Oskarżeni (postępowanie karne)

Bułgaria

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Autor treści:
Bułgaria

Znalezienie adwokata

Jeśli nie znasz żadnego adwokata, a uważasz, że go potrzebujesz, możesz skorzystać z usług jednego z adwokatów działających przy sądzie okręgowym właściwym dla twojego miejsca zamieszkania. Adwokata możesz także poszukać za pośrednictwem jednej z 27 bułgarskich okręgowych izb adwokackich lub na stronie internetowej Naczelnej Rady Adwokackiej. Jeśli zostałeś zatrzymany, od momentu zatrzymania przysługuje ci prawo do skontaktowania się z adwokatem. Po zatrzymaniu masz również prawo skontaktować się z członkiem rodziny lub znajomym i poprosić go o wynajęcie adwokata w twoim imieniu.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Jeśli sam wybierzesz adwokata, opłaty za jego usługi będziesz ponosić na podstawie pisemnej umowy z nim zawartej.

Jeśli chcesz skorzystać z usług adwokata, ale nie pozwala ci na to twoja sytuacja finansowa, a wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, masz prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Może ci ona zostać udzielona albo na wniosek, albo z mocy prawa w sytuacjach, gdy obecność adwokata jest obowiązkowa. W zależności do etapu procesu (zob. arkusz informacyjny 1), postanowienie takie wydaje albo prokurator (w postępowaniu przygotowawczym), albo sąd (w postępowaniu sądowym) po przeprowadzeniu oceny twojej sytuacji materialnej.

Jeśli musisz skorzystać z porady prawnej, prokurator lub sąd niezwłocznie przekazują swoje postanowienie do Okręgowej Rady Adwokackiej w celu przyznania ci adwokata. Należy pamiętać, że jeśli względem ciebie zostanie wydany wyrok skazujący, będziesz zobowiązany do zwrócenia kosztów z tytułu udziału przyznanego ci adwokata.

Ciekawe strony

Ustawa o adwokaturze

Ustawa o pomocy prawnej

Kodeks postępowania karnego

Krajowy Rejestr Pomocy Prawnej

Naczelna Rada Adwokacka

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.