Oskarżeni (postępowanie karne)

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Jaki jest cel dochodzenia?

Dochodzenie ma na celu zebranie dowodów służących potwierdzeniu lub oddaleniu podejrzenia, że dana osoba popełniła określone przestępstwo. Dochodzenie wszczyna się na podstawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przekazanego organom ścigania, bądź na podstawie informacji o domniemanym popełnieniu przestępstwa, posiadanych przez te organy. Ujęcie przez policję sprawcy na gorącym uczynku przestępstwa również stanowi przesłankę wszczęcia dochodzenia.

Zwykle całe dochodzenie przeprowadza policja. Niektóre sprawy prowadzi jednak sędzia śledczy lub prokurator. Jednak kierować dochodzeniem i je nadzorować może wyłącznie prokurator.

Jakie są etapy postępowania przygotowawczego?

Dochodzenie (w tym przedstawienie zarzutów i przesłuchanie)

Organy ścigania dążą do zebrania materiału dowodowego na potwierdzenie lub oddalenie podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa. Jeśli zostaną zebrane dostateczne dowody uzasadniające podejrzenie, że dana osoba popełniła przestępstwo, oficer śledczy zawiadamia tę osobę na piśmie. Osoba ta musi podpisać zawiadomienie. Zaraz po tym podejrzany zostaje przesłuchany.

Zatrzymanie

Jeśli policja znajdzie dowody na popełnienie przestępstwa przez daną osobę, może ją zatrzymać i umieścić w areszcie śledczym, lecz nie dłużej niż na 24 godziny. Tylko prokurator może postanowić o przedłużeniu zatrzymania, lecz nie dłużej niż na 72 godziny. W przeciwnym wypadku zatrzymanego należy zwolnić. Celem zatrzymania osoby przez policję jest ustalenie, czy należy przedstawić jej zarzuty. Przedłużenie zatrzymania przez prokuratora służy zapewnieniu stawiennictwa podejrzanego na wstępnym posiedzeniu sądu.

Wstępne posiedzenie sądu

Co do zasady to prokurator określa, jaki środek zapobiegawczy zastosować wobec podejrzanego. Jeśli jednak prokurator zdecyduje o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania lub aresztu domowego, wówczas składa stosowny wniosek do sądu, zapewniając w ten sposób stawiennictwo podejrzanego przed sądem.

Tymczasowe aresztowanie lub zwolnienie

Po doprowadzeniu podejrzanego do sądu, wyłącznie sąd postanawia o tym, czy zastosować środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, aresztu domowego, czy też zwolnić podejrzanego.

Przygotowanie oskarżenia

Po dochodzenia oficer śledczy przekazuje zebrane dowody prokuratorowi. Prokurator bada materiał dowodowy i stwierdza, czy podejrzenie popełnienia przestępstwa zostało uzasadnione ponad wszelką wątpliwość. Dopiero wówczas prokurator może wnieść zarzuty do sądu. W przeciwnym razie prokurator umarza postępowanie.

Przygotowanie obrony

Po powiadomieniu o zarzutach podejrzany i adwokat mogą przedstawić dowody na korzyść podejrzanego. Po zakończeniu dochodzenia, na wniosek podejrzanego i jego adwokata, oficer śledczy musi udostępnić im cały zgromadzony materiał dowodowy, dając im wystarczający czas na zapoznanie się z dowodami.

Moje prawa w toku dochodzenia

Należy pamiętać, że etapy „zatrzymanie”, „wstępne posiedzenie sądu” i „tymczasowe aresztowanie” mogą, ale nie muszą wystąpić. Aby znaleźć więcej informacji o prawach przysługujących ci na każdym etapie postępowania, kliknij na poniższe linki:

Dochodzenie (w tym przedstawienie zarzutów i przesłuchanie) (1)

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

W przypadku zebrania dostatecznych dowodów przeciwko tobie, oficer śledczy wystosuje do ciebie pisemne zawiadomienie o tym, że jesteś podejrzany o popełnienie danego przestępstwa. Niezwłocznie po tym oficer śledczy musi pouczyć cię o przysługujących ci w toku dochodzenia prawach, a ty podpiszesz dokument stwierdzający, że odebrałeś pouczenie o swoich prawach.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

Tak. Bez obecności tłumacza możesz odmówić podpisania dokumentu z informacjami o zarzutach. Tłumacz będzie ci udzielał pomocy przez cały czas trwania dochodzenia. Nie musisz pokrywać kosztów tłumaczenia.

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Kiedy oficer śledczy wezwie cię celem przedstawienia zarzutów, ma obowiązek pouczyć cię, że możesz stawić się z adwokatem. Oficer śledczy musi dać ci wystarczająco dużo czasu na skontaktowanie się z adwokatem. Kodeks postępowania karnego określa, w jakich przypadkach istnieje przymus adwokacki. Informacje o wyborze adwokata i prawie do bezpłatnej porady prawnej znajdziesz tutaj. Masz prawo do widzenia i rozmowy z adwokatem na osobności. Jeśli nie znasz języka, możesz skorzystać z pomocy tłumacza.

Czy będzie się ode mnie żądać udzielenia informacji? Czy mam udzielić informacji?

Po przedstawieniu zarzutów oficer śledczy przesłucha cię. Możesz odpowiadać na pytania w związku z zarzutami lub zachować milczenie. Możesz również złożyć wyjaśnienia później, na dowolnym etapie dochodzenia.

Co się stanie, kiedy część złożonych przeze mnie wyjaśnień będzie działać na moją niekorzyść?

Przyznanie się do winy może skutkować złagodzeniem kary. Zachowanie milczenia może pogorszyć twoją sytuację. Sąd nie może cię skazać wyłącznie na podstawie twojego przyznania się do winy.

Mieszkam w innym państwie. Czy muszę być obecny podczas dochodzenia?

Jako podejrzany powinieneś pozostawać do dyspozycji organów ścigania. W tym celu można nałożyć na ciebie środek zapobiegawczy. Dochodzenie może być prowadzone pod twoją nieobecność w kraju, kiedy:

  • twoje miejsce zamieszkania jest nieznane;
  • nie możesz zostać wezwany z innych względów;
  • po otrzymaniu wezwania nie stawiłeś się, nie podając żadnych istotnych powodów niestawiennictwa.

W takich przypadkach, zgodnie z procedurą opisaną tutaj, zostanie ci wyznaczony obrońca z urzędu.

Możesz zostać przesłuchany za pośrednictwem wideokonferencji, jeśli przebywasz za granicą i jeśli nie utrudni to dochodzenia. Podczas takiego przesłuchania przysługują ci takie same prawa, jak opisane powyżej w tym arkuszu informacyjnym.

Czy mogę zostać odesłany do mojego kraju?

Tak, na warunkach określonych w Kodeksie postępowania karnego. Będzie ci potrzebna porada prawna.

Czy zostanie wobec mnie zastosowane tymczasowe aresztowanie, czy też zostanę zwolniony?

Możesz zostać zatrzymany w areszcie. Aby znaleźć więcej informacji, zob. Wstępne posiedzenie sądu (3) i Tymczasowe aresztowanie lub zwolnienie (4).

Czy mogę opuścić kraj w trakcie dochodzenia?

Możesz, o ile nie zostałeś tymczasowo aresztowany, przy czym o wyjeździe musisz poinformować organy ścigania. Jeżeli jednak organy ścigania uznają, że możesz próbować uniknąć postępowania, to mogą wydać wobec ciebie zakaz opuszczania kraju.

Czy zostaną pobrane moje odciski palców, próbki DNA (np. z włosów lub śliny), bądź płynów ustrojowych?

Organy ścigania mogą zażądać od ciebie dostarczenia takich próbek, jeśli nie mogą ich uzyskać w inny sposób. W takim przypadku masz obowiązek je dostarczyć. W razie odmowy, za zgodą sądu próbki zostaną pobrane z użyciem siły. Jeśli pobranie próbek wymagać będzie ingerencji w ciało, przeprowadzi je lekarz. Masz prawo do otrzymania od oficera śledczego pouczenia o tej procedurze.

Czy zostanę poddany przeszukaniu?

Oficer śledczy może zarządzić przeszukanie osoby w celu zebrania dowodów lub zajęcia przedmiotów, które mogą utrudniać dochodzenie, bądź też pomóc ci w ucieczce. Przeszukanie osoby wymaga nakazu sądowego, ewentualnie następczego zatwierdzenia przez sąd. Masz prawo wglądu do protokołu przeszukania oraz nakazu sądowego.

Czy mój dom, siedziba firmy, samochód lub inne mienie może zostać przeszukane?

Odpowiedź jest taka sama jak powyżej.

Czy mogę przyznać się do popełnienia wszystkich lub kilku zarzucanych czynów przed rozpoczęciem rozprawy?

Możesz przyznać się do winy już podczas pierwszego przesłuchania, po usłyszeniu zarzutów. Informacje o przyznaniu się do winy i przysługujących ci w związku z tym prawach znajdują się powyżej.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie przed rozprawą sądową?

W przypadku zebrania nowych dowodów zarzuty mogą ulec zmianie. Powinieneś zostać niezwłocznie poinformowany o postawieniu ci nowych zarzutów i ponownie przesłuchany.

Czy można postawić mi zarzut popełnienia przestępstwa, za które odpowiadam w innym państwie członkowskim?

Tak, o ile nie przewidziano inaczej w obowiązującej umowie międzynarodowej, której Bułgaria jest stroną.

Czy będą sprawdzane informacje o mnie w rejestrze karnym?

Tak, bez względu na twoją zgodę.

Zatrzymanie (w tym europejski nakaz aresztowania) (2)

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Zatrzymanie przez policję nakazuje oficer śledczy. Nie możesz być zatrzymany na dłużej niż 24 godziny. Przyczyny zatrzymania są podawane w nakazie zatrzymania. Masz prawo poznać powody zatrzymania, zapoznać się z nakazem i podpisać go. Policja zwolnią cię niezwłocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

Nawet jeśli nie znasz języka, masz prawo niezwłocznie poznać powody zatrzymania. Usługi tłumacza będą ci świadczone bezpłatnie.

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Od chwili zatrzymania przysługuje ci prawo do kontaktu z adwokatem. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Czy będzie się ode mnie żądać udzielenia informacji? Czy mam udzielić informacji?

Możesz być poproszony o udzielenie informacji w związku z zatrzymaniem. Możesz ich udzielić, choć nie musisz.

Co się stanie się, kiedy część złożonych przeze mnie wyjaśnień będzie działać na moją niekorzyść?

Na tym etapie żadna z podanych przez ciebie informacji nie jest traktowana jako dowód w sprawie. W związku z tym nie może zostać użyta przeciwko tobie. Jako dowody w sprawie służą wyłącznie informacje podane przez ciebie w toku przesłuchania, po zapoznaniu się z zarzutami. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Dochodzenie (w tym przedstawienie zarzutów i przesłuchanie) (1).

Czy mogę skontaktować się z członkiem rodziny lub przyjacielem?

Możesz. Funkcjonariusz policji niezwłocznie zawiadomi wskazaną przez ciebie osobę o twoim zatrzymaniu.

Czy w razie potrzeby mogę zobaczyć się z lekarzem?

Masz prawo do pomocy medycznej, jeśli jest potrzebna. Policja sprowadzi ci lekarza.

Czy jeśli jestem obywatelem innego państwa, mogę skontaktować się z ambasadą?

Możesz skontaktować się z placówką konsularną twojego państwa. Organ dokonujący zatrzymania ma obowiązek natychmiast udzielić ci stosownego pouczenia.

Czy zostanę poddany przeszukaniu?

Po zatrzymaniu zostaniesz poddany przeszukaniu. Sąd następnie wyrazi zgodę na wykorzystanie rzeczy osobistych znalezionych przy tobie do celów dowodowych. Masz prawo wglądu do protokołu przeszukania.

Czy mogę złożyć zażalenie?

Przysługuje ci zażalenie do sądu na legalność zatrzymania przez policję. Sąd niezwłocznie rozpatrzy twoje zażalenie.

Co dzieje się, kiedy zostałem zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania?

Jeśli dane państwo członkowskie wyda wobec ciebie europejski nakaz aresztowania, możesz zostać zatrzymany w innym państwie członkowskim, a następnie, po przesłuchaniu przez sędziego, zostać przekazany do państwa wnioskującego. Masz prawo do adwokata i tłumacza podczas posiedzenia sądu.

Wstępne posiedzenie sądu (3)

Dlaczego odbywa się wstępne posiedzenie sądu?

Kiedy poznasz zarzuty stawiane ci jako „podejrzanemu”, prokurator może wystąpić o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania lub aresztu domowego. Każdy z tych dwóch środków nakłada sąd na wniosek prokuratora. O zastosowaniu takiego środka nie można postanowić bez twojej obecności, dlatego powinieneś zostać doprowadzony do sądu, który wyda stosowne postanowienie.

Jaki jest podział ról?

Rolą prokuratora jest zapewnienie twojego stawiennictwa przed sądem. Jeśli zostałeś zatrzymany przez policję, prokurator może przedłużyć okres twojego zatrzymania do 72 godzin. Wyłącznym celem zatrzymania jest zabezpieczenie twojego stawiennictwa przed sądem w ciągu tych 72 godzin. Sąd przesłucha cię, zbada materiał dowodowy i postanowi o zastosowaniu wobec ciebie tymczasowego aresztowania lub o twoim zwolnieniu.

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Masz prawo dowiedzieć się od prokuratora, jakie są powody twojego zatrzymania i kiedy staniesz przed sądem.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

Jeśli nie znasz języka, otrzymasz bezpłatną pomoc tłumacza podczas posiedzenia sądu.

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Masz prawo skontaktować się z adwokatem przed wstępnym posiedzeniem sądu. Informacje o wyborze adwokata i prawie do bezpłatnej porady prawnej znajdziesz tutaj.

Czy będzie się ode mnie żądać udzielenia informacji? Czy mam udzielić informacji?

Sąd zwróci się do ciebie o potwierdzenie danych osobowych. Masz prawo wypowiedzieć się przed sądem w kwestii twojego aresztowania lub zwolnienia. Twój adwokat poradzi ci, co powiedzieć.

Co się stanie, kiedy część złożonych przeze mnie wyjaśnień będzie działać na moją niekorzyść?

Na tym etapie żadna podana przez ciebie informacja nie jest traktowana jako dowód w sprawie. Dlatego nic, co powiesz, nie może zostać użyte przeciwko tobie.

Czy uzyskam informacje o obciążających mnie dowodach?

Zarówno ty, jak i twój adwokat macie prawo zapoznać się z materiałem dowodowym, na podstawie którego prokurator wystąpił o zastosowanie wobec ciebie tymczasowego aresztowania. Otrzymasz wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z dowodami przed posiedzeniem sądu.

Czy będą sprawdzane informacje o mnie w rejestrze karnym?

Sąd może zdecydować o zapoznaniu się z twoim rejestrem karnym niezależnie od twojej zgody.

Tymczasowe aresztowanie lub zwolnienie (4)

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Po zbadaniu materiału dowodowego i zapoznaniu się ze stanowiskiem prokuratora, twojego adwokata oraz twoim sąd wyda postanowienie jeszcze na tym samym posiedzeniu.

Na posiedzeniu wstępnym sąd może:

Na tym posiedzeniu sąd nie rozstrzyga o zasadności przedstawionych ci zarzutów.

Czy mogę skontaktować się z członkiem rodziny lub przyjacielem?

Jeśli sąd zastosuje wobec ciebie tymczasowe aresztowanie, twoja rodzina zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiona.

Czy w razie potrzeby mogę zobaczyć się z lekarzem?

Przebywając w areszcie, masz prawo do pomocy medycznej, jeśli jej potrzebujesz.

Czy jeśli jestem obywatelem innego państwa, mogę skontaktować się z ambasadą?

Jeśli zostałeś tymczasowo aresztowany, sąd nakaże natychmiastowe powiadomienie o tym bułgarskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które skontaktuje się z placówką konsularną twojego państwa.

Czy mogę wnieść zażalenie?

Możesz wnieść zażalenie na postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu lub zarządzenie zwolnienia w terminie 3 dni od jego wydania. Sąd odwoławczy rozpatrzy twoje zażalenie w terminie 7 dni od jego wniesienia do sądu pierwszej instancji. Jego rozstrzygnięcie będzie ostateczne.

Przygotowanie oskarżenia (5)

Jaki jest cel tego etapu?

Etap ten następuje po zamknięciu dochodzenia (więcej informacji o dochodzeniu tutaj). Celem tego etapu jest zbadanie przez prokuratora zebranego materiału dowodowego oraz zdecydowanie, czy podejrzenie popełnienia przestępstwa zostało uzasadnione ponad wszelką wątpliwość. Tylko wówczas można wnieść sprawę do sądu celem rozpoczęcia procesu karnego.

Kto odgrywa wiodącą rolę?

Prokurator. Na tym etapie prokurator decyduje, czy wnieść sprawę do sądu. Również prokurator może umorzyć postępowanie przygotowawcze, jeśli zachodzą ku temu przesłanki określone prawem. Wówczas sprawa nie zostaje wniesiona do sądu. Ponadto w dopuszczalnych prawem przypadkach prokurator może zawiesić postępowanie przygotowawcze do czasu, gdy ustaną przyczyny zawieszenia i nastąpi podjęcie postępowania. Jeśli prokurator stwierdzi nieprawidłowości w sposobie zapoznawania się przez podejrzanego z materiałem zgromadzonym w toku dochodzenia, może skierować sprawę z powrotem do oficera śledczego celem usunięcia nieprawidłowości, bądź też usunąć je samodzielnie.

Jak dowiem się o podejmowanych czynnościach?

W przypadku wniesienia zarzutów do sądu sąd prześle ci odpis aktu oskarżenia. W razie umorzenia lub zawieszenia postępowania przez prokuratora prześle ci on odpis tego postanowienia.

Czy mogę złożyć zażalenie?

Możesz złożyć do sądu zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu dochodzenia w terminie 7 dni od otrzymania odpisu postanowienia. Sąd pierwszej instancji rozpozna zażalenie w terminie 7 dni od daty jego złożenia. Od rozstrzygnięcia sądu można się odwołać do sądu odwoławczego, którego rozstrzygnięcie będzie ostateczne. Możesz również wnieść zażalenie na postanowienie prokuratora o zawieszeniu postępowania. W takim przypadku rozstrzygnięcie sądu jest ostateczne.

Czy otrzymam dalsze informacje?

Jeśli prokurator stwierdzi nieprawidłowości w sposobie zapoznawania się przez ciebie z materiałem zebranym w toku dochodzenia oraz skieruje sprawę z powrotem do oficera śledczego celem usunięcia nieprawidłowości, bądź też usunie je samodzielnie, masz prawo do informacji o tych czynnościach.

Przygotowanie obrony (6)

Jaki jest cel tego etapu?

Celem tego etapu jest zapoznanie się przez ciebie i twojego adwokata z całością materiału dowodowego zebranego w toku dochodzenia, w tym również materiału na twoją korzyść, po zamknięciu dochodzenia. W ten sposób dowiesz się, jakie są dowody na poparcie zarzutów oskarżenia przed sądem. Pomoże to tobie i twojemu adwokatowi przygotować obronę przed sądem.

Jak dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Po zamknięciu dochodzenia, na wniosek twój lub twojego adwokata, oficer śledczy, przed przekazaniem zgromadzonego materiału prokuratorowi, przekaże tobie i twojemu adwokatowi informacje na temat miejsca, terminu i godziny, w jakich będziecie mogli zapoznać się z materiałem dowodowym. Ty i twój adwokat macie prawo uzyskać na to wystarczającą ilość czasu.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

Jeśli nie znasz języka, powinieneś zapoznawać się z dowodami w obecności tłumacza. Nie musisz pokrywać kosztów tłumaczenia.

Czy będzie się ode mnie żądać udzielenia informacji? Czy mam udzielić informacji?

Na tym etapie nie będziesz przesłuchiwany i nie musisz podawać żadnych informacji dotyczących sprawy.

Jakie informacje otrzymam?

Możesz przejrzeć cały zgromadzony materiał dowodowy oraz odczytać zeznania świadków. Twój adwokat wyjaśni ci znaczenie zebranych dowodów.

Jakie przysługują mi prawa po zapoznaniu się z dowodami?

Korzystając z pomocy adwokata możesz zapytać o nowe dowody w sprawie oraz wnieść uwagi lub zastrzeżenia do wszelkich czynności związanych z dochodzeniem. Oficer śledczy zaprotokołuje twoje wnioski, uwagi i zastrzeżenia, a prokurator zadecyduje co do ich zasadności.

Co dzieje się, kiedy moje wnioski, uwagi i zastrzeżenia zostaną uznane za zasadne?

Prokurator poinstruuje oficera śledczego o podjęciu dalszych czynności w ramach dochodzenia. Masz prawo do informacji o takich czynnościach oraz nowych dowodach, jeśli istnieją, według procedury opisanej powyżej.

Środki zapobiegawcze (7)

Można zastosować wobec ciebie środki przymusu, jeżeli zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że popełniłeś przestępstwo, o które jesteś podejrzany. Środki te mają zapobiec ukrywaniu się przez ciebie, popełnieniu nowego przestępstwa, bądź utrudnieniu wyegzekwowania ewentualnej kary.

Do środków zapobiegawczych należą:

  • dozór – zobowiązujesz się nie opuszczać miejsca zamieszkania bez zezwolenia właściwego organu.
  • poręczenie majątkowe – składasz określoną sumę w gotówce lub papierach wartościowych. Jeśli postanowisz się ukrywać, suma ta zostanie zajęta i zostanie nałożony na ciebie bardziej restrykcyjny środek zapobiegawczy.
  • areszt domowy – nie wolno ci opuszczać domu bez zezwolenia.
  • tymczasowe aresztowanie – przymusowo przebywasz w miejscu odosobnienia.

Osoba tymczasowo aresztowana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

Przysługuje ci prawo do otrzymania zawiadomienia o zastosowanym wobec ciebie środku zapobiegawczym, którego doręczenie poświadczasz podpisem. Dozór i poręczenie majątkowe nakłada prokurator. O zastosowaniu aresztu domowego bądź tymczasowego aresztowania postanawia sąd na wniosek prokuratora. Rodzaj stosowanego środka zapobiegawczego zależy od ciężaru zarzutów, materiału dowodowego oraz sytuacji osobistej danej osoby. Na podstawie tych czynników właściwy organ może postanowić o niestosowaniu wobec ciebie żadnego środka zapobiegawczego.

Nie można nałożyć środka zapobiegawczego pod twoją nieobecność. Sąd ma obowiązek rozpatrzyć wszystkie złożone przez ciebie wnioski o zamianę środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania lub aresztu domowego na łagodniejszy środek.

Zatrzymanie przez policję i przedłużenie zatrzymania przez prokuratora do 72 godzin to środki o charakterze przygotowawczym i według prawa nie stanowią one środków zapobiegawczych.

Zakaz opuszczania terytorium Bułgarii (8)

Jeśli postawiono ci zarzut popełnienia przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat, prokurator może orzec wobec ciebie zakaz opuszczania terytorium Bułgarii bez zezwolenia. O zakazie tym niezwłocznie powiadamia się punkty kontroli granicznej. Środek ten ma ci uniemożliwić uniknięcie postępowania.

Ty lub twój adwokat możecie wystąpić do prokuratora o zezwolenie na jednorazowe opuszczenie kraju na określony czas. Prokurator udzieli odpowiedzi w terminie trzech dni od daty otrzymania wniosku. W razie odmowy masz prawo złożyć zażalenie do sądu. Sąd niezwłocznie rozpatrzy twoje zażalenie bez zwoływania posiedzenia. Sąd może podtrzymać odmowę prokuratora lub zezwolić ci na opuszczenie kraju na określony czas. Jego rozstrzygnięcie będzie ostateczne.

Ty lub twój adwokat możecie także wystąpić do sądu o całkowite uchylenie zakazu opuszczania Bułgarii. Sąd uchyli zakaz, jeśli uzna, iż nie zachodzi obawa, że będziesz ukrywać się za granicą.

We wszystkich powyższych przypadkach sąd nie będzie rozpatrywał zasadności postawionych ci zarzutów.

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.