Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Oskarżeni (postępowanie karne)

Austria

Autor treści:
Austria

Czy mogę wnieść apelację?

Oskarżony może wnieść do sądu wyższej instancji apelację od każdego wyroku skazującego. W przypadkach wyroków wydanych przez sądy rejonowe oraz przez sądy krajowe orzekające w składzie jednoosobowym możliwe jest wniesienie apelacji pełnej. Ma ona na celu zaskarżenie zarówno rozstrzygnięcia co do winy, jak i orzeczenia kary. W tego rodzaju postępowaniach możesz również złożyć wniosek o przeprowadzenie nowych dowodów lub przedłożyć nowe dowody.

W przypadkach wyroków wydanych przez sądy ławnicze lub sądy przysięgłych możesz zaskarżyć jedynie wymiar kary, ale nie rozstrzygnięcie co do winy. Zaskarżenie prawomocnego wyroku sądu odwoławczego jest możliwe wyłącznie w drodze wniesienia kasacji, w której można powołać się na błędy proceduralne, błędne uzasadnienie wyroku oraz błąd co do prawa.

Nie możesz zaskarżyć dokonanej przez sędziego oceny materiału dowodowego. Nie ma możliwości przeprowadzenia nowych dowodów.

Zamiar wniesienia apelacji od wyroku należy zgłosić niezwłocznie po ogłoszeniu wyroku, bądź w terminie trzech dni od jego ogłoszenia. Sąd sporządzi w tym czasie wyrok na piśmie i doręczy go tobie lub twojemu obrońcy. Następnie twój obrońca musi wnieść apelację na piśmie w terminie czterech tygodni.

Oskarżycielowi przysługuje analogiczne prawo do wniesienia apelacji.

Jakie są kolejne kroki w postępowaniu apelacyjnym?

Druga strona postępowania (oskarżony lub oskarżyciel) ma prawo do odpowiedzi na apelację. Sąd następnie kieruje akta sprawy do sądu odwoławczego. Kasacje zawsze rozpoznaje Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację na rozprawie. Sąd Najwyższy może także rozpoznać kasację na posiedzeniu bez udziału stron.

Jeżeli Sąd Najwyższy uzna kasację za zasadną, zwykle uchyla zaskarżony wyrok, a sprawa musi zostać przekazana sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. W przypadku apelacji co do rozstrzygnięcia o winie sąd odwoławczy może najpierw przeprowadzić postępowanie dowodowe, jakie uzna za niezbędne, a następnie wydać rozstrzygnięcie co do istoty sprawy.

Z chwilą zgłoszenia zamiaru wniesienia i faktycznego wniesienia apelacji lub kasacji wykonanie zaskarżonego wyroku zostaje wstrzymane. Fakt zaskarżenia orzeczenia nie ma wiąże się ze zwolnieniem tymczasowo aresztowanego.

Nie ma możliwości wniesienia kolejnej apelacji od wyroku sądu odwoławczego.

Co dzieje się po zakończeniu postępowania apelacyjnego?

Jeżeli twoja apelacja zostanie uznana za zasadną (w całości lub w części), wówczas może zostać przeprowadzona druga rozprawa przed sądem pierwszej instancji. Możliwe jest również wydanie przez sąd odwoławczy własnego orzeczenia co do istoty sprawy na podstawie przedstawionej przez ciebie argumentacji.

Jeżeli apelacja zostanie uznana za bezzasadną lub jeżeli sąd odwoławczy utrzyma w mocy wyrok skazujący, wówczas wyrok ten podlega wykonaniu z chwilą jego uprawomocnienia.

O ile nie orzeczono kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, otrzymasz pouczenie o konieczności uiszczenia grzywny lub rozpoczęciu odbywania kary pozbawienia wolności.

Jeżeli zostałeś skutecznie oczyszczony z postawionych ci zarzutów, a zostałeś zatrzymany w toku prowadzonego postępowania, masz prawo do odszkodowania za czas spędzony w areszcie, zgodnie z ustawą o odszkodowaniach w prawie karnym.

Czy mogę odbyć karę w państwie członkowskim pochodzenia?

Istnieje taka możliwość, jeżeli wyrazisz takie życzenie lub wyrazisz na to zgodę. Obowiązujące w tym zakresie przepisy znajdziesz w Konwencji o przekazywaniu osób skazanych (w szczególności w art. 3).

Czy informacja o moim wyroku skazującym zostaje wpisana do rejestru?

Dyrekcja Policji Federalnej w Wiedniu prowadzi rejestr karny dla całej Austrii. Zawiera on w szczególności następujące informacje:

  • wszystkie prawomocne wyroki skazujące wydane przez austriackie sądy orzekające w sprawach karnych;
  • wszystkie prawomocne wyroki skazujące wydane przez sądy zagraniczne w sprawach dotyczących obywateli Austrii oraz osób zamieszkałych lub przebywających w Austrii; jak również
  • wszystkie postanowienia wydane przez krajowe i zagraniczne sądy orzekające w sprawach karnych, związane z powyższymi wyrokami skazującymi.

Nie jest możliwe zaskarżenie wpisu do rejestru karnego. W zależności od wagi przestępstwa, wpisy do rejestru są usuwane po upływie określonego czasu.

Ostatnia aktualizacja: 22/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.