Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Oskarżeni (postępowanie karne)

Austria

Autor treści:
Austria

Jak traktowane są wykroczenia w ruchu drogowym?

W Austrii sprawy związane z wykroczeniami w ruchu drogowym są rozpatrywane nie przez sądy, lecz przez organy administracyjne. Do sądu kierowane są jedynie te sprawy dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym, których skutkiem jest uszczerbek fizyczny (nieumyślne uszkodzenie ciała).

Kara za popełnienie wykroczenia w ruchu drogowym może zostać nałożona w drodze mandatu karnego, mandatu karnego zaocznego lub nakazu karnego.

W drodze mandatu karnego można nałożyć grzywnę do wysokości 36 EUR (np. za wykroczenie parkingowe). W razie niezapłacenia grzywny sprawa zostanie przekazana organowi administracyjnemu, który wszczyna postępowanie, mogące zakończyć się nałożeniem wyższej grzywny.

Mandaty karne zaoczne nie są nakładane na konkretną osobę, lecz są doręczane osobie (np. właścicielowi samochodu), która według organów zna lub z łatwością może wskazać osobę będącą sprawcą wykroczenia.

W drodze mandatu zaocznego można nałożyć grzywnę do wysokości 220 EUR (np. za wykroczenie związane z przekroczeniem dozwolonej prędkości o wartość od 10 do 20 km/h). Niezapłacenie grzywny w terminie czterech tygodni powoduje, że mandat zaoczny traci swą ważność, a wobec kierowcy pojazdu wszczynane jest zwykłe postępowanie karno-administracyjne.

Jeśli wykroczenie zostanie zgłoszone przez uprawnionego funkcjonariusza (np. wykroczenia poważniejsze niż niewielkie przekroczenia prędkości) lub wykryte dzięki systemowi automatycznego monitoringu (np. w trakcie automatycznej kontroli prędkości), organ może nałożyć grzywnę do wysokości 365 EUR w drodze nakazu karnego. Od nakazu karnego przysługuje ci prawo wniesienia sprzeciwu na piśmie lub ustnie w terminie dwóch tygodni.

Sprzeciw należy wnieść do organu, który nałożył mandat karny.

W dniu 1 lipca 2005 r. wprowadzony został system rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (środki wymierzone przeciwko kierowcom powodującym poważne zagrożenia). System ten obejmuje 13 rodzajów poważniejszych wykroczeń podlegających wpisowi do rejestru drogowego.

Na zagranicznych kierowców, którzy po raz trzeci zostali wpisani do rejestru za popełnienie wykroczenia podlegającego wpisowi do rejestru drogowego, może zostać nałożony zakaz prowadzenia pojazdów na terenie Austrii.

W dniu 1 marca 2008 r. weszła w życie ustawa o egzekwowaniu należności z tytułu kar administracyjnych w Unii Europejskiej, na mocy której kary nałożone za wykroczenia w ruchu drogowym mogą być egzekwowane na terenie całej Unii Europejskiej.

Jak traktowane są inne wykroczenia?

Wykroczenia są zasadniczo karane na podstawie ustawy o wykroczeniach. Przewiduje ona następujące rodzaje kar: grzywnę (kara, która jest stosowana najczęściej) i karę aresztu (po spełnieniu odpowiednich przesłanek). Organem właściwym do wymierzenia kary jest organ posiadający jurysdykcję terytorialną i materialną (organ instancji określonej w prawie administracyjnym).

Aby zapoznać się z ogólnymi informacjami dotyczącymi ochrony prawnej przysługującej przeciwko decyzji wydanej przez organ administracyjny, kliknij tutaj.

Czy popełnione przeze mnie wykroczenia zostaną wpisane do rejestru karnego?

W Austrii kary administracyjne nie są odnotowywane w rejestrze karnym.

Ostatnia aktualizacja: 22/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.