Oskarżeni (postępowanie karne)

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Czy mogę wnieść apelację?

Po stwierdzeniu winy lub niewinności sąd wyda wyrok, który poznasz na końcu rozprawy. Kodeks postępowania karnego wyjaśnia, kiedy sąd może umorzyć postępowanie karne bez wydawania wyroku. Wówczas sąd wydaje postanowienie. Możliwe jest zaskarżenie zarówno wyroku, jak i postanowienia.

Apelacja musi mieć formę pisemną i być opatrzona twoim podpisem. Należy ją wnieść za pośrednictwem sądu pierwszej instancji do sądu odwoławczego. Jeżeli sądem pierwszej instancji jest sąd rejonowy, wówczas sądem odwoławczym będzie sąd okręgowy. Apelację od wyroku wnosi się do sądu odwoławczego. Więcej informacji na temat sądów znajduje się na stronie internetowej Najwyższej Rady Sądownictwa. Apelacje od wyroków wnosi się w terminie 15 dni od daty ogłoszenia, natomiast zażalenia na postanowienia – w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości.

W apelacji możesz zaskarżyć ustalenia sądu co do okoliczności faktycznych, które uznał za dowiedzione, kwalifikację prawną oraz niesprawiedliwą karę. Niezależnie od liczby i charakteru zarzutów podniesionych w apelacji sąd odwoławczy rozstrzygnie co do prawidłowości całego wyroku.

Co dzieje się po wniesieniu apelacji?

Po otrzymaniu twojej apelacji sąd pierwszej instancji prześle jej odpis prokuratorowi oraz pozostałym stronom postępowania. Sąd pierwszej instancji przekaże sprawę, wraz z uzasadnieniem zaskarżonego wyroku, do sądu odwoławczego. Jeżeli sąd zastosował wobec ciebie tymczasowe aresztowanie jako środek zapobiegawczy, apelacja nie będzie skutkować automatycznym zwolnieniem. Możesz jednak złożyć do sądu odwoławczego wniosek o zmianę tego środka zapobiegawczego na łagodniejszy. Sąd rozstrzygnie twoją apelację na odrębnej rozprawie.

Nie obowiązują żadne terminy na wyznaczenie przez sąd odwoławczy daty rozprawy apelacyjnej. Zależy to od tego, kiedy zostanie przygotowane uzasadnienie wyroku, a także od stopnia obłożenia pracą sądu odwoławczego.

Możesz przedstawić sądowi odwoławczemu nowe dowody, bowiem sąd ten może stwierdzić nowe okoliczności faktyczne. Procedury dowodowe obowiązujące w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji stosuje się tu odpowiednio.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

Możesz, ale nie musisz, być obecny na rozprawie. Ty i twój adwokat możecie wygłosić oświadczenie w sprawie zarzutów podniesionych w apelacji. Pozostałe strony obecne na rozprawie mogą ustosunkować się do apelacji.

Sąd odwoławczy może:

  • postanowić o uchyleniu wyroku i skierowaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez prokuratora lub sąd pierwszej instancji;
  • uchylić wyrok sądu pierwszej instancji i wydać nowy wyrok;
  • zmienić wyrok poprzez złagodzenie kary;
  • uchylić wyrok i umorzyć postępowanie karne;
  • zawiesić postępowanie karne w przypadkach przewidzianych w kodeksie postępowania karnego;
  • postanowić o utrzymaniu w mocy wyroku sądu pierwszej instancji.

Co się dzieje w razie uwzględnienia/nieuwzględnienia apelacji?

Jeżeli nie jesteś usatysfakcjonowany wyrokiem lub postanowieniem sądu apelacyjnego, możesz je zaskarżyć do Najwyższego Sądu Kasacyjnego. Jeżeli sądem odwoławczym jest sąd okręgowy, wówczas jego wyrok możesz zaskarżyć do Najwyższego Sądu Kasacyjnego jedynie w przypadku, gdy sąd okręgowy wydał nowy wyrok.

Najwyższy Sąd Kasacyjny nie bada nowych okoliczności faktycznych i tym samym nie przyjmuje nowych wniosków dowodowych. Sąd ten może jedynie orzec, czy zastosowano właściwą kwalifikację prawną oraz czy orzeczona kara jest sprawiedliwa. Najwyższy Sąd Kasacyjny rozpatrzy wyłącznie zarzuty zawarte w kasacji.

Masz prawo do otrzymania odszkodowania jedynie wówczas, gdy twój wyrok skazujący został uchylony, a sąd odwoławczy wydał nowy wyrok uniewinniający. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ustawie o odszkodowaniach szczególnych tutaj. Jeżeli pomimo wniesienia apelacji wyrok skazujący zostanie utrzymany w mocy, nawet przy zmianie kary na łagodniejszą, zostanie on odnotowany w twoim rejestrze karnym. Wyrok uniewinniający nie zostanie odnotowany w rejestrze.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości zaskarżenia do sądu odwoławczego oraz Najwyższego Sądu Kasacyjnego wnoszenie dalszych środków zaskarżenia nie jest możliwe. Wyrok stanie się prawomocny w przypadku niewniesienia apelacji, wniesienia apelacji po terminie lub po ogłoszeniu orzeczenia Najwyższego Sądu Kasacyjnego.

Pochodzę z innego państwa członkowskiego. Czy mogę zostać tam odesłany po rozprawie?

Możesz zostać odesłany. W niektórych przypadkach sytuacja taka może mieć miejsce nawet w braku twojej zgody. Twoje przeniesienie nie nastąpi automatycznie z chwilą wejścia w życie wyroku. Konieczne jest przeprowadzenie procedury opisanej szczegółowo w Kodeksie postępowania karnego. Będziesz potrzebować porady prawnej.

Czy jeśli zostałem skazany, to mogę być sądzony ponownie za to samo przestępstwo?

Prawo nie zezwala na sądzenie za popełnienie przestępstwa, za które już zostałeś skazany. Zakaz ten obowiązuje również w sytuacji, gdy zostałeś skazany w innym państwie członkowskim.

Informacja o postawionych ci zarzutach będzie przechowywana w kartotekach policyjnych. Jeżeli zostałeś uniewinniony, możesz zwrócić się do policji o usunięcie tych informacji.

Informacja o skazaniu zostanie wpisana do twojego rejestru karnego. Będzie on prowadzony przez odpowiedni sąd rejonowy. Jeżeli nie urodziłeś się w Bułgarii, twój rejestr karny będzie prowadzony w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wpisy w rejestrze karnym pozostają aż do ukończenia przez ciebie 100 lat życia. Po upływie tego czasu są one utrwalane na mikrofilmie, a wersja papierowa ulega zniszczeniu. Na przechowywanie wpisów w rejestrze karnym nie jest wymagana twoja zgoda. Nie przysługuje ci również prawo sprzeciwu wobec przechowywania tego rodzaju informacji.

Ciekawe strony

Kodeks postępowania karnego

Ustawa o odpowiedzialności państwa i gmin za szkody (wyrządzone obywatelom)

Rozporządzenie nr 8 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie funkcji i organizacji pracy organów prowadzących rejestry karne

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.