Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Bułgaria

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Autor treści:
Bułgaria

Summary of the criminal process

The Bulgarian criminal process has two stages – pre-trial and trial.

 • The pre-trial proceedings aim to collect, through investigation, evidence to either confirm or deny an assumption that a certain person has committed a certain crime. The investigation is carried out by investigating magistrates, or investigating policemen, under the guidance of a prosecutor. The objective is to prepare and assist the prosecutor in deciding whether to file and justify charges in court against the accused person or to terminate the proceedings.
 • The trial begins with the prosecutor filing charges in court against a person for a crime committed by that person. Court proceedings involve opposing parties and the prosecutor, defendant and defence lawyer have equal procedural rights. The court examines the evidence produced by the prosecutor but may, at the request of the parties, or on the court’s own initiative, collect and examine new evidence in the search for truth.

The trial ends with a court judgement, which either convicts and imposes a penalty on the defendant, or declares the defendant not guilty.

Details about all of these stages in the process, and about your rights, can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for your guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime

 • Investigation (incl. bringing charges and questioning)
 • Arrest (including European Arrest Warrant)
 • First court hearing
 • Detention or release
 • Preparation for trial by the prosecution
 • Preparation for trial by the defence
 • Measures to prevent evasion of prosecution
 • Ban on leaving Bulgaria

3 – My rights during the trial

 • Interviewing a protected witness

4 - My rights after the trial

5 – Minor road traffic offencessubpage:169:5


Related links

Criminal Procedure Code

Last update: 10/05/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Uzyskanie porady prawnej

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Znalezienie adwokata

Jeśli nie znasz żadnego adwokata, a uważasz, że go potrzebujesz, możesz skorzystać z usług jednego z adwokatów działających przy sądzie okręgowym właściwym dla twojego miejsca zamieszkania. Adwokata możesz także poszukać za pośrednictwem jednej z 27 bułgarskich okręgowych izb adwokackich lub na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieNaczelnej Rady Adwokackiej. Jeśli zostałeś zatrzymany, od momentu zatrzymania przysługuje ci prawo do skontaktowania się z adwokatem. Po zatrzymaniu masz również prawo skontaktować się z członkiem rodziny lub znajomym i poprosić go o wynajęcie adwokata w twoim imieniu.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Jeśli sam wybierzesz adwokata, opłaty za jego usługi będziesz ponosić na podstawie pisemnej umowy z nim zawartej.

Jeśli chcesz skorzystać z usług adwokata, ale nie pozwala ci na to twoja sytuacja finansowa, a wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, masz prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Może ci ona zostać udzielona albo na wniosek, albo z mocy prawa w sytuacjach, gdy obecność adwokata jest obowiązkowa. W zależności do etapu procesu (zob. Link otworzy się w nowym okniearkusz informacyjny 1), postanowienie takie wydaje albo prokurator (w postępowaniu przygotowawczym), albo sąd (w postępowaniu sądowym) po przeprowadzeniu oceny twojej sytuacji materialnej.

Jeśli musisz skorzystać z porady prawnej, prokurator lub sąd niezwłocznie przekazują swoje postanowienie do Okręgowej Rady Adwokackiej w celu przyznania ci adwokata. Należy pamiętać, że jeśli względem ciebie zostanie wydany wyrok skazujący, będziesz zobowiązany do zwrócenia kosztów z tytułu udziału przyznanego ci adwokata.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o adwokaturze

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o pomocy prawnej

Link otworzy się w nowym oknieKodeks postępowania karnego

Link otworzy się w nowym oknieKrajowy Rejestr Pomocy Prawnej

Link otworzy się w nowym oknieNaczelna Rada Adwokacka

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawach karnych (przed wniesieniem sprawy do sądu)

Jaki jest cel dochodzenia?

Dochodzenie ma na celu zebranie dowodów służących potwierdzeniu lub oddaleniu podejrzenia, że dana osoba popełniła określone przestępstwo. Dochodzenie wszczyna się na podstawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przekazanego organom ścigania, bądź na podstawie informacji o domniemanym popełnieniu przestępstwa, posiadanych przez te organy. Ujęcie przez policję sprawcy na gorącym uczynku przestępstwa również stanowi przesłankę wszczęcia dochodzenia.

Zwykle całe dochodzenie przeprowadza policja. Niektóre sprawy prowadzi jednak sędzia śledczy lub prokurator. Jednak kierować dochodzeniem i je nadzorować może wyłącznie prokurator.

Jakie są etapy postępowania przygotowawczego?

Dochodzenie (w tym przedstawienie zarzutów i przesłuchanie)

Organy ścigania dążą do zebrania materiału dowodowego na potwierdzenie lub oddalenie podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa. Jeśli zostaną zebrane dostateczne dowody uzasadniające podejrzenie, że dana osoba popełniła przestępstwo, oficer śledczy zawiadamia tę osobę na piśmie. Osoba ta musi podpisać zawiadomienie. Zaraz po tym podejrzany zostaje przesłuchany.

Zatrzymanie

Jeśli policja znajdzie dowody na popełnienie przestępstwa przez daną osobę, może ją zatrzymać i umieścić w areszcie śledczym, lecz nie dłużej niż na 24 godziny. Tylko prokurator może postanowić o przedłużeniu zatrzymania, lecz nie dłużej niż na 72 godziny. W przeciwnym wypadku zatrzymanego należy zwolnić. Celem zatrzymania osoby przez policję jest ustalenie, czy należy przedstawić jej zarzuty. Przedłużenie zatrzymania przez prokuratora służy zapewnieniu stawiennictwa podejrzanego na wstępnym posiedzeniu sądu.

Wstępne posiedzenie sądu

Co do zasady to prokurator określa, jaki Link otworzy się w nowym oknieśrodek zapobiegawczy zastosować wobec podejrzanego. Jeśli jednak prokurator zdecyduje o zastosowaniuLink otworzy się w nowym oknie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania lub aresztu domowego, wówczas składa stosowny wniosek do sądu, zapewniając w ten sposób stawiennictwo podejrzanego przed sądem.

Tymczasowe aresztowanie lub zwolnienie

Po doprowadzeniu podejrzanego do sądu, wyłącznie sąd postanawia o tym, czy zastosować Link otworzy się w nowym oknieśrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, aresztu domowego, czy też zwolnić podejrzanego.

Przygotowanie oskarżenia

Po dochodzenia oficer śledczy przekazuje zebrane dowody prokuratorowi. Prokurator bada materiał dowodowy i stwierdza, czy podejrzenie popełnienia przestępstwa zostało uzasadnione ponad wszelką wątpliwość. Dopiero wówczas prokurator może wnieść zarzuty do sądu. W przeciwnym razie prokurator umarza postępowanie.

Przygotowanie obrony

Po powiadomieniu o zarzutach podejrzany i adwokat mogą przedstawić dowody na korzyść podejrzanego. Po zakończeniu dochodzenia, na wniosek podejrzanego i jego adwokata, oficer śledczy musi udostępnić im cały zgromadzony materiał dowodowy, dając im wystarczający czas na zapoznanie się z dowodami.

Moje prawa w toku dochodzenia

Należy pamiętać, że etapy „zatrzymanie”, „wstępne posiedzenie sądu” i „tymczasowe aresztowanie” mogą, ale nie muszą wystąpić. Aby znaleźć więcej informacji o prawach przysługujących ci na każdym etapie postępowania, kliknij na poniższe linki:

Dochodzenie (w tym przedstawienie zarzutów i przesłuchanie) (1)

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

W przypadku zebrania dostatecznych dowodów przeciwko tobie, oficer śledczy wystosuje do ciebie pisemne zawiadomienie o tym, że jesteś podejrzany o popełnienie danego przestępstwa. Niezwłocznie po tym oficer śledczy musi pouczyć cię o przysługujących ci w toku dochodzenia prawach, a ty podpiszesz dokument stwierdzający, że odebrałeś pouczenie o swoich prawach.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

Tak. Bez obecności tłumacza możesz odmówić podpisania dokumentu z informacjami o zarzutach. Tłumacz będzie ci udzielał pomocy przez cały czas trwania dochodzenia. Nie musisz pokrywać kosztów tłumaczenia.

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Kiedy oficer śledczy wezwie cię celem przedstawienia zarzutów, ma obowiązek pouczyć cię, że możesz stawić się z adwokatem. Oficer śledczy musi dać ci wystarczająco dużo czasu na skontaktowanie się z adwokatem. Link otworzy się w nowym oknieKodeks postępowania karnego określa, w jakich przypadkach istnieje przymus adwokacki. Informacje o wyborze adwokata i prawie do bezpłatnej porady prawnej znajdziesz Link otworzy się w nowym oknietutaj. Masz prawo do widzenia i rozmowy z adwokatem na osobności. Jeśli nie znasz języka, możesz skorzystać z pomocy tłumacza.

Czy będzie się ode mnie żądać udzielenia informacji? Czy mam udzielić informacji?

Po przedstawieniu zarzutów oficer śledczy przesłucha cię. Możesz odpowiadać na pytania w związku z zarzutami lub zachować milczenie. Możesz również złożyć wyjaśnienia później, na dowolnym etapie dochodzenia.

Co się stanie, kiedy część złożonych przeze mnie wyjaśnień będzie działać na moją niekorzyść?

Przyznanie się do winy może skutkować złagodzeniem kary. Zachowanie milczenia może pogorszyć twoją sytuację. Sąd nie może cię skazać wyłącznie na podstawie twojego przyznania się do winy.

Mieszkam w innym państwie. Czy muszę być obecny podczas dochodzenia?

Jako podejrzany powinieneś pozostawać do dyspozycji organów ścigania. W tym celu można nałożyć na ciebie środek zapobiegawczy. Dochodzenie może być prowadzone pod twoją nieobecność w kraju, kiedy:

 • twoje miejsce zamieszkania jest nieznane;
 • nie możesz zostać wezwany z innych względów;
 • po otrzymaniu wezwania nie stawiłeś się, nie podając żadnych istotnych powodów niestawiennictwa.

W takich przypadkach, zgodnie z procedurą opisaną Link otworzy się w nowym oknietutaj, zostanie ci wyznaczony obrońca z urzędu.

Możesz zostać przesłuchany za pośrednictwem wideokonferencji, jeśli przebywasz za granicą i jeśli nie utrudni to dochodzenia. Podczas takiego przesłuchania przysługują ci takie same prawa, jak opisane powyżej w tym arkuszu informacyjnym.

Czy mogę zostać odesłany do mojego kraju?

Tak, na warunkach określonych w Link otworzy się w nowym oknieKodeksie postępowania karnego. Będzie ci potrzebna porada prawna.

Czy zostanie wobec mnie zastosowane tymczasowe aresztowanie, czy też zostanę zwolniony?

Możesz zostać zatrzymany w areszcie. Aby znaleźć więcej informacji, zob. Wstępne posiedzenie sądu (3) i Tymczasowe aresztowanie lub zwolnienie (4).

Czy mogę opuścić kraj w trakcie dochodzenia?

Możesz, o ile nie zostałeś tymczasowo aresztowany, przy czym o wyjeździe musisz poinformować organy ścigania. Jeżeli jednak organy ścigania uznają, że możesz próbować uniknąć postępowania, to mogą wydać wobec ciebie zakaz opuszczania kraju.

Czy zostaną pobrane moje odciski palców, próbki DNA (np. z włosów lub śliny), bądź płynów ustrojowych?

Organy ścigania mogą zażądać od ciebie dostarczenia takich próbek, jeśli nie mogą ich uzyskać w inny sposób. W takim przypadku masz obowiązek je dostarczyć. W razie odmowy, za zgodą sądu próbki zostaną pobrane z użyciem siły. Jeśli pobranie próbek wymagać będzie ingerencji w ciało, przeprowadzi je lekarz. Masz prawo do otrzymania od oficera śledczego pouczenia o tej procedurze.

Czy zostanę poddany przeszukaniu?

Oficer śledczy może zarządzić przeszukanie osoby w celu zebrania dowodów lub zajęcia przedmiotów, które mogą utrudniać dochodzenie, bądź też pomóc ci w ucieczce. Przeszukanie osoby wymaga nakazu sądowego, ewentualnie następczego zatwierdzenia przez sąd. Masz prawo wglądu do protokołu przeszukania oraz nakazu sądowego.

Czy mój dom, siedziba firmy, samochód lub inne mienie może zostać przeszukane?

Odpowiedź jest taka sama jak powyżej.

Czy mogę przyznać się do popełnienia wszystkich lub kilku zarzucanych czynów przed rozpoczęciem rozprawy?

Możesz przyznać się do winy już podczas pierwszego przesłuchania, po usłyszeniu zarzutów. Informacje o przyznaniu się do winy i przysługujących ci w związku z tym prawach znajdują się powyżej.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie przed rozprawą sądową?

W przypadku zebrania nowych dowodów zarzuty mogą ulec zmianie. Powinieneś zostać niezwłocznie poinformowany o postawieniu ci nowych zarzutów i ponownie przesłuchany.

Czy można postawić mi zarzut popełnienia przestępstwa, za które odpowiadam w innym państwie członkowskim?

Tak, o ile nie przewidziano inaczej w obowiązującej umowie międzynarodowej, której Bułgaria jest stroną.

Czy będą sprawdzane informacje o mnie w rejestrze karnym?

Tak, bez względu na twoją zgodę.

Zatrzymanie (w tym europejski nakaz aresztowania) (2)

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Zatrzymanie przez policję nakazuje oficer śledczy. Nie możesz być zatrzymany na dłużej niż 24 godziny. Przyczyny zatrzymania są podawane w nakazie zatrzymania. Masz prawo poznać powody zatrzymania, zapoznać się z nakazem i podpisać go. Policja zwolnią cię niezwłocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

Nawet jeśli nie znasz języka, masz prawo niezwłocznie poznać powody zatrzymania. Usługi tłumacza będą ci świadczone bezpłatnie.

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Od chwili zatrzymania przysługuje ci prawo do kontaktu z adwokatem. Więcej informacji znajdziesz Link otworzy się w nowym oknietutaj

Czy będzie się ode mnie żądać udzielenia informacji? Czy mam udzielić informacji?

Możesz być poproszony o udzielenie informacji w związku z zatrzymaniem. Możesz ich udzielić, choć nie musisz.

Co się stanie się, kiedy część złożonych przeze mnie wyjaśnień będzie działać na moją niekorzyść?

Na tym etapie żadna z podanych przez ciebie informacji nie jest traktowana jako dowód w sprawie. W związku z tym nie może zostać użyta przeciwko tobie. Jako dowody w sprawie służą wyłącznie informacje podane przez ciebie w toku przesłuchania, po zapoznaniu się z zarzutami. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Dochodzenie (w tym przedstawienie zarzutów i przesłuchanie) (1).

Czy mogę skontaktować się z członkiem rodziny lub przyjacielem?

Możesz. Funkcjonariusz policji niezwłocznie zawiadomi wskazaną przez ciebie osobę o twoim zatrzymaniu.

Czy w razie potrzeby mogę zobaczyć się z lekarzem?

Masz prawo do pomocy medycznej, jeśli jest potrzebna. Policja sprowadzi ci lekarza.

Czy jeśli jestem obywatelem innego państwa, mogę skontaktować się z ambasadą?

Możesz skontaktować się z placówką konsularną twojego państwa. Organ dokonujący zatrzymania ma obowiązek natychmiast udzielić ci stosownego pouczenia.

Czy zostanę poddany przeszukaniu?

Po zatrzymaniu zostaniesz poddany przeszukaniu. Sąd następnie wyrazi zgodę na wykorzystanie rzeczy osobistych znalezionych przy tobie do celów dowodowych. Masz prawo wglądu do protokołu przeszukania.

Czy mogę złożyć zażalenie?

Przysługuje ci zażalenie do sądu na legalność zatrzymania przez policję. Sąd niezwłocznie rozpatrzy twoje zażalenie.

Co dzieje się, kiedy zostałem zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania?

Jeśli dane państwo członkowskie wyda wobec ciebie europejski nakaz aresztowania, możesz zostać zatrzymany w innym państwie członkowskim, a następnie, po przesłuchaniu przez sędziego, zostać przekazany do państwa wnioskującego. Masz prawo do adwokata i tłumacza podczas posiedzenia sądu.

Wstępne posiedzenie sądu (3)

Dlaczego odbywa się wstępne posiedzenie sądu?

Kiedy poznasz zarzuty stawiane ci jako „podejrzanemu”, prokurator może wystąpić o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania lub aresztu domowego. Każdy z tych dwóch środków nakłada sąd na wniosek prokuratora. O zastosowaniu takiego środka nie można postanowić bez twojej obecności, dlatego powinieneś zostać doprowadzony do sądu, który wyda stosowne postanowienie.

Jaki jest podział ról?

Rolą prokuratora jest zapewnienie twojego stawiennictwa przed sądem. Jeśli zostałeś zatrzymany przez policję, prokurator może przedłużyć okres twojego zatrzymania do 72 godzin. Wyłącznym celem zatrzymania jest zabezpieczenie twojego stawiennictwa przed sądem w ciągu tych 72 godzin. Sąd przesłucha cię, zbada materiał dowodowy i postanowi o zastosowaniu wobec ciebie tymczasowego aresztowania lub o twoim zwolnieniu.

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Masz prawo dowiedzieć się od prokuratora, jakie są powody twojego zatrzymania i kiedy staniesz przed sądem.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

Jeśli nie znasz języka, otrzymasz bezpłatną pomoc tłumacza podczas posiedzenia sądu.

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Masz prawo skontaktować się z adwokatem przed wstępnym posiedzeniem sądu. Informacje o wyborze adwokata i prawie do bezpłatnej porady prawnej znajdziesz Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Czy będzie się ode mnie żądać udzielenia informacji? Czy mam udzielić informacji?

Sąd zwróci się do ciebie o potwierdzenie danych osobowych. Masz prawo wypowiedzieć się przed sądem w kwestii twojego aresztowania lub zwolnienia. Twój adwokat poradzi ci, co powiedzieć.

Co się stanie, kiedy część złożonych przeze mnie wyjaśnień będzie działać na moją niekorzyść?

Na tym etapie żadna podana przez ciebie informacja nie jest traktowana jako dowód w sprawie. Dlatego nic, co powiesz, nie może zostać użyte przeciwko tobie.

Czy uzyskam informacje o obciążających mnie dowodach?

Zarówno ty, jak i twój adwokat macie prawo zapoznać się z materiałem dowodowym, na podstawie którego prokurator wystąpił o zastosowanie wobec ciebie tymczasowego aresztowania. Otrzymasz wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z dowodami przed posiedzeniem sądu.

Czy będą sprawdzane informacje o mnie w rejestrze karnym?

Sąd może zdecydować o zapoznaniu się z twoim rejestrem karnym niezależnie od twojej zgody.

Tymczasowe aresztowanie lub zwolnienie (4)

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Po zbadaniu materiału dowodowego i zapoznaniu się ze stanowiskiem prokuratora, twojego adwokata oraz twoim sąd wyda postanowienie jeszcze na tym samym posiedzeniu.

Na posiedzeniu wstępnym sąd może:

Na tym posiedzeniu sąd nie rozstrzyga o zasadności przedstawionych ci zarzutów.

Czy mogę skontaktować się z członkiem rodziny lub przyjacielem?

Jeśli sąd zastosuje wobec ciebie tymczasowe aresztowanie, twoja rodzina zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiona.

Czy w razie potrzeby mogę zobaczyć się z lekarzem?

Przebywając w areszcie, masz prawo do pomocy medycznej, jeśli jej potrzebujesz.

Czy jeśli jestem obywatelem innego państwa, mogę skontaktować się z ambasadą?

Jeśli zostałeś tymczasowo aresztowany, sąd nakaże natychmiastowe powiadomienie o tym bułgarskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które skontaktuje się z placówką konsularną twojego państwa.

Czy mogę wnieść zażalenie?

Możesz wnieść zażalenie na postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu lub zarządzenie zwolnienia w terminie 3 dni od jego wydania. Sąd odwoławczy rozpatrzy twoje zażalenie w terminie 7 dni od jego wniesienia do sądu pierwszej instancji. Jego rozstrzygnięcie będzie ostateczne.

Przygotowanie oskarżenia (5)

Jaki jest cel tego etapu?

Etap ten następuje po zamknięciu dochodzenia (więcej informacji o dochodzeniu tutaj). Celem tego etapu jest zbadanie przez prokuratora zebranego materiału dowodowego oraz zdecydowanie, czy podejrzenie popełnienia przestępstwa zostało uzasadnione ponad wszelką wątpliwość. Tylko wówczas można wnieść sprawę do sądu celem rozpoczęcia procesu karnego.

Kto odgrywa wiodącą rolę?

Prokurator. Na tym etapie prokurator decyduje, czy wnieść sprawę do sądu. Również prokurator może umorzyć postępowanie przygotowawcze, jeśli zachodzą ku temu przesłanki określone prawem. Wówczas sprawa nie zostaje wniesiona do sądu. Ponadto w dopuszczalnych prawem przypadkach prokurator może zawiesić postępowanie przygotowawcze do czasu, gdy ustaną przyczyny zawieszenia i nastąpi podjęcie postępowania. Jeśli prokurator stwierdzi nieprawidłowości w sposobie zapoznawania się przez podejrzanego z materiałem zgromadzonym w toku dochodzenia, może skierować sprawę z powrotem do oficera śledczego celem usunięcia nieprawidłowości, bądź też usunąć je samodzielnie.

Jak dowiem się o podejmowanych czynnościach?

W przypadku wniesienia zarzutów do sądu sąd prześle ci odpis aktu oskarżenia. W razie umorzenia lub zawieszenia postępowania przez prokuratora prześle ci on odpis tego postanowienia.

Czy mogę złożyć zażalenie?

Możesz złożyć do sądu zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu dochodzenia w terminie 7 dni od otrzymania odpisu postanowienia. Sąd pierwszej instancji rozpozna zażalenie w terminie 7 dni od daty jego złożenia. Od rozstrzygnięcia sądu można się odwołać do sądu odwoławczego, którego rozstrzygnięcie będzie ostateczne. Możesz również wnieść zażalenie na postanowienie prokuratora o zawieszeniu postępowania. W takim przypadku rozstrzygnięcie sądu jest ostateczne.

Czy otrzymam dalsze informacje?

Jeśli prokurator stwierdzi nieprawidłowości w sposobie zapoznawania się przez ciebie z materiałem zebranym w toku dochodzenia oraz skieruje sprawę z powrotem do oficera śledczego celem usunięcia nieprawidłowości, bądź też usunie je samodzielnie, masz prawo do informacji o tych czynnościach.

Przygotowanie obrony (6)

Jaki jest cel tego etapu?

Celem tego etapu jest zapoznanie się przez ciebie i twojego adwokata z całością materiału dowodowego zebranego w toku dochodzenia, w tym również materiału na twoją korzyść, po zamknięciu dochodzenia. W ten sposób dowiesz się, jakie są dowody na poparcie zarzutów oskarżenia przed sądem. Pomoże to tobie i twojemu adwokatowi przygotować obronę przed sądem.

Jak dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Po zamknięciu dochodzenia, na wniosek twój lub twojego adwokata, oficer śledczy, przed przekazaniem zgromadzonego materiału prokuratorowi, przekaże tobie i twojemu adwokatowi informacje na temat miejsca, terminu i godziny, w jakich będziecie mogli zapoznać się z materiałem dowodowym. Ty i twój adwokat macie prawo uzyskać na to wystarczającą ilość czasu.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

Jeśli nie znasz języka, powinieneś zapoznawać się z dowodami w obecności tłumacza. Nie musisz pokrywać kosztów tłumaczenia.

Czy będzie się ode mnie żądać udzielenia informacji? Czy mam udzielić informacji?

Na tym etapie nie będziesz przesłuchiwany i nie musisz podawać żadnych informacji dotyczących sprawy.

Jakie informacje otrzymam?

Możesz przejrzeć cały zgromadzony materiał dowodowy oraz odczytać zeznania świadków. Twój adwokat wyjaśni ci znaczenie zebranych dowodów.

Jakie przysługują mi prawa po zapoznaniu się z dowodami?

Korzystając z pomocy adwokata możesz zapytać o nowe dowody w sprawie oraz wnieść uwagi lub zastrzeżenia do wszelkich czynności związanych z dochodzeniem. Oficer śledczy zaprotokołuje twoje wnioski, uwagi i zastrzeżenia, a prokurator zadecyduje co do ich zasadności.

Co dzieje się, kiedy moje wnioski, uwagi i zastrzeżenia zostaną uznane za zasadne?

Prokurator poinstruuje oficera śledczego o podjęciu dalszych czynności w ramach dochodzenia. Masz prawo do informacji o takich czynnościach oraz nowych dowodach, jeśli istnieją, według procedury opisanej powyżej.

Środki zapobiegawcze (7)

Można zastosować wobec ciebie środki przymusu, jeżeli zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że popełniłeś przestępstwo, o które jesteś podejrzany. Środki te mają zapobiec ukrywaniu się przez ciebie, popełnieniu nowego przestępstwa, bądź utrudnieniu wyegzekwowania ewentualnej kary.

Do środków zapobiegawczych należą:

 • dozór – zobowiązujesz się nie opuszczać miejsca zamieszkania bez zezwolenia właściwego organu.
 • poręczenie majątkowe – składasz określoną sumę w gotówce lub papierach wartościowych. Jeśli postanowisz się ukrywać, suma ta zostanie zajęta i zostanie nałożony na ciebie bardziej restrykcyjny środek zapobiegawczy.
 • areszt domowy – nie wolno ci opuszczać domu bez zezwolenia.
 • tymczasowe aresztowanie – przymusowo przebywasz w miejscu odosobnienia.

Osoba tymczasowo aresztowana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

Przysługuje ci prawo do otrzymania zawiadomienia o zastosowanym wobec ciebie środku zapobiegawczym, którego doręczenie poświadczasz podpisem. Dozór i poręczenie majątkowe nakłada prokurator. O zastosowaniu aresztu domowego bądź tymczasowego aresztowania postanawia sąd na wniosek prokuratora. Rodzaj stosowanego środka zapobiegawczego zależy od ciężaru zarzutów, materiału dowodowego oraz sytuacji osobistej danej osoby. Na podstawie tych czynników właściwy organ może postanowić o niestosowaniu wobec ciebie żadnego środka zapobiegawczego.

Nie można nałożyć środka zapobiegawczego pod twoją nieobecność. Sąd ma obowiązek rozpatrzyć wszystkie złożone przez ciebie wnioski o zamianę środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania lub aresztu domowego na łagodniejszy środek.

Zatrzymanie przez policję i przedłużenie zatrzymania przez prokuratora do 72 godzin to środki o charakterze przygotowawczym i według prawa nie stanowią one środków zapobiegawczych.

Zakaz opuszczania terytorium Bułgarii (8)

Jeśli postawiono ci zarzut popełnienia przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat, prokurator może orzec wobec ciebie zakaz opuszczania terytorium Bułgarii bez zezwolenia. O zakazie tym niezwłocznie powiadamia się punkty kontroli granicznej. Środek ten ma ci uniemożliwić uniknięcie postępowania.

Ty lub twój adwokat możecie wystąpić do prokuratora o zezwolenie na jednorazowe opuszczenie kraju na określony czas. Prokurator udzieli odpowiedzi w terminie trzech dni od daty otrzymania wniosku. W razie odmowy masz prawo złożyć zażalenie do sądu. Sąd niezwłocznie rozpatrzy twoje zażalenie bez zwoływania posiedzenia. Sąd może podtrzymać odmowę prokuratora lub zezwolić ci na opuszczenie kraju na określony czas. Jego rozstrzygnięcie będzie ostateczne.

Ty lub twój adwokat możecie także wystąpić do sądu o całkowite uchylenie zakazu opuszczania Bułgarii. Sąd uchyli zakaz, jeśli uzna, iż nie zachodzi obawa, że będziesz ukrywać się za granicą.

We wszystkich powyższych przypadkach sąd nie będzie rozpatrywał zasadności postawionych ci zarzutów.

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

Gdzie odbędzie się rozprawa i jak będzie przebiegać?

Link otworzy się w nowym oknieKodeks postępowania karnego określa, czy sądem pierwszej instancji rozpoznającym twoją sprawę będzie sąd rejonowy czy okręgowy. Więcej informacji o sądach znajdziesz na stronie Link otworzy się w nowym oknieNajwyższej Rady Sądownictwa.

Co do zasady rozprawa główna jest jawna. Możliwe jest jednak utajnienie całego procesu lub pojedynczych rozpraw. Utajnienie ma na celu ochronę tajemnicy państwowej, moralności publicznej i zapewnienie bezpieczeństwa świadkom podlegającym ochronie.

W zależności od ciężaru zarzutów sprawę rozpoznaje sąd w składzie jednego sędziego lub w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. Sprawy o najcięższe przestępstwa sąd rozpoznaje w składzie 2 sędziów i 3 ławników. Przy orzekaniu głosy sędziów i ławników mają taką samą wagę.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie w trakcie rozprawy sądowej?

Jest to możliwe, jeżeli w trakcie rozprawy pojawią się nowe, nieznane uprzednio organom ścigania okoliczności faktyczne na poparcie zarzutów. Wniesienie nowych zarzutów jest jednak możliwe wyłącznie jeżeli:

 • konieczne jest wprowadzenie poważnych zmian do opisu okoliczności faktycznych przytoczonych w pierwotnych zarzutach;
 • nowe zarzuty dotyczą poważniejszych przestępstw – wówczas konieczność zmiany okoliczności faktycznych nie musi zaistnieć.

W przypadku pojawienia się nowych zarzutów możesz wnioskować o umożliwienie ci przygotowania się do odpowiedzi na te zarzuty przed wznowieniem rozprawy.

Jeżeli przyznasz się do popełnienia zarzucanego ci czynu, możesz oczekiwać złagodzenia kary. Sąd nie może jednak wydać orzeczenia wyłącznie na podstawie przyznania się do winy.

Jakie prawa przysługują mi podczas rozprawy?

Jeżeli jesteś oskarżony o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat, musisz być obecny na rozprawie. Jeżeli pochodzisz z innego kraju i twoje stawiennictwo w sądzie jest obowiązkowe, rozprawa może odbyć się pod twoją nieobecność tylko na warunkach określonych Link otworzy się w nowym oknietutaj. W takim przypadku zostanie ci wyznaczony obrońca z urzędu w trybie określonym Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Zasadniczo sąd nie zezwala na uczestnictwo w rozprawie za pośrednictwem wideokonferencji. Jeżeli jednak uzna, że nie będzie to rzutować na ustalenie prawdy, może ograniczyć się do przesłuchania cię za pośrednictwem wideokonferencji – lecz tylko wtedy, gdy przebywasz za granicą. Obowiązkowe stawiennictwo oznacza, że musisz stawić się osobiście na wszystkich rozprawach. Jeżeli twoje stawiennictwo nie jest obowiązkowe, masz prawo być obecny na rozprawie. Jeżeli nie mówisz w języku bułgarskim, przysługuje ci nieodpłatna pomoc tłumacza.

Link otworzy się w nowym oknieKodeks postępowania karnego określa sprawy, w których musisz być reprezentowany przez adwokata. Informacje na temat wyboru adwokata i prawa do bezpłatnej pomocy prawnej znajdziesz Link otworzy się w nowym oknietutaj. Możesz zmienić swojego adwokata. Osoby zatrzymane mają prawo do spotkania się ze swoim adwokatem i do rozmowy z nim na osobności. Osoby niemówiące w języku bułgarskim mogą skorzystać z pomocy tłumacza.

Na rozprawie masz prawo do odmowy składania wyjaśnień. Nawet jeżeli powiesz coś niezgodnego z prawdą, nie będzie to miało dla ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Powinieneś jednak potwierdzić swoje dane osobowe.

Jakie prawa przysługują mi w związku z obciążającymi mnie dowodami?

Możesz podważać przedstawione przeciw tobie dowody. Możesz stwierdzić, że są one niedopuszczalne, ponieważ nie zostały zebrane zgodnie z prawem lub nie są dowodami na poparcie stawianych ci zarzutów, mimo że są dopuszczalne. Zazwyczaj podważanie dowodów następuje na zakończenie rozprawy, kiedy obrońca przedstawia stanowisko obrony. Dopuszczalność dowodów można również podważać na innych etapach procesu.

Masz prawo wnieść o przeprowadzenie dowolnych dowodów przemawiających na twoją korzyść, dopuszczalnych w świetle prawa. Możesz wnieść o przesłuchanie świadków obrony. Wnioski dowodowe można składać przez cały czas trwania rozprawy. Dopuszcza się materiał dowodowy zebrany przez prywatnego detektywa, pod warunkiem, że materiał ten został zebrany zgodnie z prawem. Twój adwokat może ocenić jego wartość.

Ty i twój adwokat możecie zadawać pytania świadkom oskarżenia w ich obecności. Procedura przesłuchiwania Link otworzy się w nowym oknieświadków podlegających ochronie ma bardziej szczególny charakter. Możesz podważać niekorzystne dla ciebie zeznania świadków. Zazwyczaj następuje to na zakończenie procesu, kiedy obrońca przedstawia argumentację obrony.

Czy informacje o mnie z rejestru karnego będą brane pod uwagę?

Bez względu na twoją zgodę sąd zgromadzi informacje o uprzednich wyrokach skazujących. Jeżeli zostaniesz uznany winnym i byłeś uprzednio skazany, może to skutkować orzeczeniem wobec ciebie surowszej kary. Sąd powinien dysponować aktualnymi informacjami z rejestru karnego na twój temat w dniu zakończenia procesu. Sąd uwzględnia wszystkie wyroki skazujące wydane uprzednio w innym państwie członkowskim, o ile zostały one uznane przez bułgarski sąd.

Co nastąpi na końcu rozprawy?

Jeżeli sąd uzna, że twoja wina została udowodniona w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, uzna cię za winnego i orzeknie wobec ciebie karę przewidzianą prawem. W przeciwnym wypadku zostaniesz uniewinniony.

Sąd może orzec następujące kary:

 • dożywotnie pozbawienie wolności – z możliwością lub bez możliwości zmiany tej kary na inną. Jest to kara orzekana za najcięższe przestępstwa. Kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zmiany nie można zmienić na karę pozbawienia wolności na określony czas. Kara pozbawienia wolności na określony czas – do 20 lat lub, w wyjątkowych przypadkach, do 30 lat. Skazany odbywa karę w zakładzie karnym;
 • ograniczenie wolności na określony czas – obejmuje środki dozoru i oddziaływania na skazanego bez pozbawiania go wolności. Przykładem takich środków może być praca na cele społecznie użyteczne;
 • przepadek – całość lub część mienia skazanego ulega przymusowej konfiskacie;
 • grzywnę – obowiązek uiszczenia określonej kwoty;
 • czasowe pozbawienie prawa do zajmowania danego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu, prawa do odznaczeń lub stopnia wojskowego;
 • opublikowanie wyroku – twój wyrok może zostać podany do publicznej wiadomości w określony sposób.

Jaka rolę pełni ofiara (pokrzywdzony) w trakcie rozprawy?

Jako oskarżyciel posiłkowy pokrzywdzony może poprzeć oskarżenie wniesione przez oskarżyciela publicznego i domagać się twojego skazania. Jako powód cywilny pokrzywdzony będzie dochodził w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z przestępstwa. Do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pokrzywdzony może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne, które sąd może przyjąć lub odrzucić.

Składanie zeznań może narazić na niebezpieczeństwo życie i zdrowie świadka, jego rodziny i przyjaciół. W takich przypadkach, jeżeli sąd jest przeświadczony, że niebezpieczeństwo jest realne, podejmuje na wniosek lub za zgodą świadka środki mające na celu bezpośrednią ochronę jego bezpieczeństwa. Jednym z takich środków może być nieujawnianie tożsamości świadka, któremu grozi niebezpieczeństwo.

Jeżeli zeznawać ma świadek objęty ochroną, którego tożsamość jest utajniona, sąd przesłucha go pod nieobecność stron postępowania. Prawo wymaga od sądu podjęcia wszelkich możliwych środków ostrożności, by chronić tożsamość świadka. Po przesłuchaniu sąd niezwłocznie przekaże tobie oraz twojemu adwokatowi kopie niepodpisanego zeznania świadka. Ty i twój adwokat możecie zadać mu pytania na piśmie.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym okniehttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224Link otworzy się w nowym oknieKodeks postępowania karnego

Link otworzy się w nowym okniehttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529Link otworzy się w nowym oknieKodeks karny

Link otworzy się w nowym okniehttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660Link otworzy się w nowym oknieUstawa o sądownictwie

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmLink otworzy się w nowym oknieNajwyższa Rada Sądownictwa

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

4 – Moje prawa po wydaniu wyroku przez sąd

Czy mogę wnieść apelację?

Po stwierdzeniu winy lub niewinności sąd wyda wyrok, który poznasz na końcu rozprawy. Link otworzy się w nowym oknieKodeks postępowania karnego wyjaśnia, kiedy sąd może umorzyć postępowanie karne bez wydawania wyroku. Wówczas sąd wydaje postanowienie. Możliwe jest zaskarżenie zarówno wyroku, jak i postanowienia.

Apelacja musi mieć formę pisemną i być opatrzona twoim podpisem. Należy ją wnieść za pośrednictwem sądu pierwszej instancji do sądu odwoławczego. Jeżeli sądem pierwszej instancji jest sąd rejonowy, wówczas sądem odwoławczym będzie sąd okręgowy. Apelację od wyroku wnosi się do sądu odwoławczego. Więcej informacji na temat sądów znajduje się na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieNajwyższej Rady Sądownictwa. Apelacje od wyroków wnosi się w terminie 15 dni od daty ogłoszenia, natomiast zażalenia na postanowienia – w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości.

W apelacji możesz zaskarżyć ustalenia sądu co do okoliczności faktycznych, które uznał za dowiedzione, kwalifikację prawną oraz niesprawiedliwą karę. Niezależnie od liczby i charakteru zarzutów podniesionych w apelacji sąd odwoławczy rozstrzygnie co do prawidłowości całego wyroku.

Co dzieje się po wniesieniu apelacji?

Po otrzymaniu twojej apelacji sąd pierwszej instancji prześle jej odpis prokuratorowi oraz pozostałym stronom postępowania. Sąd pierwszej instancji przekaże sprawę, wraz z uzasadnieniem zaskarżonego wyroku, do sądu odwoławczego. Jeżeli sąd zastosował wobec ciebie tymczasowe aresztowanie jako Link otworzy się w nowym oknieśrodek zapobiegawczy, apelacja nie będzie skutkować automatycznym zwolnieniem. Możesz jednak złożyć do sądu odwoławczego wniosek o zmianę tego środka zapobiegawczego na łagodniejszy. Sąd rozstrzygnie twoją apelację na odrębnej rozprawie.

Nie obowiązują żadne terminy na wyznaczenie przez sąd odwoławczy daty rozprawy apelacyjnej. Zależy to od tego, kiedy zostanie przygotowane uzasadnienie wyroku, a także od stopnia obłożenia pracą sądu odwoławczego.

Możesz przedstawić sądowi odwoławczemu nowe dowody, bowiem sąd ten może stwierdzić nowe okoliczności faktyczne. Procedury dowodowe obowiązujące w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji stosuje się tu odpowiednio.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

Możesz, ale nie musisz, być obecny na rozprawie. Ty i twój adwokat możecie wygłosić oświadczenie w sprawie zarzutów podniesionych w apelacji. Pozostałe strony obecne na rozprawie mogą ustosunkować się do apelacji.

Sąd odwoławczy może:

 • postanowić o uchyleniu wyroku i skierowaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez prokuratora lub sąd pierwszej instancji;
 • uchylić wyrok sądu pierwszej instancji i wydać nowy wyrok;
 • zmienić wyrok poprzez złagodzenie kary;
 • uchylić wyrok i umorzyć postępowanie karne;
 • zawiesić postępowanie karne w przypadkach przewidzianych w Link otworzy się w nowym okniekodeksie postępowania karnego;
 • postanowić o utrzymaniu w mocy wyroku sądu pierwszej instancji.

Co się dzieje w razie uwzględnienia/nieuwzględnienia apelacji?

Jeżeli nie jesteś usatysfakcjonowany wyrokiem lub postanowieniem sądu apelacyjnego, możesz je zaskarżyć do Najwyższego Sądu Kasacyjnego. Jeżeli sądem odwoławczym jest sąd okręgowy, wówczas jego wyrok możesz zaskarżyć do Najwyższego Sądu Kasacyjnego jedynie w przypadku, gdy sąd okręgowy wydał nowy wyrok.

Najwyższy Sąd Kasacyjny nie bada nowych okoliczności faktycznych i tym samym nie przyjmuje nowych wniosków dowodowych. Sąd ten może jedynie orzec, czy zastosowano właściwą kwalifikację prawną oraz czy orzeczona kara jest sprawiedliwa. Najwyższy Sąd Kasacyjny rozpatrzy wyłącznie zarzuty zawarte w kasacji.

Masz prawo do otrzymania odszkodowania jedynie wówczas, gdy twój wyrok skazujący został uchylony, a sąd odwoławczy wydał nowy wyrok uniewinniający. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ustawie o odszkodowaniach szczególnych Link otworzy się w nowym oknietutaj. Jeżeli pomimo wniesienia apelacji wyrok skazujący zostanie utrzymany w mocy, nawet przy zmianie kary na łagodniejszą, zostanie on odnotowany w twoim rejestrze karnym. Wyrok uniewinniający nie zostanie odnotowany w rejestrze.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości zaskarżenia do sądu odwoławczego oraz Najwyższego Sądu Kasacyjnego wnoszenie dalszych środków zaskarżenia nie jest możliwe. Wyrok stanie się prawomocny w przypadku niewniesienia apelacji, wniesienia apelacji po terminie lub po ogłoszeniu orzeczenia Najwyższego Sądu Kasacyjnego.

Pochodzę z innego państwa członkowskiego. Czy mogę zostać tam odesłany po rozprawie?

Możesz zostać odesłany. W niektórych przypadkach sytuacja taka może mieć miejsce nawet w braku twojej zgody. Twoje przeniesienie nie nastąpi automatycznie z chwilą wejścia w życie wyroku. Konieczne jest przeprowadzenie procedury opisanej szczegółowo w Link otworzy się w nowym oknieKodeksie postępowania karnego. Będziesz potrzebować porady prawnej.

Czy jeśli zostałem skazany, to mogę być sądzony ponownie za to samo przestępstwo?

Prawo nie zezwala na sądzenie za popełnienie przestępstwa, za które już zostałeś skazany. Zakaz ten obowiązuje również w sytuacji, gdy zostałeś skazany w innym państwie członkowskim.

Informacja o postawionych ci zarzutach będzie przechowywana w kartotekach policyjnych. Jeżeli zostałeś uniewinniony, możesz zwrócić się do policji o usunięcie tych informacji.

Informacja o skazaniu zostanie wpisana do twojego rejestru karnego. Będzie on prowadzony przez odpowiedni sąd rejonowy. Jeżeli nie urodziłeś się w Bułgarii, twój rejestr karny będzie prowadzony w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wpisy w rejestrze karnym pozostają aż do ukończenia przez ciebie 100 lat życia. Po upływie tego czasu są one utrwalane na mikrofilmie, a wersja papierowa ulega zniszczeniu. Na przechowywanie wpisów w rejestrze karnym nie jest wymagana twoja zgoda. Nie przysługuje ci również prawo sprzeciwu wobec przechowywania tego rodzaju informacji.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieKodeks postępowania karnego

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o odpowiedzialności państwa i gmin za szkody (wyrządzone obywatelom)

Link otworzy się w nowym oknieRozporządzenie nr 8 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie funkcji i organizacji pracy organów prowadzących rejestry karne

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

5 – Wykroczenia w ruchu drogowym

Jak traktowane są wykroczenia w ruchu drogowym?

Wykroczenia w ruchu drogowym, takie jak przekroczenie dozwolonej prędkości czy wykroczenia parkingowe, są traktowane jak wykroczenia administracyjne. Są one rozpatrywane na drodze administracyjnej. Kary za wykroczenia nakładane są w drodze grzywny lub pozbawienia prawa do prowadzenia pojazdu mechanicznego na czas określony. W przypadku poważniejszych wykroczeń mogą zostać nałożone obie kary.

Wykroczenia są wykrywane i karane przez policję drogową. Od nałożonej kary administracyjnej przysługuje ci odwołanie do właściwego sądu rejonowego w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia o karze. Masz prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Od grzywien do wysokości 50 BGN nie przysługuje odwołanie.

Sąd rejonowy może potwierdzić lub cofnąć karę. Od wyroku sądu rejonowego możesz złożyć apelację do właściwego sądu administracyjnego. Wydany przez niego wyrok jest prawomocny. Więcej informacji na temat sądów możesz znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieNaczelnej Rady Sądowniczej.

Wobec wykroczeń popełnionych przez obywateli innych państw członkowskich zastosowanie mają te same przepisy.

Czy popełnione przeze mnie wykroczenia zostaną wpisane do rejestru karnego?

Popełnienie tych wykroczeń nie daje podstaw do umieszczenia wpisu w rejestrze karnym.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie wykroczeń administracyjnych i kar za te wykroczenia

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o ruchu drogowym

Link otworzy się w nowym oknieRozporządzenie wykonawcze do ustawy o ruchu drogowym

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.