich van bewijsmateriaal zult ontdoen of op enige andere wijze het onderzoek van de zaak zult bemoeilijken, of
 • meer misdrijven zult plegen.

Indien de lichtste straf voor het misdrijf twee jaar gevangenisstraf is, wordt u gewoonlijk vastgehouden tenzij het duidelijk is dat er geen redenen bestaan om u vast te houden.

Ongeacht de ernst van het misdrijf kan de rechter een bevel tot inverzekeringstelling verlenen indien uw identiteit onbekend is en u weigert uw naam en adres op te geven of indien er reden is om aan te nemen dat de door u verstrekte informatie onjuist is. U kunt ook worden vastgehouden als u geen verblijfplaats in Zweden hebt en het risico bestaat dat u zich aan het proces of de straf zult onttrekken door het land te verlaten.

In sommige gevallen kunt u ook worden vastgehouden als er slechts een ‘redelijk vermoeden’ bestaat dat u schuldig bent aan een misdrijf. Dat is een minder zware verdenking dan ‘gegronde redenen’.

Indien er redenen zijn om aan te nemen dat de straf slechts uit een boete zal bestaan, kunt u niet worden vastgehouden.

Is er iets in mijn persoonlijke omstandigheden dat er toe kan leiden dat ik niet word vastgehouden?

De rechter moet de noodzaak om u vast te houden afwegen tegen wat het voor u betekent om te worden vastgehouden. Indien de gevolgen van inverzekeringstelling bij u onevenredige inbreuk of schade veroorzaken, wordt u mogelijk niet vastgehouden. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien het onderzoek lang duurt.

Wat gebeurt er als ik jonger ben dan 18 jaar?

Er gelden bijzondere regels voor jongeren van 15 tot 18 jaar. Deze regels houden in dat er meer voor nodig is om hen vast te houden. Het misdrijf moet zeer ernstig zijn of er moeten andere zeer zwaarwegende gronden zijn om hen vast te houden.

Heb ik het recht om een advocaat te spreken en heb ik recht op een tolk tijdens de voorgeleiding?

U zult tijdens de voorgeleiding die in de arrondissementsrechtbank wordt gehouden persoonlijk aanwezig zijn, samen met uw van overheidswege toegewezen raadsman, die advocaat is. U hebt altijd recht op een van overheidswege toegewezen raadsman indien om uw inverzekeringstelling is verzocht. Indien u een tolk nodig hebt, neemt deze persoon ook aan het proces deel en vertaalt deze alles wat tijdens het proces wordt gezegd.

Wat gebeurt er tijdens de voorgeleiding?

Tijdens de voorgeleiding zegt de openbare aanklager waarvan u wordt verdacht. U krijgt ook de gelegenheid om zelf te spreken. De openbare aanklager, uw advocaat en de rechter hebben het recht om u vragen te stellen. U beslist zelf of u de vragen al dan niet wilt beantwoorden. Normaal gesproken worden tijdens de voorgeleiding noch het slachtoffer van het misdrijf, noch getuigen gehoord. Wat u tijdens uw verhoor door de politie hebt verklaard, kan echter worden voorgelezen. De openbare aanklager kan ook de resultaten van forensische of medische onderzoeken beschrijven.

Het bevel tot inverzekeringstelling

Na de procedure trekt de arrondissementsrechter zich terug om te overwegen of u al dan niet in verzekering moet worden gesteld. De arrondissementsrechtbank maakt vervolgens haar beslissing in uw aanwezigheid bekend. Als u niet in verzekering wordt gesteld, hebt u het recht de rechtbank onmiddellijk te verlaten. Als u in verzekering wordt gesteld, bepaalt de rechter tegelijkertijd de uiterste datum waarop de openbare aanklager de procedure in gang moet zetten. De arrondissementsrechtbank beslist gewoonlijk dat binnen twee weken na het bevel tot inverzekeringstelling rechtsvervolging moet worden ingesteld. In afwachting van de hoorzitting die in de arrondissementsrechtbank zal worden gehouden, wordt u vastgehouden.

Wat gebeurt er als het onderzoek niet is afgerond op de door de arrondissementsrechtbank vastgestelde datum?

Als u nog steeds verdachte bent op het moment dat de door de arrondissementsrechtbank vastgestelde termijn voor de instelling van rechtsvervolging is verstreken, kan de openbare aanklager een verzoek indienen voor verlenging van de termijn voor de instelling van rechtsvervolging. Mogelijk is een nieuwe hoorzitting noodzakelijk om te onderzoeken of u nog steeds moet worden vastgehouden. Deze nieuwe hoorzittingen worden vaak door middel van videoconferentie gehouden. Dat betekent dat u deelneemt vanuit uw detentieadres in aanwezigheid van uw advocaat, dat de openbare aanklager deelneemt vanuit zijn of haar kantoor en dat de rechter zich in de rechtszaal van de districtsrechtbank bevindt.

Wat gebeurt er als ik word vastgehouden terwijl er minder zware verdenkingen tegen mij zijn?

Als u wordt vastgehouden als verdachte van een misdrijf op basis van een ‘redelijk vermoeden’, moet de openbare aanklager binnen één week aanvullend bewijs tegen u aanvoeren, zodat de verdenking wordt verzwaard naar 'gegronde redenen' voor verdenking. Anders moet u worden vrijgelaten.

Wat gebeurt er in het geval van een Europees aanhoudingsbevel?

Indien er in een andere lidstaat een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, kan dit verzoek door een rechter in het land waarin u zich bevindt, worden onderzocht. De rechter beslist dan of u moet worden uitgeleverd aan het land dat om uw uitlevering heeft verzocht. U hebt ook het recht om een advocaat te spreken en een tolk tot uw beschikking te krijgen tijdens deze hoorzittingen. Een openbare aanklager kan, voordat deze hoorzittingen plaatsvinden, beslissen dat u moeten worden aangehouden en de rechter kan beslissen dat u moet worden vastgehouden tot u kunt worden uitgeleverd. De rechter buigt zich niet over de kwestie van uw schuld, maar uitsluitend over de kwestie of aan de formele voorwaarden voor de uitlevering is voldaan.

Welke beperkingen kunnen er worden gesteld aan mijn recht op contact met andere personen?

Op het moment dat de arrondissementsrechtbank een besluit neemt over uw inverzekeringstelling, beslist deze ook of de openbare aanklager al dan niet het recht moet hebben om uw contacten met de buitenwereld te beperken. Hieronder worden zowel contacten met vrienden en familieleden verstaan als het lezen van dagbladen en het kijken van televisie. Hetzelfde geldt voor uw contactmogelijkheden met andere gedetineerden. Het is de openbare aanklager die beslist over de omvang van deze beperkingen. U hebt echter altijd het recht om contact op te nemen met uw advocaat en uw ambassade.

Heb ik het recht om post te versturen en te ontvangen?

U hebt het recht om brieven te schrijven naar wie u wilt, maar alle post die u stuurt en ontvangt wordt door de openbare aanklager gelezen. Als in de brieven iets wordt geschreven over het verdachte misdrijf wordt de brief niet aan de geadresseerde doorgestuurd of worden de betreffende passages onleesbaar gemaakt. Uw correspondentie met uw advocaat wordt nooit door iemand anders gelezen, ongeacht de inhoud.

Kan ik beroep instellen tegen het bevel tot inverzekeringstelling?

Als u het niet eens bent met de beslissing u vast te houden, kunt u beroep instellen tegen het bevel tot inverzekeringstelling bij de beroepsinstantie voor arrondissementsrechtbanken. De beroepsinstantie bestudeert dan de documenten van de arrondissementsrechtbank zonder een hoorzitting te houden en overweegt of u al dan niet moet worden vastgehouden. De beslissing van de beroepsinstantie kan worden doorverwezen naar het hoogste rechtscollege, maar er zijn bijzondere gronden vereist om uw beroep door dat college te laten behandelen.

Kan er iets gebeuren wat ertoe leidt dat ik in vrijheid word gesteld?

Als er geen redenen meer bestaan om u vast te houden, moet de openbare aanklager bevelen het voorarrest te beëindigen. Dit kan zijn omdat het bewijs tegen u zwakker is geworden of omdat er niet langer bijzondere gronden bestaan om u vast te houden omdat bijvoorbeeld niet langer wordt gedacht dat u het onderzoek mogelijk zult bemoeilijken. Indien de rechter in een nieuwe hoorzitting over het voorarrest besluit dat er geen gronden meer zijn om u vast te houden, moet de rechter gelasten dat u onmiddellijk in vrijheid wordt gesteld.

Kan ik op borgtocht worden vrijgelaten?

Het is in Zweden niet mogelijk op borgtocht te worden vrijgelaten.

Voortzetting van het politieonderzoek (4)

Verstrekt de politie alleen bewijs dat tegen mij pleit?

De politie is verplicht om bij de uitvoering van het strafrechtelijk onderzoek zowel bewijs dat voor u pleit als bewijs dat tegen u pleit te verstrekken. Als u wilt dat bepaalde personen door de politie worden ondervraagd, dient u dit te bespreken met uw advocaat voordat het verzoek bij de politie wordt ingediend.

Heeft de politie het recht doorzoekingen te verrichten, DNA-monsters en vingerafdrukken af te nemen, enz.?

Indien de politie in het bezit is van een bevel van de openbare aanklager, heeft zij het recht om uw huis, uw plaats van arbeid, uw auto of enige andere plaats die relevant is voor het onderzoek, te doorzoeken. Dit geldt uitsluitend als u verdacht wordt van een misdrijf waarvoor een gevangenisstraf kan worden opgelegd. Er kan ook een bevel worden afgegeven om lichamelijke onderzoeken te verrichten en DNA-monsters te nemen. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat een arts onderzoekt of u enige verwondingen op uw lichaam hebt en of deze in verband kunnen worden gebracht met het misdrijf waarvan u wordt verdacht. Indien u wordt aangehouden of vastgehouden, bent u ook verplicht om vingerafdrukken te laten afnemen en u te laten fotograferen.

Heb ik het recht het onderzoeksverslag te bestuderen?

In de loop van het onderzoek verzamelt de politie materiaal dat als basis moet dienen voor de beslissing van de openbare aanklager om u al dan niet te vervolgen. Voordat de openbare aanklager deze beslissing kan nemen, hebt u het recht het volledige onderzoeksverslag te bestuderen, waarbij u wordt bijgestaan door een tolk of vertaler. Er is gewoonlijk niet voldoende tijd om het verslag te laten vertalen in uw eigen taal, maar u hebt het recht om kennis te nemen van de inhoud met de hulp van een tolk die de inhoud mondeling voor u vertaalt. Uw advocaat heeft ook het recht het onderzoeksverslag te bestuderen.

Wat gebeurt er als de verdenking gedurende het onderzoek verandert?

De verdenking tegen u kan gedurende het onderzoek veranderen. Dat houdt in dat er aanvullende verdenkingen kunnen worden toegevoegd, terwijl andere verdenkingen ongegrond kunnen blijken of moeilijk te bewijzen. Daarnaast kunnen er wijzigingen optreden met betrekking tot het misdrijf waarvan u wordt verdacht. De politie is verplicht u van deze eventuele veranderingen in de verdenking op de hoogte te stellen.

Voorbereiding van de zaak door de verdediging (5)

Heb ik het recht aanvullingen op het onderzoeksverslag voor te stellen?

U en uw advocaat hebben het recht te verzoeken dat de politie aanvullende kwesties in het onderzoeksverslag opneemt waarvan u denkt dat deze belangrijk zijn. Dat geldt zowel voor het ondervragen van verschillende mensen als voor schriftelijke informatie of onderzoeken door deskundigen.

Het is heel belangrijk dat u het volledige onderzoek nauwkeurig bestudeert zodat het materiaal dat aan de openbare aanklager wordt overgelegd als basis voor een beslissing zo volledig mogelijk is. Hoewel er ook aanvullingen in het onderzoeksverslag kunnen worden aangebracht nadat vervolging is ingesteld, is het voor u misschien beter als de openbare aanklager het onderzoek sluit zodat u niet wordt vervolgd.

Mag mijn advocaat zijn of haar eigen onderzoek verrichten?

U en uw advocaat hebben ook het recht om zelf onderzoek te verrichten. Het probleem is echter dat er gewoonlijk weinig tijd is om onderzoek te verrichten, vooral als u wordt vastgehouden. Bovendien is het doorgaans moeilijk voor uw advocaat om een vergoeding te krijgen van de rechter voor zijn of haar eigen onderzoek. Er zijn echter geen juridische belemmeringen om uw eigen onderzoek te verrichten.

Vervolging (6)

Onder welke omstandigheden mag de openbare aanklager rechtsvervolging instellen?

Indien de openbare aanklager verwacht dat u veroordeeld zult worden, dan mag hij of zij rechtsvervolging tegen u instellen. De openbare aanklager dient dan een verzoek tot dagvaarding bij de arrondissementsrechtbank in, waarin wordt vermeld van welk misdrijf u wordt verdacht, waarom u van het misdrijf wordt verdacht en welk bewijs de openbare aanklager aanvoert.

Wanneer moet er vervolging worden ingesteld?

Indien u wordt vastgehouden moet de openbare aanklager binnen de door de rechter vastgestelde termijn vervolging instellen. Anders trekt de rechter het bevel tot inverzekeringstelling in.

Als u niet wordt vastgehouden, moet de openbare aanklager vervolging instellen voordat het misdrijf is verjaard. De verjaringstermijn van een misdrijf is minimaal twee jaar. Hoe ernstiger het misdrijf, hoe langer de verjaringstermijn. Voor de vervolging van bepaalde zeer ernstige misdrijven, zoals moord, bestaat tegenwoordig geen verjaringstermijn meer.

Wanneer wordt de zaak in de arrondissementsrechtbank behandeld?

Als er vervolging is ingesteld, wordt u samen met andere te ondervragen personen voor een hoorzitting gedagvaard. Als u wordt vastgehouden wordt de hoorzitting zo snel mogelijk gehouden, maar uiterlijk binnen twee weken nadat de vervolging is ingesteld.

Er gelden bijzondere termijnen voor jongeren tot 18 jaar. De hoorzitting wordt doorgaans gehouden binnen twee weken nadat de vervolging is ingesteld.

Bestaat er een alternatief voor rechtsvervolging?

Als de overtreding niet al te ernstig is en u schuld bekent, krijgt u mogelijk een boete opgelegd in plaats van te worden vervolgd. De openbare aanklager vaardigt deze beschikking uit en bepaalt de hoogte van de door u te betalen boete. Als u een schuldbekentenis aflegt en de boete betaalt, vindt er geen proces plaats. U kunt dan geen beroep instellen tegen de boetebeschikking. In het strafregister wordt dan vermeld dat u de boetebeschikking hebt aanvaard.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Zweedse rechtbanken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Zweeds openbaar ministerie

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Zweeds) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

3 - Mijn rechten tijdens het proces

Waar wordt het proces gehouden en wie mag het bijwonen?

Het proces wordt gewoonlijk in de arrondissementsrechtbank gehouden van het rechtsgebied waarin het misdrijf is gepleegd. Het proces is openbaar, behalve bij bepaalde zedenmisdrijven indien de verdachte nog jong is en bij misdrijven tegen de nationale veiligheid. In bepaalde andere gevallen kan het proces ook geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvinden. Personen die het proces verstoren of getuigen beïnvloeden, kunnen uit de rechtszaal worden verwijderd.

Wie beslist over schuld of onschuld?

De rechtbank bestaat doorgaans uit de president van de rechtbank, die een jurist is, en drie lekenrechters. De lekenrechters zijn geen juristen maar zijn aangesteld door het college van burgemeesters en wethouders in het rechtsgebied van de arrondissementsrechtbank. Daarnaast is er een arrondissementsgriffier. De gerechtsambtenaren zitten samen aan één tafel, de openbare aanklager aan een andere tafel en u en uw raadsman aan een derde tafel. Eventuele getuigen zitten ook weer aan een aparte tafel.

Wat gebeurt er als er tijdens het proces nieuwe informatie boven water komt?

Indien er tijdens de hoorzitting nieuwe omstandigheden boven water komen, kan de openbare aanklager de aanklacht aanpassen. Als u aan bepaalde ten laste gelegde feiten schuld bekent, kan dit betekenen dat de openbare aanklager voor deze feiten minder gedetailleerd bewijs tegen u hoeft aan te voeren. U kunt echter niet met de openbare aanklager onderhandelen over een lichtere straf als u schuld bekent.

Moet ik bij de terechtzitting aanwezig zijn?

In het geval van minder ernstige feiten waaraan u schuld bekent, kan de zaak worden behandeld in uw afwezigheid. Over het algemeen moet u echter persoonlijk aanwezig zijn. Als u de hoorzitting niet bijwoont, kan de rechter u veroordelen tot het betalen van een voorwaardelijke boete of beslissen dat u moet worden opgehaald door de politie. Een voorwaardelijke boete is een vooraf vastgesteld geldbedrag dat u moet betalen.

Heb ik recht op een tolk?

Als u geen Zweeds verstaat, hebt u recht op een tolk die alles wat er tijdens het proces wordt gezegd, voor u vertaalt. In dit geval is het belangrijk dat u de arrondissementsrechtbank ruim voordat het proces plaatsvindt laat weten dat u een tolk nodig hebt. De tolk is meestal aanwezig in de rechtszaal, maar er kunnen ook telefonische tolkdiensten beschikbaar zijn.

Heb ik recht op een advocaat en is een advocaat verplicht?

U bent niet verplicht een advocaat aan te stellen en u hebt het recht uw eigen verdediging te voeren. Als u recht hebt op een van overheidswege toegewezen raadsman en u hebt er geen bezwaar tegen dat er een aan u wordt toegewezen, zal de rechter een advocaat aanstellen om voor u als raadsman op te treden. Als u een voorkeur hebt voor een bepaalde advocaat, moet u de rechter daarvan van tevoren op de hoogte stellen. Als u ontevreden bent over uw advocaat, is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk te veranderen van raadsman.

Mag ik spreken tijdens het proces en wat gebeurt er als ik dat niet doe?

De verdachte heeft altijd het recht om tijdens het proces te spreken. U bent echter niet verplicht om te spreken. Het verschilt per zaak of het gunstiger is om te spreken of om te zwijgen. De verdachte hoeft geen eed af te leggen en is niet verplicht om de waarheid te spreken. Als u niet de waarheid spreekt en dit door de openbare aanklager of de rechter wordt ontdekt, kan dit gevolgen hebben voor de geloofwaardigheid van al uw andere verklaringen.

Wat gebeurt er met het bewijsmateriaal?

U hebt het recht om, voordat de hoorzitting begint, het bewijs van de openbare aanklager te bestuderen. De getuigen die tijdens het proces worden verhoord, moeten ook tijdens het onderzoek van het misdrijf worden verhoord en hun verklaringen moeten volledig worden geciteerd in het strafdossier. U hebt het recht om via uw advocaat vragen te stellen aan de getuigen van de openbare aanklager en de informatie die zij verstrekken in twijfel te trekken.

U hebt het recht om zelf bewijs in te dienen indien u dit wenst. Dat geldt zowel voor getuigen als voor documenten enz. Uw getuigen moeten ook tijdens het onderzoek van het misdrijf door de politie worden verhoord. Als ze niet eerder zijn verhoord, kan de openbare aanklager verzoeken dat ze eerst door de politie worden ondervraagd, wat mogelijk inhoudt dat de hoorzitting wordt verdaagd en op een andere dag wordt gehouden. Uw advocaat begint de hoorzitting met uw eigen getuigen, maar zowel de openbare aanklager als de rechter hebben het recht om die getuigen vragen te stellen.

De rechter heeft het recht om bewijs dat niet relevant is voor de zaak te verwerpen. Bewijs dat u een fatsoenlijk persoon bent of ander bewijs met betrekking tot uw gedrag, heeft weinig tot geen bewijswaarde.

Hoe begint het proces?

Het proces begint wanneer de openbare aanklager de feiten voorleest waaraan u volgens hem schuldig bent. De advocaat van het slachtoffer dient vervolgens een eventuele schadeclaim in. Uw advocaat vertelt de rechter of u al dan niet schuld bekent aan het misdrijf waarvan u wordt verdacht en wat uw reactie is op de schadeclaim.

De openbare aanklager gaat dan iets dieper in op hetgeen er volgens hem is gebeurd en bestudeert het eventuele schriftelijk bewijs. Uw advocaat kan dan zijn versie van de gebeurtenissen vertellen en het schriftelijke bewijs bestuderen.

Hoe worden ik en het slachtoffer van het misdrijf verhoord?

Indien er een slachtoffer (benadeelde) aanwezig is, wordt deze persoon vervolgens ondervraagd. De openbare aanklager begint deze ondervraging, maar ook de advocaat van de getuige, uw advocaat en de rechter kunnen het slachtoffer vragen stellen. Als de ondervraging van het slachtoffer is afgerond, is het uw beurt om te spreken. U hebt het recht om, indien u dit wenst, zelf te spreken voordat de openbare aanklager u vragen stelt. Ook uw advocaat, de advocaat van het slachtoffer en de rechter kunnen u vragen stellen.

Hoe worden de getuigen ondervraagd?

Zodra uw verhoor is afgerond, is het tijd voor de ondervraging van getuigen. De getuigen van de openbare aanklager worden eerst ondervraagd, gevolgd door uw getuigen. Zowel de openbare aanklager als de advocaten en de rechter kunnen de getuigen vragen stellen. Van elke ondervraging ‑ die van het slachtoffer, van u en van de getuigen ‑ wordt een audiovisuele opname gemaakt.

Bestudering van mijn persoonlijke omstandigheden

Nadat het bewijs is onderzocht, is het tijd om naar uw persoonlijke omstandigheden te kijken. Dat betekent dat gekeken wordt naar uw financiën, huisvesting, familiesituatie, eventuele drugsproblemen en eventuele eerdere veroordelingen in Zweden of andere landen. Dit wordt gedaan om te kunnen bepalen welke straf het meest passend is binnen de grenzen van wat in uw geval mogelijk is.

Hoe eindigt het proces?

Het proces wordt beëindigd wanneer de openbare aanklager, het slachtoffer of de raadsman van het slachtoffer en uiteindelijk uw advocaat hun pleitrede (pleidooi) hebben gehouden. Zowel de openbare aanklager als de advocaat bepleit hoe de rechter de zaak moet beoordelen en welke straf u moet worden opgelegd als u wordt veroordeeld.

Wanneer en hoe hoor ik wat de rechter heeft besloten?

De rechter kan dezelfde dag, na een korte beraadslaging, nog uitspraak doen of zijn of haar uitspraak na ongeveer een week bekendmaken. ‘Uitspraak doen’ betekent dat de rechter in uw aanwezigheid een samenvatting van het vonnis voorleest. Indien het vonnis wordt bekendgemaakt op een andere dag dan de dag van de hoorzitting, hoeft u niet aanwezig te zijn en wordt het vonnis naar u en uw advocaat verstuurd. Het vonnis wordt altijd op schrift gesteld.

Welke straffen kunnen worden opgelegd?

Gevangenisstraf – voor een vastgestelde periode van minimaal 14 dagen en maximaal 18 jaar, of levenslang. Gevangenisstraffen van meer dan zes maanden worden in een penitentiaire inrichting doorgebracht. Kortere gevangenisstraffen kunnen onder bepaalde omstandigheden via elektronisch huisarrest worden ondergaan.

Beschermend toezicht – toezicht voor een bepaalde periode, gewoonlijk één jaar, gevolgd door twee jaar proeftijd. Dit kan worden gecombineerd met een boete, een gevangenisstraf van maximaal drie maanden, een taakstraf en/of een behandeling in een drugskliniek of andere kliniek.

Voorwaardelijke straf – een proeftijd van minder dan twee jaar. Een voorwaardelijke straf wordt gewoonlijk gecombineerd met een boete of een taakstraf.

Boete – hetzij een boete van een bepaald vast bedrag of een inkomensafhankelijke boete, die wordt gekoppeld aan de ernst van het misdrijf en de hoogte van uw dagelijkse inkomsten. De minimale vaste boete is 200 Zweedse kronen (circa 20 euro) en de minimale inkomensafhankelijke boete is 30 dagboetes van 50 Zweedse kronen (circa 150 euro).

Taakstraf – in combinatie met beschermend toezicht of een voorwaardelijke straf. Dit betekent een bepaald aantal uren, minimaal 40 en maximaal 240, van onbetaald werk in uw vrije tijd.

Bijzondere zorg – drugsverslaafden kunnen worden veroordeeld tot een behandeling voor hun drugsgebruik en iedereen die aan een ernstige geestelijke gezondheidsstoornis lijdt, kan worden veroordeeld tot het ondergaan van forensische psychiatrische zorg.

Voor jongeren kunnen ook andere straffen passend worden geacht: jeugdtaakstraffen en jeugdzorg.

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

4 – Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

Kan ik hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank?

Zowel de openbare aanklager als de veroordeelde kan hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank. Er gelden echter uitzonderingen indien de straf slechts een boete is of indien u vanuit het perspectief van de openbare aanklager bent vrijgesproken van minder ernstige feiten. In deze gevallen is er bijzondere toestemming nodig voor de behandeling van het hoger beroep door de beroepsinstantie voor arrondissementsrechtbanken.

Om welke wijzigingen van de uitspraak van de arrondissementsrechtbank kan ik verzoeken?

U kunt hoger beroep instellen en om vrijspraak of om een lichtere straf vragen. U hoeft geen gedetailleerde uitleg te geven over waarom u hoger beroep instelt, maar het kan soms in uw voordeel werken dit wel te doen.

Wat gebeurt er met het bewijsmateriaal in de arrondissementsrechtbank?

Als u hoger beroep instelt moet u aangeven welk bewijs u wilt laten bestuderen door de beroepsinstantie. U mag ook nieuw bewijs indienen bij de beroepsinstantie. Er wordt een audiovisuele opname afgespeeld van de ondervraging van personen die in de arrondissementsrechtbank zijn gehoord. Over het algemeen worden zij niet opnieuw ondervraagd voor de beroepsinstantie. Dit geldt ook voor uw eigen ondervraging. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen er door de beroepsinstantie aanvullende vragen worden gesteld.

Welke termijn geldt er voor hoger beroep?

Een hoger beroep moet binnen drie weken na de uitspraak van de arrondissementsrechtbank worden ingediend. Als u binnen deze tijd hoger beroep hebt ingesteld, heeft de openbare aanklager een week de tijd om te beslissen of hij of zij ook in hoger beroep wil gaan.

Wanneer wordt het hoger beroep behandeld?

Als u vastgehouden wordt als u hoger beroep instelt, moet de beroepsinstantie haar hoorzitting binnen acht weken na de uitspraak van de arrondissementsrechtbank beginnen. In andere gevallen kunt u verwachten dat het drie tot twaalf maanden duurt voordat het beroep door de beroepsinstantie wordt behandeld.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

De hoorzitting bij de beroepsinstantie verloopt ongeveer volgens dezelfde procedure als de hoorzitting bij de arrondissementsrechtbank. Het belangrijkste verschil is dat u en andere personen die ondervraagd zijn niet opnieuw worden ondervraagd en dat in plaats daarvan naar de opname van de arrondissementsrechtbank wordt gekeken en geluisterd.

Kan mij een zwaardere straf worden opgelegd door de beroepsinstantie?

Als u de enige bent die hoger beroep instelt, kan de beroepsinstantie geen zwaardere straf opleggen dan die van de arrondissementsrechtbank. Als de openbare aanklager ook hoger beroep heeft ingesteld, kan de straf zowel lichter als zwaarder zijn.

Wat gebeurt er als het hoger beroep bij de beroepsinstantie niet slaagt?

Als het hoger beroep niet slaagt, is het mogelijk hoger beroep in te stellen bij het hoogste rechtscollege. Er is echter toestemming nodig voor behandeling van uw zaak door het hoogste rechtscollege, wat betekent dat er bijzondere gronden zijn vereist voor de behandeling van uw zaak.

Heb ik recht op schadevergoeding als ik word vrijgesproken?

Als u wordt vrijgesproken en er geen hoger beroep tegen de uitspraak wordt ingesteld, hebt u recht op schadevergoeding voor de tijd dat u bent aangehouden en vastgehouden. De schadevergoeding heeft betrekking op gederfd inkomen en verlies van vrijheid. Uw vordering tot schadevergoeding wordt door de kanselier van justitie onderzocht. Als uw vrijheid niet is ontnomen, ontvangt u geen schadevergoeding, behalve voor de kosten die u hebt gemaakt voor uw eigen verweer enz.

Wordt de uitspraak geregistreerd?

Een veroordeling wordt onder andere in het strafregister geregistreerd. Hoe lang het daarin blijft staan, hangt af van de straf die u is opgelegd. Als u bent vrijgesproken, wordt de aantekening verwijderd. U kunt zelf geen invloed uitoefenen op de wijze waarop het strafregister wordt bijgehouden. Het strafregister is te raadplegen door uzelf en door bepaalde gerechtelijke autoriteiten in Zweden en andere lidstaten.

Wanneer is de veroordeling definitief?

Een veroordeling wordt definitief wanneer de termijn voor het instellen van hoger beroep is verstreken of wanneer het hoogste rechtscollege de zaak heeft behandeld, hetzij door geen toestemming voor hoger beroep te geven, hetzij door een beslissing uit te vaardigen. Er zijn ook bepaalde mogelijkheden om de uitspraak te accepteren vóór de beroepstermijn is verstreken en de straf dus te ondergaan.

Kan ik opnieuw worden berecht nadat de uitspraak definitief is geworden?

Als een rechtbank u eenmaal heeft veroordeeld voor een bepaald strafbaar feit, kan de rechtbank u niet nogmaals voor datzelfde feit berechten, behalve onder uitzonderlijke omstandigheden. Dat gebeurt slechts ongeveer eenmaal per jaar. Over het algemeen geldt dit ook voor misdrijven waarvoor u in een andere lidstaat bent vervolgd.

Is het mogelijk mijn straf in mijn eigen land te ondergaan?

U kunt mogelijk toestemming krijgen om uw straf in uw eigen land te ondergaan indien u dit wenst. U moet daarvoor een aanvraag indienen bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.Zweedse dienst voor het gevangeniswezen en reclassering. Anders moet u de straf in Zweden ondergaan.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Kanselier van justitie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Zweedse dienst voor gevangeniswezen en reclassering

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Zweeds) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

5 – Lichte overtredingen

Wat is de gebruikelijke straf voor verkeersovertredingen?

Als u wordt beschuldigd van een lichte verkeersovertreding, is de gebruikelijke straf een boete. Als u ter plaatse bent aangehouden door de politie en bekent de overtreding te hebben begaan, dan kan de politie u een bekeuring geven.

Wat gebeurt er als ik ontken de overtreding te hebben begaan?

Als u ontkent een overtreding te hebben begaan, wordt de zaak na onderzoek door de politie doorgestuurd naar een openbare aanklager die besluit om al dan niet vervolging in te stellen. Indien er vervolging wordt ingesteld, vindt vervolgens een hoorzitting plaats bij de arrondissementsrechtbank. In deze gevallen hebt u gewoonlijk geen recht op een van overheidswege toegewezen raadsman. U hebt echter wel het recht om op eigen kosten een advocaat in de arm te nemen, en op een tolk als u de taal niet spreekt.

Wat gebeurt er in het geval van ernstigere verkeersovertredingen?

Als u verdacht wordt van ernstigere verkeersovertredingen, bijvoorbeeld een ernstig geval van rijden onder invloed (meer dan 100 milligram per milliliter), dan is de gebruikelijke straf minimaal één maand gevangenisstraf. Als de openbare aanklager denkt te kunnen bewijzen dat u schuldig bent, wordt de zaak altijd voor de rechter gebracht. U kunt dan recht hebben op een van overheidswege toegewezen raadsman.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Zweedse politie

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.