Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: francuski
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Belgia

Autor treści:
Belgia

Jak traktowane są drobne naruszenia przepisów ruchu drogowego?

Jeśli lokalna policja stwierdzi naruszenie przepisów ruchu drogowego, może przesłać właścicielowi samochodu, w odniesieniu do którego spisała protokół zawiadomienia o wykroczeniu, formularz w celu ustalenia tożsamości osoby kierującej pojazdem w chwili zarejestrowania zdarzenia. Prokurator królewski może następnie umożliwić ci uniknięcie postępowania karnego poprzez przekazanie organom podatkowym właściwym dla podatku VAT, rejestracji i nieruchomości określonej kwoty pieniężnej w drodze przelewu bankowego.

Zapłata tej kwoty pozwala ci uniknąć wezwania do stawienia się przed sądem policyjnym i nałożenia grzywny w wyższej wysokości oraz konieczności zapłaty dodatkowych kosztów sądowych.

Zgoda na uiszczenie tej kwoty oznacza jednak przyznanie się do winy i uznanie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec ewentualnych pokrzywdzonych, jeśli popełnione przez ciebie wykroczenie spowodowało powstanie szkody u innego użytkownika dróg.

Kto zajmuje się tymi wykroczeniami?

Organem uprawnionym do zaproponowania takiej ugody jest prokuratur działający przy sądzie policyjnym. Wydział grzywien karnych organów podatkowych księguje uiszczone kwoty i informuje o nich prokuratora.

Procedura

Zaproponowana ugoda kierowana jest do obwinionego listem poleconym lub w drodze zawiadomienia sporządzonego przez funkcjonariusza policji. Termin zapłaty wynosi od 15 dni do 3 miesięcy, lub w wyjątkowych przypadkach nawet 6 miesięcy.

Sankcje

W razie niezapłacenia kwoty zaproponowanej w ugodzie lub braku zgody na jej zawarcie, prokurator wzywa obwinionego do stawienia się przed sądem policyjnym, który nakłada na niego karę (grzywny, ograniczenia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów) zgodnie z przepisami prawa.

Czy obywatele innych państw członkowskich również są ścigani za te wykroczenia?

Tak.

W jaki sposób?

Funkcjonariusz policji, który stwierdził wykroczenie, proponuje ugodę.

W przypadku odmowy jej zawarcia, może on zażądać zapłaty minimalnej kwoty grzywny przewidzianej przez prawo pod karą zatrzymania samochodu, w odniesieniu do którego funkcjonariusz spisał protokół zawiadomienia o wykroczeniu.

Jeśli na ugodę nie wyrażono zgody, sąd policyjny może w swoim wyroku postanowić o zwrocie lub zmniejszeniu kwoty zapłaconej zaliczkowo.

W jaki sposób traktowane są inne wykroczenia?

Zachowania antyspołeczne (nieuiszczenie opłat za parkowanie, naruszenie obowiązku utrzymania czystości w miejscach publicznych) podlegają organom administracji gminnej. W razie niezapłacenia grzywny, zostanie wobec ciebie wszczęte postępowanie przed lokalnym sędzią pokoju.

W sprawach społecznych, podatkowych, dotyczących bezpieczeństwa podczas meczy piłkarskich, na kolei i w innych środkach komunikacji publicznej, wyspecjalizowane organy są upoważnione do nakładania sankcji administracyjnych. Od ich decyzji przysługuje prawo do wniesienia różnych środków odwoławczych do sądów cywilnych.

Czy informacje o tych wykroczeniach są umieszczane w rejestrze karnym?

W rejestrze karnym odnotowuje się wykroczenia w ruchu drogowym. Informacje o grzywnach administracyjnych oraz grzywnach nakładanych na podstawie przepisów dotyczących piłki nożnej nie są umieszczane w rejestrze karnym.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.