Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Bułgaria

W niniejszych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd. Informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym, które zazwyczaj kończą się nałożeniem grzywny, można znaleźć w arkuszu informacyjnym 5. Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełną informację na temat przysługujących ci praw znajdziesz tutaj.

Autor treści:
Bułgaria
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Przebieg procesu karnego

Proces karny w Bułgarii składa się z dwóch etapów – postępowania przygotowawczego i rozprawy głównej.

 • Celem postępowania przygotowawczego jest zebranie w trakcie dochodzenia dowodów służących potwierdzeniu lub oddaleniu podejrzenia, że dana osoba popełniła określone przestępstwo. Dochodzenie jest prowadzone przez sędziów śledczych lub oficerów śledczych pod nadzorem prokuratora. Celem tych czynności jest dostarczenie prokuratorowi informacji, na podstawie których będzie on mógł zdecydować o wniesieniu do sądu aktu oskarżenia wraz z uzasadnieniem przeciwko oskarżonemu lub o umorzeniu postępowania.
 • Rozprawa główna rozpoczyna się od przedstawienia przez prokuratora w sądzie aktu oskarżenia przeciwko osobie, której zarzuca się popełnienie czynu zabronionego. Postępowanie sądowe ma charakter kontradyktoryjny, zaś strony przeciwne: prokurator, pokrzywdzony oraz oskarżony i obrońca oskarżonego mają równe prawa procesowe. Sąd bada dowody przedstawione przez prokuratora, lecz, na wniosek stron lub z urzędu, może również zbierać i badać nowe dowody w celu dojścia do obiektywnej prawdy.

Rozprawa kończy się wydaniem wyroku przez sąd, w którym sąd albo skazuje oskarżonego i nakłada na niego karę, albo uznaje go za niewinnego.

Szczegółowe informacje na temat tych etapów oraz na temat przysługujących ci praw można znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady, a ich celem jest wyłączenie funkcja informacyjna.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w postępowaniach karnych toczących się w państwach członkowskich i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg. Informacje na temat sposobu wnoszenia skarg oraz podmiotów, do których takie skargi można kierować, są zawarte w niniejszych arkuszach informacyjnych.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 – Uzyskanie porady prawnej

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawach karnych

 • dochodzenie (w tym przedstawienie zarzutów i przesłuchanie);
 • zatrzymanie (w tym europejski nakaz aresztowania);
 • wstępne posiedzenie sądu;
 • tymczasowe aresztowanie lub zwolnienie;
 • przygotowanie oskarżenia;
 • przygotowanie obrony;
 • środki zapobiegawcze;
 • zakaz opuszczania terytorium Bułgarii.

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

 • Przesłuchanie świadka podlegającego ochronie.

4 – Moje prawa po rozprawie

5 – Wykroczenia w ruchu drogowym

Ciekawe strony

Kodeks postępowania karnego

Ostatnia aktualizacja: 20/07/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.