Oskarżeni (postępowanie karne)

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Jak traktowane są wykroczenia w ruchu drogowym?

Wykroczenia w ruchu drogowym, takie jak przekroczenie dozwolonej prędkości czy wykroczenia parkingowe, są traktowane jak wykroczenia administracyjne. Są one rozpatrywane na drodze administracyjnej. Kary za wykroczenia nakładane są w drodze grzywny lub pozbawienia prawa do prowadzenia pojazdu mechanicznego na czas określony. W przypadku poważniejszych wykroczeń mogą zostać nałożone obie kary.

Wykroczenia są wykrywane i karane przez policję drogową. Od nałożonej kary administracyjnej przysługuje ci odwołanie do właściwego sądu rejonowego w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia o karze. Masz prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Od grzywien do wysokości 50 BGN nie przysługuje odwołanie.

Sąd rejonowy może potwierdzić lub cofnąć karę. Od wyroku sądu rejonowego możesz złożyć apelację do właściwego sądu administracyjnego. Wydany przez niego wyrok jest prawomocny. Więcej informacji na temat sądów możesz znaleźć na stronie internetowej Naczelnej Rady Sądowniczej.

Wobec wykroczeń popełnionych przez obywateli innych państw członkowskich zastosowanie mają te same przepisy.

Czy popełnione przeze mnie wykroczenia zostaną wpisane do rejestru karnego?

Popełnienie tych wykroczeń nie daje podstaw do umieszczenia wpisu w rejestrze karnym.

Ciekawe strony

Ustawa w sprawie wykroczeń administracyjnych i kar za te wykroczenia

Ustawa o ruchu drogowym

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o ruchu drogowym

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.