Verdachten (in strafzaken)

Zweden

Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen. Zie informatieblad 5 voor informatie over lichte verkeersovertredingen, die meestal met een vaste straf zoals een boete worden afgehandeld. Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.

Inhoud aangereikt door
Zweden

Samenvatting van het strafrechtproces

Normaliter bevat de strafprocedure de volgende fasen:

 • Er wordt bij de politie aangifte gedaan van een misdrijf;
 • Het strafrechtelijk onderzoek (vooronderzoek) wordt verricht door de politie; bij ernstige misdrijven wordt het onderzoek geleid door de openbare aanklager;
 • In de meerderheid van de gevallen bestaat de mogelijkheid dat u van overheidswege een raadsman krijgt toegewezen;
 • In het geval van ernstigere misdrijven of recidive, kan de openbare aanklager de rechter verzoeken u in verzekering te stellen. Er vindt dan een speciale hoorzitting over deze inverzekeringstelling plaats (de voorgeleiding);
 • De openbare aanklager stelt vervolging in bij de arrondissementsrechtbank;
 • De arrondissementsrechtbank houdt een proces (hoorzitting) om te beoordelen of is bewezen dat u het misdrijf hebt gepleegd en, zo ja, een beslissing te nemen over de straf enz.;
 • Indien door een van de partijen hoger beroep wordt ingesteld, beoordeelt de beroepsinstantie of de uitspraak van de arrondissementsrechtbank moet worden bevestigd of gewijzigd;
 • In enkele gevallen kan de uitspraak ook worden herzien door het hoogste rechtscollege;
 • Het vonnis wordt uitvoerbaar, dat wil zeggen definitief, en de straf wordt ten uitvoer gelegd als er een veroordeling heeft plaatsgevonden.

Details over al deze fasen van het strafproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer. Ga, als u hulp nodig hebt, altijd eerst te rade bij een advocaat of andere deskundige, zodat u weet wat in uw specifieke situatie van toepassing is.

De rol van de Europese Commissie

NB: merk op dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen wordt uitgelegd hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 – Juridisch advies inwinnen

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

 • verhoor
 • aanhouding
 • voorarrest
 • voortzetting van het politieonderzoek
 • voorbereiding van de zaak door de verdediging
 • vervolging

3 - Mijn rechten tijdens het proces

4 - Mijn rechten na het proces

5 - Verkeersovertredingen

Links

Zweedse rechtbanken

Zweeds openbaar ministerie

Zweedse orde van advocaten

Autoriteit voor schadeloosstelling van en hulp aan slachtoffers van misdrijven

Zweedse dienst voor het gevangeniswezen en reclassering

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.