Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Belgia

Autor treści:
Belgia

Czy mogę się odwoływać?

Czy mogę odwołać się od kary orzeczonej w wyroku/orzeczeniu wydanym w postępowaniu karnym?

W razie nieobecności oskarżonego lub niestawiennictwa adwokata na rozprawie, sąd może wydać wyrok zaoczny. W takim przypadku zawsze istnieje możliwość skorzystania ze szczególnego środka zaskarżenia, którym jest wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego. Istnieje też możliwość wniesienia apelacji od takiego wyroku.

Jeśli wyrok został wydany w twojej obecności, wyrok ten jest kontradyktoryjny. Przysługującym ci środkiem odwoławczym jest apelacja, którą możesz wnieść od wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji. Nie ma zatem możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu apelacyjnego i sądu przysięgłych.

W jaki sposób? Do kogo?

Jeśli jesteś osadzony, sprzeciw i apelację od wyroku możesz złożyć w sekretariacie zakładu karnego. Jeśli pozostajesz na wolności, sprzeciw od wyroku możesz złożyć za pośrednictwem urzędnika sądowego, zaś apelację należy wnieść do sekretariatu sądu, który wydał wyrok.

W jakim terminie?

Środek zaskarżenia należy wnieść w ciągu 15 dni.

 • Termin wniesienia sprzeciwu biegnie od dnia następującego po dniu, w którym oskarżony został poinformowany na piśmie o decyzji sądu (po dniu doręczenia).
 • Termin wniesienia apelacji biegnie od dnia następującego po dacie rozprawy, na której wydano wyrok.

Jakie są podstawy zaskarżenia?

Brak zgody na rozstrzygnięcie co do ustaleń faktycznych lub podstaw prawnych.

Co się stanie, jeśli wniosę środek zaskarżenia?

Co się stanie, jeśli w chwili wniesienia środka zaskarżenia przebywam w zakładzie karnym?

Jeśli środek zaskarżenia dotyczy sprawy, w związku z którą jesteś osadzony, a wobec ciebie orzeczono karę pozbawienia wolności, zostaniesz w zakładzie karnym do czasu wydania nowego orzeczenia. W trakcie tego nowego postępowania możesz złożyć wniosek o zwolnienie za poręczeniem majątkowym.

Jeśli jesteś osadzony z innych powodów, środek zaskarżenia nie wpłynie na twoją sytuację w zakładzie karnym.

Jak długo trzeba będzie czekać na rozpoznanie środka zaskarżenia?

Sąd rozpoznaje sprzeciw od wyroku w ciągu 15 dni od jego wniesienia, jeśli pozostajesz na wolności, lub w ciągu 3 dni, jeśli jesteś osadzony. Apelacja jest rozpatrywana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od jej wniesienia.

Czy w przypadku wniesienia środka zaskarżenia będę miał prawo powołania nowych dowodów?

Tak.

Na jakich zasadach toczy się postępowanie?

Na takich samych zasadach jak postępowanie przed sądem pierwszej instancji (zob. arkusz informacyjny 3).

Jak przebiega rozpoznanie środka zaskarżenia?

Sędzia najpierw zbada, czy środek zaskarżenia został wniesiony w terminie, następnie ponownie rozpatrzy okoliczności faktyczne oraz karę, którą ewentualnie należy wymierzyć.

Jaka może być decyzja sądu?

Co się stanie, jeśli środek zaskarżenia zostanie uznany za zasadny/oddalony?

Jeśli sprzeciw lub apelacja od wyroku zostaną uznane za zasadne, istnieją dwie możliwości:

 • postępowanie jest uznawane za niedopuszczalne lub zostajesz uwolniony od zarzutów, co oznacza że jeśli jesteś osadzony, zostaniesz zwolniony ze skutkiem natychmiastowym;
 • orzeczona wobec ciebie karę zostaje zmniejszona.

Jeśli środek zaskarżenia zostanie oddalony:

 • w przypadku sprzeciwu: wyrok zostanie utrzymany w mocy, ale wymiar kary nigdy nie ulegnie podwyższeniu;
 • w przypadku apelacji: wyrok może zostać utrzymany w mocy lub zaostrzony.

Czy można wnieść środek zaskarżenia do sądu wyższej instancji/innego sądu?

Od orzeczenia sądu pierwszej instancji w sprawie sprzeciwu przysługuje prawo do wniesienia apelacji do sądu apelacyjnego. Od orzeczenia sądu apelacyjnego przysługuje prawo do wniesienia kasacji w terminie 15 dni do sądu kasacyjnego, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w sekretariacie sądu apelacyjnego. Czynność ta nie spowoduje zawieszenia wykonania wyroku skazującego.

W jakich okolicznościach?

Kasację można wnieść wyłącznie w przypadku naruszenia przepisów prawa materialnego lub przepisów postępowania.

Czy mogę domagać się odszkodowania, jeśli pierwsze orzeczenie było nieprawidłowe?

Tak, jeśli w związku z tym zostałeś pozbawiony wolności.

W jakiej wysokości?

W kwocie stanowiącej odszkodowanie za szkodę poniesioną w wyniku pozbawienia wolności.

W jaki sposób?

Składając formalny wniosek do Federalnego Departamentu Sprawiedliwości.

Czy jeśli wniesiony przeze mnie środek zaskarżenia zostanie uznane za zasadny, informacja o moim skazaniu nadal będzie figurować w rejestrze karnym?

Nie.

Kiedy wyrok staje się prawomocny?

Jeżeli w terminie 15 dni od daty doręczenia wyroku skazującego wydanego zaocznie nie zostanie wniesiony sprzeciw.

Jeżeli w terminie 25 dni od daty wydania wyroku skazującego nie wniesiesz apelacji lub nie zrobi tego prokurator.

Czy jeśli jestem obywatelem innego państwa członkowskiego, mogę zostać przekazany do państwa pochodzenia w następstwie postępowania, które toczyło się w Belgii?

Tak.

Czy przekazanie następuje automatycznie?

Nie, we wszystkich przypadkach wymagana jest zgoda organów belgijskich i innego państwa członkowskiego.

W jakich okolicznościach?

 • Przypadek 1: aby odbyć w państwie pochodzenia karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 6 miesięcy orzeczoną w wydanym w Belgii prawomocnym wyroku skazującym (zob. także: Wymiar sprawiedliwości od A do Z).
  a) za twoją zgodą, wyłącznie jeśli posiadasz zezwolenie na pobyt na terytorium Belgii. Zobacz: Konwencja Rady Europy.
  b) bez twojej zgody, jeśli nie posiadasz zezwolenia na pobyt na terytorium Belgii lub zezwolenie to wygasło (zob. Konwencja Rady Europy) lub jeśli w Belgii wydano wobec ciebie europejski nakaz aresztowania, w którym zagwarantowano, że zostaniesz przekazany do państwa pochodzenia.
 • Przypadek 2: bez twojej zgody, abyś stanął przed sądem państwa pochodzenia na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez państwo członkowskie, którego jesteś obywatelem. Jeśli nadal musisz odbyć karę w Belgii, organy belgijskie wstrzymają się z przekazaniem cię do państwa pochodzenia do momentu zakończenia wykonania kary lub też mogą wydać cię tymczasowo celem osądzenia w tym państwie, po uzyskaniu gwarancji, że zostaniesz następnie ponownie przekazany Belgii, aby tu odbyć karę. Jeśli Belgia jest miejscem twojego zwykłego pobytu, możesz zwrócić się do organów belgijskich o przekazanie cię do państwa pochodzenia, pod warunkiem ponownego przekazania cię Belgii, abyś mógł tam odbyć karę orzeczoną za granicą.
 • Przypadek 3: bez twojej zgody, aby odbyć w państwie pochodzenia karę orzeczoną na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wyrokiem w państwie członkowskim, którego obywatelstwo posiadasz. Jeśli nadal musisz odbyć karę w Belgii, organy belgijskie wstrzymają się z przekazaniem cię do państwa pochodzenia do momentu odbycia kary. Jeśli Belgia jest miejscem twojego zwykłego pobytu, możesz zwrócić się do organów belgijskich o odmowę wykonania nakazu, aby umożliwić ci odbycie kary w Belgii zamiast w państwie pochodzenia.

Czy przysługuje mi prawo wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie przekazania?

Tak, z wyjątkiem przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przekazanie.

W ramach przekazania w celu wykonania w państwie pochodzenia kary orzeczonej w Belgii (przypadek 1), w terminie 60 dni możesz wystąpić do Rady Stanu z wnioskiem o jego uchylenie lub zawieszenie oraz do sędziego orzekającego w sprawach nie cierpiących zwłoki o kontrolę sądową.

W ramach wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez państwo pochodzenia (przypadek 2 i 3) sędzia orzekający w sprawach nie cierpiących zwłoki dokonuje wstępnej kontroli nakazu w terminie 15 dni od daty aresztowania, o którym postanowiła izba doradcza. W ciągu 24 godzin od orzeczenia izby doradczej można odwołać się do izby oskarżeń (zob. arkusz informacyjny 3). W ciągu kolejnych 24 godzin od orzeczenia izby oskarżeń można dalej odwołać się do sądu kasacyjnego.

Czy jeśli zostanę skazany w Belgii, mogę być ponownie sądzony za popełnienie tego samego przestępstwa?

Nie.

Informacje o zarzutach/skazaniu

Czy informacje o skazaniu i zarzutach stanowiących jego podstawę zostaną umieszczone w rejestrze karnym?

Tak.

W jaki sposób i gdzie informacje te są gromadzone?

Informacje te będą znajdować się w bazie danych zwanej „Centralnym rejestrem karnym”, prowadzonym przez Federalny Departament Sprawiedliwości.

Jak długo przechowuje się informacje w tym rejestrze?

Informacje o karach nakładanych przez policję (kara pozbawienia wolności od 1 do 7 dni, kara grzywny w wysokości od 1 EUR do 25 EUR, kara od 20 do 45 godzin pracy na cele społeczne) są usuwane po upływie 3 lat.

Informacje o innych wyrokach skazujących pozostają tam na zawsze. Istnieje jednak możliwość doprowadzenia do ich usunięcia w postępowaniu rehabilitacyjnym.

Czy informacje te mogą być przechowywane w rejestrze bez mojej zgody?

Tak

Czy mogę sprzeciwić się ich umieszczeniu w rejestrze?

Nie.

Kto ma dostęp do znajdujących się w rejestrze karnym informacji na mój temat?

Organy policyjne i sądowe mają nieograniczony dostęp do tych informacji.

Rejestru karnego nie można mylić z wyciągiem z rejestru karnego, którego wymagają niektóre organy administracji publicznej lub określone osoby prywatne (np. pracodawcy) i który nie zawiera wszystkich informacji znajdujących się w rejestrze karnym. Na przykład informacje o wyrokach skazujących bez orzeczenia o winie, na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 6 miesięcy i na karę grzywny do 500 EUR lub o grzywnach nałożonych za naruszenie przepisów kodeksu drogowego bez orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na czas dłuższy niż 3 lata są usuwane po trzech latach i 25 dniach od dnia wydania wyroku skazującego. Ponadto na wyciągu nigdy nie umieszcza się informacji o zawieszeniu wykonania kary, zwykłym ani warunkowym.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.