Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: francuskiniderlandzki
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Belgia

W poniższych arkuszach wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu na rozprawie przed sądem. Informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym, takich jak naruszenia kodeksu drogowego, które zazwyczaj kończą się nałożeniem kary w ustalonej wysokości, takiej jak grzywna, można znaleźć w arkuszu informacyjnym 5. Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełną informację na temat przysługujących ci praw znajdziesz tutaj.

Autor treści:
Belgia

Przebieg procesu karnego

Poniżej przedstawiono charakterystykę zwykłych etapów procesu karnego.

Sądy prowadzące postępowanie przygotowawcze

Izba doradcza (chambre du conseil) i izba oskarżeń (chambre des mises en accusation) (pełniąca funkcję sądu drugiej instancji) są sądami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze. Sądy te badają, czy nakaz aresztowania został wydany zgodnie z prawem, postanawiają o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, sprawują nadzór nad postępowaniem przygotowawczym oraz postanawiają o ewentualnym skierowaniu sprawy do właściwego sądu orzekającego co do istoty sprawy.

Postępowanie przed izbą doradczą:

 • wezwanie wysyłane listem poleconym;
 • przeglądanie akt sprawy w sekretariacie sądu;
 • wniosek o przeprowadzenie dodatkowych czynności przed rozprawą;
 • posiedzenie w sprawie istnienia zarzutów wystarczających, aby skierować sprawę do sądu;
 • narada i ogłoszenie terminu wydania postanowienia;
 • wydanie postanowienia o skierowaniu sprawy do sądu karnego pierwszej instancji. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, od tego postanowienia oskarżonemu nie przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Sądy poprawcze (chambres correctionnelles)

Jeśli zostałeś oskarżony o popełnienie występku (przestępstwo zagrożone karą grzywny w wysokości co najmniej 26 EUR lub karą pozbawienia wolności od 8 dni do 5 lat), zostaniesz wezwany do stawienia się przed sądem poprawczym, który ustali, czy jesteś winny zarzucanych ci czynów, uwolni cię od zarzutów lub wyda wyrok skazujący, a także ewentualnie zasądzi wypłatę odszkodowania pokrzywdzonym. Sąd poprawczy może skazać cię maksymalnie na karę 20 lat pozbawienia wolności za przestępstwo, którego kwalifikacja prawna została ustawowo zmieniona ze zbrodni na występek.

Postępowanie przed sądami poprawczymi:

 • wezwanie wysłane przez urzędnika sądowego;
 • przeglądanie akt sprawy w sekretariacie sądu;
 • rozprawa główna;
 • narada sądu trwająca miesiąc;
 • wydanie wyroku;
 • możliwość wniesienia odwołania od wyroku.

Sąd przysięgłych (cour d'assises)

Jeśli zostałeś oskarżony o popełnienie zbrodni (maksymalny wymiar kary za to przestępstwo to dożywotnie pozbawienie wolności), twoja sprawa zostanie skierowana do sądu przysięgłych. Ława przysięgłych, w której skład wchodzi 12 przysięgłych wyznaczonych spośród obywateli zdecyduje, czy jesteś winny popełnienia zarzucanych ci czynów. Jeśli zostaniesz uznany za winnego, sąd przysięgłych złożony z przysięgłych oraz trzech sędziów zawodowych zdecyduje o karze, która zostanie wobec ciebie zastosowana. Jeśli pokrzywdzeni złożyli wniosek o zasądzenie odszkodowania na ich rzecz, o jego wysokości zdecydują jednak wyłącznie sędziowie zawodowi.

Postępowanie przed sądem przysięgłych:

 • postanowienie o skierowaniu sprawy do rozpoznania przez sąd przysięgłych wydane przez izbę ds. śledztwa i wezwanie wysłane przez urzędnika sądowego;
 • przeglądanie akt sprawy w sekretariacie sądu (bezpłatny odpis na wniosek);
 • posiedzenie przygotowawcze: ustalenie listy świadków, których należy przesłuchać oraz wybór przysięgłych w drodze losowania;
 • ustna rozprawa główna;
 • narada w sprawie winy oskarżonego, następnie ewentualnie w sprawie kary oraz roszczeń dochodzonych z powództwa cywilnego;
 • brak możliwości wniesienia odwołania (możliwość wniesienia kasacji).

Szczegółowe informacje na temat wszystkich etapów procesu oraz przysługujących ci praw można znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej, a ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg. Informacje na temat sposobu wnoszenia skarg oraz podmiotów, do których takie skargi można kierować, są zawarte w niniejszych arkuszach informacyjnych.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 – Uzyskanie porady prawnej

2 – Moje prawa w toku postępowania przygotowawczego

 • Zatrzymanie i przesłuchanie przez policję
 • Procedura informacyjna (Dossier à l’information)
 • Śledztwo (Dossier à l’instruction)
 • Przypadek szczególny: tymczasowe aresztowanie
 • Zamknięcie postępowania przygotowawczego

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

4 – Moje prawa po wydaniu orzeczenia przez sąd

5 – Naruszenia przepisów ruchu drogowego i inne wykroczenia

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.